LÉPÉSVÁLTÁS ELŐTT
   
   TARTALOM
   KIADÓ
   LAPKONCEPCIÓ
   MEGJELENÉSI IDŐPONTOK
   HIRDETÉSI ÁRAK
   TECHNIKAI  ADATOK
   ELŐFIZETÉS
   TERJESZTÉS
   ELÉRHETŐSÉGEK
   AKTUÁLIS SZÁM
KARRIER: EU MUNKA 

Brüsszel vonzásában: Vészesen közeleg az EU-csatlakozás, s ezzel elvben megnyílik az út a munkavállalók és munkáltatók elôtt, hogy élni tudjanak a közösségi alapelvek egyikével, a munkaerô szabad áramlásával. A kép azonban ennél összetettebb..


Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) uniós csatlakozásunkkal összefüggô középtávú feladatait a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium által kidolgozott Nemzeti Foglalkoztatási Stratégia tartalmazza, összhangban az Európai Foglalkoztatási Stratégiával, illetôleg az Európai Szociális Alap működtetésének célkitűzéseivel.

A belépés napjáig befejezôdik a megyei (fôvárosi) munkaügyi központok munkatársainak tájékoztatása és módszertani képzése: addig fel kell készülniük az Európai Bizottság által koordinált állásközvetítô, tanácsadói és információs hálózat, vagyis az EURES (EURopean Employment Services) használatára, valamint a migránsügyintézôi tennivalók ellátására.

ARCHÍVUM    CIMLAPSZTORI   KIRAKAT   KORMÁNYZATI NEGYED  CÉGVILÁG  KARRIER  BEFEKTETÉS  TREND  EXTRA  ÉLETMÓD  ROVATOK    

Májustól ugyanis mi, magyarok is igénybe vehetjük azt a számítógépes munkaerô-közvetítési rendszert, amit 1993-ban azért hoztak létre, hogy elôsegítse a munkaerô szabad mozgását az Európai Gazdasági Térségben, amely a jelenlegi tizenöt EU-tagországon túl Izlandot, Liechtensteint, Norvégiát és Svájcot is magában foglalja. Dr. Simkó János, a Foglalkoztatási Hivatal fôigazgató-helyettese elmondta, hogy az Európai Szociális Alap fogadásához és felhasználásához kapcsolódó teendôkre lényegében már felkészítették az érintetteket. Ez utóbbi feladatok a Humánerôforrás- fejlesztési Operatív Program egyes intézkedéseihez kapcsolódnak: részben a hátrányos helyzetű munkanélküliek elhelyezkedését hatékonyabban elôsegítô programok megvalósításához, részben az ÁFSZ teljes modernizációjához, egy új típusú szolgáltatási modell fokozatos bevezetéséhez.

MODERN NÉPVÁNDORLÁS

Becslések szerint hazánkba hatvanezer és kilencvenezer közötti létszámban érkeznek majd közösségi munkavállalók, míg az Európai Unióban elhelyezkedni szándékozó magyarok száma várhatóan kilencvenezer és százhúszezer fô között mozoghat. Mindannyiuk számára nélkülözhetetlen információkat vonultat föl az Állami Foglalkoztatási Szolgálat májusra elkészülô honlapja, amely az országos álláshely-adatbázison kívül az uniós munkavállalással, jogszabályokkal kapcsolatos tudnivalókat is részletesen tartalmazza. Az egyes országok eltérô szociális hálói miatt az EU tagállamaiban fennáll az a veszély, hogy sérülhet a külföldön elhelyezkedô, úgynevezett migráns munkavállalók szociális biztonsága. A probléma hatékony kezelése érdekében nemzetközi együttműködésre van szükség. A Foglalkoztatási Hivatal a migráns munkavállalók szociális biztonságával összefüggésben alapvetôen koordinációs feladatokat lát el.

A jogszabályok segítik az Európai Unión belül áttelepülô személyek szabad mozgását, biztosítják már megszerzett, társadalombiztosítással kapcsolatos jogaikat. E vonatkozásban vannak bizonyos alapelvek, amelyeket kötelezô betartani. Ilyen például az állampolgárságra alapozott diszkrimináció tilalma, az ellátások megkettôzésének kiküszöbölése, az egyik tagországban megszerzett jogok másik tagországban való elismerése, illetve a járadékok nemzeti határon kívüli kifizethetôsége. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat a migráns munkavállalókkal kapcsolatos feladatok ellátására is felkészült. Kiképezte ügyintézôit, és kialakította az ügyviteli folyamatot támogató informatikai rendszerét. Az országos tanácsadói hálózat kiépítése már tavaly megkezdôdött; munkáját a Foglalkoztatási Hivatal migránskoordinátora irányítja.

„A csatlakozás idôpontjában a munkaerô-piaci szervezet, a munkaügyi központokat is beleértve, hét képzett migránstanácsadóval, valamint tizennyolc migránsügyintézôvel fog dolgozni, akik országos szintű teljes lefedettséget adnak – tájékoztatott a májusra várható helyzetrôl dr. Simkó János. – A Foglalkoztatási Hivatal budapesti irodájában négy tanácsadó segíti és támogatja a hozzájuk fordulókat. A tanácsadók és ügyintézôk beszélik a szükséges nyelveket, kellôképpen ismerik az informatikai rendszert és a jogszabályokat. Teendôjük a tagállamokba távozó, valamint a tagállamokból érkezô – munkanélküli-ellátás iránti igénnyel jelentkezô – személyekkel kapcsolatos ügyintézés. A vonatkozó jogszabályi változások és a különbözô jogesetek megismerésére irányuló képzésük folyamatos és kiemelt fontosságú feladat marad.”

