POINTERNET Magazin, Diéta, Fogyókúra,Táplálkozás,
Evés zavarok, Emésztési zavarok, Elhízás, Kövérség, Wellness, Fittness
11 Best Ways to Lose Weight, According to Science (+12 Delicious Weight Loss Recipes)

https://www.jenreviews.com/weight-loss/

 

11 Legjobb módja a súlycsökkentésnek, a tudomány szerint  (+12 Finom fogyás receptek)

 

You have probably come across many weight loss fads and trends that come and go, that might work for your co-worker’s neighbor’s daughter. But the most reliable ways to lose weight have to be backed by science.

 And that's what this article is about - here are the 11 best ways to lose weight, according to science.

 Each tip is easy to follow through with. At the end, we also include delicious weight loss recipes to make the whole process more enjoyable.

 

Valószínűleg sok fogyatékossággal és tendenciával találkozhatsz, ami a munkatársának szomszédjának lányához igazodik. De a legmegbízhatóbb módja annak, hogy lefogy, a tudománynak kell támogatnia.

 És ez az, amiről ez a cikk szól - itt vannak a legjobb módszerek a testsúlycsökkenésre, a tudomány szerint.

 Mindegyik tipp könnyű követni. Végül is ízletes fogyás receptek is vannak, hogy az egész folyamat élvezetesebbé váljon.

 1. Skip meals, sometimes

The usual eating pattern includes 3 meals per day. And various snacks thrown in between. According to the Proceedings of the National Academy of Science, that’s actually unnatural. In the olden days, humans were hunters and gatherers. And people had long hours of fasting at night.

When there was more food, we started eating more regular meals. And there were more metabolic diseases.

So instead, your eating schedule should include “intermittent fasting.” In one study, alternate day fasting was able to delay or reverse various diseases in animals:

·                   Multiple cancers

·                   Cardiovascular disease

·                   Neurodegenerative disorders

·                   Diabetes

But how should you fast?

Choose 2 days per week where you eat 500 calories or less each day. Or you can choose some days to skip lunch.

Maybe you’re up to the challenge, but it’s advised to ease into it. Start by cutting out 200 calories before reaching the 500 goal. Then you can lose weight while being protected by many diseases.

But make sure you eat healthily and sufficiently for the other days! Otherwise, you definitely won’t be able to enjoy all the benefits. And it will be countereffective.

1. Néha átugorja az ételeket

A szokásos étkezési minta napi 3 étkezést tartalmaz. És különböző snackek dobtak között. A Nemzeti Tudományos Akadémia szerint ez valójában természetellenes. A régi időkben az emberek vadászok és gyűjtögetők voltak. És az emberek sokáig böjtöt töltöttek éjjel.

 Amikor volt több étkezés, elkezdtünk rendszeresen étkezni. És több anyagcsere-betegség is volt.

 Ehelyett az étkezési ütemtervnek "szakaszos böjtölést" kell tartalmaznia. Egy tanulmányban az alternatív napi böjt képes volt az állatok különböző betegségeinek késleltetésére vagy visszafordítására:

 Többszörös daganatok

Szív-és érrendszeri betegségek

Neurodegeneratív rendellenességek

Cukorbetegség

De hogyan kell böjtölnie?

 Válasszon hetente két napot, ahol naponta 500 kalóriát fogyaszt vagy kevesebbet. Vagy választhat néhány napot az ebéd kihagyásához.

 Talán a kihívásig állsz, de azt tanácsoljuk, hogy enyhüljön. Kezdje el a 200 kalóriát, mielőtt eléri az 500-at. Ezután lefogyhat, miközben sok betegség védi.

 De győződjön meg róla, hogy egész nap egészségesen és kielégítően eszik! Ellenkező esetben biztosan nem lesz képes élvezni az előnyöket. És ez ellentétes lesz.

 2. Make a schedule for eating

It’s not always what you eat. When you eat makes a huge difference too.

People usually say to skip dinner, or don’t eat after 6 p.m. And a new study from Spain supports that advice.

Participants included overweight women. The investigators looked at when they ate lunch. The two groups had similar calorie intake and physical activity.

But those who ate after 3 p.m. loss 25% less weight than those who had earlier lunches. Wow, that’s a lot!

In a similar study, mice were either on a strict eating schedule or able to eat whenever they wanted. Those with a schedule were protected against obesity. Even though the groups ate about the same amount.

Main takeaway? Create a schedule where you eat earlier meals and stick to it. No more late night snacks!

2. Készítsen ütemtervet az evéshez

Nem mindig az, amit eszel. Amikor eszel, ez is hatalmas különbséget jelent.

 Az emberek általában azt mondják, hogy kihagyják a vacsorát, vagy nem fogyasztanak 6:00 óra után. És egy új spanyol tanulmány támogatja ezt a tanácsot.

 A résztvevők között szerepelt a túlsúlyos nők. A nyomozók rájöttek, amikor ebédeltek. A két csoportnak hasonló kalóriabevitele és fizikai aktivitása volt.

 De azok, akik 3 óra után evettek. veszteség 25% -kal kevesebb súly, mint azok, akik korábban ebédeltek. Wow, ez sokat!

 Egy hasonló vizsgálatban az egerek vagy szigorú táplálkozási ütemezést végeztek, vagy bármikor étkezni tudtak. Azok, akiknek ütemterve volt, védelmet élveztek az elhízással szemben. Annak ellenére, hogy a csoportok ugyanannyi mennyiségben ettek.

 Fő elvihető? Hozzon létre egy menetrendet, ahol előző étkezést eszel, és ragaszkodik hozzá. Nincs több késő esti snack!

 

3. Exercise before breakfast

Operating on an empty stomach is really beneficial to weight loss!

Before you eat breakfast, your body is in a fasted state. According to Northumbria University, you burn more fat when you exercise in that state. They ran an experiment where 12 healthy men ran on a treadmill. One group did so before breakfast, the other group after eating in the morning.

The first group burned approximately 20% more fat!

Both groups had extra physical activity. But even with that, they still didn’t end up eating more or having an increased appetite. That’s right! Exercising in the morning means you burn more fat. And are less likely to gain it back.

Regular workout is essential to losing weight and keeping the weight off.

It’s easier to get into the habit of exercising when you add it to your morning routine. You have fewer excuses to cancel these morning sessions. Even if you wake up too late, you still have time to do it before the day ends.

But after you exercise, make sure you eat breakfast!

 

3. Gyakorolj a reggeli előtt

Az üres gyomorban történő működtetés valóban előnyös a fogyás szempontjából!

 Mielőtt reggelit eszel, a tested gyors állapotban van. A Northumbria Egyetem szerint több zsírt éget, ha ebben az állapotban gyakorol. Kísérletet indítottak, ahol 12 egészséges férfi futott futópadon. Az egyik csoport ezt a reggeli előtt tette, a másik csoport reggeli étkezés után.

 Az első csoport körülbelül 20% -kal több zsírt égett!

 Mindkét csoportnak extra fizikai aktivitása volt. De még így is, még mindig nem tudtak többet enni, vagy nagyobb étvágygal. Úgy van! A reggel való gyakorlása azt jelenti, hogy több zsírt éget. És kevésbé valószínű, hogy visszanyerik.

 A rendszeres edzés elengedhetetlen a súlycsökkenéshez és a súly megtartásához.

 Könnyebb belépni a gyakorlatba, amikor hozzáadja a reggeli rutinodhoz. Kevesebb kifogásod van, hogy törölje ezeket a reggelit. Még ha túl későn is ébredsz, még mindig van időd erre a nap előtt.

 De gyakorlás után győződjön meg róla, hogy reggelizik!

4. Don’t miss out on breakfast

What’s the old adage about eating healthy? Eat like a prince for breakfast and a pauper for dinner, right?

There’s some truth in this! Eating breakfast can actually lead you to make healthier food choices later in the day. And it makes sense. You won’t be as hungry. So there’s no need to sneak in some snacks. Or stuff yourself during lunch.

Science backs up this claim too. The International Journal for Vitamin and Nutrition Research published a study looking at children and their food diaries.

The children were either overweight/obese or had a “normal” body mass index. The overweight and obese children frequently skipped breakfast. When given the choice, they ate less cereal and grains.

They received less energy from breakfast. They also consumed less essential nutrients, such as vitamin D, vitamin B3 and iron.

Maybe you’re thinking, “but eating breakfast means more calories!” Yes, that’s true. But even though breakfast eaters have a higher calorie intake, they’re still less likely to have weight problems.

