Egyedi keresés Kiss Endre dokumentumai között


Könyvek Bírálatok Broch Civilizációelmélet  Esztétika
Irodalomelmélet Jövőkutatás Judaisztika Kiss Árpád életmű Közép-európa 
Társadalomlélektan Tudástársadalom Tudásszociológia Personalia Posztmodern
Filozófia Nietzsche Európa Politikaelmélet Etika
Magyar filozófia Germanisztika Társadalomelmélet Globalizáció Témalista
Publikációk Publicisztika
                                    Kiss Endre az MTA doktora, Dr.phd.d    
CV English, CV German, CV French,

Egyéb aktuális dokumentumok (linkek)
1.  Hivatkozások Kiss Endre publikációira,  Kiss Endre 2009. június
2.  Konferenciák, 2009
3.  Publikációk jegyzéke 2009
-------------------------------------------------------------------------------

Hivatkozások Kiss Endre publikációira
Kiss Endre 2009. június(Megjegyzés: A lista nem teljes. A hivatkozások alapjául szolgáló eredeti publikációk részletes adatait a Publikációs Lista tartalmazza.)A cselekmény szintjén fellépő ellentétek (1971)

B. Mészáros Vilma, A novellaelemzés uj módszerei. Kritika, 1972/10. 20.
Bánréti Zoltán, A novellaelemzés uj módszerei. Általános Nyelvészeti Tanulmányok, XI. kötet, 1976. 296.
Forgács Anna, A szakirodalom felhasználásának lehetőségei. in: Az irodalomtanitás gyakorlata II. Budapest, 1990. 151.


Hernádiából jöttünk ... (1972)

Rónay László, A magyar irodalom története 1945-1975. in:http://mek.oszk.hu
/02200/02227/html/03/1063.html


A gondolatjel és a vers dimenziói (1974)

Tverdota György, A József Attila-kutatás napjainkban. Napjaink, 1976/4 és Látóhatár, 1976. október, 179.


Hozzászólás a montázs-vitához (1974)

A montázs. Vita a fogalom tartalmáról és terjedelméről. in: Fotómüvészet, 1974/2. 55-60.
Montázs. Összeállitotta Horányi Özséb. Budapest, 1977. 122, 130, 332 és 338.


A vidám apokalipszis szociológiája (1974)

Zsuzsa Széll, Ichverlust und Scheingemeinschaft. Budapest, 1979. 129 és 133.
Bernáth Árpád, Hermann Broch és a Monarchia. in: Monarchia-karnevál az irodalomban. Szeged, 1989. 64.
György Mihály Vajda, Wien und die Literaturen in der Donaumonarchie. Zur Kulturgeschichte Mitteleuropas 1740 - 1918. Wien- Köln - Weimar, 1994. 220.
Bernáth Árpád, Hermann Broch és a Monarchia. in: B.Á. Építőkövek.A lehetséges világok poétikájához. Tanulmánygyüjtemény. 1998. 303.


Többdimenziós életmü (1975)

Karl-Heinz Danner, Modern Austrian Literature, Vol. 9. p. 210, 76. évf.
Gábor Kerekes, Hermann Broch und Ungarn. in: Hermann Broch. Perspektiven interdisziplinerer Forschung. Herausgegeben von Árpád Bernáth, Michael Kessler und Endre Kiss. Tübingen, 1998. 308.


Eklektikerens Betydning (1976)

Sverre Dahl, Relativitaet und Absolutheit. Oslo, 1976. 3.
Hermann Broch - Bibliographie in Norwegen. in: Hermann Broch und seine Zeit, 1980. 4.
Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon. Band XV. (1999)
www.bautz.de/ bbkl/b/broch-h.shtm
SPIEGEL Wissen. Der Lexikon der kommenden Generationen (Internet)


A magyar filozófiai gondolkodás a századelőn (1977)

Somos Róbert, Pauler Ákos élete és filozófiája. Budapest, 1999. 45. 207.
Somos Róbert, Magyar filozófusok politikai útkeresése Trianon előtt és után. Budapest, 2004. 14, 47,58,64,91,113.
Kissné Novák Éva, A szellem arisztokratája. Böhm Károly értékelmélete. Budapest, 2005. 201.
Bognár Virág, Az ideológia és utópia hajótörése. Mannheim Károly Ideológia és utópia című műve német és angol változatának összehasonlítása. in: www. mtapti.hu/mszt/19962/bognar.html
www.palagyi.info/html/palagyi_melchior.html
Perecz László, A pozitivizmustól a szellemtörténetig. Athenaeum, 1891-1949. (Osiris), 1998. 62,83.
www.hungaricum.de/fileadmin/user_upload/Bibliothek/Bestand_magyar_2007_02.xls


Totalitaetskunstwerk und Exil (1977)

Hermann Broch. Herausgegeben von Paul Michael Lützeler. Frankfurt am Main, 1986. 345.
Sverre Dahl, Hermann Broch. Ein Überblick. Kopenhagen-München, 1986. 129.
Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon. Band XV. (1999) www.bautz.de/bbkl/b/broch-h.shtml
Broch, Hermann - Artikel - SPIEGEL WISSEN - Lexikon, Wikipedia und SPIEGEL-Archiv.mht.


Nietzsche hatása a fiatal Adyra (1977)

Kunszt György, Bevezetés. Nietzsche korábbi magyar fogadtatásának értéke. in: Nietzsche-tár. Szemelvények a magyar Nietzsche-irodalomból 1956-ig. Veszprém, 1996. 222 és 575.
www.ora-web.swkk.de:7777/nie-biblio-online/nietzsche.pes_reg_show
Laczkó Sándor, A magyarnyelvű Nietzsche-irodalom bibliográfiája 1872-től 1995-ig (Közelítés). in: Nietzsche-tár. Veszprém, 1995.


Nietzsche századelőnk filozófiai életében (1977)

(recenzió) n.n. Utunk, 1978/15. 10.
(recenzió) n.n. A magyar filozófiai gondolkodás a századelőn. Uj Könyvek, 1978/8.
(recenzió) Nádra Valéria, A magyar filozófiai gondolkodás a századelőn. Kritika, 1978/11. 31.
(recenzió) Kardos István, A magyar filozófiai gondolkodás a századelőn. Pedagógiai Szemle, 1979/1. 82 és 83.
(recenzió) Bréda Ferenc, Egy uj Nietzsche-értelmezésért. Utunk, 1979. április 6. 2.
Katona Ádám, A pályakezdő Fülep Lajos. Korunk, 1979/3 (Ugyanez a tanulmány megjelent a Téka-sorozat Fülep-kötetének Előszavaként is).
Mátrai László, Ady és a korabeli eszmeáramlatok. in: Akarom, látva lássatok. Budapest, 1980. 14.
Nyiri Kristóf, A Monarchia szellemi élete. Budapest, 1981. 210.
Hanák Tibor, Az elfelejtett reneszánsz. Bécs, 1981. 131.
Gellér Katalin, Acta Historia Art., 28. kötet, 131. 1982.
Ódor László, Nyugat ellen Nyugatot hozz! Az induló Nyugat-mozgalom német kapcsolatai. Kandidátusi értekezés, Budapest, 1983. 240.
Lányi Gusztáv, A meghivott halál. Világosság, 1984/7. 439 és 444.
Hermann István, Lukács György élete. Budapest, 1985. 217.
Fülep Lajos emlékkönyv. Cikkek, tanulmányok Fülep Lajos életéről és munkásságáról. Budapest, 1985. 387 és 388.
Moravánszky Ákos, Épitészet az Osztrák-Magyar Monarchiában. Budapest, 1988. 212.
Larry Steindler, Ungarische Philosophie im Spiegel ihrer Geschichtsschreibung. Freiburg-München, 1988. 293, 340.
Kunszt György, Bevezetés. Nietzsche korábbi magyar fogadtatásának értéke. in: Nietzsche-tár. Szemelvények a magyar Nietzsche-irodalomból 1956-ig. Veszprém, 1996. 223 és 575.
Larry Steindler, Wissenschaft und Philosophie in Österreich-Ungarn und die ungarische Rückstaendigkeitsdiskussion. in: Anspruch und Echo. Sezession und Aufbrüche in den Kronlaendern zum Fin-de-Siecle. Philosophie in Österreich (1880-1920). Verdraengter Humanismus - verzögerte Aufklaerung, Band 4. Kiadták: Michael Benedikt, Endre Kiss és Reinhold Knoll. Klausen-Leopoldsdorf-Klausenburg, 1998. 603.
Hell Judit - Lendvai L. Ferenc - Perecz László, Magyar filozófia a XX. században. Budapest, 2000. 304.
Sziklai László, A fiatal Lukács és a "gyönge filozófus". in: Világosság, 2000/10. 38.
Perecz László, Szép rendbe foglalva. Budapest, 2001. 295, 300.
www. nyitott egyetem phil-inst.hu/Társfil/Ktar/Bendl/irodalomjegyzek.html
www.kakanien.ac.at/beitr/theorie/KTeller1.pdf
www.mek.iif.hu/porta/szint/egyeb/lexikon/eletrajz/html/ABC11587/11643
www.ora-web.swkk.de:7777/nie-biblio-online/nietzsche.pes_reg_show
Laczkó Sándor, A magyarnyelvű Nietzsche-irodalom bibliográfiája 1872-től 1995-ig (Közelítés). in: Nietzsche-tár. Veszprém, 1995.


Gondolatok a modern nagyregény elméletéről (1977)

A regényről. Budapest, 1977. 475.
H. Szász Anna Mária, A modern regény mesterei. Budapest, 1977. 192.
Az esztétikai nevelésről. Budapest, 1980. 366.


A "Makra" és 116 olvasója (1977)

(recenzió) Iszlai Zoltán, Hogy tetszett a Makra? Élet és Irodalom, 1978. jan. 21. 6.
(recenzió) Veres András, Irodalom és társadalom. in: Az olvasás anatómiája. Budapest, 1982. 524.
(recenzió) Tokaji András, Egy népszerű regény olvasatai. Budapest, 1982. 524.
Kamarás István, Nyomozás katarzis után (A Makra-élmény változatai). in: Szociológia, 1977/2. 219 és 223.
Kamarás István, Munkásolvasók és a kortárs magyar irodalom. in: Napjaink, 1977. 8. szám, 9.
Kamarás István, Az olvasó munkások és az irodalom. Budapest, 1981. jan. 21. 102.
Veres András, Uj törekvések a mai magyar irodalomszociológiában. Valóság, 1983/9. 90., 91.
Kamarás István, Utánam, olvasó. Budapest, 1986. 220.
Kamarás István, Olvasatok. Budapest, 1996. 8.
Kamarás István, Regényolvasatok az 1960-70-es évek és az ezredforduló irodalmi élményvilágában. in: Olvasásügy. Pécs, 2005. 177. és
www.szochalo.hu
Nagy Attila, Számadás a talentumokról*. (Az olvasáskutatás 35 éve az OSZK-ban, avagy elefántlábak az átszakadó mennyezeten) Elhangzott 2003. április 29-én az Országos Széchényi Könyvtárban rendezett Széchényi Ferenc Emléknapon.
http://www.ki.oszk.hu/3k/valcikkek/http://www.ki.oszk.hu/3k/valcikkek/
valcikkek03/nagy.html
Kamarás István, Önéletrajz http://www.iskolakultura.hu/documents/kamaras.htm
Iskolakultúra, 2007.július
http://www.iskolakultura.hu/documents/kamaras.htm
www.justbooks.co.uk/dir/i/A_Makra_es_116_Olvasoja/9632010485/ - 13k -
Kamarás István, Az irodalmi érték esélye lektürolvasóknál. Budapest, 1974 (Népművelési Propaganda Iroda). 12.


A k.u.k. világrend halála Bécsben (1978)

Recenzió: Heiszler Vilmos, Kritika, 1979/4. 38.
Recenzió: n.n. Köznevelés, 1979. március 16.
(recenzió) n.n. Uj Könyvek, 1979/4.
(recenzió) Ormos Mária, Magyar Hirlap, 1979. február 11.
(recenzió) Szabó János, Helikon, 1980/1-2. 189-190.
(recenzió) Antal Mádl, Literaturbeziehungen um die Jahrhundertwende zwischen Österreich und Ungarn. Neohelicon, IX/2. 1982. 46.
(recenzió) Sverre Dahl, Mellom Forbid og Fertig. Artikler om methom-europeisk aendsliv i vart arhundre. Oslo, 1984. 58 és 69.
Lőrinczy Huba, Nyiri Kristóf: A monarchia szellemi életéről. Irodalomtörténeti Közlemények, 1981/6. 114. és : Fénytörés. Budapest, 1985. 181.
Vekerdi László, Az absztrakt filozófia és a nyelv. Általános Nyelvészeti Tanulmányok. Budapest 1981. 227.
Ormos Mária - Incze Miklós, A fasiszta ideológiák alapjairól. Századok, 1981/6. 1142.
Gellér Katalin, Acta Historia Artis, Vol. 28, pg. 31. yr. 82.
Tompa József, Két morfémánk mai stilusértékéhez. Magyar Nyelv, 1982/1. 17.
Gaján Éva, A szecesszió: stilus? korhangulat? filozófia? Magyar Filozófiai Szemle, 1982/2. 247.
Poszler György, A történetfilozófia müfajelmélete - a müfajelmélet filozófiája. in: Kétségektől a lehetőségekig. Budapest, 1983. 365.
Ódor László, Nyugat ellen Nyugatot hozz. Az induló Nyugat-mozgalom német kapcsolatai. Kandidátusi értekezés. Budapest, 1983. 240.
Kis Pintér Imre, Füst Milán lirai világképe. Budapest, 1983. 222.
Király István, Kosztolányi Dezső és az Osztrák-Magyar Monarchia. Irodalomtörténet, 1985/4. 824. és
Heiszler Vilmos, Ausztroszlavizmus - ausztrohungarizmus (A cseh föderalista elképzelések fogadtatása Pesten 1860-61-ben), in: Századok, 1985/3. 750, 771.
Bori Imre, A magyar irodalom modern irányai. I. Ujvidék, 1986. 206.
Király István, Kosztolányi. Vita és vallomás. Budapest, 1986. 116,269.
Horváth Mária, A fiatal Kosztolányi stilusa. Magyar Nyelv, 1986. Szeptember. 269.
Erős Ferenc, Pszichoanalizis, freudizmus, freudomarxizmus. Budapest, 1986. 25, 26, 30, 223.
Tverdota György, Lőrinczy Huba: Fénytörés. Kortárs, 1986/8, 165.
Bori Imre, Kosztolányi Dezső. Ujvidék, 1986. 243 és 292.
Bori Imre, A magyar irodalom modern irányai I. Ujvidék, 1986. 206.
Ormos Mária, Nácizmus-fasizmus. Budapest, 1987. 527.
Moravánszky Ákos, Épitészet az Osztrák-Magyar Monarchiában. Budapest, 1988. 205, 212.
Király István, Lukács György Monarchia-képe. Világosság, 1988/10. 670.
A. Gergely András, Kudarcos reformlét - magyar konzervativizmus? in: ef-lapok,
1988/6-7-8. 20.
Trencsényi László, A tradicionális pedagógus szerep. in: Pedagógusszerepek az általános iskolában. Budapest, 1988. 43, 47.. és A tanári pálya. Szöveggyűjtemény. Szerkesztette: Papp János. Debrecen 200 1. 165, 168.
B. Juhász Erzsébet, Az osztrák-magyar monarchia válságélménye a magyar, a délszláv és az osztrák irodalomban. Hungarológiai Közlemények, 1989. Vol. 20. No. 1-2. 101-111.
Szajbély Mihály, Csáth Géza. Budapest, 1989. 97, 98.
Erős Ferenc, Előszó a Helikon "Irodalom és pszichoanalizis" c. különszámához. 1990/2-3. 150.
Pál István, Az ifju Szabó Dezső etikai üzenete. in: A van és a kell világa. Fejezetek a magyar etika történetéből. Budapest, 1990. 54.
Heiszler Vilmos, Nemzetek, társadalom, hadsereg. Kandidátusi dissztertáció, 1990. 44. 130.
Harmat Pál, A fiatal Freud. in: Valóság, 1992/5. 110.
Szür Krisztina, Wien - Damenmode in der liberalen Aera, 1993. Doktori disszertáció, 150.
Szummer Csaba, Freud nyelvjétéka, in: A pszichoanalizis mint hermeneutika és narráció. Budapest, 1993. 14, 209.
Hell Judit, Kant-recepció, Nietzsche-kritika, Pascal-reneszánsz (Medveczky Frigyes utkeresése), in: Magyar Filozófiai Szemle, 1993/3-4. 454.
Harmat Pál, Freud, Ferenczi és a magyarországi pszichoanalizis. A budapesti mélylélektani iskola története, 1908-1993. Második, átdolgozott és bővitett magyar nyelvü kiadás. 1994. 481, 556.
Lőrinczy Huba, "Formálni akarta az életet, mely végtelen és esztelen...". Adalékok az ARANYSÁRKÁNY értelmezéséhez. in: L.H. Ambrustól Máraihoz. 1997. 243. és 244.
Harmat Pál, Betegek, orvosok, bolondok. Budapest. 2000. 202.
Csősz Róbert, Robert Musil, a határsértő. in: Európa közepe - Közép-Európa? A közép-európai gondolat lehetőségei. Szeged-Kecskemét, 2000. 95.
Németh András, A herbartianizmus recepciója a pesti egyetemen. in: Iskolakultúra. 2002/5. 9, 10, 16
Kókai Károly, Im Nebel. Der junge Georg Lukács und Wien. Wien-Köln-Graz, 2002. 78, 257.
Németh András, A magyar neveléstudomány fejlődéstörténete. Nemzetközi tudományfejlődési és recepciós hatások, egyetemi tudománnyá válás, középiskolai tanárképzés. Budapest, 2002. 189.,381.
Oláh János, Lukács György és a chasszidizmus. in: www.or-zse.hu/resp/olah_lukacs_debrecen2004.html
http://or-zse.hu/resp/olah-lukacs-debrecen2004.htm
István Király, Dezső Kosztolányi und die Österreichisch-Ungarische Monarchie. in: Neohelicon, Volume 13, Number 1. 277. és www. akademiai. com / index/ RO981864U4641121.pdf.
http://www.literaturhaus.at/db/browse/BUCH/a.htm?ds=27041_03105&dbB1=A
Lawrence Cole: Rethinking Vienna 1900. Edited by Steven Beller., 'Austrian Studies' 3. New York and Oxford: Berghahn Books 2001.
http://opac.zvykni.sk/ke/zaznam.php?vydanie=56561
http://www.transycan.net/cafe/index.php?topgroupid=1&groupid=1
Tamás Attila, Kosztolányi Dezső és az osztrák líra. in: Magyarok Bécsben - Bécsről. Szeged 1993.123 és 138.
Romsics Gergely, A felbomlás hírnökei. Az Osztrák-Magyar Monarchia képe Franciaországban 1879-1918. in: Majoros, István (ed.): Öt kontinens: Az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék tudományos közleményei. Budapest, ELTE, 2004. 330.


Eszmék az irodalomban - eszmék a történelemben. (1978)

Irodalomtörténet, 1995/1. 176. (Németh G. Béla hetvenedik születésnapjára)


Progressziv folyamatosság - folyamatos progresszió (1978)

Utunk, 1978. április 15.


Zur Theorie und Praxis des modernen Romans (1978)

Kl. Komas, Comparative Literature Studies. Vol. 21, pg. 255. yr. 84.
Hermann Broch. Herausgegeben von Paul Michael Lützeler. Frankfurt am Main, 1986. 350.
Uwe Dörwald, Über das Ethische bei Hermann Broch. 1991. 33 és 82. - A disszertáció könyvformája, Frankfurt am Main és másutt, 1994. 201.
Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon. Band XV. (1999) www.bautz.de/bbkl/b/broch-h.shtml
Fritz Wefelmeyer, Geschichte als Verinnerlichung Hermann Brochs Der Tod des Vergil. in: Amsterdamer Beiträge zur neueren Germanistik, "Reisende durch Zeit und Raum, Der deutschsprachige historische Roman" herausgegeben von Osman Durrani and Julian Preece, pp. 243-261(19)
Achim Geisenhanslüke, Jenseits der Sprache. Das Motiv der Heimkehr. in:
Hermann Brochs Philosophie im Kontext der Symmetrie zwischen Neoliberalismus/Neopositivismus und Postmoderne. in: Hermann Broch. Neue Studien. Festschrift für Paul Michael Lützeler zum 60. Geburtstag. Herausgegeben von Michael Kessler (unter Mitarbeit von Marianne Gruber, Barbara Mahlmann-Bauer, Christine Mondon und Friedrich Vollhardt). Tübingen, 2003. 196-197.
Broch, Hermann - Artikel - SPIEGEL WISSEN - Lexikon, Wikipedia und SPIEGEL-Archiv.mht.


Paul Michael Lützeler, Hermann Broch. Ethik und Politik (1978)

Antal Gábor, Folyóiratszemle. Magyar Nemzet, 1979. aug. 17. 4.


Svevo és a monarchia (1979)

Takács József, Svevo-emlékülés. Egyetemi Lapok, 1979. május 28. 1.
Takács József. Svevo. Nagyvilág, 1979/9. 108.


