Agrárágazat főoldal   Agrárágazat 2006 November


Tartalomjegyzék Agrár-külkereskedelmi folyamatok Hulladékból vonalkódos áru Utolsó lap

Agrár-felsőoktatás Szarvason


2000. január 1-e óta az intézet a Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Főiskolai Karaként végzi feladatát és tölti be szakemberképző küldetését. A Kar az agrártudomány területén főiskolai szintű alapképzést, szakirányú továbbképzést és felsőfokú szakképzést folytat nappali és levelező tagozaton, s e képzési formákban okleveleket és bizonyítványokat ad ki. Az intézmény szellemi utóda a Magyarországon elsőként szervezett mezőgazdasági szakiskolának, a Tessedik Sámuel evangélikus lelkész által 1780-ban, Szarvason létrehozott Gyakorlati Szorgalmatossági Iskolá-nak.
A kar oktató munkáját – és valamennyi szakmai tevékenységét – ma is a tessediki intézmény hagyományainak szellemében végzi. Korszerű elméleti alapokon nyugvó, de jellegzetesen gyakorlatra orientált, a mai kor elvárásainak megfelelő, elsősorban olyan képzési irányok illetve célok megvalósítására törekszik, amelyeket más intézmények nem, vagy nem olyan szerkezetben vállalnak fel.

A Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Főiskolai Karának munkájáról Bukovinszky László főiskolai tanár nyilatkozott lapunknak.

 

A 2006. március 1-jén hatályba lépő új felsőoktatási törvény a többszintű lineáris képzést teszi kötelezővé, ez biztosítja az intézmények közötti átjárhatóságot még az Európai Unió vonatkozásában is. Az alapképzést (BSc) a továbbtanulni szándékozóknál a mester szint (MSc) követi. A legtehetségesebbek ezt követően doktori (PhD) fokozatot szerezhetnek.

Szarvason a következő alapképzési szakok közül választhatnak az itt tanulni szándékozók:

 

A környezetgazdálkodási agrármérnöki bsc szak képzési célja olyan agrármérnökök képzése, akik képesek a mezőgazdasági környezet szabályozott hasznosításával, hatékony védelmével és tervszerű fejlesztésével kapcsolatos irányítási és végrehajtási feladatok elvégzésére. Hatékonyan érvényesítik a környezetgazdálkodás elveit a fenntartható mezőgazdaság, a környezet- és tájvédelem gyakorlatában.

 

Választható szakirányok: Természetvédelmi-területfejlesztési szakirány: A természeti kincseink megőrzésének és ésszerű használatának fontos összefüggéseivel ismerkednek meg a hallgatók a természetvédelem, erdő és vadgazdálkodás, dendrológia, tógazdálkodás, turisztika, területfejlesztés és vízminőségvédelem tárgyak keretében. Hulladékgazdálkodási szakirány: A keletkező különböző hulladékok kezelésével, környezetkárosító hatásainak elkerülését célzó technológiákkal, eljárásokkal ismerkednek meg a hallgatók a hulladékanalitika, hulladékkezelés, hulladékhasznosítás, hulladékok ártalmatlanítása, és a hulladéklerakók üzemeltetése tárgyak elsajátításával. Településüzemeltető szakirány: A szakirányt választók felkészítést kapnak a településüzemeltetés területén a település műszaki jellegű üzemeltetési feladatainak ellátására. Ezen feladatok ellátását segíti a táj és kertépítészet, az építési ismeretek, a energiaszolgáltatás, vízellátás-csatornázás, településökológia, zöldfelület gazdálkodás, ingatlan nyilvántartás, belterületi vízrendezés és településszociológia tárgyak ismerete.

 

Növénytermesztő mérnöki bsc szakon olyan növénytermesztő mérnököket képeznek, akik a növénytermesztés technológiai és vállalkozási ismereteinek birtokában termelési, vezetői, szervezői, feldolgozási és forgalmazási folyamatok előkészítésére, elvégzésére, elemzésére és fejlesztésére alkalmasak. Választható szakirányok: Ökológiai-gazdálkodás szakirány: A képzés az ökológiai szemléletű gazdálkodás ismereteinek elsajátítására helyezi a hangsúlyt, amelyet a fenntartható mezőgazdaság, megújuló energiaforrások, ökológiai gazdálkodás, ökológiai gazdálkodás tervezése és ökonómiája, ökotermékek ellenőrzése és minősítése, ökotermékek feldolgozása és alternatív növények termesztése tantárgyak ismeretanyagának megtanulásával sajátít el a hallgató. Kertészeti szakirány: A speciális ismeretanyag a zöldségnövények, gyógy- és dísznövényekkel kapcsolatos ismereteket emeli ki a virágkötészet, gyógynövénytermesztés, zöldséghajtatás, zöldségvetőmag termesztés, gombatermesztés és a kertészeti termékek feldolgozás tantárgyakra építve. Agrártermékek marketingje szakirány: A hallgatók az alapszakhoz kapcsolódó fontos marketing és pénzügyi ismeretek birtokába jutnak a gazdasági jog, az agrármarketing, a mezőgazdasági termékek forgalmazása, a pénzügyi ismeretek, az agrármarketing esettanulmányok, a termékfeldolgozás és a logisztika tantárgyak elsajátításán keresztül.