In addition, breakfast helps with your memory and cognitive abilities. Make sure you make time to eat breakfast!

  

4. Ne hagyja ki a reggelit

Mi az a régi mondás az egészséges táplálkozásról? Egyél, mint egy herceg reggelire, és egy vacsora, ugye?

 Van valami igazság ebben! A reggelizés valóban arra ösztönöz, hogy egészségesebb élelmiszer-választékot hozzon később a nap folyamán. És van értelme. Nem leszel olyan éhes. Tehát nincs szükség arra, hogy egy kis falatozás közben besurranjon. Vagy magad ebédelni.

 A tudomány is támogatja ezt az állítást. A Nemzetközi Vitamin és Táplálkozási Kutatói folyóirat kiadta a gyermekeket és étkezési naplóikat.

 A gyerekek túlsúlyosak vagy elhízottak voltak, vagy "normális" testsúly-indexük volt. A túlsúlyos és elhízott gyermekek gyakran lemondtak a reggeliről. A választáskor kevesebb gabonát és gabonát fogyasztottak.

 Kevesebb energiát kaptak reggelitől. Kevesebb tápanyagot fogyasztottak, mint például a D-vitamin, a B3-vitamin és a vas.

 Talán gondolkodni akarsz, "de a reggeli enni több kalóriát jelent!" Igen, ez igaz. De annak ellenére, hogy a reggeli éttermeknek nagyobb a kalóriabevitelük, még kevésbé valószínű, hogy súlyproblémái vannak.

 Ezenkívül a reggeli segít a memóriájában és a kognitív képességekben. Győződjön meg róla, hogy ideje reggelizni!

 

5. Drink water before meals

No matter what you’re doing, it’s important to stay hydrated. You clean out your system, get better skin and . . . it helps you lose weight.

According to experts from Germany, drinking 500 ml of water can increase your metabolic rate by 30%. You experience this increase within 10 minutes of drinking. Your metabolic rate reaches the maximum after 30 to 40 minutes.

Drinking water, especially warm water, causes a thermogenic response. This is particular helpful for weight loss programs.

Another study showed that drinking 17 oz of water before meals helps you eat less calories. The participants were able to lose 44% more weight than the others.

Before each meal, make sure to chug some water! But remember to stick to natural, clear water. Stay away from sugary drinks.

5. Hideg vizet evés előtt

Nem számít, mit csinálsz, fontos, hogy hidratált maradj. Tisztítja ki a rendszert, jobb bőrre és. . . segíti a fogyást.

 A német szakértők szerint 500 ml víz fogyasztása 30% -kal növelheti az anyagcserét. Ezt a növekedést 10 percen belül megtapasztalhatja. Az anyagcsere sebessége 30-40 perc után eléri a maximális értéket.

 Az ivóvíz, különösen meleg víz, termogén reakciót okoz. Ez különösen hasznos a fogyókúra programokban.

 Egy másik tanulmány kimutatta, hogy az étkezés előtt 17 oz víz fogyasztása kevesebb kalóriát fogyaszt. A résztvevők 44% -kal nagyobb súlyt kaptak, mint a többiek.

 Minden étkezés előtt győződjön meg róla, hogy vigyorgott valamilyen vizet! De ne felejtsd el ragaszkodni a természetes, tiszta vízhez. Maradjon távol a cukros italoktól.

 6. Add healthy doses of caffeine

Caffeine is a staple in so many people’s diets. It still gets a bad rep. For good reason, since it is still a drug and can lead to addiction.

However, coffee offers numerous health benefits. It contains antioxidants and has been shown to help with Alzheimer’s, heart diseases and more.

Caffeine can boost metabolism, improve diet-induced thermogenesis and burn more fat. Taking caffeine before working out can increase release of stored fatsby 20%.

Put all this together and what do you get? Improved physical performance.

Various studies have been done on the effects of caffeine on endurance training. In one especially interesting one, coffee reduced the perception of effort. This resulted in them working harder without even realizing! Experts recommend endurance training with low intensity.

So, feel free to add a cup of joe to your diet. If you can drink it black. When you add all the sugars and creams, any benefit you get is gone. Otherwise, you can also switch it out for green tea.

 

6. Adjon egészséges koffein adagokat

A koffein olyan sok ember étrendje. Még mindig rossz rep. Jó oknál fogva, mivel még mindig kábítószer, és függőséghez vezethet.

 A kávé azonban számos egészségügyi előnyhöz juttat. Antioxidánsokat tartalmaz, és bizonyítottan segít Alzheimer-kórban, szívbetegségekben és így tovább.

 A koffein fokozhatja az anyagcserét, javíthatja az étrend által kiváltott termogenitást és több zsírt égethet. A koffein előkészítése előtt 20% -kal növelheti a tárolt zsírok felszabadulását.

 Tedd össze mindezt, és mit kapsz? Javított fizikai teljesítmény.

 Számos tanulmány készült a koffein hatásairól az állóképzésre. Az egyik különösen érdekes, a kávé csökkentette az erőfeszítések észlelését. Így még keményebben dolgoztak anélkül, hogy észrevették volna! A szakértők az alacsony intenzitású edzést ajánlják.

 Így szívesen hozzáadhat egy csésze joe-t az étrendhez. Ha inni is fekete. Amikor hozzáadja az összes cukrot és krémeket, akkor minden előnye elmarad. Ellenkező esetben a zöld teára is kapcsolhatja.

 

7. Change hands while eating to cut snacks

The easiest way to eat less calories is to get rid of snacks. But we all know that’s difficult. It’s not your fault or that you have low willpower though.

Snacking while doing something else can lead to mindless eating. You keep on munching even when you’re full or if it doesn’t taste good. It’s because your brain associates the food with a certain environment. As long as you’re there, you’ll want to keep eating.

In one experiment, movie-watchers were given either fresh or stale popcorn. You’d think that no one would eat the disgusting and cold week-old popcorn. And it’s true. Moviegoers who don’t usually eat popcorn ate much less.

But those who typically ate popcorn at the movies, ate just as much as they usually did. The truth is, they’ve formed a habit. And it’s almost instinct to keep reaching for the popcorn while watching movies.

To disrupt this mindless eating, all you have to do is use your non-dominant hand while eating. In a subsequent experiment, this worked even for those with strong popcorn eating habits.

In addition, you can change your mindset. Instead of taking away junk food, think of adding in healthy snacks. You’ll be surprised at how much less fattening food you eat!

 

7. Kényszerítse a kezét evés közben, hogy megkönnyítse a rágcsálókat

A legegyszerűbb módja annak, hogy enni kevesebb kalóriát, hogy megszabaduljon a snackektől. De mindannyian tudjuk, hogy nehéz. Nem a te hibád, vagy hogy alacsony volnõhatása van.

 Snacking közben csinál valami mást eszméletlen evéshez vezethet. Még akkor is folyamatosan csöpög, ha teljes vagy ha nem jó ízű. Ez azért van, mert az agyad egy bizonyos környezethez társítja az ételeket. Mindaddig, amíg ott vagy, meg akarsz enni.

 Egy kísérletben a filmfigyelők friss vagy elhullott pattogatott kukoricát kaptak. Azt gondolja, hogy senki sem eszik meg a undorító és hideg hetes pattogatott kukoricát. És ez igaz. A mozdulatlanok, akik általában nem fogyasztanak pattogatott kukoricát, sokkal kevesebbet esznek.

 De azok, akik rendszerint pattogatott kukoricát forgattak a mozikban, ugyanúgy ettek, mint általában. Az igazság az, hogy megszokták a szokásaikat. És szinte ösztönöznöm, hogy elérje a popcornot filmnézés közben.

 Ennek az elme nélküli étkezésnek a megzavarásához mindössze annyit kell tennie, hogy az evés közben használja a nem domináns kezét. Egy későbbi kísérletben ez még az erős popcorn táplálkozási szokásaival is foglalkozott.

 Ezenkívül megváltoztathatja gondolkodásmódját. Ahelyett, hogy eltávolítaná a rozsdás ételeket, gondolja át az egészséges ételeket. Meg fogsz lepődni, hogy mennyire kevés hizlaló ételt eszel!

 

8. Don’t cut out all the fats

Sure there are all-carb diets and raw fruit diets and all that. They might work. But really, you need a well-balanced diet. And that includes fats.

Yeah, the goal is to lose fat. But we really can’t live without it. Healthy dietary fats are essential sources of energy.