Kisérlet Nietzschéről (1979)

Bréda Ferenc, Egy marxista Nietzsche-értelmezés nyomában. in: Utunk, 1979. április 6.
Kunszt György, Bevezetés. Nietzsche korábbi magyar fogadtatásának értéke. in: Nietzsche-tár. Szemelvények a magyar Nietzsche-irodalomból 1956-ig. Veszprém, 1996. 231 és 576.
Kunszt György, Nihil és ámen (Nietzsche-reflexiók). Budapest, 2002. 140, 141.
www.ora-web.swkk.de:7777/nie-biblio-online/nietzsche.pes_reg_show
Laczkó Sándor, A magyarnyelvű Nietzsche-irodalom bibliográfiája 1872-től 1995-ig (Közelítés). in: Nietzsche-tár. Veszprém, 1995.
Ernestine Schlant, Hermann Broch und seine Zeit (Akten des Internationalen Broch-Symposiums Nice 1979. Im Auftrag des Osterreichischen Kulturinstituts in Paris und der Universite de Nice. Jahrbuch fur Internationale Germanistik Reihe a: Kongressberichte 6) by Richard Thieberger German Quarterly, Vol. 55, No. 3 (May, 1982), pp. 447-449 és http://links.jstor.org/sici?sici=0016-8831(198205
http://vartam.blogspot.com/
Karácsony András, A mannheimi tudásszociológia filozófiai eredményeiről. Budapest, 1984.(disszertáció). 26.


Nietzsche Szabó Ervin pályáján (1979)

Sükösd Miklós, A magyar anarchista hagyományból. Valóság, 1985/4. 88.
Siklós Zsuzsa, Schmitt Jenő Henrik és az ideális anarchizmus. Magyar Filozófiai Szemle, 1981/4. 120-139..
Litván György, Szabó Ervin, a szocializmus moralistája. Budapest, 1993. 263.
Kunszt György, Bevezetés. Nietzsche korábbi magyar fogadtatásának értéke. in: Nietzsche-tár. Szemelvények a magyar Nietzsche-irodalomból 1956-ig. Veszprém, 1996. 233 és 576.
Laczkó Sándor, A magyarnyelvű Nietzsche-irodalom bibliográfiája 1872-től 1995-ig (Közelítés). in: Nietzsche-tár. Veszprém, 1995.


Néhány motivum a fiatal Lukács Nietzsche-ábrázolásából (1979)

Kunszt György, Bevezetés. Nietzsche korábbi magyar fogadtatásának értéke. in: Nietzsche-tár. Szemelvények a magyar Nietzsche-irodalomból 1956-ig. Veszprém, 1996. 232 és 576.
Laczkó Sándor, A magyarnyelvű Nietzsche-irodalom bibliográfiája 1872-től 1995-ig (Közelítés). in: Nietzsche-tár. Veszprém, 1995.
http://www.questia.com/googleScholar.qst;jsessionid…


A személyiségidealizmustól az akarat kultuszáig (1980)

Kunszt György, Bevezetés. Nietzsche korábbi magyar fogadtatásának értéke. in: Nietzsche-tár. Szemelvények a magyar Nietzsche-irodalomból 1956-ig. Veszprém, 1996. 235 és 576.
Laczkó Sándor, A magyarnyelvű Nietzsche-irodalom bibliográfiája 1872-től 1995-ig (Közelítés). in: Nietzsche-tár. Veszprém, 1995.
Vargáné Pók Katalin, Aki Dionüszosz boroskancsójából ivott. Nietzsche-elemzés. 2006. http://www.inco.hu/inco12/filo/cikk4h.htm. 16.
Vargáné Pók Katalin, Posztmodern értékvilág és iskola, A szabad ember nemzetközi trend az oktatásban. in: Interdiszciplináris pedagógiai és az eredményesség akadályai. Az V. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai. Debrecen, 2007 szeptember. Szerkesztette: Kiss Endre és Buda András. Debrecen, 2008. 139.,148.
Pók Katalin, A posztmodern gyökerei. Doktori (Ph.D.) értekezés. Debreceni Egyetem. BTK. 2006. 56, 204.
Pók Katalin, Posztmodern értékvilág és iskola. A szabad ember. Megjelenés előtt.


"A történelem futószalagán.." (József Attila és a marxista filozófia) (1980)

Szabolcsi Miklós, Kész a leltár. József Attila élete és pályája. 1930-1937. Budapest, 1998. 290., 745..
B.Fejes Katalin, Egy mondat helye a vers koreferenciális szerveződésében (József Attila, "A mindenséggel mérd magad"). www. c3.hu/_nyelvor / period / 1261/126105.htm


Ismerösünk: Spinoza: A Politikai tanulmány mai olvasata (1980)

www.spinoza-gesellschaft.de/publikationen.html - 114k


Brochs Stellung zu Nietzsche (1980)

Richard Thieberger, Vorbemerkung. in: Hermann Broch und seine Zeit. Berlin-New York (Peter Lang), 1980.5.
Hermann Broch. Herausgegeben von Paul Michael Lützeler. Frankfurt am Main, 1986. 351..
Anton Pelinka, Hermann Brochs Bild von Amerika. in: Hermann Broch. Werk und Wirkung. Bonn, 1985. 38.
Sverre Dahl, Hermann Broch. Ein Überblick. Kopenhagen-München, 1986. 132.
Uwe Dörwald, Über das Ethische bei Hermann Broch. 1991. 82, 90, 211. Könyvformában: Frankfurt am Main és másutt, 1994. 201.
Ernestine Schlant, Hermann Broch und seine Zeit. in: Modern Austrian Literature, Vol.16, Nr. 1. 1983.
Sigrid Schmid, Hermann Broch, éthique et esthétique.Paris, 2001.18, 204
Jacob Golomb, Nietzsche and the Marginal Jews. in: Jacob Golomb (ed), Nietzsche & Jewish Culture. London - New York, 1997. 187.
www.literaturhaus.at/zirkular/synopsie.vorschau/20020619-20020621.nietzsche
du-german.or.kr/zs/23/3-8.
Ernestine Schlant, Hermann Broch und seine Zeit (Akten des Internationalen Broch-Symposiums Nice 1979. Im Auftrag des Osterreichischen Kulturinstituts in Paris und der Universite de Nice. Jahrbuch fur Internationale Germanistik Reihe a: Kongressberichte. by Richard Thieberger in: German Quarterly, Vol. 55, No. 3 (May, 1982), pp. 447-449 és http://links.jstor.org/sici?sici=0016-8831(198205
links.jstor.org/sici?sici=0016-8831(198721)60%3A2%3C297%3AHBWUW%3E2.0.CO%3B2-3 -
www.ora-web.swkk.de:7777/nie-biblio-online/nietzsche.pes_reg_show
Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon.Band XV (1999) és
http://www.bautz.de/bbkl/b/broch_h.shtml
Jürgen Heizmann, Antike und Moderne in Hermann Brochs "Tod des Vergil". Tübingen, 1998. 33.


Probleme und Aspekte des philosophischen Lebenswerkes von Hermann Broch (1980)

Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon. Band XV. (1999) www.bautz.de/bbkl/b/broch-h.shtml
Broch, Hermann - Artikel - SPIEGEL WISSEN - Lexikon, Wikipedia und SPIEGEL-Archiv.mht.


Die Rezeption Friedrich Nietzsches in Ungarn (1980)

Wilhelm Totok, Handbuch der Geschichte der Philosophie. Band V. Frankfurt am Main, 1986. 424.
Delcasq, in: Modern Austrian Literature, 22. kötet, 81. 1989.
Günter Hartung, Zur Aufnahme Paul Ernstscher Novellen in Prag. in: Brücken. Germanistisches Jahrbuch. 1985/86. 119.
Werner Jung, Die Nietzsche-Deutung von Georg Lukács. Nietzsche-Studien, Band 19. 1990. 419.
Simion Danila, Die Rezeption Friedrich Nietzsches in Rumaenien. Eine Retrospektive vom Ende des 19. Jahrhunderts bis heute. in: Nietzsche-Studien, Band 34. 2005. 312., 315.
http://ora-web.swkk.de/nie_biblio_online/nietzsche.sach_reg_ktl?p_id=1615
Richard Frank Krummel, Evelyn S. Krummel, Nietzsche und der deutsche Geist- 1998. Berlin - New York (De Gruyter). Vol. 2 shows ed. statement: 2., verb. und erg. Aufl. 189
books.google.hu/books?isbn=3110160749...


Történelem és világnézet (1981)

Tóth Gyula, Irodalomelmélet - felsőfokon. Élet és irodalom, 1981. november 14. 5.


A kibelezett Micimackó, avagy egy világhírű könyv hatásának titka (1981)

Csajági Bernadette, A Micimackó elemzése fejlődéslélektani szempontból. www.micimacko.hu
http://www.macibolt.hu/pag/micimacko_fejlodeslelektan.html
http://muveszetpszichologia.lap.hu/


Von der 'schaffenden Zerstörung'bis zur Methode des 'Zarathustra' (1981)

http://ora-web.swkk.de:7777/nie_biblio_online/nietzsche.werk_reg_ktl?p_id=122
http://ora-web.swkk.de/nie_biblio_online/nietzsche.werk_reg_ktl?p_id=67
Osteuropa-Dokumentation im Literaturhaus, 34


Hermann Broch elmélete a polihisztorikus regényről (1981)

Recenzió: Bernáth Árpád, Filológiai Közlöny, 1983/1-2. 249-252.
Recenzió: n.n.Uj Könyvek, 1981/13.
Recenzió: Lichtmann Tamás, Helikon, 1984/2. 102.
Héra Zoltán, Mókus a képben. Népszabadság, 1981. november 22. 13.
Mák Ferenc, Minden pillanatban minden történhet. Hid, 1984/1. 91 és 92.
James Am. Cohn, James Joyce Quarterly. Vol. 23, pg. 67. yr. 1985. (A Nemzetközi Hivatkozási Indexben is)
Borcsa János, Csingiz Ajtmatov: Az évszázadnál hosszabb ez a nap, avagy: a megközelités végtelen utján. Utószó Csingiz Ajtmatov Az évszázadnál hosszabb ez a nap. c. regényéhez. Bukarest, 1986. 345.
Hermann Broch. Herausgegeben von Paul Michael Lützeler,Frankfurt am Main, 1986. 350.
Spira Veronika, A Mester és Margaríta müfaja. in: Mühely, 1988/6. 15, 16.
Spira Veronika, A nagy utazás. Egy modern regény. in: Az irodalomtanitás gyakorlata, II. Budapest, 1990. 262.
Cselényi László, A megíratlan történelem. Pozsony, 1990. 127.
Spira Veronika, Hermeneutikai elemzés. in: Müelemzés - müértés. Budapest, 1990. 167-178.
Gábor Kerekes, Hermann Broch und Ungarn. in: Hermann Broch. Perspektiven interdisziplinaerer Forschung. Herausgegeben von Árpád Bernáth, Michael Kessler und Endre Kiss. Tübingen, 1998. 308. 309.
www.c3.hu/scripta/jelenkor/1958/03/11 szita html
www.iti.mta.hu/iti-bibliogr.html
Bernáth Árpád, Építőkövek a lehetséges világok poétikájához. in: B.Á. Építőkövek.A lehetséges világok poétikájához. Tanulmánygyüjtemény. 1998. 56, 57.
Szitás Erzsébet, Emlékképek a határszéleken. Hermann Broch és az alkotó eklekticizmus reprezentálhatósága. in: Jelenkor, 1998/3. 11. és www. c3.hu/scripta/jelenkor/1998/03/11/szitas.htm
Burka Beáta, A keresztény értékek szétesése Hermann Broch "Az Alvajárók" című regénytrilógiájában. in: www.vein.hu/tdk/TDK2004/HT/HT_BurkaB2.doc
Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon. Band XV. (1999) www.bautz.de/bbkl/b/broch-h.shtml
Stohl Róbert, Dr. Vajda György Mihály könyvtára. in: www.bibl.u_szeged.hu/-clio/bibl/szakdolg/stohl.html
Szőnyi Éva, Az eltűnt idő végezete felé. Proust és Updike időmérő futama a XX. század regényirodalmában (kézirat, 2007. Megjelenés előtt.)
www.btk.pte.hu/tanszekek/irodalom/moderntsz/3.szig..doc
www.btk.pte.hu/tanszekek/irodalom/levelezo/szigorlatok/2.irodtort.rtf -
Horváth Márta, Kritika és relativitás Robert Musil A tulajdonságok nélküli ember című regényében. Szeged, 2003. 162. és
phd.okm.gov.hu/disszertaciok/tezisek/2004/de_1293.pdf
Broch, Hermann - Artikel - SPIEGEL WISSEN - Lexikon, Wikipedia und SPIEGEL-Archiv.mht.


A világnézet kora (1982)

Recenzió: Antal Gábor, Magyar Nemzet, 1982. május 18. 4.
Recenzió: Christa Nyffeler-Reddig, Das Zeitgemaesse unzeitgemaesser Betrachtungen. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1982. október 1. 27.
Recenzió: Lőrinczy Huba, Irodalomtörténeti Közlemények, 1983/4. 432-437.
Recenzió: Zsuzsa Széll, Philosophischer Literaturanzeiger, Band 36, Heft 2, April-Juni 1983. 166.
J.L, Bibliographie de la Philosophie (Institut Internationale de la Philosophie), 1983.
Hanák Tibor, Az elmaradt reneszánsz. Bern-München, 1979. 144.
Kabdebó Lóránt, Borbély Sándor: Juhász Gyula. Mühely, 1984/2.
István Hermann, Georg Lukács. Sein Leben und Wirken. Wien, 1985. 217.
Lőrinczy Huba, in: Fénytörés. Válogatott kritikák. Budapest, 1985. 199-211.
Sükösd Miklós, A magyar anarchista hagyományból. Valóság, 1985/4. 88.
Tverdota György, Lőrinczy Huba: Fénytörés. Kortárs, 1986/8, 165.
Siklós Zsuzsa, Schmitt Jenő Henrik és az ideális anarchizmus. Magyar Filozófiai Szemle, 1986/5-6. 641.
Neophilologus, 70. kötet, 563, 1986.
Demeter Katalin, Természettudomány és pozitivizmus a századelő magyar kulturájában. in: Magyar Filozófiai Szemle, 1987/3. 427.
Subert Mária, A fiatal Lukács és Bartók. in: Magyar Filozófiai Szemle, 1987/3. 457, 458.
Kerékgyártó Béla, Az örök Gironde javithatatlan hivője. Csécsy Imre gondolkodói és politikusi pályája. Budapest, 1988. 8, 238, 241.
Archiv für Geschichte, 71. kötet, 23. 1989.
Hanák Tibor, Szabad Európa Rádió, 1990. junius 13.
Pók Lajos, A "Zarathusztra": egy lázadás labirintusai. Budapest, é.n. 22.
Mariska Zoltán, A filozófiai szintézis lehetősége Böhm és Bartók gondolatvilágában. Kandidátusi disszertáció, 1992. 48.
Hévízi Ottó, Alap-talanul. Budapest, 1992. 227, 253.
Jakab András, Babits és Heidegger. Adalékok Heidegger ismertségéhez és fogadtatásához a 20-30-as évek magyar irodalmi életében. in: Magyar Filozófiai Szemle, 1993/3-4, 515.
Ivo Frenzel, Nietzsche. Budapest, 1993. 131.
Hell Judit, Kant-recepció, Nietzsche-kritika, Pascal-reneszánsz (Medveczky Frigyes utkeresése). in: Magyar Filozófiai Szemle, 1993/3-4. 459, 460.
Bohár András, Antropológiai és etikai vázlatok. Budapest, 1993. 139.
Bozóky András - Sükösd Miklós, Az anarchizmus elmélete és magyarországi története. Budapest, 1994. 90., 243.
Kunszt György, A hagyomány jövője. Veszprém, 1995. 131. 132.
Kunszt György, Bevezetés. Nietzsche korábbi magyar fogadtatásának értéke. Szemelvények a magyar Nietzsche-irodalomból 1956-ig. Veszprém, 1996. 16, 250 és 577.
Hanák Tibor, A nélkülözhetetlen birálat. München, é.n. (1997). 84. és 299.
Lőrinczy Huba, A Lipótváros görbe tükre. Ambrus Zoltán dialógusregényei. in: L.H. Ambrustól Máraihoz. 1997. 124.
Lőrinczy Huba, A kulcsregény határán. in: L.H. Ambrustól Máraihoz. 1997. 183.
Perecz László, A pozitivizmustól a szellemtörténetig. Athenaeum, 1891-1949. Budapest, 1998. (Osiris) 67. 110. 111.
Kenyeres Zoltán, Ady Endre. Budapest, 1998. 149.
Kiss Lajos, Nietzsche és az esztétika fejlődése. in. Társadalmi Szemle, 1998. junius. 135.
Béla Egyed, Nietzsche's Early Reception in Hungary. In: East Europe Reads Nietzsche. Edited by: Alice Freifeld, Peter Bergmann and Bernice Glatzer Rosenthal. Boulder - New York, 1998. 85. 95, 102, 103/1, 103/2, 103/3, 104, 105-1, 105-2, 106. és
http://artsandscience1.concordia.ca/philosophy/documents/Hungary95.doc
Bozóky András - Sükösd Miklós (szerk), A magyar anarchizmus története. Budapest, 1998. 320.
Hell Judit - Lendvai L. Ferenc - Perecz László, Magyar filozófia a XX. században. Budapest, 2000. 304.
Utószó. in: Friedrich Nietzsche: Túl jón és rosszon. Budapest, 2000. 145.
Sziklai László, A fiatal Lukács és a "gyönge filozófus". in: Világosság, 2000/10. 38/1, 38/2, 38/3, 384/4.
Varga Csaba, Egységkor viziója. in: Interdiszciplináris pedagógia. A Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai. Szerk. Kiss Endre. Debrecen, 2001. 41,
www.textbook-mall.com/Kiss-Endre-A-vilagnezet-kora-N-9630527030html
www.fichontechn.com/Kiss-Endre-A-vilagnezet-kora-N-9630527030.html
Kunszt György, Nihil és ámen (Nietzsche-reflexiók). Budapest, 2002. 137.
Assen Ignatow, Die Philosophie in Ost- und Mitteleuropa heute. www.unifr.ch/ieo/ieo-veta/40jah/texte.ignatow
Simion Danila, Die Rezeption Friedrich Nietzsches in Rumaenien. Eine Retrospektive vom Ende des 19. Jahrhunderts bis heute. (Megjelenés előtt)
kerikata.hu/publikaciok/text/kek/ant-etik/inter2059.htm
Varga Rudolf, Rendszervégkiárusítás. Filozófiai-etikai problémák a hetvenes-nyolcvanas évek magyar filmjeiben. 1998. in: mek.oszk.hu/00100/ 00126/
00126.rtf
www.ora-web.swkk.de:7777/nie-biblio-online/nietzsche.pes_reg_show
Laczkó Sándor, A magyarnyelvű Nietzsche-irodalom bibliográfiája 1872-től 1995-ig (Közelítés). in: Nietzsche-tár. Veszprém, 1995.
Mariska Zoltán, A filozófia nevében. Mikes International. Hága, 2003. 68. és
www.federation.org/Mariska Zoltán _ A filozófia nevében.pdf.
www.federatio.org/mi_bibl/MariskaZoltan_Afilozofianeveben.pdf -
Szabó Ferenc (szerk): Prohászka ébresztése. - I. - Az 1995. október 10-én Székesfehérvárott megtartott Prohászka-konferencia anyaga (elektronikus könyv).in: penta.hcbc.hu/ppek/konyvek/prebr101.txt - 681k -
Varga Csaba, Egységkor víziója. Posztmodern utáni jövőkép poszt-neokonzervatív szemlélettel: in: tiki-download_file (Internet), é.n.
www.irlantq.com/index,php.oldies
Bölcskey Balázs, Zárójelbe tett filozófia, újrakezdett élet. Gondolatok Mészáros István, A tőkén túl című könyvének I. kötete kapcsán. in: Egyenlítő, VI. évfolyam, 2008/12. 15.


A Makra és a munkások (1982)

Veres András, Társadalmi értékek az irodalomban. Egy értékszociológiai vizsgálatról. Kézirat, megjelenés előtt. 5. és 29.
Kamarás István, Regényolvasatok az 1960-70-es évek és az ezredforduló irodalmi élményvilágában. in: Olvasásügy. Pécs, 2005. 177.
Peter Hoeres, Krieg der Philosophie. Die deutsche und die englische Philosophie im Ersten Weltkrieg. Münster, 2002. 567.


