Transpack, csomagolási, anyagmozgatási magazin 2004 Augusztus
HIRDETÉS-ON-LINE
INGATLAN
UTAZÁS
LOVAGLÁS
KUTYA
MEZŐGAZDASÁG
FORUM
REGISZTRÁCIÓ
MAGAZIN
ÚJSÁGOK
TARTALOM
CÉGINFORMÁCIÓ
e-mail: pointernet@axelero.hu


 
CSAOSZ HÍREK
Termékdíj törvény
Kitekintő
Hírek a csomagolóiparból
Minőségi papírfeldolgozó gépek
Pack-pack
A csomagolóeszközt alkotó hullámpapírlemezek (hpl) szilárdsága
Korszerű élelmiszer csomagolások- a " a védőgázas" csomagolások
A csomagolástechnika mechanikai ütés-és rezgéscsllapítás alapjai
Folyadékok fogyasztói csomagolása
A szervezetek működésfejlesztése - lehetőség a versenyképesség fokozására
Kiállítások a kibővült Európa számára
Százlábúak
A szállítás tűzvédelmi és munkavédelmi problémái
A NYOMDA IPARRÓL ÉS TECHNOLÓGIÁIRÓL
KÖNNYŰSZERKEZETES ÉPÍTÉS

Termékdíj törvény

Júliusban megjelent a termékdíj-törvény május 1-i módosításával összefüggő miniszteri ren-deletmódosítás az alábbi címen:

12/2004. (VII.13.) KvVM rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes ter-mékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX.28.) KTM rendelet módosításáról. A rendelet a kihirdetést követő 8. napon hatályba lépett.

A módosítások alapvetően az uniós csatlakozáskor módosított termékdíj-törvény rendelkezé-seivel függnek össze, így pl. miután a termékdíjat május 1-től az APEH-nak kell befizetni és bevallani, a visszaigénylést (export vagy Közösségen belüli értékesítés esetén) szintén az APEH-nél kell intézni, az adóhatóság nyomtatványán.
A termékdíj elszámolásának és befizetésének ellenőrzése során a különböző illetékes hatósá-gok (Kövice kezelő szervezete, APEH, környezetvédelmi felügyelőségek) együttműködnek.

A rendelet megállapítja a hulladékhasznosítói szolgáltatások megrendelésére vonatkozó szabályokat (mint ismeretes, ez az eljárás helyettesíti a korábbi támogatási rendszert). A folyó évi szolgáltatás megrendelések határidejét 2004. augusztus 31-ben állapítja meg.

A rendelet módosítja a termékdíj számlán való megjelenítésének szabályait (14. §), tehát a számlán feltüntetendő "termékdíjas" szövegeket (nem hivatalos, egybeszerkesztett szövegek), amelyek a csomagolásra vonatkoztatva vannak "kitöltve" a következők szerint:

14.§ A Kt. 23 §-a alapján a kötelezettnek - a kiskereskedelmi értékesítés kivételével - a szám-lában vagy a számla mellékletében

a) befizetés esetén: termékdíjköteles termékenként a befizetett termékdíj összegét a "bruttó árból csomagolás környezetvédelmi termékdíja ….. Ft" szöveget,

b) termékdíj-kedvezmény esetén: "a csomagolás környezetvédelmi termékdíja ked-vezményben részesül, bruttó árból csomagolás környezetvédelmi termékdíja ….. Ft" szöveget,

c) termékdíj-mentesség esetén (díjtételenként): "a csomagolás környezetvédelmi ter-mékdíja alól ….. %-ban mentes, az ezen felül fennmaradó termékdíj a bruttó árból ….. Ft" szöveget, illetve koordináló szervezeten keresztüli mentesség esetén: "a csomago-lási környezetvédelmi termékdíj alól ..… %-ban mentes, a hasznosítási díj, továbbá az ezen felül fennmaradó termékdíj, a bruttó árból ….. Ft megfizetésre került" szöveget kell feltüntetni.

Aki belépett az ÖKO-Pannon rendszerébe, annak a c.) változat második felét kell feltüntetni, úgy, hogy 85%-ot és az adott csomagolás után az APEH-nek befizetett, 15% termékdíjnak megfelelő összeget kell beírnia.