They are also needed since many vitamins are fat-soluble. Vitamins A, D, E and K need fat to be absorbed. These vitamins aren’t lost in food when you cook it. They are stored in your body and you don’t need to consume them every day. But they are important for your immune system and can prevent cancers and other diseases.

One study looked at the effects of monounsaturated fat (MUFA) and polyunsaturated fat (PUFA). Two groups of obese women either had a high MUFA or PUFA diet. Both groups had the same caloric intake during the study.

The winner for promoting weight loss was MUFA.

However, both mono and polyunsaturated are healthy fats. They help lower cholesterol and triglyceride levels. One type of polyunsaturated fat is omega-3 fatty acid. Surely you’ve heard of its benefits for heart health.

Some foods high in unsaturated fat:

·                   Olive oil

·                   Coconut oil

·                   Salmon (omega-3 fatty acid)

·                   Almonds: also includes vitamin E

·                   Peanut butter: make sure it’s natural without any additives and trans fat

·                   Avocado

·                   Flax

·                   Banana

The evil fats that you should most definitely stay away from:

·                   Trans fat

·                   Saturated fat

 

8. Ne vágja ki az összes zsírt

Persze, hogy vannak olyan szénhidráttartalmú diéták és nyers gyümölcsök, és mindez. Lehet, hogy működnek. De tényleg szükség van egy kiegyensúlyozott étrendre. És ez magában foglalja a zsírokat is.

 Igen, a cél az, hogy zsírt veszítsen. De tényleg nem tudunk nélkül élni. Az egészséges étkezési zsírok alapvető energiaforrások.

 Szükség van rá, mivel sok vitamin zsírban oldódik. Az A, D, E és K vitaminokhoz zsírt kell felszívódni. Ezek a vitaminok nem fogynak el az élelmiszerben, amikor főzni. Ők a szervezetben tárolódnak és naponta nem kell fogyasztani őket. De fontosak az Ön immunrendszeréhez, és megakadályozhatják a rákos megbetegedéseket és egyéb betegségeket.

 Egy tanulmány a monon-telített zsír (MUFA) és a többszörösen telítetlen zsír (PUFA) hatásait vizsgálta. Az elhízott nők két csoportja magas MUFA vagy PUFA diéta volt. Mindkét csoportnak ugyanaz volt a kalóriabevitele a vizsgálat során.

 A súlycsökkentő győztes MUFA volt.

 Azonban mind mono-, mind többszörösen telítetlenek egészséges zsírok. Segítenek csökkenteni a koleszterin- és trigliceridszinteket. Az egyik típusú többszörösen telítetlen zsír az omega-3 zsírsav. Biztosan hallottál a szív egészségére gyakorolt ​​előnyeiről.

 Néhány élelmiszer telítetlen zsírral:

 Olivaolaj

Kókuszolaj

Lazac (omega-3 zsírsav)

Mandula: E vitamin is

Mogyoróvaj: győződjön meg róla, hogy természetes, adalékanyagok és transzzsír nélkül

Avokádó

Len

Banán

A gonosz zsírok, amelyeknek leginkább távol tartsák:

 Transzzsír

Telített zsír

 

9. Sleep well and rise early

Let’s be real. Who doesn’t like sleep?

And now, who gets enough sleep? And who is willing to get up early?

Even if you want to, it’s highly likely you can’t (or won’t). In our busy lives, there’s barely enough time to rest. But poor sleep is actually a huge factor for obesity.

Researchers looked at data from various publications such as MEDLINE and PsycINFO. And results are shocking. Short sleep length increases risk of obesity in adults by 55%. And 89% in children.

According to the American Journal of Clinical Nutrition, sleep fragmentation (waking up in the middle of the night or continuously hitting the snooze button) has many negative health effects.

There are higher rates of daytime sleepiness and exhaustion. The participants in the study also had decreased fat oxidation. Which means it’s harder for their bodies to use fat as energy. And leads to increased risk of obesity too.

Plus, when you’re well rested, you have more energy to exercise. A few quick tips that will help:

·                   Establish a regular sleep routine - including on weekends

·                   Avoid eating at least two hours before bedtime

·                   Ensure your bedroom is comfortable - invest in light-blocking curtains especially if you are sensitive to light, an air purifier to improve air quality, and a proper pillow and bedding

·                   Reserve your bed only for sleep and sex 

When you wake up early enough, you have more time to work out too! And you’ll be happier and just healthier in general, so why not?

 

9. Aludj jól, és korán felkelek

Légy igazi. Ki nem szeret aludni?

 És most, ki elég alszik? És ki hajlandó korán kelni?

 Még ha akarod is, nagyon valószínű, hogy nem (vagy nem). Élénk életünkben alig van elegendő idő a pihenésre. De a rossz alvás valójában hatalmas tényező az elhízáshoz.

 A kutatók különböző kiadványokból, például a MEDLINE-ból és a PsycINFO-ból származó adatokat vizsgáltak. És az eredmények meglepőek. A rövid alvás hossza 55% -kal növeli az elhízás kockázatát a felnőtteknél. 89% gyermekeknél.

 Az American Journal of Clinical Nutrition szerint az alvás töredezettsége (ébredés az éjszaka közepén vagy folyamatosan a szundi gomb megnyomásával) számos negatív egészségügyi hatással jár.

 A nappali álmosság és a kimerültség magasabb. A vizsgálat résztvevőinek csökkent zsír-oxidáció is volt. Ez azt jelenti, hogy nehezebb a testük számára a zsír energia felhasználása. És az elhízás fokozott kockázatához is vezet.

 Plusz, ha jól pihentél, több energiája van a gyakorláshoz. Néhány gyors tipp, amely segít:

 Rendszeres alvászavar - beleértve a hétvégéket is - létrehozása

Kerülje az étkezés előtt legalább két órát

Győződjön meg róla, hogy a hálószobája kényelmes - fektessenek be könnyű blokkoló függönyökbe, különösen akkor, ha érzékenyek a fényre, légtisztító a levegő minőségének javítására, valamint megfelelő párna és ágynemű

Foglalja le ágyát csak az alvásra és a szexre

Ha elég korán ébred fel, akkor még több ideje van a munkához! És boldogabb leszel, és általában egészségesebb lesz, akkor miért ne?

 10. Add some pepper

Spicy food is a staple in many non-European cultures. If you ever visit Thailand or eat Mexican food, you’ll know. It’s an acquired taste. But cayenne and chili peppers can actually help with weight loss.

The hot stuff contains Capsaicin. It’s what gives you the burn when you eat peppers. Its analgesic properties are at the top of the list for benefits.

This compound also helps boost your metabolism. Along with green tea and sweet peppers, capsaicin reduces energy intake. Some say that the rate of increase is small enough to overlook.

But something that can’t be denied is that capsaicin stops you from overeating. Adding some red chili peppers to dinner increases satiety and feelings of fullness. It also prevents desire to eat after dinner.

Some also claim that the spicy stuff increases fat oxidation.

Try adding spiciness to your meals! You can sprinkle chili powder in rice or spice up broth. For some efficient snacking, you can even switch out chips for peppers!

10. Adjon hozzá egy kis borsot

A fűszeres ételek számos nem európai kultúrában szerepelnek. Ha valaha Thaiföldön vagy Mexikói ételeket eszel, tudni fogod. Ez egy megszerzett íz. De a cayenne és a chili paprika ténylegesen segíthet a fogyásnál.

 A forró cucc Capsaicint tartalmaz. Ez adja az égést, ha eszik paprikát. A fájdalomcsillapító tulajdonságok az előnyök listáján szerepelnek.

 Ez a vegyület szintén elősegíti az anyagcserét. A zöld tea és az édes paprika mellett a kapszaicin csökkenti az energiafelvételt. Egyesek azt mondják, hogy a növekedés üteme elég kicsi ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyja.

 De nem tagadható, hogy a kapszaicin megállítja a túlfogyasztást. Néhány piros chilipaprikás vacsorához való hozzáadása növeli a teltség érzését és érzését. Azt is megakadályozza, hogy a vacsora után enni akarjanak.

 Egyesek azt is állítják, hogy a fűszeres dara növeli a zsír oxidációját.

 Próbálja hozzá a fűszerességet az ételeihez! Megszórhatja a chili por rizst vagy fűszeres levest. Némi hatékony snackelés esetén akár zsetonokat is kiválaszthat a paprika számára!

 

11. Enjoy your food

If you’re the average American, you probably have a horribly short lunch. Survey says most lunch breaks are 30 minutes.