Nietzsche, Baeumler avagy egy teljes fasiszta metafizika problémája (1982)

Information Philosophie, Maerz, 1992/1. 72, 74.
Kunszt György, Bevezetés. Nietzsche korábbi magyar fogadtatásának értéke. Szemelvények a magyar Nietzsche-irodalomból 1956-ig. Veszprém, 1996. 249, 576 és 577.
Nietzsche-Studien, Band 25, 1996. 461.
www.magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/09-szam/06.htm
Álmos Csongár, Der Sozialismus aus Nietzscher Sicht. in: Gegner. Monatsschrift. Heft 8, Februar bis April 2001. 18.
www.ora-web.swkk.de:7777/nie-biblio-online/nietzsche.pes_reg_show
Laczkó Sándor, A magyarnyelvű Nietzsche-irodalom bibliográfiája 1872-től 1995-ig (Közelítés). in: Nietzsche-tár. Veszprém, 1995.
http://vartam.blogspot.com/
Rockmore, Tom.On Heidegger's Nazism and Philosophy.Berkeley: University of California Press, c1992 1992. http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft6q2nb3wh/
www.escholarship.org/editions/view?docId=ft6q2nb3wh&brand=ucpress


Nietzsche, Baeumler oder die Möglichkeit einer positiven politischen Metaphysik (1982)

Rockmore, Tom.On Heidegger's Nazism and Philosophy.Berkeley: University of California Press, c1992 1992. http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft6q2nb3wh/
www.ora-web.swkk.de:7777/nie-biblio-online/nietzsche.pes_reg_show
Information Philosophie, Maerz, 1992/1. 72, 74.
Kunszt György, Bevezetés. Nietzsche korábbi magyar fogadtatásának értéke. Szemelvények a magyar Nietzsche-irodalomból 1956-ig. Veszprém, 1996. 249, 576 és 577.
Nietzsche-Studien, Band 25, 1996. 461.
Nietzsche, Baeumler czyli o moclisci pozytywny metafizyki faszyskowskiej. in: Studie filzoficzne. Warszawa. 1986. Nr. 11. 147-164.
Nietzsche, Baeumler ili a moguchoosti positivne fascisticke metafizike. in: Politiécka misao. Vol. 26. Zagreb 1989. 146-162.


A fiatal Hegel (1983)

Archiv für Geschichte, 71. kötet, 23. 1989


A magyar filozófiai gondolkodás a két világháboru között (1983)

Erényi Tibor, A magyar filozófiai gondolkodás a két világháboru között. Népszabadság, 1984. julius 26. 7.


Gaál Gábor és Fábry Zoltán (1983)

Erényi Tibor, A magyar filozófiai gondolkodás a két világháboru között. Népszabadság, 1984. julius 26. 7.


Szecesszió egykor és most (1984)

Recenzió: Vajda Kornél, Uj Könyvek, 1984/25.
Recenzió: n.n. Egyetemi Lapok, 1984. szeptember 24.
Recenzió: Antal Gábor, Magyar Nemzet, 1984. október 14.
Recenzió: Hernádi Miklós, Élet és irodalom, 1984. dec. 7. 11.
Recenzió: Keserü Katalin, Hogyan tartozik össze müvészet és ideológia? Uj Irás, 1985/8. 125-128.
Recenzió: Lőrinczy Huba, Irodalomtörténeti Közlemények, 1985/4-5. 577-580.
Recenzió: Ferencz Éva, Magyar Filozófiai Szemle, 1987/3. 630-635.
Lőrinczy Huba, A novellista Ambrus Zoltán indulása. Irodalomtörténeti Közlemények, 1986/4. 370.
Józsa Ágnes, Kritika, 1988/7. 17.
Spira Veronika, A Mester és Margarita müfaja. in: Mühely, 1988/14, 16.
Krasztev Péter, Ismét ujra kell születnünk. A szimbolista irányzat a közép- és kelet-európai irodalmakban. Budapest, 1994. 44-45.
Lőrinczy Huba, A hangpróba évei. A novellista Ambrus Zoltán indulása. in: L.H. Ambrustól Máraihoz, 1997. 27.
Lőrinczy Huba, A Homokember és Andersen bácsi. Hommage á Csáth Géza. in: L.H. Ambrustól Máraiig. 1997. 208.
Lőrinczy Huba, "Formálni akarta az életet, mely végtelen és esztelen...". Adalékok az ARANYSÁRKÁNY értelmezéséhez. in: L.H. Ambrustól Máraihoz. 1997. 239.
Bognár Zsuzsa, Irodalomkritikai gondolkodás a Pester Lloydban (1900-1914). Budapest, 2001. 28, 41,106, 109, 111.
Németh András, A reformpedagógia gyermekképe. A szent gyerek mítoszától a gyermeki öntevékenység funkcionális gyakorlatáig. in:Iskolakultúra, 2003/3.
www.magyar-irodalom/kredit_tantargyleirasok.doc
Bognár Zsuzsa, Eisler Mihály József és társai - Lukács György szellemi kisugárzása Pester Lloydban (1905-1914). Magyar Könyvszemle, 115.évf. 1999.2.szám és epa.oszk.hu/00000/00021/00021/0005-16a.htm
Benyovszky Krisztián, Modor vagy dialógus? Szempontok az irodalmi stilizáció értelmezéséhez. in: Tiszatáj, 2003/5. 80, 82.és www.lib. jgytf.u-szeged.hu/folyoiratok/tiszataj/03-05.benyovszky
Szegő György, A Schmidl-család sírboltja a pesti zsidó temetőben. in: Iskolakultúra. 2006/június. 40, 41, 44 (1,2,3)
http://ora-web.swkk.de/nie_biblio_online/nietzsche.werk_reg_ktl?p_id=67
Peter Krasztev, From modernization to modernist literature. in: History of the Literary Cultures of East-Central Europe. Ed. Marcel Cornis-Pope, John Neubauer. Amsterdam - Philadelphia, John Benjamins
Publishing Company 2004. 341. és books.google.com/books?isbn=9027234523...
Keserű Katalin, "Légi semmi" és "állandó alak". Dante a magyar szecesszióban. in: K.K. A századforduló. Budapest, 2007. (Kijárat Kiadó). 31.
Keserű Katalin, A francia kapcsolat. Műfajok és műtípusok Rippl-Rónai művészetében. in: K.K. A századforduló. Budapest, 2007. (Kijárat Kiadó). 61.
Keserű Katalin, A reprezentáló típusú mű megváltozása Közép-Európa festészetében a századfordulón. in: K.K. A századforduló. Budapest, 2007. (Kijárat Kiadó). 145 (1), 145 (2).
Keserű Katalin, Közép-európai kapcsolatok. Szinopszis. in: VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Debrecen, 2006. augusztus 22-26. Az előadások összefoglalói. Debrecen, 2006. 158.
Sájter Laura, A magyar szecessziós dráma stílusa. Kolozsvár, 1997. (Az Erdélyi Múzeum Egyesület Kiadása). és vmek.niif.hu/02800/02857/02857.doc. 14. 25. 26. 37. 165.
Németh András, Reformpedagógia és életreform. Iskolakultúra, 2005/2. és
http://www.epa.oszk.hu/00000/00011/00090/pdf/tan2005-2.pdf.


A magyar filozófia fő irányai (1984)

Szabó Z. Zoltán, Tudós Hetényi János, a dilettáns. Magyar Filozófiai Szemle, 1989/2-3. 202-203.
Perecz László, Két kisérlet (Az egyezményesek és Alexander Bernát a "nemzeti filozófiá"-ról), Gond, 5-6. (1994), 127-128.
Imre László, "Egyensulyteremtés" és műfaji tagozódás. A nemzeti klasszicizmus fogalmáról. in: Irodalomtörténet, 1995/4.,100. + egy kötet
Mészáros András, A filozófia Magyarországon. A kezdetektől a 19. század végéig. Pozsony, 2000. 146, 152, 175, 191, 197, 198.
Pethő Bertalan, Lét és irodalom. Budapest, 2000. 193, 194, 222 (1,2), 223.
Baracs Gabriella, A sárospataki filozófiaprofesszor Erdélyi János iskolateremtő törekvései. in: Iskolai filozófia a XVI.-XIX. században. Szerkesztette: Mészáros András. Pozsony, 2003. 133.
Mariska Zoltán, A filozófia nevében. Mikes International. Hága, 2003. 45. 60. és
www.federation.org/Mariska Zoltán _ A filozófia nevében.pdf.
Perecz László, "Nemzeti filozófia": saját vagy idegen? Erdélyi és a "magyar filozófia. in: www.law.klte.hu/jati/bibo/articles/tanulmanyok/perecz_erdelyi.html
Mester Béla, Szontágh Gusztáv magyar filozófiája. in: M.B.,Magyar philosophia. Kolozsvár-Szeged, 2006. 81.,82.
Miklós Vető, Schelling. Im Spiegel seiner Zeitgenossen. Band III. 1984.


A konzervativizmus klasszikus tanulmánya (1984)

Gábor Éva, Emlékek és emlékezések. Reflexiók Horst Brandl-Bánhidi Bruno Raudszus-szal folytatott beszélgetéséhez. in: Filozófiai Fiogyelő, 1984/1. 102.
Lányi Gusztáv, Karácsony Sándor. Kandidátusi disszertáció, Budapest, 1987. 2., 93, 232.
Lányi Gusztáv, Magyarság, protestantizmus, társaslélektan. Hagyomány és megujulás konfliktusa Karácsony Sándor életmüvében. Budapest, 2000.184. 319.


Történelem és társadalomlélektan (1984)

Antal Gábor, Folyóiratszemle. Magyar Nemzet, 1984. október 5. 7.l.
Lányi Gusztáv, Magyarság, protestantizmus, társaslélektan. Hagyomány és megujulás konfliktusa Karácsony Sándor életmüvében. Budapest, 2000. 14.
Lányi Gusztáv, Lélek(tan) és politika. Bevezetés a politikai pszichológiába. Budapest, 2001. 64. 151
Perecz Lászó, Szép rendbe foglalva. Budapest, 2001. 307.


A Zarathusztra és magyar változatai (1985)

Cs.E. (Csikós Ella), A Bécsi Egyetem filozófiai konferenciája. in: Filozófiai Figyelő, 1985/4. 154.
Kunszt György, Bevezetés. Nietzsche korábbi magyar fogadtatásnak értéke. in: Nietzsche-tár. Szemelvények a magyar Nietzsche-irodalomból 1956-ig. Veszprém, 1996. 261-557
www.ora-web.swkk.de:7777/nie-biblio-online/nietzsche.pes_reg_show
Laczkó Sándor, A magyarnyelvű Nietzsche-irodalom bibliográfiája 1872-től 1995-ig (Közelítés). in: Nietzsche-tár. Veszprém, 1995.


Lukács György száz éve (1985)

Antal Gábor, Uj Irás. in: Magyar Nemzet, 1985. november 6.


Lukács, Wien, Belle Epoque (1985)

www.mediaevum.de/zeitschriften/neoph69.htm - 54k -
Werner Jung, Georg Lukács. Stuttgart, 1989 (Metzler). 49. és 154.


Hermann Broch. Werk und Wirkung (1985)

Recenzió: Ernestine Schlant, The German Quarterly, Vol. 60, No. 2 (Spring, 1987), pp. 297-299
Recenzió: Ursula Weyrer, Mitteilungen aus dem Brenner - Archiv, 1986/5. 76 és 77.
Recenzió: Sverre Dahl, Zeitschrift für deutsche Philologie. 105. Band, 1986. Zweites Heft, 310-312. (A Nemzetközi Hivatkozási Indexben is)
Recenzió: C. Paschek, Jahrbuch für Internationale Germanistik, 18. kötet, 153. 1986.
Recenzió: H.D. Osterle, Colloq. Ger. 21. kötet, 249. 1988.
Recenzió: J.M. Minguez, German Studies, 1987.
Recenzió: n.n. Neue Züricher Zeitung, 1986. március 1-2.
Hermann Broch. Herausgegeben von Paul Michael Lützeler. Frankfurt am Main, 1986. 353.
H.A. Pausch, Canadien Review of Comparative Literature, 16. kötet, 480. 1989
G. Roethkem, German Quarterly, 63. kötet, 276. 1990.
Szitás Erzsébet, Emlékképek a határszéleken. Hermann Broch és az alkotó eklekticizmus rerprezentált irodalma. in: Jelenkor, 1998/03/11 és www.c3.hu scripta/jelenkor/1998/03111.szita.htm
Sigrid Schmid, Hermann Broch.éthique et esthétique. Paris, 2001.204.
Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon. Band XV. (1999) www.bautz.de/bbkl/b/broch-h.shtml
Robert C. Weigel, Zur geistigen Einheit von Hermann Broch. Massenpsychologie, Politologie, Romantheorie. Tübingen, 1994. 228.
Manfred Durzak, Dostojewski, Lukács und Broch. in: Lukács 2002. Jahrbuch der Internationalen Georg Lukács Gesellschaft. 6. Jahrgang, Bielefeld, 2002. 59.
Zeitschrift für deutsche Philologie (Zfdph), Bd.101 (1982), 10r
www.mediaevum.de/zeitschriften/zfdph 101.htm
boze.knikovnazn.cz/LANius/lwww.dll?kfh-S=rakuskou
tin.upol.cz/prirustky/rakous/rakoush.html
Golomb, Jacob, http://fast.ebrary.com/Doc.id=50001386.ifp=186
www.1alesenchecker.de/Beller-Steven-Wien-und-die-Juden-1867-320505542X.html
Manfred Kindermann, Vom nützlichen Einzelnen. Machtstrukturen und Intimitaet in ausgewaehlten Erzaehltexten von 1900 bis 1950. Eine sozialpsychologische Literaturanalyse zur Individualitaetsdarstellung der Moderne, Berlin 2002 és Stuttgart, 2002 (disszertáció). 160 és 270.
Hermann Broch (1886-1951). in: http://www.kirjasto.sci.fi/broch.htm
Gerhard Traebing, Augenblicke der Vielschichtigkeit. in: Hermann Brochs Philosophie im Kontext der Symmetrie zwischen Neoliberalismus/Neopositivismus und Postmoderne. in: Hermann Broch. Neue Studien. Festschrift für Paul Michael Lützeler zum 60. Geburtstag. Herausgegeben von Michael Kessler (unter Mitarbeit von Marianne Gruber, Barbara Mahlmann-Bauer, Christine Mondon und Friedrich Vollhardt. Tübingen, 2003. 237.
Zur neueren Broch-Rezeption. Review author[s]: Gisela Roethke-Makemson. in: The German Quarterly, Vol. 63, No. 2, Focus: Jews and Germans/Jewish-German Literature (Spring, 1990), pp. 276-280 doi:10.2307/406351
http://titan.bsz-bw.de/bibscout/E-K/G/GE3003-GT1500/GM/GM1402-GM7651/GM2100-GM7651/GM2211-GM2804/GM2677-GM2680/GM.2680
Ákos Moravánszky, Competing Visions. Aesthetic Invention and Social Integration in Central Europaean Architecture 1967-1918. Cambridge (Mass) - London, (MIT), 1998 19. 421..
http://www.jstor.org/pss/407274
Frode H. Pedersen, Hermann Broch und Alfred Polgar: Kaffeehaus, Humanismus, Exil. in: Hermann Broch und Edit Gyömrői. Zwischen Freud und Marx. in: Hermann Brochs literarische Freundschaften. Herausgegeben von Endre Kiss, Paul Michael Lützeler und Gabriella Rácz). Tübingen, 2008 (Stauffenburg). 66. 73.
László V. Szabó, Broch und Musil: K.u.K. oder Konkurrenz und Kollegialitaet. Hermann Broch und Edit Gyömrői. Zwischen Freud und Marx. in: Hermann Brochs literarische Freundschaften. Herausgegeben von Endre Kiss, Paul Michael Lützeler und Gabriella Rácz). Tübingen, 2008 (Stauffenburg), 106, 118.
Broch, Hermann - Artikel - SPIEGEL WISSEN - Lexikon, Wikipedia und SPIEGEL-Archiv.mht.


Über Hermann Brochs Ehrgeiz (1985)

Hermann Broch. Herausgegeben von Paul Michael Lützeler. Frankfurt am Main, 1986. 353.
Hartmut Steinecke, Kunstwerk der Erkenntnis. Hermann Brochs Verstaendnis des Romans im historischen Kontext. in: Romanstruktur und Menschenrechte bei Hermann Broch. 1990. 128 és 130.
Michael Kessler, Oszillationen. Über die Motorik von Konstruktion und Dekonstruktion am Beispiel von Hermann Brochs Roman Die Verzauberung. in: Hermann Broch. Perspektiven interdisziplinaerer Forschung. Herausgegeben von Árpád Bernáth, Michael Kessler und Endre Kiss. Tübingen, 1998. 230.
Bibliographie der von den Mitgliedern der Max-Scheler-Gesellschaft veröffentlichten Schriften zu Schelers Philosophie und Werk,.
www.max-scheler.de/max/forschung/forschung/html
Jacob Golomb, Nietzsche and the Marginal Jews. in: Jacob Golomb (ed), Nietzsche & Jewish Culture. London - New York, 1997. 187.
www.brenner-archiv.uibtk.ac.at/mitteil./br.86-5.htm
Gunther Martens, Beobachtungen der Moderne in Hermann Brochs Die Schlafwandler und Robert Musils Der Mann ohne Eigenschaften. Rhetorische und narratologische Aspekte von Interdiskursivitaet. München, 2006. 221, 417.
Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon. Band XV. (1999) www.bautz.de/bbkl/b/broch-h.shtml
Zur neueren Broch-Rezeption. Review author[s]: Gisela Roethke-Makemson. in: The German Quarterly, Vol. 63, No. 2, Focus: Jews and Germans/Jewish-German Literature (Spring, 1990), pp. 276-280 doi:10.2307/406351
Ernestine Schlant, The German Quarterly, Vol. 60, No. 2 (Spring, 1987), pp. 297-299
http://titan.bsz-bw.de/bibscout/E-K/G/GE3003-GT1500/GM/GM1402-GM7651/GM2100-GM7651/GM2211-GM2804/GM2677-GM2680/GM.2680
http://www.christoph-pingel.de/paragon/objectpage?oid=00076889
tin.upol.cz/prirustky/rakous_new/rakoush.html - 55k
links.jstor.org/sici?sici=0016-8831(198721)60%3A2%3C297%3AHBWUW%3E2.0.CO%3B2-3
http://www.jstor.org/pss/407274
Frode H. Pedersen, Hermann Broch und Alfred Polgar: Kaffeehaus, Humanismus, Exil. in: Hermann Broch und Edit Gyömrői. Zwischen Freud und Marx. in: Hermann Brochs literarische Freundschaften. Herausgegeben von Endre Kiss, Paul Michael Lützeler und Gabriella Rácz). Tübingen, 2008 (Stauffenburg). 66. 73.
László V. Szabó, Broch und Musil: K.u.K. oder Konkurrenz und Kollegialitaet. Hermann Broch und Edit Gyömrői. Zwischen Freud und Marx. in: Hermann Brochs literarische Freundschaften. Herausgegeben von Endre Kiss, Paul Michael Lützeler und Gabriella Rácz). Tübingen, 2008 (Stauffenburg), 106, 118.
Broch, Hermann - Artikel - SPIEGEL WISSEN - Lexikon, Wikipedia und SPIEGEL-Archiv.mht.
http://isbndb.com/d/person/kiss_endre/subject/broch_hermann_1886_1951_criticism_and_interpretation.html


Nietzsche titkok nélkül. Az új értelmezés küszöbén (1986)

www.ora-web.swkk.de:7777/nie-biblio-online/nietzsche.pes_reg_show
Laczkó Sándor, A magyarnyelvű Nietzsche-irodalom bibliográfiája 1872-től 1995-ig (Közelítés). in: Nietzsche-tár. Veszprém, 1995.