Megjegyzés: az alkalmazás során számos nehézség adódhat, azonban a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség hiába kérte a KvVM-et az adminisztráció egyszerűsíté-sére. Más észrevételeinknek is csak egy részét építették be.

Ugyancsak a termékdíj törvény EU csatlakozással összefüggő módosításához kapcsolódóan módosították a mentességi kormányrendeletet is, az alábbi címen:

213/200. (VII.13.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV.11.) Korm. rendelet módosításáról.
A kormányrendelet a kihirdetést (július 13.) követő 8 napon belül hatályba lépett.
A főbb módosítások a következők (ezek részben átfednek a miniszteri rendeletnél már ismertetettekkel)

- a termékdíj megfizetése és bevallása EU tagállamból történő behozatal és import esetén is önbevallás útján, az ÁFA megfizetésére vonatkozó szabályok szerint törté-nik,

- a nem kereskedelmi célú termékdíjköteles termék behozatala, importja után nem kell termékdíjat fizetni,

- a termékdíjköteles termékek hulladékának hasznosítását biztosító rendszeres támogatás

helyett a KvVM közbeszerzés útján hulladékhasznosítási szolgáltatást rendel meg a hulladékhasznosítóktól, koordináló szervezetektől.

A módosított kormányrendelet új rendelkezései közül kiemeljük a 15. § bekezdésének b. pontja szerinti szöveget:

[A Kt. 2. § (2) bekezdése szerinti termékdíj-fizetési kötelezettség számlán történő átvállalásá-ra abban az esetben van lehetőség, ha:]

"b.) az átvállaló által kiállított számlám díjtételenként feltüntetésre kerül a csomagolási össze-tevők anyagfajtánkénti mennyisége, továbbá a következő szöveg: "a termékdíjfizetés alól mentes, mivel a hasznosítási díj a (cég neve) ……… hasznosítást koordináló szervezetnek, valamint az ezen felül fennmaradó termékdíj, a bruttó árból ………… Ft megfizetésre került." Ugyancsak idézünk egy lényeges, a mellékletben szereplő kötelezettség-módosulást:

"A Kormányrendelet 2. sz. mellékletének I. része b.) pontjában a "Lakossági szelektív hulladékgyűjtési arány" táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Év 2004. évtől
Lakossági szelektív hulladék-gyűjtési arány 8%


A rendelet készítői többszöri észrevételeink és indokaink hatására tehát belátták, hogy az eredeti rendeletben szereplő, 2005-re 20%-os begyűjtési arány tarthatatlan.
Fontos tudni a kötelezettnek azt is, hogy nem kell megfizetniük a termékdíjat azok után a 2004. május 1-jét követően forgalomba hozott termékek után, amelyekre a termékdíj koráb-ban vámhatósági határozattal igazoltan megfizetésre került.
A változásokról összefoglalóan annyit lehet ismételten megjegyezni, hogy a csomagolási ter-mékdíjas rendszer nem egyszerűsödött, továbbra is megtartották a (részleges) termékdíjfizetési kötelezettséget azok számára is, akik teljesítik a törvényben előírt hasznosí-tási kötelezettséget (%-os kvótát).

A bemutatott számlázási szövegek tipikusan "íróasztal-menti" szülemények, alkalmazásuk további zavarokat fog okozni. Pl. ha egy csomagolóeszköz gyártó a termékének (pl. papírdo-boz) csomagolása után megfizetett termékdíjat a számlán feltünteti, a vevő azt hiheti, hogy a teljes szállítmány termékdíja rendezett, holott a termék (papírdoboz) termékdíját majd akkor kell megfizetni, amikor azt valamilyen más termék burkolataként forgalomba hozza.

Kis tételű eladások esetén a csomagolási termékdíj Ft-ban való megadásának követelménye ugyancsak felesleges adminisztrációs teher és megállapítása, nyilvántartása is bonyolultabb annál, mint pl. amikor a vámhatóság szabta ki a termékdíjat.

Dr. Kertész Béla

Top 100 Best Websites Monitored by: InternetSeer - Web Site Monitoring

powered by Pointernet-DB Kft.

E-mail:pointernet@axelero.hu