But if you have time, do try to enjoy your food. Chew slowly and savor the taste. Because eating slowly helps you feel full faster.

Eating is actually a long and complicated process. When your tummy starts to expand from the food, receptors in your stomach signal your brain. The hormone CCK, among others, is released in response to the consumed food. Leptin also signals your brain about energy stores. Together, the hormones create feelings of satiety.

And all this takes time. Around twenty minutes, in fact. So you can guess why chewing slowly can stop you from overeating. It gives your brain time to register that it’s full.

Many studies back up this claim. Studies show that slower rates of eating leads to significant decreases in calorie intake. It also leads to higher water consumption. Which is good for weight loss too, as aforementioned.

And the science behind it? Eating slowly does more than letting your brain catch up to your stomach. The action can actually boost hormones and responses to make you feel full.

There’s no doubt that this is probably the best way to lose weight. Just enjoy your food!

But do you need ideas for healthy and delicious weight loss meals? Don’t worry. We got you covered on this too.

11. Élvezze az ételét

Ha átlagos amerikai vagy, akkor valószínűleg rettenetesen rövid ebédelni. A felmérés szerint a legtöbb ebédszünet 30 perc.

 De ha van időd, próbáld meg élvezni az ételedet. Lassan rágni és ízlelni. Mert az evés lassan segít gyorsabban érezni magad.

 Az étkezés valójában hosszú és bonyolult folyamat. Amikor a hasa elkezd szélesedni az ételtől, a gyomor receptora jelzi az agyat. A CCK hormon többek között szabadul fel az elfogyasztott táplálékra adott válaszként. A leptin is jelzi az agyadat az energiatárolókról. Együtt a hormonok a jóllakottság érzését keltik.

 És mindez időt vesz igénybe. Valójában húsz perc. Tehát kitalálni, hogy a rágás lassan megakadályozza a túlfogyasztást. Az agyad ideje regisztrálni, hogy teljes.

 Számos tanulmány támasztja alá ezt az állítást. A vizsgálatok azt mutatják, hogy a lassú étkezési arány a kalóriabevitel jelentős csökkenéséhez vezet. Ez magasabb vízfogyasztáshoz is vezet. Amely jó a testsúlycsökkenéshez is, amint azt korábban említettük.

 És a tudomány mögött? A lassú étkezés többet jelent, mint hogy az agyad elkapja a gyomrot. Az akció valóban növelheti a hormonokat és a válaszokat, hogy teljes érzést keltsen.

 Nem kétséges, hogy ez valószínűleg a legjobb módja annak, hogy lefogy. Élvezze az ételét!

 De szüksége van ötleteket az egészséges és finom fogyás étkezés? Ne aggódjon. Ezt is fedeztük.

 

Delicious weight loss recipes: breakfast

(If you need a recap on why breakfast is of utmost importance, go back to #4.)

The dieting adage is to eat breakfast for dinner and vice versa. So feel free to switch around the order of the recipes and meals. But if you don’t have time in the mornings, these quick recipes are great for breakfast.

1. Raspberry oatmeal

This is essentially a bowl of nutrition. Oatmeal gives you magnesium, zinc, protein and fiber. Raspberries are another great source of dietary fiber. They also include vitamin C and manganese.

It’s not just great for your waistline. You also benefit from lower cholesterol and heart disease risk.

What you need:

·                   1 cup of Old Fashioned oats (or quick cooking oats)

·                   1 cup of water

·                   1 cup of milk

·                   1/4 teaspoon of salt

·                   1/2 cup of fresh washed raspberries

·                   1 tablespoon of brown sugar

What to do

Add the salt, water and milk into a saucepan and put over high heat. Allow it to boil.

Add in the oats and turn the heat down to low. Cook and stir for around 6 minutes until it reaches your desired consistency. If you are using quick cooking oats, it’ll take around 3 minutes.

Then stir in the brown sugar. Finish by folding in the raspberries and serve while warm!

(You can also add some raspberry jam or maple syrup. But since dieting is the goal . . .)

If you have time, you can upgrade this recipe.

 

Finom fogyás receptek: reggeli

 (Ha szükséged lesz arra, hogy a reggeli miért fontos, menj vissza a # 4-be.)

 A diétás üzenet az, hogy reggelit vacsorázzon, és fordítva. Ezért szabadon változtathat a receptek és ételek sorrendjében. De ha nincs ideje a reggelen, ezek a gyors receptek nagyszerűek a reggelire.

  

1. Málna zabpehely

 Ez lényegében egy tál táplálék. A zabpehely magnéziumot, cinket, fehérjét és rostot ad. A málna az étkezési rost egy másik nagyszerű forrása. C-vitamint és mangánt is tartalmaznak.

 Ez nem csak a derékvonalat illeti. Ön is részesül az alacsonyabb koleszterinszint és a szívbetegség kockázatát.

 Amire szükséged van:

 1 csésze régimódi zab (vagy gyors főzés)

1 csésze vizet

1 csésze tej

1/4 teáskanál sót

1/2 csésze frissen mártott málna

1 evőkanál barna cukrot

Mit kell tenni

 Adjuk hozzá a sót, a vizet és a tejet egy serpenyőbe, és tegyük fel a magas hőt. Hagyja forrni.

 Adjuk hozzá a zabot, és fordítsuk le a hőt alacsonyra. Sütjük és keverjük kb. 6 percig, amíg elérte a kívánt konzisztenciát. Ha gyorsan elkészíti a zabkását, körülbelül 3 percet vesz igénybe.

 Ezután keverjük a barna cukrot. Készüljön fel a málna összecsukásával és melegen töltse!

 (Hozzáadhat egy málna lekvárt vagy juharszirupot is, de mivel a diétás a cél ...)

 Ha van időd, frissítheted ezt a receptet.

 2. Raspberry baked oatmeal

This recipe will take 45 minutes to prepare and cook. But it makes 4 to 6 servings and has great substitutes for fatty ingredients.

What you need:

·                   3 cups of Old Fashioned Oats (or quick cooking oats)

·                   2 teaspoons of baking powder

·                   1 teaspoon of salt

·                   1 cup of brown sugar

·                   1 cup of nonfat milk

·                   1 teaspoon of vanilla extract

·                   2 eggs

·                   1/2 cup of applesauce

·                   1 cup of raspberries

What to do:

Before you start, preheat the oven to 350 degrees Fahrenheit. Spray a 9 inch pie dish with nonstick cooking spray.

Combine the oats, baking powder and salt in a large bowl. Stir in the brown sugar. Add the milk, vanilla extract and eggs into another bowl. Whisk well and mix it into the oat mixture.

Add the applesauce and mix well. Fold in the raspberries.

Pour everything into your pie dish. Bake for 35 to 40 minutes. It should become a golden brown. For best taste, serve warm! You can save it for later and eat after reheating.

 

2. Málna sült zabliszt

 Ez a recept 45 percet vesz igénybe a főzéshez. De 4-6 adagot tartalmaz, és jó helyettesítője a zsíros összetevőknek.

 Amire szükséged van:

 3 csésze régimódi zab (vagy gyors főzés)

2 teáskanál sütőport

1 teáskanál sót

1 csésze barna cukrot

1 csésze nem zsíros tejet

1 teáskanál vanília kivonat

2 tojás

1/2 csésze almaszósz

1 csésze málna

Mit kell tenni:

 Mielőtt elkezdené, előmelegítse a sütőt 350 fokos fahéternek. Spray egy 9 hüvelykes torta tányér nonstick főzés spray.

 Kombinálja a zabot, a sütőport és a sót egy nagy tálban. Keverje hozzá a barna cukrot. Add hozzá a tejet, a vanília kivonatot és a tojásokat egy másik tálba. Dobja jól és keverje bele az zab keverékbe.

 Adjuk hozzá az almaszórt és keverjük össze jól. Hajtsa be a málnákat.

 Töltsön mindent a teáskamrádba. Süssük 35-40 percig. Ennek aranybarna lesz. A legjobb ízlésért melegíts! Ezt később meg is lehet menteni, és újból felmelegedhet.

 

3. Pumpkin peanut butter French toast

Everything in this recipe has great weight loss benefits. Pumpkins help you feel more full. Peanut butter also includes healthy fats, as aforementioned. It’s quick and easy. And makes 1 serving.