Der Tod der k.u.k. Weltordnung in Wien (1986)

Recenzió: Sverre Dahl, Universalisme og Impresjonisme. Om en idehistorisk undersokelse av arhundreskiftets Wien. in: Vinduet, 1988/1. 14-17.
Recenzió: Hellenbart Gyula, A felemás birodalom filozófiája. Kiss Endre könyve a 'Cs. és K. világrend' haláláról. in: Profil (NSZK), 1988/7. 36-37.
Recenzió: Reinhard Farkas, 1900 - Geisteswelt. in: Furche, Nr. 51-52. 1986. december 19.
Recenzió: Marianne Charriere-Jacquin, Austriaca, 1987/2. 178-180.
Recenzió: (Aon), Philosophy and History , Vol. 20, pg. 207. Jg. 1987.
Recenzió: Allan Janik, Endre Kiss: Der Tod der k.u.k. Weltordnung in Wien. Mitteilungen Forschungsinstitut Brenner-Archiv, Nr. 6. 1987. 50. és www.uibk.ac.at/fakultaeten/c6/c624/luts/mitt.87.htm és www.brenner-archiv.uibk.ac.at/mitteil/br87-6.html.
Recenzió:Author(s) of Review: W. G. Sebald
The Modern Language Review, Vol. 83, No. 3 (Jul., 1988), pp. 788-789
doi:10.2307/3731399
Recenzió: (KOS FJ) Historische Zeitschrift 8, Vol. 245. pg. 743. 1987.
Recenzió: William M. Johnston, The American Historical Review, June, 1988. , 93. kötet, 3. szám, 734-735. és www.historycooperative.org/Journal/jstor/ahr/ahr-93-3-toc.html
(Der Tod der k.u.k. Weltordnung in Wien). Citation-JSTOR Article
http://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.2307/1868202. The American Historical Review > June 1988. Current Issue: June 1988.Volume 93, Number 3
Recenzió: Wolfdietrich Schmied-Kowarzik, Philosophischer Literaturanzeiger, Band 42. Heft 1, Januar-Maerz, 41-43.
Recenzió Günter Hartung, Referatedienst zur Literaturwissenschaft. XXI. 1989/3. 517-518.
Recenzió: Wolfgang Bahr, Österreichische Osthefte. Jahrgang 31, 1989. 168-170.
Recenzió: Sverre Dahl, Philosophy and History, Vol. XXII. 1989. Number 1, German Studies, Section 1, 98-99.
Recenzió: Helga Schreckenberger, Modern Austrian Literature, Volume 23, 1990. 167-169.
Recenzió: Margarita Pazi, Rückblick auf die Welt von Gestern. in: Israel Nachrichten, 1990. január 5.
Recenzió: Günter Hartung, Weimarer Beitraege, 36. kötet, 969. 1990
Recenzió: Reinhard Margreiter, Schopenhauer-Studien, Bd. 4. Wien, 1991.
Recenzió:Georg Gimpl, Forum, Nr. 423 47ff Die "zweite Aufklärung" (Rezension: Endre Kiss)
http://www.forvm.at/texte/f_index93.html
Jacques Le Rider, Freud zwischen Aufklaerung und Gegenaufklaerung. in: Aufklaerung und Gegenaufklaerung in der europaeischen Literatur. Darmstadt, 1989. 484-485.
Hein Retter, Eduard Sprangers Beziehungen zu Ungarn. in: Paedagogische Rundschau, Mai/Juni 1987, 325. 1987.
Justin Stagl, Malinowskis Paradigma. Geschichte und Gegenwart. 2/1991. 93 und 104.
Justin Stagl, Sigmund Freud und die Psychoanalyse: Jüdischer Aufstieg und österreichische Moderne, in: Europas Weg in die Moderne. Bonn-Berlin, 1991. 157.
Albrecht Betz, Die "Worthelfer der Gewalt" in der DRITTEN WALPURGISNACHT. Karl Kraus, der Nationalsozialismus und die Intellektuellen. in: Karl Kraus et son temps. Kiadta: Gilbert Krebs és Gerald Stieg. Paris, 1989. 169.
Uwe Dörwald, Über das Ethische bei Hermann Broch, 1991. 47.
W.G. Sebald, Modern Languages Review, 93. kötet, 788. 1988
Franz Martin Wimmer, Philosophiegeschichte in Österreich nach 1750. 1992. In: www.mailbox.univie.ac/at. Franz -Martin-Wimmer
/philhist92.pdf
Friedrich Achleitner, Wien und die Postmoderne. in: Die Wiener Jahrhundertwende. Herausgegeben von Jürgen Nautz und Richard Vahrenkamp. Wien-Köln-Graz, 1993, 579.
Die Wiener Jahrhundertwende. Herausgegeben von Jürgen Nautz und Richard Vahrenkamp. Wien-Köln-Graz, 1993. 914.
Friedrich Achleitner, Die rückwaertsgewandte Utopie: Motor des Fortschritts in der Wiener Architektur? Wien, 1994.11.
György Mihály Vajda, Wien und die Literatur in der Donaumonarchie. Zur Kulturgeschichte Mitteleuropas 1740 - 1918. Wien - Köln - Weimar, 1994. 182, 184.
Uwe Dörwald, Über das Ethische bei Hermann Broch. Frankfurt am Main és másutt, 1994. 201.
Walter Weiss, Ausblick auf eine Geschichte österreichischer Literatur. in: Was heisst Österreich? Inhalt und Umfang des Österreichbegriffs vom 10. Jahrhundert bis heute. Herausgegeben von Richard G. Plaschka, Gerald Stourzh und Jan Paul Niederborn. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Wien, 1995. 317.
Friedrich Stadler, Studien zum Wiener Kreis. Ursprung, Entwicklung und Wirkung des logischen Empirismus. Entwicklung und Wirkung des Logischen Empirismus im Kontext. Frankfurt am Main, 1997. 154, 984.
Lendvai Ferenc, Közép-Európa koncepciók. Budapest, 1997. 283.
Allan S. Janik and Hans Veigl, Wittgenstein in Vienna. A Biographical Excursion. Through the City and Its History, Wien-New York, 1998. 250.
Harmat Pál, Orvosok, betegek, bolondok. Budapest, 2000. 202.
Justin Stagl, Ethnosoziologie und Kultursoziologie. in: Karl Acham (Hrsg), Geschichte der österreichischen Humanwissenschaften. Band 3.1. Menschliches Verhalten und gesellschaftliche Institutionen: Einstellung, Sozialverhalten, Verhaltensorientierung. Wien, 2001. 445.és 464.
Florian Oberhuber, Gustav Ratzenhofer (1842-1904). Eine monographische Skizze. in: Archiv für geschichte der Soziologie (Newsletter, Nr 22, Juli 2001).13.
Patrick Wilden, Abschied von Österreich. Die Prager Zeitschrift Deutsche Arbeit waehrend des Ersten Weltkrieges. homepages uni-tuebingen.de/student/patrick.wilden/Magis.html
www.gewi.kfunigraz.ac.at/moderne/heft 6.pc.html
www.gewi.kfunigraz.ac.at/moderne/pappas/pdf
www.kakanien.ac.at/beitr/materialien/M.Csaky.pdf
Friedrich Stadler, The Vienna Circle. Studies in the Origins, Develpoment and Influence of Logical Empiricism.Wien-New York, 2001. 230.,932.
Károly Kókai, Im Nebel. Der junge Georg Lukács und Wien. Wien-Köln-Graz, 2002. 34, 35, 36, 257.
www.historycooperative.org/journals/jster/ahr/ahr-93-3-tor.html
www-sbg.ac.at/ges/International/ss2003/haas2.htm
www.sbg.ac.at/ges/internvlvz/ss2003/haas2htm
Ungvári Tamás, Közép-Európa. in: Mozgó Világ, 2001. szeptember és www.mozgovilag.hu/2001.09/sep8 htm
Dr.Gerhard Trott, Konstruktion nationaler Identitaet in Kunst und Literatur. in: idw-online.de/public/pmid-16 392/zeige-pm.html
Der Standard, Samstag/Sonntag, 6/7 Maerz, 1999
The SOMLib Digital Library Project.www.
ibs.tuwien.ac.at/audi/somlib/data/standard_1999/output/files/19990303.313-
www.bu.edu/wcp/Papers/Aest/Aest/AestKiss.htm
Charalandos Alexandros Pappas, Über eine noch zu schreibende Geschichte der Philosophie in Österreich. in: Spezialforschung Moderne. Wien und Zentraleuropa um 1900. Uni Graz. www. gewi. kfunigraz. ac.at/ moderne/ heft6pa.html
Hanns Haas, Aengste des Bürgertums. Ein Blick in altösterreichische Gelehrtenstuben.in: Das Wesen Österreichs ist nicht Zentrum, sondern Peripherie.Gedenkschrift für Hugo Rokyta (1912-1999).90., 94.
Frauke Abraham, Minimalisierung. Die Auflösung des Habsburgischen Kosmos in der österreichischenLiteratur des 19. Jahrhunderts. Dissertation.Universitaet Konstanz, 2000. www.ub.uni-konstanz.de/ kops/ volltexte/ 2000/591 /pdf/ abraham
Nikolaus Unger, Two 'Good European' - a Nietzschean innovation in the late- Nietzschean thought of Hermann Bahr and Stefan Zweig. in: TRANS. Internet Zeitschrift für Kulturwissenschaften. Nr.16. Mai 2006. 5. és 12.
www.inst.at/trans/16Nr/05_2/unger16.htm - 77k -
Zoltán Péter, Georg Lukács - ein heteronomer Denker der südosteuropaeischen Moderne. in: Kakanien revisited. 2004/12/301-302. és www. kakanien.ac.at/
rez/ZPeter2.pdf
Friedrich Achleitner, O preobrazbama beckog Univerzalizma. On Transformations of Viennese Universalism. in: Oris. Magazine for Architecture and Culture. Volume 2, Number 1, 1999. 2.
Robert Blobaum, Poland, the United States and the Stabilization of Europe, 1919-1933 by Neal Pease (Review). American Historical Review, Vol. 93, No. 3 (Jun., 1988) , pp. 735-736
bibscout. Geistes- und Kulturgeschichte. Regensburger Verbundsklassifikation. NP 5907.
Jakob Hessing: Die langen Wurzeln des Jungen Wien. in: Jüdische Aspekte Jung-Wiens im Kulturkontext des "Fin de Siecle". Hg. v. Sarah Fraiman-Morris. Tübingen: Max Niemeyer Verlag 2005 (=Conditio Judaica 52), S. 5-14, hier S. 9, 8. Fußnote.
Lawrence Cole: Rethinking Vienna 1900. Edited by Steven Beller., 'Austrian Studies' 3. New York and Oxford: Berghahn Books 2001.
Jürgen Nautz, Austrian Exchanges Rate and Interest Rate Politics in Ethnic Conflicts 1867-1914.Ethnic Conflicts and Monetary Integration in Austria-Hungary. Conference Papers. Internet. in: davis.huji.ac.il/upload/Juergen_Nautz.pdf -
Moritz Csáky, Zehn Jahre SFB Moderne. Ein Bericht. http://www.kakanien,.ac.a
/tbeitr/materialien/MCsaky1.pdf.
http://links.jstor.org/sici?sici=0002-8762(198806)93%3A3%3C734%3ADTDKWI%3E2.0.CO%3B2-Q
links.jstor.org/sici?sici=0002-8762(198806)93%3A3%3C733%3ADNBIGP%3E2.0.CO%3B2-B
www.ooegeschichte.at/Historische_Bibliografie.64+M55748e436b4.0.html - 88k
Robert Blobaum, Neal Pease, Poland, the United States and the Stabilization of Europe, 1919-1933 Author(s) of Review: The American Historical Review, Vol. 93, No. 3 (Jun., 1988), pp. 735-736 doi:10.2307/1868203. és
bin/suchen.pl?words=Geschichte&such=und&startitem=&maximumpage=100 - 799k -
http://www.ooegeschichte.at/Historische_Bibliografie.64+M571ff334edc.0.html
Jenifer Cushman, Criminal Apprehensions: Prague Minorities and The Habsburg Legal System in Jaroslav Hasek's The Good Soldier Svejk and Franz Kafka's The Trial. in:Literature and Law. Edited by Michael J. Meyer. 2004. 64.
isbn2book.com/q/weltordnung/ - 32k -
books.google.com/books?isbn=9042016434...
http://www.adulteducation.at/en/literatur/wienermoderne/96686/
http://titan.bsz-bw.de/bibscout/N/NP/NP5620-NP6800/NP5899-NP5940/NP5899-NP5915W515/NP.5907
www.kakanien.ac.at/rez/ZPeter2.pdf -
www.univie.ac.at/WIGIP/wimmer/1992Oe-Phh.html - 208k -
Book Review: Rethinking Vienna 1900 -Cole SAGE-German History.2004; 22: 135-138. http://ghj.sagepub.com/cgi/reprint/22/1/135.pdf
JÜRGEN NAUTZ , Ethnic Conflicts and Monetary Integration in Austria-Hungary, 1867-1914. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=259907
papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID259907_code010215130.pdf?abstractid=259907&mirid=1 -
Michael Meyer Literature and Law. Rodopi, 2004 53. és
http://books.google.hu/books?id=peubdeEdltAC&pg=PA53&lpg=PA53&dq=kiss+werden+endre&source=web&ots=3nI6OCyNRZ&sig=694xDEpxlnCcsIc_lJ74aG5TvE0&hl=hu#PPP1,M1
http://www.zeit.de/1987/02/ZEJT-Bibliographie?page=all
http://www.buchrezension.org/Endre-Kiss
http://www.adulteducation.at/en/literatur/wienermoderne/
Ungvári Tamás, Koldus és királyfi. Mozgó Világ, 2001/9 és http://www.mozgovilag.hu/2001/09/sep8.htm
http://www.zeit.de/1987/02/ZEJT-Bibliographie?page=3


Lukács, Wien, Belle Epoque (1986 - Angol változat)

Aczél György, Elvtársunk, Lukács György. Budapest, 1987. 120
Werner Jung, Georg Lukács. Stuttgart, 1989. 154.
Werner Jung, Das Nietzsche-Bild von Georg Lukács. Zur Metakritik einer marxistischen Nietzsche-Deutung. Nietzsche-Studien, Bd. 19. 1990. S. 419.
Uwe Dörwald, Über das Ethische bei Hermann Broch. 1991. 49. - Könyvformában: Frankfurt am Main és másutt, 1994. 201.
K.E. East European Quarterly. Vol. 12. pg. 214. yr. 86.
Károly Kókai, Im Nebel. Der junge Georg Lukács und Wien. Wien-Köln-Graz, 2002. 36, 257.
www.onb.ac.at/biblos/oestlit/lit.htm
Lawrence Cole: Rethinking Vienna 1900. Edited by Steven Beller., 'Austrian Studies' 3. New York and Oxford: Berghahn Books 2001. in:ghj.sagepub.com/cgi/reprint/22/1/135.pdf.
Tom Steele, European Popular Education and the Public Sphere. Scientific Societies .in: www.paulofreireinstitute.org/Documents/Steele-2.pdf7.13
www.answers.com/topic/rudolf-kassner - 124k -
en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Kassner - 75k
Ákos Moravánszky, Competing Visions. Aesthetic Invention and Social Integration in Central Europaean Architecture 1967-1918. Cambridge (Mass) - London, (MIT), 1998 19. 421..
Werner Jung, Georg Lukács. Stuttgart, 1989 (Metzler). 49. és 154.
http://www.journals.uchicago.edu/toc/ahr/1988/93/3
http://www.historycooperative.org/journals/jstor/ahr/ahr-93-3-toc.html


Lukács, Wien, Belle époque...:Über die Bedeutung Wiens in der Entwicklung des jungen Lukács (német változat) (1986)

http://www.mediaevum.de/zeitschriften/neoph69.htm


Lukács, Wien, Belle Epoque (1986, Magyar változat)

Aczél György, Elvtársunk, Lukács György. Budapest, 1987. 120


Apponyi Albert, az ideológikus és politikus (1986)

Veres Ildikó, Helyzettudat és filozófia. Egy értelmiségi mentalitás lehetősége a huszadik század első felének Erdélyében. Kand. disszertáció. Miskolc, 1991. 217.
Ráday Mihály előterjesztése Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyülésén (1992. április 30). 26. munkatervi pont (R.M. a tanulmány fénymásolt szövege alapján foglalt állást az Apponyi tér nevének esetleges visszaállitása ügyében)
Zeitschrift für Geschichte, 36. kötet, 276. 1988.
Pomogáts Béla - www.elender.hu/kortars/0005/belso/html
T. Kiss Tamás, Egy méltatlanul elfeledett européer (Gróf Apponyi Albert politikusi magatartásáról és kultúrpolitikájáról). in: Filozófia - művelődés - történet. Szerkesztette Donáth Péter és Hangay Zoltán. Budapest, 1999. 185.
Fekete Sándor, Gróf Apponyi Albert egyházpolitikai nézetei. in: http://www.uni-miskolc.hu/~egyhtort/cikkek/fekete-apponyi.htm


A mindennapi tudat tizenhárom alapelve (1985)

Pethő Bertalan, Evilágian filozofálni. in: Magyar Filozófiai Szemle, 1995/3-4. 678.


Nietzsche, Baeumler, czyli o moclisci pozytywny metafizyki faszyskowskej. (Ford: Miroslaw Skwieciski. in: Studine filozofoiczne, Wroclaw, 1986. Nr. 11. 147-164.)

www.ora-web.swkk.de:7777/nie-biblio-online/nietzsche.pes_reg_show


Lukács György irodalomelméletének két korszaka (1987)

P. Müller Péter, Lukács-ülésszakok a magyar egyetemeken. Magyar Filozófiai Szemle, 1987/4. 893, 894, 896.
Gábor Éva, Lukács-konferenciák nyomában. in: Irodalomtörténet, 1987-1988/1. 97-98.
Aczél György, Elvtársunk, Lukács György. Budapest, 1987. 107.


Fülep, Nietzsche és a Huszadik Század (1987)

Kunszt György, Bevezetés. Nietzsche korábbi magyar fogadtatásának értéke. in. Nietzsche-tár. Szemelvények a magyar Nietzsche-irodalomból 1956-ig. 255 és 577.
Laczkó Sándor, A magyarnyelvű Nietzsche-irodalom bibliográfiája 1872-től 1995-ig (Közelítés). in: Nietzsche-tár. Veszprém, 1995.


Erlaeuterungen zur Gottfried Kellerschen Version des Entwicklungsromans (1987)

www.german.or-lr/mla_bibl/keller98.htm


Positive politische Metaphysik als Grundstruktur faschistischen Denkens (1987)

Bibliographie der von den Mitgliedern der Max-Scheler-Gesellschaft veröffentlichten Schriften zu Schelers Philosophie und Werk,. www.max-scheler.de/max/forschung/forschung/html
Álmos Csongár, Der Sozialismus aus Nietzscher Sicht. in: Gegner. Monatsschrift. Heft 8, Februar bis April 2001. 18.


Hermann Broch im Lichte der poststrukturalistischen Philosophie (1987)

Uwe Dörwald, Das Ethische bei Hermann Broch. 1991. 84. 92 és 129.
Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon. Band XV. (1999)
Uwe Dörwald, Über das Ethische bei Hermann Broch. Frankfurt am Main és másutt, 1994. 201.
Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon. Band XV. (1999) www.bautz.de/bbkl/b/broch-h.shtml
Fritz Wefelmeyer, Geschichte als Verinnerlichung. Hermann Brochs Der Tod des Vergil TRANS, 12. 247.
Broch, Hermann - Artikel - SPIEGEL WISSEN - Lexikon, Wikipedia und SPIEGEL-Archiv.mht.


Pusztulás és értelem. Fenyő Miksa: Az elsodort ország (1987)

Annotált szépirodalmi bibliográfia Készítette: Tiszóczi Tamás. in: http://www.oki.hu/cikk.phpkod=kezikonyv-Annotalt.html


A magyar filozófia (1987)

Antal Gábor, Tézisek a történeti megitélésről. Magyar Nemzet, 1988. január 15.
Mariska Zoltán, Az erkölcsi érték filozófusa. Málnási Bartók György életéről és filozófiájáról. in: A van és a kell világa. Fejezetek a magyar etika történetéből. Miskolc 1990. 136.
Veres Ildikó, Helyzettudat és filozófia. Egy értelmiségi mentalitás lehetőségei. Kandidátusi disszertáció. Miskolc, 1991. 6, 9, 217.
Mariska Zoltán, Egy magyar filozófus szellemi portréja. Bölcsészdoktori disszertáció. 1983. 3, 98.
Mariska Zoltán, A filozófiai szintézis lehetőségei Böhm és Bartók gondolatvilágában. Kand. disszertáció, 1992. 33.
Jakab András, Heidegger hatása a két világháboru közötti korszak magyar szellemi életében. in: Gondolatok gondolatokról. A magyarországi filozófia történetéből cimü konferencia előadásai. Miskolc, 1994. 262, 263, 270, 271.
Mariska Zoltán, A filozófia nevében. Mikes International. Hága, 2003. 45. 60. és
www.federation.org/Mariska Zoltán _ A filozófia nevében.pdf.


Endre Ady's politisch-dichterische Auffassung über "Kakanien" (1987)

www.skku.ac.kr/german/essay/mla-bibl/musil982.htm
web.skku.edu/german/essay/mla_bibl/musil982.htm - 38k -


Der Philosoph des gelebten Seins (1987)

Hans G. Hödl, Nietzsche in Österreich. Prometheische Religion: Siegfried Lipiners poetische Nietzsche-Rezeption. in: Anspruch und Echo. Sezession und Aufbrüche in den Kronlaendern zum Fin-de-Siecle. Philosophie in Österreich (1880-1920). Verdraengter Humanismus - verzögerte Aufklaerung, Band 4. Klausen-Leopoldsdorf-Klausenburg, 1998. 381.
www.brenner-archiv.uibk.ac.at/mitteil./br87-6.htm
www.uibk.ac.at/c/c6/c624/aifr-dallago.pdf
Hans Gerald Hödl, Un frutto del paesaggio. La lotta di Carl Dallago per l'immagine di Nietzsche. in: Silvano Zucal - Luisa Bertolini (edd), Carl Dallago. Il grande inconoscente. Trentino, 2006. 280-281.
Bibliografia completa di Carl Dallago. in: Silvano Zucal - Luisa Bertolini (edd), Carl Dallago. Il grande inconoscente. Trentino, 2006. 506.
Anton Unterkircher, Dallago-Bibliographie. in: Carl Dallago. Der grosse Unwissende. Herusgegeben von Karin della Torre, Johann Holzner, Paul Renner, Anton Unterkircher und Silvano Zucal. Innsbruck, Wien, Bozen. 2007. (Studien-Verlag). 380.
Hans Gerals Hödl, Frucht der Landschaft. Zu Carl Dallagos Streit um ietzsches Bild. in: Carl Dallago. Der grosse Unwissende. Herusgegeben von Karin della Torre, Johann Holzner, Paul Renner, Anton Unterkircher und Silvano Zucal. Innsbruck, Wien, Bozen. 2007. (Studien-Verlag). 181.,182. 186.