 

Mezőgazdasági mérnöki bsc szak célja olyan mezőgazdasági mérnökök képzése, akik a megszerzett természettudományi, műszaki, mezőgazdasági és gazdasági ismereteik birtokában a mezőgazdasági termelés, feldolgozás és gazdálkodás területén általános jártassággal rendelkeznek. Választható szakirányok: Ökológiai-gazdálkodás szakirány: A képzés az ökológiai szemléletű gazdálkodás ismereteinek elsajátítására helyezi a hangsúlyt. Kertészeti szakirány: A speciális ismeretanyag a zöldségnövények, gyógy- és dísznövényekkel kapcsolatos ismereteket emeli ki a virágkötészet, gyógynövénytermesztés, zöldséghajtatás, zöldségvetőmag termesztés, gombatermesztés és a kertészeti termékek feldolgozás tantárgyakra építve. Talajvédelem és vízgazdálkodás szakirány: A hallgatók az alapszakhoz kapcsolódó fontos talajvédelmi és vízgazdálkodási ismeretek birtokába jutnak a geodézia, vízrendezés és melioráció, vízhasznosítás-öntözés, talajvédelem, tógazdálkodás, öntözéses növénytermesztés és vízminőségvédelem tantárgyak elsajátításán keresztül. Mezőgazdasági gépész szakirány: A hangsúly a szakhoz kapcsolódó műszaki, technológiai ismeretek bővítése a mezőgazdasági munkagépek üzemeltetése, gépek javítása és karbantartása, állattenyésztés gépei, mezőgazdasági építészet, energiaellátás tantárgyak elsajátításán keresztül.

 

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki bsc szak képzési célja olyan gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik az elsajátított ökonómiai, menedzsment, regionális és térségi ismereteik birtokában az agrártermelés sajátosságai és az agrárgazdaság kapcsolatrendszerének ismeretében, ökológiai és gazdasági szemléletük alapján képesek a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő termelési, szervezési, irányítási és szaktanácsadási feladatok végzésére. A szakon belül választható szakirányok: Természetvédelmi-területfejlesztési szakirány: A természeti kincseink megőrzésének és ésszerű használatának fontos összefüggéseivel ismerkednek meg a hallgatók a természetvédelem, erdő és vadgazdálkodás, dendrológia, tógazdálkodás, turisztika, területfejlesztés és vízminőségvédelem tárgyak keretében. Környezetvédelmi szakirány: A képzés célja környezeti problémák és kezelésük módszereinek megismerése, a környezetszennyező források feltárása és ezen keresztül a környezet természeti értékeinek megóvása. Vendéglátás-turizmus szakirány: A vendéglátás alapvető ismereteiben jártas, a természeti értékeink széles körű megismertetését végző szakemberek képzése a cél, akik a természet és a környezet fokozott védelmét szem előtt tartva végzik munkájukat. Az ehhez szükséges ismeretek elsajátítását a turizmus alapjai, turizmus gazdaságtana, vidéki turizmusok, turizmus marketingje, turisztikai pályázatok és vendéglátás alapjai tantárgyak segítik. Ökológiai-gazdálkodás szakirány: A képzés az ökológiai szemléletű gazdálkodás ismereteinek elsajátítására helyezi a hangsúlyt.

 

A felsőfokú szakképzés keretében a következő képesítéseket szerezhetik meg két év tanulást követően az érdeklődők:

Hulladékgazdálkodási technológus szak célja, feladata a hulladékgazdálkodás hivatásszerű gyakorlásához szükséges szakképzettség megszerzése. A kommunális hulladékgazdálkodó, a mezőgazdasági hulladékgazdálkodó és az élelmiszeripari hulladékgazdálkodó szakirányokban a szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakember képes a települési önkormányzatok működési területén, mezőgazdasági nagy- és kisüzemekben, magánvállalkozásokban a környezetgazdálkodási és ezen belül kiemelten a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására.

 

Agrárkereskedelmi menedzser-asszisztens képzés célja olyan sokoldalú (mezőgazdasági, kereskedelmi ismeretekkel rendelkező) szakemberek felkészítése, akik képesek önállóan bizonyos feladatok elvégzésére, alkalmasak kis- és közepes vállalkozások tevékenységének szervezésére, irányítására. A megszerzett ismeretek birtokában alkalmazkodni tudnak a változó piaci környezethez, ideérte az Európai Unió gyakorlatát is. A szakmai felkészültség mellett elsajátítják a pályához kapcsolódó általános műveltséget gyarapító ismereteket is.

 

Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és feldolgozó képzés a korszerű ökológiai, agronómiai, műszaki és menedzsment ismeretek birtokában az alábbi tevékenységek végzésére készíti fel a hallgatókat: a gyógy- és fűszernövények termesztésének tervezése, a termesztéstechnológia munkafolyamatok végzése, irányítása és ellenőrzése, a gyógy- és fűszernövények átvételének, elsődleges (primer) feldolgozásának, tárolásának szervezése és irányítása.

 

A felsőfokú szakképzést abszolváló hallgatók folytathatják tanulmányaikat a BSc szakokon, de az is előfordul, hogy végzett mérnökök jelentkeznek szakképzésre.

A Főiskola tervei között szerepel, hogy a környezetgazdálkodási agrármérnöki szakot a jövőben mester szinten (MSc) is oktatni kívánja.

 

Váczi Lajos
Hirdessen itt! A szükséges információkat elolvashatja, ha erre a szövegre kattint.


A fenti dokumentummal kapcsolatos felelősség meghatározása

Agagrárágazat Archívum, év/hónap
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
11 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10
10 09 09 10 10 10 08 10 10 10 09
08 08 09 09 08 06 09 09 09 09 08
06 06 08 08 06 05 08 08 08 08 07
05 05 06 06 05 04 06 06 06 06
04 04 05 05 04 03 05 05 05 05 05
03 03 04 04 03 02 04 04 04 04 04
02 01 03 03 02 03 03 03 03 03
01 02 02 02 02 02 02 02
01 01 01 01 01