What you need:

·                   1/3 cups of canned pumpkin

·                   2 tablespoons of powdered peanut butter (or regular natural peanut butter)

·                   1/2 ripe peaches (thinly sliced)

·                   1 whole wheat sandwich thin

·                   1 egg white

·                   1/2 teaspoon of pumpkin pie spice

·                   To taste: nutmeg

What to do:

Mix the peanut butter (powdered or regular) and pumpkin in a medium sized bowl.

In another bowl, whisk the egg white and pumpkin pie spice together until even. Dip the sandwich thin in and coat the bread.

With non-stick cooking spray, spray a skillet or griddle. (A frying pan might work too.) Cook the sandwich thins at medium heat. Flip once and cook until the egg coating is set.

Remove the sandwich thins. Spread the pumpkin PB mixture on one half. Layer the peach slices on the other.

Press the two halves together into a sandwich. If you need more taste, sprinkle on some nutmeg!

 

3. Tök mogyoróvaj francia pirítós

 Minden ebben a receptben nagy fogyás előnyökkel jár. A sütőtök segítenek abban, hogy jobban érezzék magukat. A mogyoróvaj szintén az egészséges zsírokat tartalmazza, amint azt korábban említettük. Gyorsan és egyszerűen. És 1 adagot készít.

 Amire szükséged van:

 1/3 csésze konzerv sütőtök

2 evőkanál porított mogyoróvaj (vagy hagyományos mogyoróvaj)

1/2 érett őszibarack (vékonyra szeletelve)

1 teljes búza szendvics vékony

1 tojásfehérje

1/2 teáskanál tököt pite fűszer

Ízlés szerint: szerecsendió

Mit kell tenni:

 Keverjük össze a mogyoróvaj (porított vagy rendszeres) és a sütőtök közepes méretű tálba.

 Egy másik tálban a tojásfehérjét és a sütőtök fűszereket egyesítsük egészen addig. A szendvicset vékony és a kenyeret bevonjuk.

 A nem tapadós főzéshez szórjuk meg a serpenyőt vagy a palacsintát. (A sütő is működik.) Főzzük a szendvicset keskeny hőségben. Flip egyszer, és főzzük, amíg a tojásos bevonat nincs beállítva.

 Távolítsa el a szendvicset. Hajtsa fel a sütőtök PB-keverékét a felére. Rétegezze a barack szeleteket a másikra.

 Nyomja a két felét egy szendvicsbe. Ha több ízre van szüksége, szórja meg a szerecsendiót!

 4. Healthy deviled eggs

Deviled eggs usually use a bunch of mayonnaise. But this version uses yogurt instead. You get less fat and much more protein.

This recipe makes 6 servings. It only has 73 calories and 5 g of fat per serving. It’s great for those 200 calorie and under days!

What you need:

·                   6 hard boiled eggs (peeled and cut)

·                   1/4 cup of plain Greek yogurt

·                   2 teaspoons of dijon mustard

·                   1/4 teaspoon of pepper

·                   1/8 teaspoon of salt

·                   To taste/garnish: paprika

What to do:

If you haven’t boiled the eggs yet, go do that! Place them into a pot and fill with water until covered. Add some salt so it can be easier to peel. Put on high heat and cover the pot. When it comes to a boil, turn off the heat and let it sit. After it cools for around 12 minutes, uncover the pot.

Rinse the eggs with cold water. Then peel and cut lengthwise.

Remove the yolks and put them in a bowl. Add the other ingredients (other than paprika) into the bowl as well. Mix and mash them all together. You can use a blender if you want the mixture to be smoother.

When the ingredients are uniform, scoop the mixture back into the egg whites. Finish by sprinkling on some paprika and enjoy!

 

4. Egészséges deviled tojások

 A deviled tojások általában egy csomó majonézet használnak. De ez a verzió helyett joghurtot használ. Kevesebb zsírt és sokkal több fehérjét kapsz.

 Ez a recept 6 adagot tartalmaz. Csak 73 kalóriát és 5 g zsírt tartalmaz adagonként. Nagyszerű ez a 200 kalóriát és nap alatt!

 Amire szükséged van:

 6 kemény tojás (hámozott és vágott)

1/4 csésze sima görög joghurt

2 teáskanál dijon mustárt

1/4 teáskanál bors

1/8 teáskanál sót

Ízesítés / díszítés: paprika

Mit kell tenni:

 Ha még nem forralta a tojásokat, menjen erre! Helyezzük őket egy edénybe, és töltsük fel vízzel fedetté. Adjon hozzá egy kis sót úgy, hogy könnyebben lehúzható. Tedd fel a magas hőt és fedje le a potot. Amikor forralunk, kapcsoljuk ki a hőt és hagyjuk ülni. Miután kb. 12 percig hűlte, fedezze fel a potot.

 Öblítse le a tojásokat hideg vízzel. Ezután hántolni és vágni hosszirányban.

 Vegye ki a sárgáját, és tegye őket egy tálba. Adja hozzá a többi összetevőt (a paprika kivételével) a tálba is. Keverjük össze és pörsük össze őket. Használhatja a keverőt, ha a keveréket egyenletesebbé kívánja tenni.

 Ha az összetevők egyenletesek, csavarja vissza a keveréket a tojásfehérjékbe. Finom megszórva paprikán és élvezd!

 

Delicious weight loss recipes: lunch

Feel free to eat more for lunch. But if you can, eat it earlier and take your time chewing!

1. Salmon noodle bowl

Salmon is full of healthy fats. This recipe makes 2 servings with 492 calories per serving. But there are 16 g of unsaturated fat. And only 3 g of bad fats.

You also get a healthy dose of calcium, iron and protein!

What you need:

·                   4 ounces of whole wheat noodles

·                   5 ounces of asparagus (cut in thirds)

·                   1 salmon fillet (skinned and cut into 8 pieces)

·                   1 tablespoon toasted sesame oil

·                   3 tablespoons of lime juice and zest

·                   1/4 teaspoons of salt

·                   1/4 teaspoons of fresh pepper

·                   4 ounces of cucumber (cut into medium pieces)

·                   1/2 avocado (cut into bite-size pieces)

What to do:

Heat water in a large pot. When it boils, put the noodles in and cook until soft, stirring occasionally. Using tongs, transfer the noodles into a strainer.

Put the asparagus into the still boiling water. Cook for around 2 minutes and rinse under cold water.

Now, make the vinaigrette from scratch. In a small bowl, ad the sesame oil, lime juice and zest, salt and pepper. Whisk together.

In another bowl, add in all the prepared ingredients (noodles, asparagus and vinaigrette). Combine until uniform. Add in the cucumber and avocado pieces as well. Toss the bowl to coat evenly.

Add the salmon just before serving.

This recipe is great in that you can serve either warm or at room temperature. You can also make it beforehand and keep refrigerated in an airtight container.

 

Finom fogyás receptek: ebéd

 Nyugodtan enni többet ebédelni. De ha tudsz, akkor enni, és rengeteg időt rágni!

 1. Lazac tészta tál

 A lazac tele van egészséges zsírokkal. Ez a recept 2 adagot tartalmaz, 492 kalóriával adagonként. De 16 g telítetlen zsír van. És csak 3 g rossz zsírok.

 Ön is kap egy egészséges dózisú kalcium, vas és fehérje!

 Amire szükséged van: 

4 uncia teljes kiőrlésű tészta

5 uncia spárgás (harmadrészben)

1 lazac filé (8 darabra vágva és vágva)

1 evőkanál pirított szezámolaj

3 evőkanál lime juice és zest

1/4 teáskanál sót

1/4 teáskanál friss borsot

4 uncia uborkát (közepes darabokra vágva)

1/2 avokádó (apró méretű darabokra vágva)

Mit kell tenni:

 Hővizet egy nagy edényben. Amikor felforral, tegye a tésztát és főzzön, amíg puha, időnként kevergetve. A fogók használatával vigye át a tésztát egy szűrőbe.

 Tegye a spárgát a még forró vízbe. Főzzük kb. 2 percig, és hideg vízzel öblítsük le.

 Most, hogy a vinaigrette a semmiből. Egy kis tálban adjuk hozzá a szezámolajat, a lime-gyümölcslevet, a sót és a borsot. Viszketés együtt.

 Egy másik tálban adj hozzá minden elkészített összetevőt (tészta, spárga és vinaigrette). Kombináljuk, amíg egyenletes. Adjuk hozzá az uborka és az avokádó darabokat is. Dobja a tálat egyenletesen.

 Adja hozzá a lazacot közvetlenül a kiszolgálás előtt.