Ein Versuch, Hegels letzte Arbeit zu verstehen (1988)

Manfred Lauermann, Begriffsmagie. "Positionen und Begriffe" als Kontinuitaetsbehauptung - Bemerkungen anlaesslich der Neuauflage 1988. in: Die Autonomie des Politischen. Herausgegeben von Hans-Georg Flickinger. 1991. 121.


Fortsetzung des Christentums. Friedrich Nietzsches Perspektiven zur Französischen Revolution (1989)

Synthesis Philosophia. www.hfd.hr/sp8html
www.hrfd.hr/nova/si/brsi8.html
www.ora-web.swkk.de:7777/nie-biblio-online/nietzsche.pes_reg_show


Nietzsches Zarathustra als Vorbild (1988)

Friedrich Haller, Sils Maria. Dionysos philosophos. Blaetter des Nietzsche-Kreises. Troisdorf, é.n. 16.
May Nyffeler, Im Geburtshaus des 'Zarathustra' zu Besuch. Tages-Anzeiger, 1984. január 7.
Reinhard Margreiter, Nietzsche und die Politik. in: Zeitschrift für Politik. Jg. 35. 1988/3. 296.
Reinhard Margreiter, Nietzsche-Studien, Band 17. in: Schopenhauer-Studien, Band 4. Wien, 1991. 288.
Hans G. Hödl, Nietzsche in Österreich. Prometheische Religion: Siegfried Lipiners poetische Nietzsche-Rezeption. in: Anspruch und Echo. Sezession und Aufbrüche in den Kronlaendern zum Fin-de-Siecle. Philosophie in Österreich (1880-1920). Verdraengter Humanismus - verzögerte Aufklaerung, Band 4. Kiadták: Michael Benedikt, Endre Kiss és Reinhold Knoll. Klausen-Leopoldsdorf-Klausenburg, 1998. 379.
www.skku.ac.kr./German.essay/mla-bibl.nietz.983.htm
Rainer Thurnher, Wolfgang Röd, Heinrich Schmidinger, Die Philosophie des ausgehenden 19. und des 20. Jahrhunderts 3. Lebensphilosophie und Existenzphilosophie. München (C.H. Beck), 2002. 362,422.
www.ora-web.swkk.de:7777/nie-biblio-online/nietzsche.pes_reg_show
http://www.german.or.kr/mla_bibl/nietz983.htm


A dionüzoszi alternativa (1988)

Kunszt György, Bevezetés. Nietzsche korábbi magyar fogadtatásának értéke. in: Nietzsche-tár. Szemelvények a magyar Nietzsche-irodalomból 1956-ig. Veszprém, 1996. 279 és 578.


A filozófia fő irányai forradalom és kiegyezés között (1988)

Pozsvai Györgyi, Az önkényuralom sokarcusága. Hid, 1989. Vol. 53. No. 9. 1103 - 1106.
Perecz László, Két kisérlet (Az egyezményesek és Alexander Bernát a "nemzeti filozófiá"-ról). Gond, 5-6 (1994), 127-128.
Perecz László, Szép rendbe foglalva. Budapest, 2001. 289.
Perecz László, "Nemzeti filozófia": saját vagy idegen? Erdélyi és a "magyar filozófia. in: www.law.klte.hu/jaki/bibo/articles/tanulmanyok/perecz_erdelyi.html
Hungarológiai Értesítő. Bibliográfia (Irodalomtudomány), 1989


Két döntő évtized (1988)

Antal Gábor, Műéletforma. Magyar Nemzet, 1988. április 1. 4.
Bohár András, Antropológiai és etikai vázlatok. Budapest, 1993. 139.
Lendvai Ferenc, Német filozófuskongresszus az ujraegyesités jegyében. Magyar Filozófiai Szemle, 1993/1-2.
kerikata.hu/publikaciok/text/!kek/ant-etik/inter2059.htm
nocorrecto.blogspot.com/2005/11/evolucin-y-tica-una-idea-la-que-ha.html - 90k -
Fricz Tamás, Milyen rendszer lesz? Az új rendszerteremtés esélyei Magyarországon. in: Valóság, 1990/8. 12.


Ady,Musil, Kákánia (1988)

Kenyeres Zoltán, Ady Endre. Budapest, 1998. 181.
Kenyeres Zoltán, Ady Endre (Kézirat). www.m_szilvi. web. elte. hu/ bibliografia. html
http://kenyeres.zoltan.googlepages.com/AdyEndre.DOC


Arthur Schopenhauer filozófiai "discours"-ja (1988)

http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9093234
http://forum.index.hu/Article/showArticle?na_start=90&na_step=30&t=9093234&na_order=
Reinhard Margreiter, Der Denker gegen den Strom. Schopenhauer zwischen Tradition, Moderne und Postmodern. in: Mensch, Natur, Gesellschaft. November 1988. 51.


Zum Portraet Ludwig Steins (1988)

www.skku.ac kr/German/essay/mla-bibl/nietz.981 htm
Peter Hoeres, Dum-Dum-Geschosse aus Tinte. Der politische Publizist Ludwig Stein und der Erste Weltkrieg. in: Militaergeschichte. www.akmilitaergeschichte. de/zip/NL23.pdf.
www.ora-web.swkk.de:7777/nie-biblio-online/nietzsche.pes_reg_show
Peter Hoeres, Krieg der Philosophie. Die deutsche und die englische Philosophie im Ersten Weltkrieg. Münster, 2002. 567.


Interdiskursivitaet und Dekonstruktion (1989)

Jürgen Trinks, Postmodernes Denken und internationale Praxis. Zum 1. Internationalen Kongress der Regionalgruppe Ost der AIPPh 'Abschied vom Prinzipiellen - Apolopogie des Zufaelligen'. Association Internationale des Professeurs de Philosophie. Bulletin, 22. 1990. julius 7.
Pethő Bertalan, Osztrák könyv a posztmodernről. in: Magyar Filozófiai Szemle, 1992/3-4. 769-771.


Nietzsche-recepció Magyarországon a két világháború között (1989)

Kunszt György, Bevezetés. Nietzsche korábbi fogadtatásának értéke. in: Nietzsche-tár. Szemelvények a magyar Nietzsche-irodalomból 1956-ig. Veszprém, 1996. 296 és 578.
Lengyel András, Csillogó felületek gyöngyhalásza. Kosztolányi Dezső nietzschei viszonyairól. in: www.rkt.hu/forras/9809.lengyel/html
http://www.hung.hu/szemle/kosztolanyi.html
www.ora-web.swkk.de:7777/nie-biblio-online/nietzsche.pes_reg_show
Laczkó Sándor, A magyarnyelvű Nietzsche-irodalom bibliográfiája 1872-től 1995-ig (Közelítés). in: Nietzsche-tár. Veszprém, 1995.


Fortsetzung des Christentums (1989)

ora-web.swkk.de/nie_biblio_online/nietzsche.sach_reg_ktl?p_id=181 -


Das Alltagsbewusstsein, das Konkrete und das Leiden (1989)

Klaus Wellner, Arthur Schopenhauers Philosophie als Auftrag an das Christentum. Recenzió. in: Wolfgang Schirmacher (szerk.), Ethik und Vernunft. Schopenhauer in unserer Zeit. Schopenhauer-Studien 5. Wien, 1995. 243-245.
buch.archinform.net/author/Alfred_Schmidt.htm
http://livre.archinform.net/author/Rudiger_Safranski.htm
Tobias Nestler, Religion als intellektuelles Dessert. Auch nach dem grossen Kongress bleibt Schopenhauer im Gespraech. Die Welt, Nr. 125. - Dienstag, 31. Maerz 1988.


Friedrich Nietzsches reife Kritik an Arthur Schopenhauer (1991)

Politicamente incorrecto. Alberto Gomez Coróna blogg-honlapja. in: www.blogger.com/profile/3498734
nocorrecto.blogspot.com/2005/11/evoluciu-y-tica-una-idea-la-que-ha.htmi
www.ora-web.swkk.de:7777/nie-biblio-online/nietzsche.pes_reg_show
Cristiana Senigaglia, Nietzsche's Idea of Epigonism. 2005. (Megjelenés előtt).


Nietzsche, Baeumler ili o moguchnosti pozitivne fasisticke metafizike (Ford: Bocica Zenko). in: Politicka misao. Vol. 26. Zagreb 1989. 146-162.

ora-web.swkk.de:7777./nie_biblio_online/nietzsche.vollanzeige.p-ident=11544


Die Auseinandersetzung mit Max Scheler (1989)

Tragische Grösse. Das Hermann Broch-Symposion in Stuttgart. in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1986, 1986. November 5.
Koch Valéria, Broch-Symposion im Österreichischen Kulturinstitut. in: Budapester Rundschau, 1. Dezember, 1986.
Uwe Dörwald, Das Ethische bei Hermann Broch. 1991. 84. és 90. - Könyvformában Frankfurt am Main, 1994. 201.
Bibliographie der von den Mitgliedern der Max-Scheler-Gesellschaft veröffentlichten Schriften zu Schelers Philosophie und Werk,. www.max-scheler.de/max/forschung/forschung/html
Giancarlo Carnello, Max Scheler und Carl Schmitt - zwei Positionen des katholischen Renouveau in Deutschland. Eine Fallstudie über die Summa.(1917/18). in: Vernunf und Gefühl (Schelers Phaenomenologie des emotionalen Lebens). Herausgegeben von Christian Bermes, Wolfhart Henckmann, Heinz Leonardy. Würzburg, 2003. 232.
Zur neueren Broch-Rezeption. Review author[s]: Gisela Roethke-Makemson. in: The German Quarterly, Vol. 63, No. 2, Focus: Jews and Germans/Jewish-German Literature (Spring, 1990), pp. 276-280 doi:10.2307/406351
Knjižnice Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
http://knjiznice.ffzg.hr/webpac/?rm=results&show_full=1&f=UncontrolledTerms&v=filozofija%20-%20studije


Apponyi Albert (1989)

Veres Ildikó, Helyzettudat és filozófia. Egy értelmiségi mentalitás lehetőségei a huszadik század első felének Edélyében. Kandidátusi disszertáció. Miskolc, 1991. 217.


A felszabaditás, a levegő és az élet. Fülep Lajos: Egybegyüjtött irások (1989)

Laczkó Sándor, A magyarnyelvű Nietzsche-irodalom bibliográfiája 1872-től 1995-ig (Közelítés). in: Nietzsche-tár. Veszprém, 1995.
Hungarológiai Értesítő. Bibliográfia (Irodalomtudomány). NMT/IAHS
(magyarsagtudomanyi.tars@axelero.hu)1989
fuleplajos.lap.hu


Über Wiens Bedeutung für die essayistische Periode des jungen Georg Lukács. (1989)

Rudolf Kassner. in: Wikipedia, the free encyclopedia
en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Kassner -
http://www.answers.com/topic/rudolf-kassner
Tom Steele, European Popular Education and the Public Sphere. Scientific Societies .in: www.paulofreireinstitute.org/Documents/Steele-2.pdf7.13
rudolfkassner.blogspot.com/2007/08/rudolf-kassner.html
www.answers.com/topic/rudolf-kassner
www.territorioscuola.com/wiki/en.wikipedia.php?title=Rudolf_Kassner - 73k -
Ákos Moravánszky, Competing Visions. Aesthetic Invention and Social Integration in Central Europaean Architecture 1967-1918. Cambridge (Mass) - London, (MIT), 1998 19. 421..
Werner Jung, Georg Lukács. Stuttgart, 1989 (Metzler). 49. és 154.
Österreichische Literatur des 20. Jahrhundert
Literaturgeschichten (Internet)


A pozitiv politikai metafizika rekonstrukciója (1989)

Pethő Bertalan, Evilágian filozofálni. in: Magyar Filozófiai Szemle, 1995/3-4. 679.
Álmos Csongár, Der Sozialismus aus Nietzscher Sicht. in: Gegner. Monatsschrift. Heft 8, Februar bis April 2001. 18.
Pethő Bertalan. Evilágian filozófálni. Megjegyzések Kiss Endre Nietzsche-könyvéről. in: Pethő Bertalan, Határjárás. Posztmodern végeken. Budapest, 2006. (Platon), 163.
Jobbágy József, Előzetes szempontok Hannah Arendt totalitarizmus-elméletének kritikai értékeléséhez.(Szakdolgozat), 1990. 6. és 23.


Sztálinizmus és kulturforradalom között (1989)

Pethő Bertalan, Evilágian filozofálni. in: Magyar Filozófiai Szemle, 1995/3-4. 679
Pethő Bertalan. Evilágian filozófálni. Megjegyzések Kiss Endre Nietzsche-könyvéről. in: Pethő Bertalan, Határjárás. Posztmodern végeken. Budapest, 2006. (Platon), 163.


Dialog der Meisterwerke (1989)

Uwe Dörwald, Das Ethische bei Hermann Broch. 1991. 212. és 214. - Könyvformában: Frankfurt am Main és másutt, 1994. 201.
Smith, Peter D., German Literature and the Scientific World-View in the Nineteenth and Twentieth Centuries.in: Journal of European Studies, 1997/12. Vol.27. 1997.
Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon. Band XV. (1999) www.bautz.de/bbkl/b/broch-h.shtml
www.muenk.de/law/texts/hc/musil.pdf
G.M. Rösch, Roman im 20. Jahrhundert - VI.4. Der Mann ohne Eigenschaften. in: www.uni.regensburg.de/Fakultaeten/phil-Fak_RU/Germanistik/Roesch/Roman20VL/komT+P/R04musilp.1.pds
Karl Corino, Robert Musil.Eine Biographie. Reinbek bei Hamburg (Rowohlt) 2003. 1963.
Gunther Martens, Beobachtungen der Moderne in Hermann Brochs Die Schlafwandler und Robert MusilsDer Mann ohne Eigenschaften. Rhetorische und narratologischeAspekte von Interdiskursivitaet. München, 2006. 28, 417.
- 100k -
www.diss.fu-berlin.de/2001/238/Luehrs-5-2.pdf -
Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon.Band XV (1999) és
http://www.bautz.de/bbkl/b/broch_h.shtml
László V. Szabó, Broch und Musil: K.u.K. oder Konkurrenz und Kollegialitaet. Hermann Broch und Edit Gyömrői. Zwischen Freud und Marx. in: Hermann Brochs literarische Freundschaften. Herausgegeben von Endre Kiss, Paul Michael Lützeler und Gabriella Rácz). Tübingen, 2008 (Stauffenburg), 106, 118.
www.risultato.de (Seele)
http://www.questia.com/searchAboutAuthor/Endre-Kiss
Peter D. Smith, German Literature and the Scientific World-View in the Nineteenth and Twentieth Centuries. in:Journal of European Studies, Vol. 27, 1997
www.questia.com/PM.qst?a=o&se=gglsc&d=5002261767
http://www.toerless.de/literatur.htm
Katharina Ratschko, Robert Musil und Hermann Broch. in: Hermann Broch und Edit Gyömrői. Zwischen Freud und Marx. in: Hermann Brochs literarische Freundschaften. Herausgegeben von Endre Kiss, Paul Michael Lützeler und Gabriella Rácz). Tübingen, 2008 (Stauffenburg), 106, 118.
Broch, Hermann - Artikel - SPIEGEL WISSEN - Lexikon, Wikipedia und SPIEGEL-Archiv.mht.
http://isbndb.com/d/person/kiss_endre/subject/austrian_literature_20th_century_history_and_criticism_congr.html


Genauigkeit und Seele (1990)

(recenzió) n.n. Neue Züricher Zeitung, 1990. május 27-28. 35.
Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon. Band XV. (1999) www.bautz.de/bbkl/b/broch-h.shtml
www.skku.ac.kr/german/essay/mla-bibl/musil982.htm
www.uni-wuerzburg.de/germanistik/neu/pfotenhauer/r/wienermoderne.doc
Karl Corino, Robert Musil.Eine Biographie. Reinbek bei Hamburg (Rowohlt) 2003. 1963.
Kai Luehrs, Erinnerungstrümmer und Lebenstotalitaet. Erinnerung und Biographie Ulrichs in Robert Musils "Der Mann ohne Eigenschaften". in: www. diss.fu-berlin.de/2001/238/Luehrs.pfd.
Gunther Martens, Beobachtungen der Moderne in Hermann Brochs Die Schlafwandler und Robert MusilsDer Mann ohne Eigenschaften. Rhetorische und narratologischeAspekte von Interdiskursivitaet. München, 2006. 417.
German Literature and the Scientific World-View in the Nineteenth and Twentieth Centuries. Contributors: Peter D. Smith - author. Journal Title: Journal of European Studies. Volume: 27. Issue: 4. Publication Year: 1997. Page Number: 389. 1997
Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon.Band XV (1999) és
http://www.bautz.de/bbkl/b/broch_h.shtml
László V. Szabó, Broch und Musil: K.u.K. oder Konkurrenz und Kollegialitaet. Hermann Broch und Edit Gyömrői. Zwischen Freud und Marx. in: Hermann Brochs literarische Freundschaften. Herausgegeben von Endre Kiss, Paul Michael Lützeler und Gabriella Rácz). Tübingen, 2008 (Stauffenburg), 106, 118.
www.Wilson3WBooks.PT3818 155 1987
www.risultato.de (Seele)
knihovna.upol.cz/prirustky/rakous_new/rakousg.html - 100k -
Sarah Weier, Initiation, Assimilation und gescheiterte Integration. Kafkas "Ein Bericht für eine Akademie GRIN. Verlkag för Akademische Texte. http://www.grin.com/de/preview/40076.html
http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=12376042
knihovna.upol.cz/prirustky/rakous_new/rakousg.html - 100k -
G.M. Rösch, Roman im 20. Jahrhundert - VI.4. Der Mann ohne Eigenschaften. in: www.uni.regensburg.de/Fakultaeten/phil-
Peter D. Smith, German Literature and the Scientific World-View in the Nineteenth and Twentieth Centuries. in:Journal of European Studies, Vol. 27, 1997
www.questia.com/PM.qst?a=o&se=gglsc&d=5002261767
http://www.toerless.de/literatur.htm
Katharina Ratschko, Robert Musil und Hermann Broch. in: Hermann Broch und Edit Gyömrői. Zwischen Freud und Marx. in: Hermann Brochs literarische Freundschaften. Herausgegeben von Endre Kiss, Paul Michael Lützeler und Gabriella Rácz). Tübingen, 2008 (Stauffenburg), 106, 118.
Broch, Hermann - Artikel - SPIEGEL WISSEN - Lexikon, Wikipedia und SPIEGEL-Archiv.mht.
http://isbndb.com/d/person/kiss_endre/subject/austrian_literature_20th_century_history_and_criticism_congr.html


Ein Versuch, Hegels letzte Arbeit zu verstehen (1988)

Manfred Lauermann, Begriffsmagie. "Positionen und Begriffe" als Kontinuitaetsbehauptung - Bemerkungen anlaesslich der Neuauflage 1988. in: Die Autonomie des Politischen. Herausgegeben von Hans-Georg Flickinger. 1990. 121.
Czirják József, Hegel filozófiai álláspontja és a történelem értelmezése. in: Gond, 1996/11, 227-228.


Az irodalmi tárgyiasság filozófiai vetületei (1990)

Pethő Bertalan, Evilágian filozofálni. in: Magyar Filozófiai Szemle, 1995/3-4. 679.
Szabó Zoltán, József Attila egyéni stílusának jellemzése szövegstilisztikai alapon. in: József Attila, a stílus művésze. Tanulmányok József Attila stilustörténetéhez. Debrecen, 2005. és www.arts. klte.hu/ sorozat/ Jozsefa/ Jozsefa. pfd.
Pethő Bertalan. Evilágian filozófálni. Megjegyzések Kiss Endre Nietzsche-könyvéről .in: Pethő Bertalan, Határjárás. Posztmodern végeken. Budapest, 2006. (Platon), 163.


"Weder Geist noch Natur" - Hegel in der Beurteilung der philosophischen Diskussion der 50er und 60er Jahre des 19. Jahrhunderts (1990)

www.feuerbach-international.de/hegel50-60adf
www.ephilo.de/philosophie/links/hegel.htm
www.che-chandler.com/catalog/index.php?cPath=939 - 292k


A sztálinizmus társadalomlélektanáról (1990)

Lányi Gusztáv, A politikai pszichológiáról - Magyarországon. Tudománytörténeti és tudásszociológiai vázlat. Valóság, 1992/9. 30-31.
Lányi Gusztáv, Lélek(tan) és politika. Bevezetés a politikai pszichológiába. Budapest, 2001. 55, 151.
Lányi Gusztáv, Tömeglélektan-tematika (2003-2004) ELTE Szociológiai Intézet
2413-03c


A magyar gondolkodás 1944 és 1948 között (1990)

Golnhofer Erzsébet, A magyar pedagógia 1945 után. in: Interdiszciplináris pedagógia. A Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai. Szerk. Kiss Endre. Debrecen, 2001. 290..


Fejezetek a pszichoanalizis és a modern klasszikus irodalom kapcsolatának történetéből (1990)

Harmat Pál, Freud, Ferenczi és a magyarországi pszichoanalizis. A budapesti mélylélektani iskola története, 1908-1993. Második, átdolgozott magyar nyelvü kiadás. 1994. 495. és 556.
Vajda Barnabás, Pszichoanalítikus irodalom - Monarchia-irodalom, modern irodalom? in: Irodalmi Szemle, 2005. február. 84. és 90.