ZÁRT RENDSZER

A munka- és pályaorientációs tanácsadói hálózat tagjainak telefonszáma és e-mail címe, valamint a nálunk is alkalmazandó uniós joganyag az ÁFSZ honlapján hamarosan megjelenik. A teljes körű informatikai támogatás kifejlesztése megtörtént, aktualizálása a jogharmonizációt követôen valósul meg. A zárt rendszert egyaránt felkészítették a magyar munkavállalók számára szükséges nyomtatványok és igazolások kiállítására, illetve a tagállamokból érkezô, munkanélküli-ellátás iránti kérelemmel élô személyek vonatkozásában az adatközlô nyomtatványok információinak rögzítésére, tárolására. Jogszabályi megfelelések esetében adott a technikai háttér az ellátások megállapítására, a folyósítás feltételeinek országon belüli, illetve határon kívüli biztosítására. Az informatikai támogatás lehetôvé teszi az ellátások külföldre irányítását, a tartási kötelezettségek teljesítését, s egyben végre is hajtja a pénzügyi feladatokat. Szintén a www.afsz.hu honlapról lehet majd eljutni az úgynevezett posting témakörrel foglalkozó weboldalakra. A posting a kiküldetés, kirendelés és munkaerô-kölcsönzés kategóriáit foglalja magában, amelyekrôl a munkavállalók és a munkáltatók egyaránt tájékozódhatnak majd.

KÖZVETÍTÉS EURÓPAI MÓDRA

Az Európai Bizottság által koordinált EURES-hálózat legfontosabb célja, hogy információt és tanácsot adjon a külföldön elhelyezkedni szándékozó munkavállalóknak a célországok munkalehetôségeirôl, a munkavállalás és megélhetés körülményeirôl, valamint segítséget nyújtson a munkáltatók külföldi munkaerô-toborzásához. A hálózat működésének egyik pillére a tagországok foglalkoztatási szolgálatainak adatbázisait integráló EURES-portál központi álláshelyadatbázisa, amely naprakészen tartalmazza a nyitott pozíciókat. Ezek között számos szempont szerint böngészhetünk, többek közt ország, foglalkozás, szükséges végzettség, illetve szakmai gyakorlat, valamint a munkaszerzôdés jellege alapján. A portálon található továbbá egy önéletrajz-adatbázis, amelyre bárki feltöltheti a saját CV-jét.

Ezenkívül elérhetô egy olyan információs adatbázis, amely az EU hivatalos nyelvein tájékoztat a tagországok aktuális munkaerô-piaci helyzetérôl, beleértve a hatályos munka- és adójogi elôírásokat, társadalombiztosítási szabályokat. Külön adatbázis tartalmazza az egyes tagországok élet- és munkakörülményeit, gazdasági, kulturális és politikai helyzetét. A www.europa.eu.int/eures szerkezete és információtartalma az EU hivatalos nyelvein már most is tanulmányozható. Tavasszal az ÁFSZ üres álláshelyei, valamint a Magyarországra vonatkozó munkaerô-piaci és egyéb információk is olvashatók lesznek a portálon. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapjának magyar nyelvű EURES-oldalát napjainkban alakítják ki, és legkésôbb májustól mindenki hozzáférhet. Megtalálhatók majd rajta a külföldi munkavállalással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók, a magyar állampolgárokra vonatkozó jogszabályok és a magyar EURES-tanácsadók elérhetôségei.

„Az EURES-hálózat másik alappillérét a tanácsadók adják – folytatta a fôigazgató-helyettes. – A csatlakozáskor az Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak tíz, Brüsszelben képzett EURES-tanácsadója lesz, akik az ország hat megyei munkaügyi központjának kirendeltségén, Debrecenben, Egerben, Gyôrött, Kaposvárott, Szegeden és Veszprémben, illetôleg a Foglalkoztatási Hivatal budapesti irodájában kezdik meg EURES-tanácsadói tevékenységüket. Tisztük szerint régiós szintű feladatokat látnak majd el. Valamennyien magas szinten beszélnek idegen nyelveket, és májusig mindannyian részt vesznek az Európai Bizottság által menedzselt tanácsadói alapképzésen. Legfontosabb teendôjük, hogy tájékoztassák az érdeklôdôket a külföldi munkavállalás lehetôségeirôl, a foglalkoztatással kapcsolatos tudnivalókról és segítsenek az álláskeresésben.”

Az EURES-tanácsadóval nem rendelkezô munkaügyi kirendeltségeken a tanácsadók által felkészített EURES-asszisztensek igazítják útba az ügyfeleket; kijelölésük és felkészítésük 2004 májusáig folyamatosan zajlik. A brüsszeli alapképzésen minden évben újabb munkatárs tanul. A tervek szerint számuk évrôl évre fokozatosan növekszik majd. A harmadik pillért az a már említett informatikai rendszer alkotja, amely a brüsszeli adatbázishoz kapcsolódva mind az EURES-tanácsadók állomásaival, mind pedig az egyes országok munkaerô-piaci szervezetének információs rendszerével kapcsolatban állnak. Az EURES-rendszer adatai és az információforrások iránt növekvô érdeklôdést tükrözik a legfrissebb statisztikai adatok, amelyek szerint az EURES önéletrajz-adatbázisát 54 041 álláskeresô és 1743 vállalat használja. Az ajánlott állások száma 16 896. Ezen adatok országonkénti bontásban is elérhetôk az Európai Foglalkoztatási Szolgálat portálján.

Kádár Elza


ARCHÍVUM    CIMLAPSZTORI   KIRAKAT   KORMÁNYZATI NEGYED  CÉGVILÁG  KARRIER  BEFEKTETÉS  TREND  EXTRA  ÉLETMÓD  ROVATOK    

powered by