 Ez a recept nagyszerű abban, hogy meleg vagy szobahőmérsékleten is szolgálhat. Azt is előzetesen megteheti, és hűtőszekrényben tarthatja egy légmentesen lezárt tartályban.

 2. All-American Chili

Peppers are your best friend for weight loss. And this recipe is full of the hot stuff. It makes 8 servings at once, with 286 calories per serving.

What you need:

·                   6 ounces of Italian sausage

·                   2 cups of onions (chopped)

·                   1 cup of green bell pepper (chopped)

·                   8 garlic cloves (minced)

·                   1 pound of ground sirloin

·                   1 jalapeno pepper (chopped)

·                   2 tablespoons of chili powder

·                   2 tablespoons of brown sugar

·                   3 tablespoons of tomato paste

·                   1 tablespoon of ground cumin

·                   1 teaspoon of dried oregano

·                   1/2 teaspoon of ground black pepper

·                   1/4 teaspoon of salt

·                   1 1/4 cup of fruity red wine

·                   2 cans of whole tomatoes (no salt added, undrained, coarsely chopped)

·                   2 cans of kidney beans (no salt added, drained)

·                   1/2 cup of shredded cheddar cheese (reduced fat)

What to do:

Heat a large cooking pot (with lid) over medium heat on the stove.

Remove casings from the sausage and add it to a pan. Along with the onions, green peppers, garlic cloves and sirloin. Cook for 8 minutes. The sausage and beef should be browned. Stir the mixture to crumble.

Add in: chili powder, brown sugar, cumin, tomato paste, oregano, black pepper and salt. Cook for 1 minute while continuously stirring.

Stir in: fruit wine, tomatoes and kidney beans. When the mixture boils, cover the pot and reduce the heat. Let it simmer for 1 hour. Remember to come back and stir every now and then.

Uncover the pot and let it cook for 30 minutes. Again, stir occasionally. Then it’s set! When serving, sprinkle on some cheddar cheese.

And like all chilis, this tastes better the next day. Which is great if you don’t have time and must prepare it overnight. You can also make a batch to last you a couple of days.

 2. All-American Chili

 A paprika a legjobb barátja a fogyásnak. És ez a recept tele van a forró dolgokkal. 8 adagot ad egyszerre, 286 kalóriát adagonként.

 Amire szükséged van:

 6 uncia olasz kolbászt

2 csésze hagyma (apróra vágva)

1 csésze zöld paprikát (apróra vágott)

8 fokhagymás szegfűszeg (darált)

1 font őrölt bélszín

1 jalapeno bors (aprított)

2 evőkanál chili por

2 evőkanál barna cukrot

3 evőkanál paradicsompüré

1 evőkanál őrölt kömény

1 teáskanál szárított oregán

1/2 teáskanál őrölt fekete borsot

1/4 teáskanál sót

1 1/4 csésze gyümölcsös vörösbor

2 doboz egész paradicsom (nincs hozzáadott só, nem tartott, durván aprítva)

2 doboz vese bab (nincs hozzáadott só, lecsapolt)

1/2 csésze aprított cheddar sajt (csökkent zsír)

Mit kell tenni:

 Melegítsük fel egy nagy főzőedényt (fedéllel) a közepes lángon keresztül a tűzhelyen.

 Távolítsa el a bélből a kolbászt, és tegye hozzá egy serpenyőbe. A hagymával, zöldpaprikával, fokhagymás szegfűszeggel és bélszínnel együtt. Főzzük 8 percig. A kolbászt és a marhahúst meg kell barnítani. Keverjük össze a keveréket, hogy összeomoljon.

 Add hozzá: chili por, barna cukor, kömény, paradicsompüré, oregánó, fekete bors és só. Főzzük 1 percig folyamatos keverés közben.

 Keverjük össze: gyümölcsbor, paradicsom és vesebab. Amikor az elegy forralja, fedje le a edényt és csökkentse a hőt. Hagyja 1 óra alatt forralni. Ne feledje, hogy jöjjön vissza és keverje el minden egyes alkalommal.

 Fedje fel a fazékot, és hagyja főzni 30 percig. Ismét, időnként keverjük össze. Akkor meg van állítva! Amikor kiszolgálja, megszórja néhány cheddar sajtot.

 És mint minden chilis, másnap is jobban ízlik. Ami nagyszerű, ha nincs időd, és fel kell készítenie egyik napról a másikra. Azt is készíthet egy tételt, hogy néhány napig tartson.

 

3. Ham, pear & cheese sandwich

Sandwiches don’t have to be boring pieces of bread. This recipe only uses 6 ingredients and you can slap it together easily. There are 390 calories per sandwich. And only 11 g of fat.

What you need:

·                   1 tablespoon of plain Greek yogurt (low fat)

·                   1/4 teaspoon of dried dill

·                   2 slices of pumpernickel bread (or whole wheat bread)

·                   1 ounce of lean sliced ham

·                   1 small pear (sliced thinly)

·                   1 ounce of Swiss cheese (sliced)

What to do:

Add the yogurt and dill into a bowl. Stir until the mixture is uniform.

Spread the mix onto the bread. Sandwich in the ham, pear slices and Swiss cheese. You can also leave some pear slices out to enjoy on the side.

Experiment with other types of fruit and cheese!

 

3. Ham, körte és sajtos szendvics

 A szendvicseknek nem kell unalmas kenyérdarabok. Ez a recept csak 6 összetevőt használ, és könnyedén összeillesztheti. Szendvicsenként 390 kalória van. És csak 11 g zsírt.

 Amire szükséged van:

 1 evőkanál sima görög joghurtot (alacsony zsírtartalmú)

1/4 teáskanál szárított kapor

2 szelet pumpernickel kenyér (vagy teljes kiőrlésű kenyér)

1 uncia sovány szeletelt sonka

1 kis körte (vékonyan szeletelve)

1 uncia svájci sajt (szeletelve)

Mit kell tenni:

 Adjuk hozzá a joghurtot és a kaport egy tálba. Keverjük addig, amíg a keverék egyenletes.

 Hajtsa a keveréket a kenyérre. Szendvics a sonkában, körte szeletekkel és svájci sajt. Néhány körte szelet is hagyhat, hogy élvezhesse oldalát.

 Kísérletezzen más típusú gyümölcsökkel és sajtokkal!

 

4. Crisp chickpea slaw

This lovely dish is light and fresh. There’s no need to add on fattening dressing. As you let it sit, the cabbage will naturally release moisture.

It’s quick and easy to make. It tastes better after it sits. Which is great for making in the morning and eating for lunch.

This recipe takes 10 minutes and yields 2 servings. There are 369 calories and only 7.9 g of fat per serving. Among that, there is only 0.9 g of unhealthy saturated fat.

What you need:

·                   1/4 cup of plain Greek yogurt (nonfat)

·                   1 tablespoon of apple cider vinegar

·                   1 tablespoon of water

·                   1/4 teaspoon of salt

·                   Some sprinkles of ground black pepper

·                   1 can of low sodium chickpeas (rinse and drain)

·                   2 1/2 cups of packed green cabbage (sliced)

·                   2 stalks of celery (sliced thinly)

·                   2 carrots (peeled into strips or sliced) -or- 2 cups of shredded carrots

·                   2 tablespoons of toasted sesame seeds

What to do:

Add the yogurt, vinegar, water and salt into a medium bowl. Stir together and sprinkle the black pepper to taste.

Add in the chickpeas, green cabbage slices, celery slices and carrots. Toss to combine evenly. Top everything off with sprinkles of sesame seeds.

Transfer the slaw into storage containers of your choice. You should refrigerate it for at least 4 hours before serving.

This can last up to 3 days!

4. ropogós csicseriborsó

 Ez a szép étel könnyű és friss. Nem szükséges hozzáadni a hizlaló öltözetet. Ahogy hagyod, hogy üljön, a káposzta természetesen felszabadítja a nedvességet.

 Gyorsan és egyszerűen elkészíthető. Jobb ízlése után ül. Ami remek reggelizésre és ebédelésre.

 Ez a recept 10 percet vesz igénybe, és 2 adagot eredményez. 369 kalóriát és csak 7,9 g zsírt tartalmaznak adagonként. Ezek közül csak 0,9 g egészségtelen telített zsír van.