Jacques Le Rider, Der Fall Otto Weiniger (1990)

Harmat Pál, Freud, Ferenczi és a magyarországi pszichoanalizis. A budapesti mélylélektani iskola története, 1908-1993. Második, átdolgozott magyar nyelvü kiadás. 1994. 556.


Bericht vom Simmel-Kolloquium (1990)

www.bautz.de/bbkl/s/simmel-9.shtml.
www.helmut-zenz.de/hzsimmel.html


Hermann Broch und Mittel-Europa (1990)

Zoran Konstantinovic, Hermann Broch und der Mitteleuropa-Gedanke. in: Hermann Broch. Perspektiven interdisziplinaerer Forschung. Herausgegeben von Árpád Bernáth, Michael Kessler und Endre Kiss. Tübingen, 1998. 79.
Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon.Band XV (1999) és
http://www.bautz.de/bbkl/b/broch_h.shtml
Knjižnice Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.in:
http://knjiznice.ffzg.hr/webpac/?rm=results&show_full=1&f=UDC&v=008.2


Egy Werfel-regény a monarchiáról (1990)

Lőrinczy Huba, Monarchiakarnevál az irodalomban. in: Irodalomtörténet, 1991/2. 426-431.
www.german.or.kr/mla_bibl/werfel98.htm - 20k
http://www4.geometry.net/authors/werfel_franz_page_no_2.html
www.bautz.de/bbkl/w/werfel.shtml - 148k -


Merre tart a magyar társadalom...(1990)

Michael Dauderstaedt, Ostmitteleuropas Demokratien im Spanungsfeld von Transformation und Integration. in: Integration. Jg. 19. Oktober 1996, 223.
Michael Dauderstaedt, Cesta strednej Európy z postkomunistickiého tunela do európskej himly. www.fes.sk/arch_sloc.cesta_sk.pdf
Newsletter-Social Science in Eastern Europe 1994-4, in: www.gesis.org/en/publications/magazine/newsletters-eastern-europa/archive/n1994/n1994e04.htm
Tamás Tóth, Die Diskussion über Verfassungspatriotismus. in: nyitottegyetem.phil-inst.hu/Tarsfil/kut/TT/TT-Verfass.pds
A. Gergely András, Kisebbségek és az integrációs csatlakozás. in: www.hunsor.se/dosszie/kisebbsegek és az integracioscsatlakozas.pdf
http://deprimadonna.blogter.hu/?post_id=85813


Zur Hermeneutik von Nietzsches politischer Philosophie (1991)

Pethő Bertalan, Evilágian filozofálni. in: Magyar Filozófiai Szemle, 1995/3-4. 679.
www.ora-web.swkk.de:7777/nie-biblio-online/nietzsche.pes_reg_show
Pethő Bertalan, Evilágian filozófálni. Megjegyzések Kiss Endre Nietzsche-könyvéről .in: Pethő Bertalan, Határjárás. Posztmodern végeken. Budapest, 2006. (Platon), 162.


Friedrich Nietzsches reife Kritik an Arthur Schopenhauer (1991)

web.swkk.de/nie_biblio_online/nietzsche.vollanzeige?p_ident=2250
nocorrecto.blogspot.com/2005/11/evoluciu-y-tica-una-idea-la-que-ha.htmi
www.ora-web.swkk.de:7777/nie-biblio-online/nietzsche.pes_reg_show
Cristiana Senigaglia, Nietzsche's Idea of Epigonism. 2005. INCO (Internetes elméleti folyóirat), 13. szám. 2009. május. in:
http://www.inco.hu/inco13/filo/cikk16h.htm


A MINDEN és SEMMI közötti szellemi tér (1991)

Hideg Éva, Jövőkutatás az átmenet korában. in: Posztmodern és evolució a jövőkutatásban. Budapest, 1998. 181.


Nietzsche, Baeumler, Heidegger und die Folgen (1991)

Pethő Bertalan, Evilágian filozofálni. in: Magyar Filozófiai Szemle, 1995/3-4. 679.
Álmos Csongár, Der Sozialismus aus Nietzscher Sicht. in: Gegner. Monatsschrift. Heft 8, Februar bis April 2001. 18.
www.ora-web.swkk.de:7777/nie-biblio-online/nietzsche.pes_reg_show
Pethő Bertalan. Evilágian filozófálni. Megjegyzések Kiss Endre Nietzsche-könyvéről .in: Pethő Bertalan, Határjárás. Posztmodern végeken. Budapest, 2006. (Platon), 163.
http://sammelpunkt.philo.at:8080/archive/00001211/01/Gu%CC%88nzelLinien.pdf.
www.unifr.ch/ieo/ieo-veta/40jah/texte.ignatow.html - 66k -


Die Stellung der Nietzsche Deutung bei der Beurteilung der Rolle und des Schicksals Martin Heideggers im Dritten Reich (1991)

Pethő Bertalan, Evilágian filozofálni. in: Magyar Filozófiai Szemle, 1995/3-4. 679.
Nietzsche-Studien, Band 25. 1996. 461.
Álmos Csongár, Der Sozialismus aus Nietzsches Sicht. in: Friedrich Nietzsche und die globalen Probleme unserer Zeit. Cuxhaven-Dartford, 1997. 175.
Wolfgang Müller-Lauter, Über Werden und Willen zur Macht. Nietzsche-Interpretationen 1. Berlin-New York, 1999. 340, 342.
Bibliographie der von den Mitgliedern der Max-Scheler-Gesellschaft veröffentlichten Schriften zu Schelers Philosophie und Werk,.
www.max-scheler.de/max/forschung/forschung/html
Assen Ignatow, Die Philosophie in Ost- und Mitteleuropa heute. www.unifr.ch/ieo-beta/40jah/texte.ignatow.html
Magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/09-szam/06 htm.
www.btk.elte.hu/palimpszeszt/pali09/kiss1.html
Álmos Csongár, Der Sozialismus aus Nietzscher Sicht. in: Gegner. Monatsschrift. Heft 8, Februar bis April 2001. 18.
www.ora-web.swkk.de:7777/nie-biblio-online/nietzsche.pes_reg_show
Pethő Bertalan. Evilágian filozófálni. Megjegyzések Kiss Endre Nietzsche-könyvéről .in: Pethő Bertalan, Határjárás. Posztmodern végeken. Budapest, 2006. (Platon), 163.
http://sammelpunkt.philo.at:8080/archive/00001211/01/Gu%CC%88nzelLinien.pdf.
http://www.ub.uni-freiburg.de/referate/02/heidegger/heidegger_90.html


De Sils Maria a Jerusalem (1991)

Tertulian, Temps Modernes, 49. kötet, 1. 1993
Nicolas Tertulian, Lukács et le stalinisme. In: C.M. Filosofia y Ciecias Sociales. 08 Febr. 2002.
www.ucm.es/info/eurotheo/hismat/materiales/tertulianfr.htm
www.ora-web.swkk.de:7777/nie-biblio-online/nietzsche.pes_reg_show
Jüdischer Nietzscheanismus By Werner Stegmaier, Daniel Krochmalnik. Berlin-New York, XXXX.442.
https://secure.peeters-leuven.be/POJ/downloadpdf.php?ticket_id=46640765668b0
https://secure.peeters-leuven.be/POJ/downloadpdf.php?ticket_id=4726d3f70ea6b
www.moviments.net/espaimarx/?lang=cat&query=2ac2406e835bd49c70469acae337d292&view=section - 132k -
www.mundurat.net/pintxogorria/Documentos/HTM/Georg%20Lukacs%20y%20el%20estalinismo.htm - 146k -
www.verinotio.org/revista7_traducao.htm - 194k -


A politikai tudatalatti és a posztszocialista rendszerváltás (1991)

Lányi Gusztáv, A politikai pszichológiáról - Magyarországon. Tudománytörténeti és tudásszociológiai vázlat. in: Valóság, 1992/9, 30-31.
Lányi Gusztáv, Lélek(tan) és politika. Bevezetés a politikai pszichológiába. Budapest, 2001. 100, 151.


Régi és uj középeurópai pályaudvarok (1991)

Martin József, A közép-európai pályaudvaron. Magyar Nemzet, 1991. augusztus 31. 5.


A jó középeurópaiság lehetőségéről (1991)

Meister Róbert, A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája. 1984-1995.
www.meister2.adatbank.transidenx.ro/index.php.
Egyes Péter, Körkörös kényszer pályák, avagy milyen államformához vezet a nacionalista opció? www. regiofolyoirat.hu/newspaper/1994/0/1/
EGYED_PETER.doc
www.regiofolyoirat.hu/newspaper/1994/1/01EGYED_PETER.DOC -
Egyed.adatbank.transindex.ro/belso.php?k=75&p=6531 - 67k -
Egyes Péter, Az ész hieroglifái. Bukarest, kriterion-regio, 1993. - milyen államformához vezet a nacionalista opció?


"..a régi érzés feltámad, a sziv megdobban..." (1991)

Bohár András, Antropológiai és etikai vázlatok. Budapest, 1993. 139.
Kunszt György, Bevezetés. Nietzsche korábbi fogadtatásának értéke. in: Nietzsche-tár. Szemelvények a magyar Nietzsche-irodalomból 1956-ig. Veszprém, 1996. 311 és 579.
kerikata.hu/publikaciok/text/!kek/ant-etik/inter2059.htm


Ami látható és ami láthatatlan. Tisza István és a redukált liberalizmus (1991)

Hatos Pál, A magyar protestantizmus és eszmei fordulata Tisza Istvántól Ravasz Lászlóig. in: www.polhist.hu/multunk/letoltes/hatosp.pdf
Látóhatár. Válogatás a magyar kulturális sajtóból. 1991/2. 238.


Heidegger's Nietzsche and the Third Reich (1992)

http://www.ub.uni-freiburg.de/referate/02/heidegger/heidegger_90.html
n.n. Supuestos basicos de la moderna filosofia de la historia deconstruida. Trabajoinvestigacion (Internet)


Max Horkheimer und die Denkstruktur der positiven politischen Metaphysik (1992)

Pethő Bertalan, Evilágian filozofálni. in: Magyar Filozófiai Szemle, 1995/3-4. 679.
Pethő Bertalan. Evilágian filozófálni. Megjegyzések Kiss Endre Nietzsche-könyvéről .in: Pethő Bertalan, Határjárás. Posztmodern végeken. Budapest, 2006. (Platon), 163.
www. LiTLiNks - Max Horkheimer


Antiszemitizmus mint metafizika (1992)

(haller), "Modern" antiszemitizmus. in: Magyar Nemzet, 1992. november 20.
Magdalena Marsovszky, Neue völkische Bewegung und Antisemitismus im heutigen Ungarn. (Megjelenés előtt - 2006.)
Marsovszky Magdaléna, A kultúra és a kulturpolitika szerepe a társadalmi integrációban Magyarországon a globalizáció korában. in: Globális és hazai problémák tegnaptól holnapig. VI. Magyar (Jubileumi) Jövőkutatási Konferencia. Budapest, 2006. 87, 89.
Marsovszky Magdolna, Antiszemitizmus mint demokráciadeficit a globalizáció korában Magyarországon. in: Demokráciaelmélet és demokratikus deficitek a globalizáció korában (Demokratietheorie und demokratische Defizite im Zeitalter der Globalisierung). Budapest, 2007. (Friedrich Ebert Alapítvány és Német-Magyar Filozófiai Társaság kiadása). 127.
buecher.hagalil.com/studienverlag/marsovszky.htm - 126k -
Marsovszky Magdolna, Antiszemitizmus Magyarországon a globalizáció korában.in: VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Debrecen, 2006. augusztus 22-26. Az előadások összefoglalói. Debrecen, 2006. 158.
Domokos Áron, A populáris ezotéria és az olvasás piaca. Doktori disszertáció. 2007. 69.,75.,169.
Marsovszky, Magdalena (Universität Halle-Wittenberg), "Nationale Widergeburt, moralische Revolution". Strukturen und Traditionen des Antisemitismus in Ungarn, mit einem komparativen Blick auf das Vorkriegsdeutschland. http://www.gradnet.de/events/abstracts.html


A posztmodern gondolkodás rekonstrukciójának alapvonalai (1992)

Pethő Bertalan, Evilágian filozofálni. in: Magyar Filozófiai Szemle, 1995/3-4. 680.
Pethő Bertalan, A müvészetek filozófiájáról a posztmodern korban. in: Poszt-posztmodern. A kilencvenes évek. Vélemények és vizsgálódások korszakváltozásunk ügyében. Budapest, 1997. 332.
Varga Csaba, Egységkor viziója. in: Globális kihivások - interdiszciplináris pedagógia. Debrecen, 2002. 26.
Pethő Bertalan. Evilágian filozófálni. Megjegyzések Kiss Endre Nietzsche-könyvéről .in: Pethő Bertalan, Határjárás. Posztmodern végeken. Budapest, 2006. (Platon), 163.


Versuch, die Moderne neu zu bestimmen (1992)

http://esztetika.lap.hu/


Fichtes "Reden an die deutsche Nation" (1992)

Alois K. Soller, "Internationales Forum "Johann Gottlieb Fichte". Kaposvár (Ungarn). 21-25. April 1992. in: Theoretische Vernunft. Fichte-Studien, Band. 5. (1993) Amsterdam (Rodopi), S. 190.
Mezei Balázs, A Fichte-Studien kötetei. in: Magyar Filozófiai Szemle, 1998. 4-6. és http://epa.oszk.hu/00100/00186/00002/9846mezei.htm
Theoretische Vernunft Herausgegeben von Klaus Hammacher und Wolfgang H. Schrader. (Fichte-Studien, Band 5.) 1993. in:
books.google.com/books?isbn=9051834993...


Tacit Knowledge as a Conception of the Truth (1992)

Andy F. Sanders, Dogmatism, Fallibilism and Truth. A Polanyian Puzzle. in: Polanyiana, Volume 8, Number 1-2. 1999 34.
www.deepsight.org/bibliog/abpolbibl/htm
www.polanyi.bme.hu/folyoirat/1992-01/1992_1-2_14_Endre_Kiss_tacit_truth.pdf -
www.missouriwestern.edu/orgs/polanyi/TAD%20WEB%20ARCHIVE/TAD18-1/TAD18-1-fnl-pg1-4-pdf.pdf
http://www.polanyi.bme.hu/folyoirat/1992-01/1992_1-2_14_Endre_Kiss_tacit_truth.pdf


Die Grundprinzipien des modernen Alltagsbewusstseins (1992)

Werner Jung, Schauderhaft Banales. Über Alltag und Literatur. Opladen, 1994. 262.
Pethő Bertalan, Evilágian filozofálni. in: Magyar Filozófiai Szemle, 1995/3-4.
Pethő Bertalan. Evilágian filozófálni. Megjegyzések Kiss Endre Nietzsche-könyvéről. in: Pethő Bertalan, Határjárás. Posztmodern végeken. Budapest, 2006. (Platon), 163.


"...an einem fremden Tisch in einem fremden Land..." Franz Werfels dreifacher Hiobsroman (1992)

Michel Reffet, Franz Werfel. Neue Aspekte seines Werkes. in: Sympaian. Jahrbuch der Internationalen Franz Werfel-Gesellschaft. Bern - Berlin - Frankfurt am Main - New York - Paris - Wien. Band I. 1996. 262.
Franz Werfel (MLA Bill) - www.skku.ac.kr/german/essay/mla-bibl/werfel98/html
www.skku.edu/german/essay/mla_bibl/werfel87.html
www. werfel_franz_page_no_2
www.bautz.de/bbkl/w/werfel.shtml
www.german.or.kr/mla_bibl/werfel98.htm - 20k


Gorbatschow als legitimer oder illegitimer Vollender Hegels (1992)

Waldheim.at/sherwood/530215


Von Gargantua-Zarathustra zu Hiob-Ahasver (1992)

Bibliographie zu Franz Werfel 1990-1995. in: Sympaian. Jahrbuch der Internationalen Franz Werfel-Gesellschaft. Bern - Berlin - Frankfurt am Main - New York - Paris - Wien. Band I. 1996. 245.
www.german.or.kr/mla_bibl/werfel98.htm - 20k
www.bautz.de/bbkl/w/werfel.shtml - 148k -
Renate Wagner, "Naives, reich talentiertes Künstlertum". Ein Symposion in Wien zu Franz Werfels 100. Geburtstag. in: Neue Züricher Zeitung. 1990. április 28.
Alexandre Auer, Die Demontage des Weltfreundes. Symposion: Werfel unter der Lupe der Literaturwissenschaft. in. Die Presse. 1990. április 27.
Ulrich Weinzierl, Ich war ein Andrer! Umstritten bis heute. Ein Symposion diskutiert Franz Werfel, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung. 1990. április 30.


Lukács, Rathenau, Wittgenstein. A szociológiai értelmezés lehetőségéről (1992)

Károly Kókai, Im Nebel. Der junge Georg Lukács und Wien. Wien-Köln-Graz, 2002. 40, 257.


Wahrheit und Tragik der Anarchie (1993)

Paul Jandl, Der Mythos der eigenen Rolle. in: Der Standard, 1992. január 24.
Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon.Band XV (1999) és
http://www.bautz.de/bbkl/b/broch_h.shtml


Friedrich Nietzsche filozófiája (1993)

Recenzió: Tibai Timea, Az értékek átértékelésének filozófusa. Kapu, 1993/8-9. 90.
Recenzió: Rathmann János, Az igazi Nietzsche. Élet és Irodalom, 1994/28.
Recenzió: Hudra Árpád, Egy uj Nietzsche-értelmezés. Népszabadság, 1994. szeptember 14.
Recenzió-tanulmány: Pethő Bertalan, Evilágian filozofálni. Megjegyzések Kiss Endre Nietzsche-könyvéről. in: Magyar Filozófiai Szemle, 1995/3-4. 663-680.
Recenzió: Illés László, Kiss Endre: Friedrich Nietzsche filozófiája. Kritikai pozitivizmus és az értékek átértékelése. Helikon, 43. 1997/1-2. 119-121. + www.hps.elte.hu8080/981/MFTHIR9, html.
Recenzió: Kerekes Gábor, Kiss Endre: Friedrich Nietzsche filozófiája. in: Jahrbuch der ungarischen Germanistik. Budapest-Bonn, 1995. 383-385.
Recenzió: Molnár László, Embernek lenni és fel nem adni. Megjegyzések Kiss Endre "Friedrich Nietzsche filozófiája" cimű monográfiájához. in. INCO (Internetes elméleti folyóirat), 8. Szám, 2003/1.
Ismertetés: Könyvtár, 1993/12. 1993. július 8.
Vitéz Ferenc, Aki rehabilitálta Friedrich Nietzschét. in: Hajdu-Bihar Megyei Napló, 1992. július 2.
Szabó László Zoltán, Globalizáció több szemszögből. in: A mai világ és a jövő forgatókönyvei. Budapest, 1997. 141.
Szabó László Zoltán, Trendek, stratégiák és a jövő. in: Előttünk és utánunk az ezredforduló. II. Háttér-tanulmányok. Szerkesztette Kovács Géza. Budapest, 2001. 48. 65.
Perecz László, A titkos főszereplő: Nietzsche. in: Népszabadság, 1997. junius 27.
Vásárhelyi Szabó László, Jegyzetek Friedrich Nietzsche: A morál genealógiájához cimü müvéhez. Veszprém, 1998. 90.
Balogh István - Karácsony András Péter, Német társadalomfilozófia. Budapest, 1999. 147, 270.
Utószó. in: Friedrich Nietzsche, Zarathusztra. Budapest, 2000. 345.
Utószó. in: Friedrich Nietzsche: Túl jón és rosszon. Budapest, 2000. 145.
Kiss Irén, Nietzsche Zarathusztrája az ezredfordulón. Budapest, 2000. 92.
Korcsog Balázs, A posztmodern Nietzsche. Élet és Irodalom, 2000. november 17.
Szabó László Zoltán, Trendek, stratégiák és jövő. in: Előttünk és mögöttünk az ezredforduló. Budapest, 2001. Szerk. Kovács Géza. 48, 65.
Szemes Péter, A tragédia genezise. in: Pro Philosophie Füzetek, 25. szám (2001). 84.
Élet és Irodalom, 2000/46 - es fullnet.hu/00 46/kritika.html
Assen Ignatow, Die Philosophie in Ost- und Mitteleuropa heute. www.unifr.ch/ieo/ieo-veta/40jah/texte.ignatow
Kunszt György, Nihil és ámen (Nietzsche-reflexiók). Budapest, 2002. 137, 138.
Miklóssy Endre, Jövendölés a nihilről. in: Magyar Szemle XII. 1-2.szám, 2003. február 48 és www.net.hu/magyarszemle/archivum/12-1-2/korkep.html.
www.btk.pte.hu/tanszekek/tortenelem/mk-kurzusok-vitari-nacinemetorszag1933.htm
Österreichische Nietzsche-Gesellschaft Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) Tagung: Kulturelle Vielfalt in einem Europa "ohne Grenzen" Call for Papers, Maerz 2004
Vom philosophischen Empirismus zur kritischen Anthropologie. Philosophie in Österreich 1920 - 1951. A Verdraengter Humanismus - verzögerte Aufklaerung könyvsorozat V. kötete. (Michael Benedikt-tel, Reinhold Knoll-lal és Cornelius Zehetnerrel közösen kiadta Kiss Endre). Wien, 2005 (Facultas). 213.
A megvalósult metafizika birodalma. www.migelo.hu
Álmos Csongár, Der Sozialismus aus Nietzscher Sicht. in: Gegner. Monatsschrift. Heft 8, Februar bis April 2001. 18.
www.ora-web.swkk.de:7777/nie-biblio-online/nietzsche.pes_reg_show
Laczkó Sándor, A magyarnyelvű Nietzsche-irodalom bibliográfiája 1872-től 1995-ig (Közelítés). in: Nietzsche-tár. Veszprém, 1995.
Vargáné Pók Katalin, Aki Dionüszosz boroskancsójából ivott. Nietzsche-elemzés. 2006. http://www.inco.hu/inco12/filo/cikk4h.htm. 12, 22.
Konrad Paul Liessmann, "Ich will Vieles nicht wissen!' Friedrich Nietzsche als Provokateur der Informationsgesellschaft. in: die. www.dieuniversitaet-online.at
(2002)
Kiss Áron, Herbert Marcuse: Ész és forradalom.
http://foucault.tek.bke.hu/media/szoveg/marcuse_ism_eszesforr.htm
Pók Katalin, A posztmodern gyökerei. Doktori (Ph.D.) értekezés. Debreceni Egyetem. BTK. 2006. 76, 204.
Horváth Andor, A szent liget.Tanulmányok a görög tragédiáról.Kolozsvár, 2005. 221.,324.
foucault.tek.bke.hu/media/szoveg/marcuse_ism_eszesforr.htm - 19k
A.O.Frank, The Philosophy of Virginia Woolf. A Philosophical Reading of the Mature Novels. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2001. 36. és books.google.com/books?isbn=9630578506...
Tényi Tamás, Nietzsche és a pszichológia. Pécs, 2007. (Pécsi Tudományegyetem). 154.
Horváth Gizella, Életfilozófiák. Partiumi Keresztény Egyetem. Nagyvárad, 2007. (elektronikus könyv). 36, 37, 47. in:
Gyöngyösi Mária, Aleksandr Blok és a német kultúra (Novalis, Heine, Nietzsche, Wagner). Doktori (ph.d.) értekezés. Budapest 2000. 79. 85, 119.
Németh András, Reformpedagógia és életreform. Iskolakultúra, 2005/2. és
http://www.epa.oszk.hu/00000/00011/00090/pdf/tan2005-2.pdf.
Bognár, Bulcsu: Friedrich Nietzsches Kulturkritik in seinen ersten unzeitgemäßen Betrachtungen, Unterricht und Kultur. in:
Zeitschrift für Pädagogik und Kultur1. Jg. Heft 1. 2008. p. 5-17.


