Transpack, csomagolási, anyagmozgatási magazin 2003 Április Május
HIRDETÉS-ON-LINE
INGATLAN
UTAZÁS
LOVAGLÁS
KUTYA
MEZŐGAZDASÁG
FORUM
REGISZTRÁCIÓ
MAGAZIN
ÚJSÁGOK
TARTALOM
CÉGINFORMÁCIÓ
e-mail: pointernet@axelero.hu


 
CSAOSZ Hírek
Abrafol
Hírek a csomagolóiparból
Új vezető a Tetra Pak...
Gyümölcs-szárítmányok csomagolása
Veszélyes áruk csomagolása VII.
Világújdonsággal jelentkezett...
Tiszta premier...
A nyomdaiparról és technológiáiról
Könnyűszerkezetes építés
Stabil piacvezető...
A targoncás anyagmozgatás
Gördíthető állványos tárolás...
Magyarország mint logisztikai központ
Az automatizált anyagmozgatás...
E-learning és logisztika
Áramhozzávezetés és mágneses emelés
A hűtés és klímatechnikáról
Légkezelőgépek
Amit az élelmiszerek...


VESZÉLYES ÁRUK CSOMAGOLÁSA VII.

Dr. Pánczél Zoltán, egyetemi docens - Mojzes Ákos közlekedésmérnök-csomagolástechnológus

I. Fejezet
A veszélyes áruk besorolása és csomagolási rendszerének kiválasztása
Az egyes veszélyes árukra vonatkozó szabályzatokban az I. táblázat szerint vannak felsorolva az anyagokhoz tartozó csomagolásra, kezelésre vonatkozó utasítások.

UN sz
á
m
Megneve-
zés
és leírás
Osz
tály
Osztá-
lyozási kód
Csoma-
golási csoport
Ve
szély-
es
ségi bárca
Külön-
leges előírá-
sok
Korlá
tozott mennyi
ség
Csomagolás Mobil tartány
Csoma
golási utasí
tások
Különle
ges csoma golási elő írások
Egybe csoma
golási előíá
sok
Utasí
tások
Külön
leges előírá
sok
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)
11
33
Ragasz
tók
Gyúlé
kony
folyadék tartalom
mal
(gőznyo
más 50oC-on nagyobb mint 175 kPa
3 F1 I. 3 640 LQ3 P001     MP7
MP17
T11 TP1
TP8
TP27ADR tartány Jármű a tartányos szállítás-
hoz
Szállí-
tási kategó-
ria
Különleges előírások a szállításra Veszélyt jelölő számok
Tartány kód Külön-
leges előírások
Különleges
előírások küldemény-
darabokra
Különleges előírások az ömlesztett szállításra Különleges előírások ki- és berakásra Különleges előírások a jármű üzemelte-
tésre
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
L4BN FL 1 S2S20 33