 Amire szükséged van:

 1/4 csésze sima görög joghurtot (nem zsíros)

1 evőkanál almaecetet

1 evőkanál vizet

1/4 teáskanál sót

Néhány megszórja a földi fekete borsot

1 db alacsony nátrium csicseriborsó (öblítés és leeresztés)

2 1/2 csésze csomagolt zöld káposzta (szeletelve)

2 szelet zeller (vékonyan szeletelve)

2 sárgarépát (csíkokra vagy szeletelve) vagy 2 csésze aprított sárgarépára

2 evőkanál pirított szezámmagot

Mit kell tenni:

 Adjuk hozzá a joghurtot, ecetet, vizet és sót egy közepes tálba. Keverjük össze, és megkóstoljuk a fekete borsot.

 Adjuk hozzá a csicseriborsót, a zöld káposzta szeleteket, a zeller szeleteket és a sárgarépát. Dobd el egyenletesen. Tedd mindent a szezámmagok megszórásával.

 Vigye át a szalagot a kívánt tárolóedénybe. Legalább 4 órával a kiszolgálás előtt hűtőszekrényben kell tartani.

 Ez legfeljebb 3 napig tarthat!

 

Delicious weight loss recipes: dinner

Dinner is always an iffy topic for dieters. The following recipes all have low carb grams per serving though. You can also switch things up and have them for breakfast!

And make sure you have early dinners. And maybe go out for a jog or walk afterwards.

1. Stuffed chili & cheese potato

Potatoes are high in nutrients and low in calories. They also make you feel full fast. Try using it as a substitute for bread.

This recipe makes 1 serving. There are 499 calories and only 7 g saturated fat and 71 carb grams per serving. It offers a whole lot of protein and fiber as well.

What you need:

·                   1 potato (medium sized)

·                   1/2 cup of vegetarian chili (or turkey)

·                   2 cups of chopped broccoli (fresh or chopped)

·                   1/4 cups of shredded cheddar cheese

What to do:

Heat the potato in the microwave for 7 minutes. Be careful when taking out as it may be hot. Then wrap in foil and let it sit for around 5 minutes.

In the meantime, add the chili and broccoli into a pot. Warm it on medium-high heat.

Cut the potato lengthwise. Scoop in the chili mixture. Sprinkle on the cheese and let it melt a little.

Best when served warm. But it should be okay when you reheat it too.

2. Steak and pepper tacos

Steak and tacos . . . sounds fattening. But don’t worry!

This recipe only gives you 61 carb grams per serving and 6 g of saturated fat. In return, you receive 9 g of fiber and 28 g of protein. Plus, it takes at most 20 minutes to make and can keep you satisfied.

What you need:

·                   1 tablespoon of olive oil

·                   1 teaspoon of cumin

·                   1 garlic clove (finely minced)

·                   3 ounces of steak strips

·                   3/4 cups of green bell peppers (sliced)

·                   3/4 cups of red bell peppers (sliced)

·                   1/2 cups of onion (sliced)

·                   2 whole grain tortillas (6 inches)

·                   4 tablespoons of salsa (preferably low or nonfat)

·                   2 tablespoon of sour cream (preferably low or nonfat)

What to do:

Saute the olive oil, cumin and garlic in a skillet for 1 minute. Add in the steak strips. Cook together for around 5 minutes.

Toss the green and red peppers, and onion slices as well. Continue to toss and cook for another 8 minutes.

When ready, spoon the mixture into the tortillas. Fold and top with some salsa and sour cream. And enjoy!

3. Thai peanut noodle bowl

Thai cuisine is famous for their spiciness. This recipe doesn’t call for any hot stuff, but you can experiment and add some. It gives you more taste. And, of course, more weight loss benefits.

This recipe yields 1 serving. There are 72 carb grams per serving and only 2 g of saturated fat.

Health points: 12 g of fiber and 26 g of protein.

What you need:

·                   2 ounces of whole-wheat noodles (uncooked)

·                   1 tablespoon of peanut butter (natural and unsalted)

·                   Juice from 1 lime

·                   1 garlic clove (finely minced)

·                   1 1 inch piece of ginger (peeled and grated)

·                   1/2 cup of edamame (frozen and shelled)

·                   2 cups of stir-fry vegetables (frozen)

·                   1 tablespoon of chopped peanuts

·                   2 scallions (sliced)

What to do:

Heat water in a pot. Bring it to a boil and add in the noodles. Stir occasionally and cook until soft. Drain and set noodles off to the side in a bowl.

Saute the peanut butter, lime juice, garlic and ginger in a skillet for 1 minute. Add in the vegetables and cook for around 12 minutes. The vegetables should be tender.

Pour the mixture over pasta. Finish by topping with peanuts and scallions.

Serve while warm and enjoy! Of course, you can store any leftovers and reheat the next day.

Finom fogyás receptek: vacsora

 A vacsora mindig egy iffy téma a diéták számára. A következő receptek mindegyike alacsony karb gramm adagonként. A dolgokat is átválthatja, és reggelire is felveheti őket!

 És győződjön meg róla, hogy korai vacsorák vannak. És talán kijönni vagy sétálni.

 1. Töltött chili és sajt burgonya

 A burgonya magas tápanyagokban és alacsony kalóriatartalmú. Azt is érzik magukat teljes mértékben. Próbálja meg helyettesíteni a kenyeret.

 Ez a recept 1 adagot tartalmaz. 499 kalória van, és csak 7 g telített zsír és 71 carb gramm adagonként. Sok fehérjét és rostot is kínál.

 Amire szükséged van:

 1 burgonya (közepes méretű)

1/2 csésze vegetáriánus chili (vagy pulyka)

2 csésze apróra vágott brokkoli (friss vagy apróra vágott)

1/4 csésze aprított cheddar sajt

Mit kell tenni:

 Melegítsük fel a burgonyát a mikrohullámú sütőben 7 percig. Legyen óvatos, amikor meleg, mert forró lehet. Ezután fóliába öntse, és hagyja 5 percig ülni.

 Addig vigye fel a chili-t és a brokkolit egy edénybe. Melegítsük közepes magas hőmérsékleten.

 Vágja a burgonyát hosszában. Scoop a chili keverékben. Meghintjük a sajtot, és hagyjuk egy kicsit megolvadni.

 Legjobb, ha kiszolgált. De rendben kell lennie, ha újra felmelegíti.

 2. Steak és bors taco

 Steak és taco. . . hangzik hizlalás. De ne aggódj!

 Ez a recept csak 61 adag gramm adagot és 6 g telített zsírt tartalmaz. Viszonzásul 9 g rostot és 28 g fehérjét kap. Ezenkívül legfeljebb 20 percet vesz igénybe, és elégedetten tarthatja Önt.

 Amire szükséged van:

 1 evőkanál olívaolaj

1 teáskanál kömény

1 fokhagymás szegfűszeg (finoman darált)

3 uncia steak csíkokat

3/4 csésze zöld paprika (szeletelve)

3/4 csésze piros paprika (szeletelve)

1/2 csésze hagyma (szeletelve)

2 teljes gabona tortillák (6 hüvelyk)

4 evőkanál salsa (lehetőleg alacsony vagy nem zsíros)

2 evőkanál tejfölt (lehetőleg alacsony vagy nem zsíros)

Mit kell tenni:

 Saute az olívaolajat, a köményt és a fokhagymát egy serpenyőben 1 percig. Adjuk hozzá a steak csíkokat. Főzzük együtt kb. 5 percig.

 Dobja el a zöld és piros paprikát, valamint a hagymát. Folytassuk a dobást és főzzük még 8 percig.

 Amikor kész, kanál a keveréket a tortilla. Hajtogasson és tetejét salsa-sal és tejföllel. És élvezd!

 3. Thai mogyoró tészta tál

 A thai konyha híres fűszerességéről. Ez a recept nem igényel forró dolgokat, de kísérletezhet és hozzáadhat néhányat. Így több ízelítőt ad. És természetesen több súlycsökkenési előny.

 Ez a recept 1 adagot eredményez. 72 adag szénhordó adagonként és csak 2 g telített zsír.

 Egészségügyi pontok: 12 g rost és 26 g fehérje.

 Amire szükséged van:

 2 uncia teljes kiőrlésű tészta (nyersen)

1 evőkanál mogyoróvaj (természetes és sózatlan)

1 lime juice

1 fokhagymás szegfűszeg (finoman darált)

1 1 hüvelykes darab gyömbér (hámozott és reszelt)

1/2 csésze edamame (fagyasztott és hámozott)

2 csésze keverjük sütjük zöldségeket (fagyasztva)

1 evőkanál apróra vágott földimogyoró

2 kagyló (szeletelve)

Mit kell tenni:

 Meleg víz egy edényben. Forraljuk fel, és adjunk hozzá a tésztát. Keverjük össze alkalmanként és főzzük, amíg puha. Cserélje ki és tegye a tésztát oldalra egy tálba.