A racionalitás győzelme Közép-Európában (1993)

A. Sereg Éva, Szélsőjobboldali ujbaloldaliság. Magyar Hirlap, 1993. március 19.
Könczöl Csaba, Hiány, 1993 február. Beszélő, 1993. március 13. 45.
Projekt "Verdraengter Humanismus - Verzögerte Aufklaerung". Philosophie in Österreich von 1400 bis heute. Herausgegeben von Michael Benedikt, Reinhold Knoll, u.a. Klausen-Leopoldsdorf (Leben - Kunst - Wissenschaft Verlag), 1998. 50.


Az önazonosság igaz és hamis gyönyöre (1993)

Huszadik's Weblog .Beöthy Zsolt: A magyar irodalom kistükre (1896)
http://wordpress.com/tag/millenium/


Elias Canettis Phaenomenologie der Masse oder eine Philosophie des Konkreten (1993)

www.canettigesellschaft.ru.acad.bg/Forschung/auswahlbibliographie5.htm
Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon.Band XV (1999) és
http://www.bautz.de/bbkl/b/broch_h.shtml
sammelpunkt.philo.at:8080/1314/1/Guenzel_Masse3.pdf -


Über die österreichisch-ungarische Rationalitaet (Versuch einer Rekonstruktion) (1993)

Jürgen Nautz - Richard Vahrenkamp, Einleitung. in: Die Wiener Jahrhundertwende. Wien-Köln-Graz, 1993. 26.
Moritz Csáky, Zehn Jahre SFB Moderne. Ein Bericht. http://www.kakanien,.ac.a
/tbeitr/materialien/MCsaky1.pdf.


Vorhersehbarkeit und Dezisionismus (1993)

Thor W. Waldstein, Politischer Lagebericht. in: Junge Freiheit, Juli/August 1993, 17.
Wolfgang Bergem, Identitaetsformationen in Deutschland. : 2005VS Verlag 100 és 346. és books.google.hu/books?isbn=3531146467...


Die Intellektuellen zwischen Wien und Berlin (1993)

Lawrence Cole: Rethinking Vienna 1900. Edited by Steven Beller., 'Austrian Studies' 3. New York and Oxford: Berghahn Books 2001.
Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon.Band XV (1999) és
http://www.bautz.de/bbkl/b/broch_h.shtml


Kafkaesk (1993)

Adam Bzoch, Popis zapasu o Kafku. Kulturny Zivot, 1991. julius 2.
Richard Reichensperger, Ein Experte der Macht im Land des Glaubens. Der Tagesspiegel, 1994. junius 7.
Justin Stagl, Ethnosoziologie und Kultursoziologie. in: Karl Acham (Hrsg), Geschichte der österreichischen Humanwissenschaften. Band 3.1.Menschliches Verhalten und gesellschaftliche Inbstitutionen: Einstellung, Sozialverhalten, Verhaltensorientierung.. Wien, 2001.448.
Rezeption im Kommunismus. Überblick. http://www.geo.uni-bonn.de/cgi - bin/kafka-main?Rubrik=rezeption&Punkt=Ueberblick
Zensur. in: http://www.geo.uni-bonn.de/cgi - bin/kafka-main
Joós Katalin, Kafka marxista módra. Marxista olvasási stratégiák Franz Kafka életművéhez. Pécs, 2006. 16.
The Hungarian Kafka Reception. Primary and Secondary Bibliography.
at the occasion of the Kafka-Katern special 'Kafka in Hungary', Nov. 2006 Edited by Niels Bokhove. November 2006.http://www.kafka-kring.nl /biblgr /hungrec.html
Dutch Franz Kafka Circle. The Hungarian Kafka Reception, (Internet)
Jenifer Cushman, Criminal Apprehensions. Prague Minorities and the Habsburg Legal System in Jaroslav Hasek's the Good Soldier Svejk and Franz Kafka's the Trial. in: Rodopi Perspectives on Modern Literature. Literature and Law. Edited by. Michael j. Meyer. pp. 51-65 (15)
http://www.geo.uni-bonn.de/cgi-bin/kafka?Rubrik=rezeption&Punkt=ueberblick


A muszáj Herkules és/vagy a tulajdonságok nélküli ember. Az európai modernség változatai (1993)

Kenyeres Zoltán, Ady Endre. Budapest, 1998. 182.
Kenyeres Zoltán, Ady Endre (Kézirat). www.m_szilvi. web. elte. hu/ bibliografia. html
http://kenyeres.zoltan.googlepages.com/AdyEndre.DOC


Az elveszett illuziók avagy a magyar demokrácia szürke megvilágitásban (1993)

Dér Aladár, Demokráciánk "jelzősitése". in: A demokrácia 10 éve Magyarországon. Nyiregyháza, 1999. 43.


Bécsi és budapesti impresszionizmus- avagy a fiatal Lukács és Bécs viszonyának közege (1993)

Károly Kókai, Im Nebel. Der junge Georg Lukács und Wien. Wien - Köln - Graz. 2002. 40, 41, 257.


A felvilágosodás fogalma Friedrich Nietzsche filozófiájában (1994)

Kunszt György, Bevezetés. Nietzsche korábbi fogadtatásának értéke. in: Nietzsche-tár. Szemelvények a magyar Nietzsche-irodalomból 1956-ig. Veszprém, 1996. 378 és 582.
Hans-Joachim Koch, Nietzsches praktische Philosophie. Megjelenés előtt.
www.mediamanual.at/mediamanual/projekte/download/CRuthner1.pdf
www.ora-web.swkk.de:7777/nie-biblio-online/nietzsche.pes_reg_show
Laczkó Sándor, A magyarnyelvű Nietzsche-irodalom bibliográfiája 1872-től 1995-ig (Közelítés). in: Nietzsche-tár. Veszprém, 1995.
hu.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Nietzsche - 78k
hu.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Nietzsche - 83k
Višňovský, Emil,Rethinking central-european cultural identity: restoration, transition or reconstruction? Human affairs (2/2005) 166-185


Der Philosoph Friedrich Nietzsche und seine Aufklaerung (1994)

www.ora-web.swkk.de:7777/nie-biblio-online/nietzsche.pes_reg_show
C:\Documents and Settings\Kiss Endre\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\8123456B\ATT00057.htm


L'ingresso nella contemporalita. Franz Brentano (1994)

Roberti Brigati, Reception and the Unity of Consciousness in Descriptive Psychology. (megjelenés előtt)
www. litlinks.it/b/brentano_f.htmDie Neukonstitution der philosophischen Wissenschaften als Nietzsches Lösung des Bewusstseinsproblems (1994)

www.filo-freieakademie\FREIE AKADEMIE - Die fa-Schriftenreihe.htm
www.fachportal-paedagogik.de/fis_bildung/suche/fis_set.html?FId=677378 - 19k
http://www.buecher.de/shop/Buecher/Das-Bewusstsein-philosophische-psychologische-und-physiologische-Aspekte/Franz-Seitelberger-Georges-Goedert-/products_products/detail/prod_id/25325012/


A tudásszociológia régi és uj klasszikusa (Konzervativizmus avagy adalék a tudás szociológiájához) (1994)

Varga Csaba, Mannheim és a konzervativizmus ujrateremtése. in: V.Cs., Hagyomány és stratégia. Budapest, 1997. 55.
Perecz László, Szép rendbe foglalva. Budapest, 2001. 301
Bibliographie der von den Mitgliedern der Max-Scheler-Gesellschaft veröffentlichten Schriften zu Schelers Philosophie und Werk,. www.max-scheler.de/max/forschung/forschung/html
Ferenc Huoránszky, Earthbound Thought, www c3/hu/scripts
www.c3.hu/scripta/books/96/01/03huor.htm
www.moderntudás.net/modules.php name=News.kb.article
Felkai Gábor, Mannheim és a tudásszociológia "erős programja". in: www. szocháló.hu/index.php.772.news. 103011. (2004. október 25)
Mannheim és a tudásszociológia ''erős programja". in:http://szochalo.hu/szochalo-tudomany/hircentrum/article/103022/744/page/1/
http://bakk.adatbank.transindex.ro/belso.php?k=2&p=4173
Andrei Roth, Karl Mannheim und die Budapester Sozialwissenschaftler. in: Bálint Balla - Vera Sparschuh - Anton Sterbling (Hrsg), Karl Mannheim. Leben, Werk, Wirkung und Bedeutung für die Osteuropafoschung. Hamburg, 2007 (Kraemer). 100. 107.
Róth Endre, Mannheim Károly és a budapesti társadalomtudósok. in:Mannheim Károly - európai perspektívában. A Világosság folyóirat különszáma. XLVIII. évfolyam, 2007/7-8. 61. 65. és http://www.epa.oszk.hu/01200/01273/00040/pdf/20071109195655.pdf
Helmut Zenz:, Politische Philosophie und Theorie im Internet. in: http://www.helmut-zenz.de/links23.htm
http://www.szochalo.hu/hireink/article/103022/3218/


A történelem vége? (Fukuyama politikaelmélete) (1994)

Beszteri Béla, A globális világ és Magyarország. in: A mai világ és a jövő forgatókönyvei. Budapest, 1977. 129.
Szabó László Zoltán, Trendek, stratégiák és a jövő. in: Előttünk és utánunk az ezredforduló. II. Háttér-tanulmányok. Szerkesztette Kovács Géza. Budapest, 2001. 48. 65.


In der Maske des Konventionellen (1994)

Jahrbuch der ungarischen Germanistik. Budapest-Bonn, 1995. 451.
www.bautz.de/bbkl/w/werfel.skku
www.german.or.kr/mla_bibl/werfel98.htm - 20k


Ludwig Feuerbachs Eudaemonismus als philosophische und universalgeschichtliche Option (1994)

Ludwig Andreas Feuerbach- Bibliographie. Berlin, 2002 . (interneten is)
Feuerbach a l'imagine del passato. in: Informazione Filosofica. in: www. studi.filososofici.it/pdf/22-23. pdf
www.che-chandler.com/catalog/index.php?cPath=939 - 292k


A legitimitás fogalomváltozatai a posztszocialista rendszerváltásban. in: Politológus vándorgyülés (1995)

http://politikaelmelet.lap.hu/


Individuum und Massengesellschaft im Humor von Jura Soyfer (1995)

Jura Soyfer - Bibliographie. Herausgegeben von der Jura Soyfer - Gesellschaft, Wien, 1999
http://www.soyfer.at/deutsch/sekundaerliteratur.htm


Anmerkungen zu Fichtes Begriff der Nation (1995)

The Philosopher's Index, October 1998
Fichteana#4January 1996, http://www.phil.upenn.edu/-cubowman/fichte/bib/html
Mezei Balázs, A Fichte-Studien kötetei. in: Magyar Filozófiai Szemle, 1998. 4-6. és http://epa.oszk.hu/00100/00186/00002/9846mezei.htm
Richard Schottky, Bericht über den Verlauf des Kolloquiums der Internationalen Johann-Gottlieb-Fichte-Gesellschaft.,,in? Fichte-Studien, Band 1. Amsterdam - Atlanta (Rodopi), 1990. 230.
Alois K. Soller, "Internationales Forum "Johann Gottlieb Fichte". Kaposvár (Ungarn). 21-25. April 1992. in: Theoretische Vernunft. Fichte-Studien, Band. 5. (1993) Amsterdam (Rodopi), S. 190.


Studien zur österreichischen Philosophie (1995)

Justin Stagl, Ethnosoziologie und Kultursoziologie. in: Karl Acham (Hrsg), Geschichte der österreichischen Humanwissenschaften. Band 3.1. Menschliches Verrhalten und gesellschaftliche Institutionen.¨Einstellung, Sozialverhalten, Verhaltensorientierung. Wien, 2001. 464.
Bibliographie der von den Mitgliedern der Max-Scheler-Gesellschaft veröffentlichten Schriften zu Schelers Philosophie und Werk,. www.max-scheler.de/max/forschung/forschung/html
titan.ba-bur.de/bibscout/CA-CI/DD-CI/CD1100-CI8000/CD1200-CD1500/CD1350
Lawrence Cole: Rethinking Vienna 1900. Edited by Steven Beller., 'Austrian Studies' 3. New York and Oxford: Berghahn Books 2001.
Bibliografia completa di Carl Dallago. in: Silvano Zucal - Luisa Bertolini (edd), Carl Dallago. Il grande inconoscente. Trentino, 2006. 506.
Anton Unterkircher, Dallago-Bibliographie. in: Carl Dallago. Der grosse Unwissende. Herusgegeben von Karin della Torre, Johann Holzner, Paul Renner, Anton Unterkircher und Silvano Zucal. Innsbruck, Wien, Bozen. 2007. (Studien-Verlag). 380.


Nation und Ethnizitaet in der politischen Gedankenwelt des dualistischen Ungarns (1995)

Stefan Neumann, Britta Rupp-Eisenreich / Justin Stagl (Hg.): Kulturwissenschaft im Vielvölkerstaat. Zur Geschichte der Ethnologie und verwandter Gebiete in Österreich, ca. 1780-1918 (L'anthropologie et l'état pluri-culturel: Le cas de l'Autriche, de 1780 á 1918 environ), Wien / Köln / Weimar: Böhlau 1995. in:
Rheinisch-westfälische Zeitschrift für Volkskunde 43 (1998) und Server Frühe Neuzeit von: INFORM 1 (2000), Nr. 3
sehepunkte.de | INFORM-Archiv/Suche | Ausgabe 1 (2000), Nr. 3 | Neumann über Rupp-Eisenreich
www.sfn.uni-muenchen.de/rezensionen/infirm/2000/rez43.htm
Kurt Dröge, Britta Rupp-Eisenreich - Justin Stagl (Herausgeber), Kulturwissenschaften im Vielvölkerstaat. Zur Geschichte der Ethnologie und verwandter Gebiete in Österreich.1995. (rec) in: Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde. 19 (1996), Heft 1. 111. és www.siebenburgen_institut.de/
25/volltext/zfsl.1996_82-116.pdf
http://unjobs.org/authors/britta-rupp-eisenreich
Joachim von Puttkammer, Schulalltag und nationale Integration in Ungarn. Rev. version of author's Habilitationsschrift, 2000, Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg im Breisgau.28 és 333. valamint books.google.com/books?isbn=3486567411...
Huszadik's Weblog .Beöthy Zsolt: A magyar irodalom kistükre (1896)
http://huszadik.wordpress.com/2007/09/14/beothy-zsolt-a-magyar-irodalom-kistukre-1896/


Zum philosophischen Werk Wilhelm Raimund Beyers (1995)

Christian Lucas, Hegel-Jahrbuch 1995. in: Hegel-Studien, Band 31, 1996. 209-213.
www.che-chandler.com/catalog/index.php?cPath=939 - 292k
books.google.com/books?isbn=3050025336...


Globalizáció, alrendszerek, információs társadalom (1995)

Beszteri Béla, A globális világ és Magyarország. in: A mai világ és a jövő forgatókönyvei. Budapest, 1977. 129.
http://www.merenyi.baptist.hu/index.php?m=1879


A föderalizmus körvonalai a globalizáció folyamatában (1995)

Beszteri Béla, A globális világ és Magyarország. in: A mai világ és a jövő forgatókönyvei. Budapest, 1977. 129.


Thomas Bernhard. Dichtung des Selbstbewusstseins oder Verösterreichisierung des Absurden (1995)

Gábor Kerekes, Tamás Lichtmann (Hrsg): Nicht (aus, in, über, von) Österreich. in: Jahrbuch der ungarischen Germanistik. 1995. Budapest-Bonn, 1995. 395 és 396.
Sándor Komáromi, Anarchie und Roman. Zum Problem des Zerfalls bei Hermann Broch und Thomas Bernhard. in: Hermann Broch. Perspektiven interdisziplinaerer Forschung. Herausgegeben von Árpád Bernáth, Michael Kessler und Endre Kiss. Tübingen, 1998. 63-64.


Über die Ost-West-Relation fünf Jahre nach dem Ende der zweigeteilten Welt (1995)

Zur Situation der liberalen Demokratie. in: www. hausarbeiten. de/faecher/ vorschau/32708.html
Travis Lehtonen, Proofreading References. in: www.translation (Travis Lehtonen)
content.grin.com/data/7/32708.pdf
Frithjof Reinhardt, Marc de Jong, Thomas von der Gönna, Nation und Europa.
Materialsammlung zur Vorbereitung des Seminars.(Reader II / 2007)


Gibt es oder gibt es nicht? Nation - Ideologie - Staat im postsozialistischen Mitteleuropa (1995)

Michael Ehrke, Postkommunistischer Kapitalismus: Ökonomie, Politik und Gesellschaft im neuen Europa. in: fesportal.fes.de/ portal30/ docs/ FOLDER/ IPG/IPG1-2005 és http://www.fes.de/ipg/IPG1_2005/EHRKE.PDF.
Zur Situation der liberalen Demokratie. in: www. hausarbeiten. de/faecher/ vorschau/32708.html
Michael Ehrke, Az új Európa. in. www. inco.hu/inco11/html. (2005)
Michael Ehrke, Posztkommunista kapitalizmus. Gazdaság, politika és társadalom az új Európában. in: Általános Vállalkozási Főiskola Tudományos Közlemények, 2005, szeptember. in: http://www.avf.hu/tudomanyoskozlemenyek/TK_13.pdf
Michael Ehrke, Nová Európa v ekonomike, politike a spoloucnost' v postkomunistickom kapitalizme. Bratislava, 2005 (Friedrich Ebert Stiftung), in: www.fes. toho času vedúci zastúpenia FES v Budapešti. Preklad Martin Muránsky
Michael Ehrke, Noua Europa. Economia, politica si societatie in capitalismul postcommunist. Friedrich Ebert Stiftung, Romania (2005), in: www. fes.ro
Travis Lehtonen, Proofreading References. in: www.translation (Travis Lehtonen)
Emil Visnovsky, Rethinking Central European Cultural Identity: Restauration, Transition oder Democratization. in: Human Affaits 2/2005.
Romania - Justitie - Justice and Alternative. Dispute Resolution. in: Comentarii pe forumul www.just.ro
Michael Ehrke, Az új Európa - Gazdaság, politika és társadalom a posztkommunista kapitalizmusban. in: Demokráciaelmélet és demokratikus deficitek a globalizáció korában (Demokratietheorie und demokratische Defizite im Zeitalter der Globalisierung). Budapest, 2007. (Friedrich Ebert Alapítvány és Német-Magyar Filozófiai Társaság kiadása). 98. 106.
www.fes.ro/html_files/docs/Ehrke_Studie_ro.pdf
content.grin.com/data/7/32708.pdf
Frithjof Reinhardt, Marc de Jong, Thomas von der Gönna, Nation und Europa.
die SchulBrückeEuropa.Nation und Europa.
Materialsammlung zur Vorbereitung des Seminars.(Reader II / 2007) Weimar, September 07


Über Gyula Reviczkys Schopenhauerismus (1995)

Wolfgang Schirmacher, Schopenhauer in Österreich. in: Anspruch und Echo. Sezession und Aufbrüche in den Kronlaendern zum Fin-de-Siecle. Philosophie in Österreich (1880-1920). Verdraengter Humanismus - verzögerte Aufklaerung. Band 4. Kiadta: Michael Benedikt, Endre Kiss és Reinhold Knoll. Klausen-Leopoldsdorf - Klausenburg, 1998. 370. és 371.