Az I. táblázatra vonatkozó magyarázatok: A veszélyes áruk felsorolása
A táblázat minden sora alapvetően valamely specifikus UN szám alá tartozó anyag(ok)ra vonatkozik. Azonban ha az ugyanazon UN szám alá tartozó anyagok vagy tárgyak eltérő kémiai, fizikai tulajdonságokkal és/vagy szállítási feltételekkel rendelkeznek, több egymás utáni sor használható az adott UN számhoz.
A táblázat minden oszlopa egy-egy meghatározott tárgykörre vonatkozik, mint azt a következő magyarázó megjegyzések részletezik. Az oszlopok és sorok metszéspontja (rovat) tartalmazza az adott oszlopban szereplő tárgykört illetően az adott sor anyagára (anyagaira) vagy tárgyára (tárgyaira) vonatkozó információt.
- az első négy oszlop azonosítja az adott sorba tartozó anyago(ka)t vagy tárgya(ka)t (ebben a vonatkozásban kiegészítő információt adhatnak a 6 rovatban található speciális előírások);
- a következő oszlopok megadják az alkalmazható speciális előírásokat vagy szöveges, vagy kódolt formában. A kódok kereszt-hivatkozást jelentenek a részletes információkhoz, ami a következő magyarázó megjegyzésekben megadott részben, fejezetben, szakaszban, bekezdésben és/vagy pontban található. Egy üres rovat azt jelenti, hogy vagy itt nincs különleges előírás és csak az általános követelményeket kell alkalmazni, vagy a magyarázó megjegyzéseken található szállítási korlátozások érvényesek.
Az alkalmazható általános követelményekre nincs hivatkozás a megfelelő rovatban. A következő magyarázó megjegyzések minden rész, fejezet, szakasz bekezdés és/vagy pont vonatkozásában megadják ezek helyét.
Magyarázó megjegyzések az egyes oszlopokhoz:
1. oszlop: UN szám
Tartalmazza:
§ a veszélyes anyag vagy tárgy UN számát, ha az anyag vagy tárgy saját specifikus UN száma (lásd az alfabetikus felsorolást) alá van besorolva, vagy
§ a generikus vagy m.n.n. tétel UN számát, amely alá a veszélyes anyagok vagy tárgyak vonatkozó rész kritériumai alapján be vannak sorolva.
2. oszlop: Az áru megnevezése és leírása
Ez tartalmazza nagy betűvel szedve az anyag vagy tárgy helyes szállítási nevét, ha az anyag vagy tárgy saját specifikus UN száma alá, vagy a vonatkozó rész kritériumai alapján valamely generikus vagy m.n.n. tétel alá van besorolva (a helyes szállítási névre vonatkozó további részletekre vonatkozó szakaszt).
A helyes szállítási név kisbetűvel szedett leíró szöveggel lehet kiegészítve a tétel terjedelmének behatárolására, ha az anyag vagy tárgy besorolása és/vagy szállítási feltételei bizonyos körülmények esetén eltérőek lehetnek.
3a. oszlop: Osztály
Ez tartalmazza az osztályt, amelynek megnevezése a veszélyes anyagokhoz vagy tárgyhoz megfelel. Az osztály számának hozzárendelése a vonatkozó rész eljárásaival és kritériumaival összhangban történik.
3b. oszlop: Osztályozási kód, ez tartalmazza a veszélyes anyag vagy tárgy osztályozási kódját:
- Az 1. osztály anyagai és tárgyai esetében a kód egy alosztály számból és egy összeférhetőségi csoport betűből áll, amelyek hozzárendelése a vonatkozó pont eljárásaival és kritériumaival összhangban történt.
- A 2. osztály anyagai és tárgyai esetében a kód egy számból és a veszélyes tulajdonság csoportjának betűjéből (betűiből) áll, amelyek magyarázata a vonatkozó pontban található.
- A 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 és 9 osztály anyagai és tárgyai esetében a kódok magyarázata a 2.2.x.1.2 pontban található.
- A 7. osztály anyagai és tárgyai esetében nincs osztályozási kód.
4. oszlop: Csomagolási csoport
Ez tartalmazza az anyaghoz hozzárendelt csomagolási csoport számát (I, II, III). Ezek a csomagolási csoport számok a vonatkozó rész eljárásai és kritériumai alapján vannak hozzárendelve. Bizonyos anyagok vagy tárgyak nincsenek csomagolási csoportokhoz hozzárendelve.
5. oszlop: Bárcák
Ez tartalmazza a bárcák/táblák minta számát, amelyek a küldeménydarabokon, konténereken, tankkonténereken, mobil tartányokra, többemeletes gázkonténerekre és járművekre kell elhelyezni. Azonban:
§ a 7. osztály anyagai és tárgyai esetében a 7X a kategória szerint a 7A, 7B vagy 7C sz. bárcát vagy a 7D sz. táblát jelenti;
§ A 11 sz. bárca nem szerepel ebben az oszlopban; ezzel kapcsolatban minden esetben a vonatkozó pontot kell figyelembe venni.
A bárcák/táblákra vonatkozó általános előírásokat (azaz a bárcák számát, azok elhelyezését) küldeménydarabok esetén a vonatkozó bekezdés, konténerek, tankkonténerek, mobil tartányok, MEG-konténerek és járművek esetében a vonatkozó szakasz tartalmazza.
Megjegyzés: A 6. oszlopban található speciális előírások módosíthatják a fenti bárcázási előírásokat.
6. oszlop: Speciális előírások
Ez tartalmazza a speciális előírások numerikus kódját, amelyet be kell tartani. Ezek az előírások széles tárgykört fognak át, főleg a 1-5 oszlop tartalmához kapcsolódnak (pl. szállítási tilalmak, felmentések a rendelkezések hatálya alól, magyarázatok a szóban forgó veszélyes áruk bizonyos formáinak és kiegészítő bárcázási vagy jelölési előírások) és a 3.3 fejezetben numerikus sorrendben vannak felsorolva. Ha a 6. oszlop üres, a szóban forgó veszélyes áru esetében nem kell a 1-5. oszlop tartalmához speciális előírásokat alkalmazni.
7. oszlop: Korlátozott mennyiségek
Ez egy alfanumerikus kódot tartalmaz, amely a következő jelentéssel bír:
- LQ 0 azt jelenti, hogy a korlátozott mennyiségekben csomagolt veszélyes árukra nincs felmentés az ADR előírásainak hatálya alól;
- Minden más LQ kód azt jelenti, hogy az ADR előírásait nem kell alkalmazni, ha a vonatkozó fejezetben előírt feltételek teljesülnek.
8. oszlop: Csomagolási utasítások
Ez tartalmazza az alkalmazható csomagolási utasítás alfanumerikus kódját:
- "P" betűvel kezdődő alfanumerikus kód, amely a csomagolásokra és tartályokra (kivéve az IBC-ket és a nagycsomagolásokat) vonatkozó csomagolási utasításokat azonosítja vagy "R" betűvel kezdődő, amely a finomlemez csomagolásokra vonatkozó csomagolási utasításokat azonosítja. Ezek a vonatkozó bekezdésben számsorrendben vannak felsorolva, és meghatározzák az engedélyezett csomagolóeszközöket és tartályokat. Ezek ugyancsak utalnak arra, hogy a vonatkozó szakasz általános csomagolási előírásai közül és a vonatkozó szakasz speciális csomagolási előírásai közül melyeket kell teljesíteni. Ha a 8. oszlop nem tartalmaz "P" vagy "R" betűvel kezdődő kódot, a szóban forgó veszélyes áru nem szállítható csomagolva;
- "IBC" betűkkel kezdődő alfanumerikus kód, amely az IBC-kre vonatkozó csomagolási utasításokat azonosítja. Ezek a vonatkozó bekezdésben számsorrendben vannak felsorolva, és meghatározzák az engedélyezett IBC-ket. Ezek ugyancsak utalnak arra, hogy a vonatkozó szakasz általános csomagolási előírásai közül a vonatkozó szakasz speciális csomagolási előírásai közül melyeket kell teljesíteni. Ha a 8. oszlop nem tartalmaz "IBC" betűkkel kezdődő kódot, a szóban forgó veszélyes áru nem szállítható IBC-kben;
- "LP" betűkkel kezdődő alfanumerikus kód, amely a nagycsomagolásokra vonatkozó csomagolási utasításokat azonosítja. Ezek a vonatkozó bekezdésben számsorrendben vannak felsorolva és meghatározzák az engedélyezett nagycsomagolásokat. Ezek ugyancsak utalnak arra, hogy a vonatkozó szakasz általános csomagolási előírásai közül a vonatkozó szakasz speciális csomagolási előírásai közül melyeket kell teljesíteni. Ha a 8. oszlop nem tartalmaz "LP" betűkkel kezdődő kódot, a szóban forgó veszélyes áru nem szállítható nagycsomagolásokban;
- "PR" betűkkel kezdődő alfanumerikus kód, amely az egyedi nyomástartó edényzetekre vonatkozó csomagolási utasításokat azonosítja. Ezek a vonatkozó bekezdésben számsorrendben vannak felsorolva és meghatározzák az engedélyezett nyomástartó edényzeteket. Ezek ugyancsak utalnak arra, hogy a vonatkozó szakasz speciális csomagolási előírásai közül melyeket kell teljesíteni.
Megjegyzés: A 9. oszlopban található speciális csomagolási előírások módosíthatják a fenti csomagolási utasításokat.
Top 100 Best Websites Monitored by: InternetSeer - Web Site Monitoring

powered by Pointernet-DB Kft.

E-mail:pointernet@axelero.hu