 Saute a mogyoróvaj, lime juice, fokhagyma és gyömbér egy serpenyőben 1 percig. Adjuk hozzá a zöldségeket és főzzük kb. 12 percig. A zöldségnek ajánlatosnak kell lennie.

 Öntsük a keveréket tésztára. Készítsünk mogyoróval és mogyoróval.

 Tálaljuk meleg és élvezze! Természetesen tárolhatja a maradékokat, és újra felmelegítheti a következő napot.

 Desserts and snacks

You might still be craving food even with these delicious recipes. Since we’re dieting, try not to go for desserts. If you must, take some plain Greek yogurt. The probiotics help with digestion.

It’s hard to resist temptations to snack. Remember to break up that habit by changing environments. Or even just the hand you use.

Also, think of substituting rather than cutting things out of your life. Look for fresh fruits and veggies. Many snacks also have natural, unsalted and low fat versions. The best are high in nutrients and fiber!

There are some foods that people say have “negative calories.” Though they probably exist, there isn’t much science to back up the claims. Still, things such as celery give you barely any calories.

Here’s one:

Creamy rice pudding

What you need:

·                   1 1/2 cups of water

·                   1 1/2 cups of low-fat milk

·                   3/4 cups of uncooked brown rice

·                   1/3 cups of white sugar

·                   1/4 teaspoon of salt

·                   1 1/2 cups water

·                   3/4 cup uncooked brown rice

·                   1 1/2 cups of low-fat milk

·                   1/2 cup of low-fat milk (separate from above)

·                   1 egg (beaten)

·                   1/3 cup white sugar

·                   2/3 cups of raisins

·                   1 tablespoon of butter

·                   1/2 tablespoon of vanilla extract

What to do:

To cook the rice, combine rice and water in a saucepan. Put it over high heat and bring to a boil. Then lower the heat to a medium-low. Cover with lid and simmer for 45 minutes. The rice should be tender.

Add the sugar, salt and 1 1/2 cups of milk to the cooked rice in another saucepan. Cook over medium heat. After 15 to 20 minutes, there should be a creamy consistency.

Stir in the rest of the milk, the egg and raisins. Stir continuously and cook for 2 more minutes. Remove the saucepan from the heat. Stir in the butter and vanilla.

Serve while warm and enjoy!

Some other great alternatives to snack on:

·                   Almonds and peanuts

·                   Fruit

·                   Cherry tomatoes

·                   Granola

·                   Greek yogurt (try adding the nuts, fruits and granola for a parfait!)

·                   Sweet potato crisps

·                   Dried fruit chips

·                   Celery and carrots (try adding peanut or almond butter)

·                   Cottage cheese

More snack ideas here.

And whenever you get the chance, chug on water or green tea!

Try out these scientific ways to lose weight and choose the ways best for you. Everyone has different bodies after all.

And, as always, those “lose XX pounds in XX days!” claims rarely work. If they do, your weight is highly likely to come right back at you. It might be at the expense of your health as well. Your body needs a well balanced diet. Any dramatic changes comes with some type of danger as well.

Instead, change your entire lifestyle around. Get into the habit of eating healthily. And make sure you do at least 30 minutes of exercise per day. Consider doing yoga before breakfast and go for a jog after dinner.

Your pounds might not start dropping like flies. But it’s effective and you’ll definitely feel better. And losing weight is just about making yourself feel better!

 

Desszertek és rágcsálnivalók

Még ezekkel a finom receptekkel még mindig élvezni lehet az ételeket. Mivel diétázunk, próbáljunk nem desszerteket menni. Ha kell, vegyen egy egyszerű görög joghurtot. A probiotikumok segítik az emésztést.

 Nehéz ellenállni a kísértésnek, hogy elfogyaszd. Ne feledje, hogy ezt a szokást megváltoztatja környezeti változásokkal. Vagy még csak a kezét is.

 Gondoljon inkább a helyettesítésre, nem pedig a dolgok elvágására az életetekből. Keressen friss gyümölcsöket és zöldségeket. Sok ételnek is természetes, sótlan és alacsony zsírtartalmú változata van. A legjobb a tápanyagokban és a rostokban.

 Vannak olyan ételek, amelyekről az emberek azt mondják, hogy "negatív kalóriák" vannak. Bár valószínűleg léteznek, nincs sok tudomány, amely alátámasztja az állításokat. Mégis, olyan dolgok, mint a zeller, alig adnak kalóriát.

 Itt van:

 Krémes rizspuding

 Amire szükséged van:

 1 1/2 csésze vizet

1 1/2 csésze alacsony zsírtartalmú tejet

3/4 csésze nyersen barna rizs

1/3 csésze fehér cukor

1/4 teáskanál sót

1 1/2 csésze vizet

3/4 csésze nyers barna rizs

1 1/2 csésze alacsony zsírtartalmú tejet

1/2 csésze alacsony zsírtartalmú tejet (külön a fentről)

1 tojás (megvert)

1/3 csésze fehér cukrot

2/3 csésze mazsola

1 evőkanál vajat

1/2 evőkanál vanília kivonat

Mit kell tenni:

 A rizst főzzük össze a rizst és a vizet egy serpenyőben. Tedd túl magas hőt és forraljuk fel. Ezután csökkentse a hőt egy közepesen alacsony értékre. Fedjük le a fedelet és pároljuk 45 percig. A rizsnek ajánlatosnak kell lennie.

 Adjunk hozzá egy másik serpenyőbe a cukrot, sót és 1 1/2 csésze tejet a főtt rizshez. Főzzük közepes lángon. 15-20 perc elteltével krémes konzisztencia legyen.

 Keverje hozzá a tej többi részét, a tojást és a mazsolát. Keverje folyamatosan és főzzük még 2 percig. Távolítsa el a serpenyőt a hőtől. Keverje hozzá a vajat és a vaníliát.

 Tálaljuk meleg és élvezze!

 Néhány más nagyszerű alternatíva a snackhez:

 Mandula és földimogyoró

Gyümölcs

koktélparadicsom

granola

Görög joghurt (próbáld hozzáadni a dióféléket, a gyümölcsöket és a granola-t egy parfaithoz!)

Édesburgonya

Szárított gyümölcsök

Zeller és sárgarépa (próbálj hozzá földimogyorót vagy mandula vajat)

Túró

További snack ötletek itt.

 És amikor megkapja az esélyt, csókolja a vizet vagy a zöld teát!

 Próbálja ki ezeket a tudományos módszereket, hogy fogyjon, és válassza ki az Ön számára legmegfelelőbb módszereket. Mindenkinek van egy másik teste is.

 És mint mindig, azok, akik "XX fontot veszítenek XX nap alatt!", Ritkán dolgoznak. Ha igen, a súlya nagy valószínűséggel visszalép. Ez talán az egészségét is kárára teheti. A szervezetnek kiegyensúlyozott étrendre van szüksége. A drámai változások valamilyen veszélyt is jelentenek.

 Ehelyett változtassa meg az egész életstílusát. Lépjen be a szokásos étkezési szokásba. És győződjön meg arról, hogy napi legalább 30 perces edzést végez. Fontolja meg a jóga használatát a reggeli előtt, és menjen a vacsora után.

 A kiló nem indul el, mint a legyek. De hatékony, és biztosan jobban érzi magát. És a súlycsökkenés csak arról szól, hogy jobban érezzük magunkat!

8 Easy Juice Recipes for Health and Weight Loss


Elhízás, Étrendek,Egészséges táplálkozás, Táplálkozási ajánlások, Testtömeg meghatározás,Diéta, Fogyókúra, Méregtelenítés,Wellness,Fittness, Tanácsok a táplálkozással kapcsolatban, Tesztek, Táblázatok, Evés zavarok, Emésztési zavarok, Fogyasztószerek, Táplálkozás kiegészítők, Gyógyhatású készítmények, Szolgáltatók, Fogyasztó készülékek,Táplálék kiegészítő termékek, Oliva, Fokhagyma
powered by Pointernet-DB Kft.

E-mail:pointernet@t-online.hu


Hirdessen itt! A szükséges információkat elolvashatja, ha erre a szövegre kattint.A fenti dokumentummal kapcsolatos felelősség meghatározása


Top 100 Best Websites