Tizenkilencedik századi nemzetkoncepciók tipológiája (1995)

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/Hataron_tuli_magyarsag/Magyarsag_kutatas_1995_96/pages/002_nemzetfelfogas.htm


Gesellschaft und Kultur in der Transformation (1995)

Veraenderungsprozesse in Ungarn. in: HNA, 3.4.1995.
Kultur in Ungarn, in: HNA, 10.4.1995.
Bettina Doedenhoeft, Enttaeuschung und Identitaetssuche. GhK-Publik, 13.5.1995.
Jan Trützschler Zur Situation der liberalen Demokratie im
postsozialistischen Transformationsprozess (2004) . in: www. hausarbeiten. de/faecher/ vorschau/32708.html és
http://www.grin.com/de/preview/32708.html


Die Entlassung aus den Mythen und die Notwendigkeit der Emanzipation (1996)

www.btk.elte.hu/palimpszeszt/pali09/kiss1.html
www.magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/02_szam/html


Apriorismus und Empirismus (1996)

Fichteana#3,http:www.phil.upenn.edu-cubowman/Fichte/f3html
www.upenn.edu/-cubowman.fichte/f3html
www.filosofia.it/pagine.filosofi/bibliografiaSecondaria/Essenziale SecondariaFichte.htm
Mezei Balázs, A Fichte-Studien kötetei. in: Magyar Filozófiai Szemle, 1998. 4-6. és http://epa.oszk.hu/00100/00186/00002/9846mezei.htm


Az 'érzület' fogalomváltozatai Hegel gondolkodásában (1996)

Adréjka Zoltán, Eleusisi misztériumok. Közösség és individuum a fiatal Hegel (1788-1790) mítoszelméletében. in:http:filozofuia.arts.unideb.hu/korkh.html
http://w3.oszk.hu/repscr/wwwi32.exe/%5Bin=rpsr2.in%5D/?SET=1*SZ=KISS_ENDRE


Synthetisches Interpretieren im Kontext der Erforschung der österreichischen Literatur (1996)

P.Angelova: Kulturforschung zwischen Interkulturalitaet und Transzdisziplinaritaet. In: TRANS, Nr.4. Juni 1998. és www.inst.at/
trans/4Nr/angelova.htm


Against New Metaphysics (1996)

Ernst Oldemeyer, A technika - egy üres hely Nietzsche gondolkodásában? in: Pro Philosophia Füzetek. 1998. 15-16. füzet. 33.
Ernst Oldemeyer, Die Technik - eine Leerstelle in Friedrich Nietzsches Philosophie? in: Friedrich Nietzsche und die globalen Probleme unserer Zeit. Herausgegeben von Endre Kiss. Cuxhaven - Dartford, 1998. 43.
Cristiana Senigaglia, The Meaning of Dramatics in Nietzsche's Philosophy. (Megjelenés előtt.)
Javier Noya Miranda. La sociología del conocimiento, entre las sociedades del trabajo, de la comunicación del conocimiento y del riesgo. in: www.reis.cis. http://www.amazon.co.uk/Against-new-metaphysics-consciousness-philosophy/dp/392684860X es/REISWeb/PDF/REIS_062_10.pdf
Filosofie en psychologie. Aanwisten van Anet - Periode 2001/10


A Typology of Nineteenth Century Concepts of Nationhood (1996)

Fichteana. An Occasional Newsletter of the North American Fichte Society. September 2001 www.phil.upenn.edu/-cubowman/fichte
www.phil.upenn.edu/~cubowman/fichte/text_only/text_bib.html - 185k -
Victor Neumann, The Civic Education and the Human Rights through an Intellectual Perspective. The Romanian Case.www.nato.int/acad/fellow/95-97/neumann pdf
Grúber Károly, Összeegyeztethető-e a szabadság és közösség ereje? Etnonacionalizmus és demokrácia az ezredforduló Európájában. in: Magyar Kisebbség. Nemzetpolitikai Szemle. 1997/-34. és www. hhrf. org/ magyarkisebbseg/9703/m970325.htm. és http://www.jakabffy.ro/
magyarkisebbseg/index.php?action=cimek&cikk=M970325.HTM
www.filosofia.it/pagine/filosofi/bibliografiaSecondaria/Essenziale SecondariaFichte.htm
www.encyclopedia.com/html/H/Hungarika.1it.asp
www.encyclopedia.com/html/A/Ady-Endre-asp
www.encyclopedia.com/html/T/Tisza.asp
Tamás Tóth, Die Diskussion über Verfassungspatriotismus. in: nyitottegyetem.phil-inst.hu/Tarsfil/kut/TT/TT-Verfass.pds
Civic Education and Human Rights in an Intercultural Perspective: The Case of Romania.in: www.cvvp.org/book/series04/IVA-15/civic education-and_human-rights.html
Victor Neumann, Relaciones entre mayoridas y minoridas desde une perspectiva histórico-politico. El caso transilvano de Romania. in: Papeles del Este. Transiciones poscomunistas. Nr. 3. (2002). www.ucm.es/bucm/cee/papeles és
dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1428686&orden=62034&info=link -
www.questia.com
An Endre Ady Free Encyclopedia. Articles on Questia com Online Library
Tisza: Free Encyclopedia Articles at Questia.com Online Library
Mezei Balázs, A Fichte-Studien kötetei. in: Magyar Filozófiai Szemle, 1998. 4-6.
Victor Neumann, Semnificatii ale gîndirii politice în Europa Centrala. in:
www.dntb.ro/sfera/arhiva/47/NEUMANN1.html
fromanianart63641frm169
http://www.questia.com/library/book/bernard-shaw-and-the-nineteenth-century-tradition-by-julian-b-kaye.jsp
http://www.encyclopedia.com/doc/1G1-16864922.html
http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=12376042
www.questia.com/PM.qst?a=o&se=gglsc&d=5002257989
Byrne, Garreth, Holy wells in Britain and Ireland. From: Contemporary Review. Date: 5/1/2002 http://www.encyclopedia.com/doc/1G1-87148865.html
www.questia.com/library/encyclopedia/101227771 -
http://www.questia.com/library/encyclopedia/ady_endre.jsp
www.encyclopedia.com/doc/1G1-141645240.html
Highbeam Encyclopedia. Antiques.(Victorian era)
http://www.encyclopedia.com/doc/1G1-145684702.html
http://www.questia.com/searchAboutAuthor/Endre-Kiss
dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1428686&orden=62034&info=link -
www.nato.int/acad/fellow/95-97/neumann.pdf
http://www.christoph-pingel.de/paragon/objectpage?oid=00076889
Highbeam Encyclopedia - Search Results for nineteenth 61 - 70 of 249 results
Highbeam Encyclopedia.A Cult Too Frequent.(Review)
Bibliographisches Handbuch der ethnischen Gruppen Südosteuropas. Band 1. München 1998. 63. Bibliographisches Handbuch der ethnischen Gruppen Südosteuropas - Google Books eredmény books.google.com/books?isbn=3486562614...
Huszadik's Weblog .Beöthy Zsolt: A magyar irodalom kistükre (1896)
http://wordpress.com/tag/millenium/
http://huszadik.wordpress.com/2007/09/14/beothy-zsolt-a-magyar-irodalom-kistukre-1896/
ADY, ENDRE. Questia Encyclopedia. The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition Copyright© 2004, Columbia University Press.
Karoly Gruber, The contemporary ethnonationalist renaissance in Europe and its implications for a theory of nationalism. Nationalism and Ethnic Politics,
Volume 3, Issue 4 Winter 1997 , pages 128 - 151 és informaworld.com és
The contemporary ethnonationalist renaissance in Europe and its implications for a theory of nationalism - Nationalism and Ethnic Politics.mht
A:\A Typology of Nineteenth Century Concepts of Nationhood.mht
MIRA MARODY and SLAWOMIR MANDES, On Functions of Religion in Molding the National Identity of Poles. in: International Journal of Sociology. Volume 35, Number 4 / Winter 2005-649 - 68 és I Zelepos, Die Ethnisierung griechischer Identität, 1870-1912 ©2002 R. Oldenbourg Verlag GmbH München és I Zelepos - 2002 - books.google.com
http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3401700088.html


Das Gespraech über die Bildung im Briefwechsel zwischen Karl Jaspers und Hannah Arendt (1996)

www.gewi.kfunigraz.ac.at/phil/jaspers/jvol9.html
www-gewi.uni-graz.at/staff/salamun/jasges/jvol9.html - 15k -
Claudio Fiorillo, Bibliografia di Karl Jaspers.
http://mondodomani.org/dialegesthai/cf02.htm


A negativ univerzalizmus (1996)

Vajda György Mihály, Hermann Broch és a donjuanizmus. in: Pro Philosophia Füzetek, 1996. 4-5 köteg, 80


Vienne - Budapest 1867 - 1918. Deux ages d'or, deux visions, un Empire (1996)

(recenzió) Francois Fejtő, Zwei Schwester-Metropolen: Wien und Budapest. in: Europaeische Rundschau, 1997/3. 129,131, 132.
(recenzió) Fejtő Ferenc, Két testvér metropolisz: Bécs és Budapest. in. Európai Szemle 8 (1997). Nr.4. 75-80.
www.centronietzsche.net/Jacques le rider.html
www.ums8547.ens.fr/Productions/Le Rider.html
www.est-europe sciences-po-fr/ENSEIGNEMENTS/pl_cours-conts_1A-04-04/Plausdoon/-20A-Capelle
Antonela Capelle-Pogacean, La question des minorités en Europe. www.est-europa.sciences-po.fr/ENSEIGNEMENTS/pl_cours_conts:1A_04-05/plabsdemonstr/A_Capelle.pds
Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon.Band XV (1999) és
http://www.bautz.de/bbkl/b/broch_h.shtml
Fejtő Ferenc magyar nyelven megjelent írásainak válogatott bibliográfiája. in: www. neumann-haz.hu/muvek/tudomanytortenet/1_Tudtort_bibliografiak/
Fejto/fejto.html
Moritz Csáky, Zehn Jahre SFB Moderne. Ein Bericht. http://www.kakanien,.ac.a
/tbeitr/materialien/MCsaky1.pdf.
Michel Jacobs, Budapest: A Cultural Guide. Oxford University, 1998.68.
http://www.2xmoinscher.com/livres-bd/histoire-et-sciences-politiques/histoire-des-pays-europe-est- l2710.html?strLettre=&TOP=&SORT=1&strRech=&
strType=&Nav=6&resolutionreload=ok
http://www.questia.com/searchAboutAuthor/Endre-Kiss
http://www.christoph-pingel.de/paragon/objectpage?oid=00076889
Lucian Boia, Pentru o istorie a imaginarului. in:
http://static.scribd.com/docs/k6s5ake7dz02g.swf?INITIAL_VIEW=width
A:\Livre VIENNE-BUDAPEST 1867-1918_ Deux âges____ Endre Kiss, Dieter Hornig - 9782862606163.mht
http://www.ens.fr/europecentrale/XXTextesStrasbourg/AH/BIBLIOGRAPHIE_compl2008.pdf


Liberalizmus és monetarizmus (1996)

Ohnsorge-Szabó László, A monetarizmus és a monetaristák. in: INCO, ,I.. évf. l. szám. 1999. (Internet-folyórat)
Ohnsorge-Szabó László, Az eladósodás mint bün: alibi az állam ellen. in: Pro Philosophia Füzetek. 21/22. szám. 2000. 123.
Ohnsorge-Szabó László, A szimbólikus monetarizmus mint nem posztmarxizmus. in: INCO (Internetes elméleti folyóirat), 2000/2.
Varga Csaba, Tudástársadalom és tudásrégió. In: Kiss Endre-Varga Csaba, A legutolsó utolsó esély. Budapest, 2001. 175.
Antal László, A karaván halad. Szubjektiv vélemény a globalizációról. www.hhrf.org/europaiutas/1994/eu99045htm
Bánhegyi Zsolt, Thomlinson, John: Globalization and Culture. in: www, inco.hu/inco6/global/cikk3.h.html
www.library.fes.de/cgi-bin/populo/digbib.pl.ABC_gesamtbestand
www.library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/…/pdf
László Molnár, Is There Future without Alternative? Megjelenés előtt.


Heidegger's Nietzsche and the Third Reich (1996)

www.ub.uni-freiburg.de.referate/02/heidegger/heidgg.91.html
Assen Ignatow, Die Philosophie in Ost- und Mitteleuropa heute. www.unifr.ch/ieo/ieo-veta/40jah/texte.ignatow
Álmos Csongár, Der Sozialismus aus Nietzscher Sicht. in: Gegner. Monatsschrift. Heft 8, Februar bis April 2001. 18.
www.ora-web.swkk.de:7777/nie-biblio-online/nietzsche.pes_reg_show
www.ub.uni-freiburg.de/referate/02/heidegger/heidegger_90.html - 556k -


Zur Sozialphilosophie des postsozialistischen Systemwechsels (1996)

Für Entmilitarisierung der Sicherheit. Dresden, 2001. 92
Zur Situation der liberalen Demokratie. in: www. hausarbeiten. de/faecher/ vorschau/32708.html
dvpb_bayern.de/rezensionen/slow.php.rez
www.hunsor.se/dosszie/kisebbsegekesazintegracioscsatlakozas.pdf -


Nietzsche, Heidegger und der WILLE ZUR MACHT (1996)

www.ora-web.swkk.de:7777/nie-biblio-online/nietzsche.pes_reg_show
Álmos Csongár, Der Sozialismus aus Nietzscher Sicht. in: Gegner. Monatsschrift. Heft 8, Februar bis April 2001. 18.
Stephan Günzel, Linien: Nietzsche-Jünger-Heidegger. 345,356.
www.unifr.ch/ieo/ieo-veta/40jah/texte.ignatow.html - 66k -
http://ora-web.swkk.de/nie_biblio_online/nietzsche.werk_reg_ktl?p_id=1383


Ungarn im Wandel (1996)

pkp. Kultur in Ungarn. HNA, 10. 4. 1995
www.sfm.uni-hamburg.de/berichtabstr/hungaro.htm
www.library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/…/pdf


Über die beiden gleichzeitigen Projekte der postsozialistischen Welt (1996)

Für Entmilitarisierung der Sicherheit. Dresden, 2001. 104.
Travis Lehtonen, Proofreading References. in: www.translation (Travis Lehtonen)
Frithjof Reinhardt, Marc de Jong, Thomas von der Gönna, Nation und Europa.
Materialsammlung zur Vorbereitung des Seminars.(Reader II / 2007)


Átalakuló Magyarország (Szociokulturális átrendeződés) (1996)

A. Gergely András, Kisebbségek és az integrációs csatlakozás.
HUNSOR INFO MEDIA HHRW. in: www.hunsor.se/dosszie/kisebbsegek és az integracioscsatlakozas.pdf-
http://tinweb.etk.mtapti.hu:8080/monguz/index.
www.library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/…/pdf
www.ccrit.ro/bib/CCRITBooks.xls
Lénárd Sándor - Rapos Nóra, A felnőttoktatás modernizálásának néhány tendenciája. in: Magyar Pedagógia, 100. évf. 1. szám, 33-51 (2000). 50.
Pénzes Ferenc, Nietzsche és a politika. in: Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Series. Tom. XXXII. Sectio Philosophica. Redigit János Loboczky. Eger, 2005. 228.


Zur Bestimmung von Ludwig Feuerbachs Philosophie (1996)

Ludwig Andreas Feuerbach- Bibliographie. Berlin, 2002 . (interneten is)
Jürgen Viestenz, Allgemeine Informationstheorie /Die Selbstorganisation der Information- GIT/SOI 1998-2007.in: www.viestenz.de
Jürgen Viestenz (1998-2007), Allgemeine Informationstheorie/Die Selbstorganisation der Information.http://generalit.de
http://www.praxisphilosophie.de/feuerbach.htm
Feuerbach a l'imagine del passato. in: Informazione Filosofica. in: www. studi.filososofici.it/pdf/22-23. pdf


Deutschlands- und Ungarnbilder im Prozess des postsozialistischen Systemwechsels (1996)

Holger Fischer, Wissenschaftsbeziehungen und ihr Beitrag zur Modernisierung. Das deutsch-ungarisches Beispiel.(Oldenburg) 2005. 46.és 87..
books.google.com/books?isbn=3486578847...


Schelers "Umsturz der Werte" als Kritik der europaeischen Moderne (1997)

Wolfhart Henckmann, Max Scheler. München, 1998. 261.
Gabriele Schneider, Wertelite und Macht. Max Schelers Beitrag zum Elitenproblem. Dissertation. Humboldt-Universitaet zu Berlin, 2001. 50, 51, 52, 367. és www.edoc.hu-berlin.de/dissertationen/schneider-scheler-2002-07-03/PFD/Schneider.pdf
edoc.hu-berlin.de/dissertationen/schneider-gabriele-2002-07-03/HTML/Schneider-ch7.html - 96k
Wolfhart Henckmann, Geschichte der Max Scheler-Gesellschaft. Zum zehnjaehrigen Bestehen der MSG. 2003. in: www. Max-Scheler-Gesellschaft.mht


A legitimitás fogalomváltozatai (1996)

http://politikaelmelet.lap.hu/


Sorsnemzedékek és nemzedéki sorsok (1997)

Kovács Ágnes, Választás vagy stigma. A zsidó identitás kérdései. OR-ZSE Budapest. 2009.


Friedrich Nietzsche und die globalen Probleme unserer Zeit (1997)

(rec) Jeff Mitscherling, Friedrich Nietzsche und die globalen Probleme unserer Zeit.Edited by Endre Kiss. European Legacy, Vol. 5. No.5, October 2000. 752-753.
Elisabeth Kuhn, Die Gefaehrten Zarathustras. in: Nietzsche und die Kultur - ein Beitrag zu Europa? Herausgegeben von G.Goedert und U.Nussbaumer-Benz. Hildesheim-Zürich-New York, 2002. 63.
V. Szabó László, Der Kampf gegen den europaeische Problematik. in: www.c3.hu/prophil/profi992/VSZABO.html
www.ora-web.swkk.de:7777/nie-biblio-online/nietzsche.pes_reg_show
http://www.merenyi.baptist.hu/index.php?m=1879
www.nietzsche.ru/biblio_a.php - 66k
Stephan Günzel, Geophilosophie. Jena, 2001. 324. és books.google.com/books?isbn=3050036222...
Miriam Helisch, Nietzsches Philosophie als politische Utopie der Postmoderne. 2005. http://www.diplomarbeiten24.de/vorschau/111878.html


Lukács, Nietzsche or the most extraordinary Stalinist Philosopher's Process (1997)

(rec) Robert Wilfred Franson East Europe Reads Nietzsche. Review by. East European Monographs Boulder, Colorado; 1998 http://www.troynovant.com/
(rec) Hedwig Irene Gorski, Nietzsche and Sharp Cut: Harold Pinter's Screenplays and the Artistic Process, in:The International Journal of Existential Literature
Winter 2006 . Volume 3 . Number 2 58-59.
(rec) Brindusa Palade, Alice Freifeld, Peter Bergmann, Bernice Glatzer Rosenthal (eds.), East Europe Reads Nietzsche. in: Revista de Filozofie KRISIS Issue no.08-09 /1999 és
Peter Bergman, Kertész Among the Germans. Hungarian Studies, Volume 18, Number 2, February 2005
www.akademiai.com/index/X08TR337203671R2.pdf -
www.ok.hu/.../linktar/tudomany/tarsadalomtudomany/filozofia/filozofusok/Lukacs_Gyorgy/index.html - 20k


Lukács, Nietzsche---(németül) (1997)

CEEOL Anachronia , Issue 04 /1997 - C.E.E.O.L. main page
www.ok.hu/.../linktar/tudomany/tarsadalomtudomany/filozofia/filozofusok/Lukacs_Gyorgy/index.html - 20k


Friedrich Nietzsche als Theoretiker der modernen Demokratie (1997)

Phil Martins, Ein guter Europaeer? Neues Deutschland, 19.2. 1999. S. 13.
Bibliografia Nietzscheana (1951-2000). in: Revista Portuguesa de Filosofia, 57 (2001), 347.
Cristiana Senigaglia, Geschichte und Erbe bei Nietzsche. in: Sabine S. Gehlhaar (Hrsg), Neuere Beitraege zur Nietzsche-Forschung. Band II. Cuxhaven-Dartford, 2001. 72.
Wulf Kellerwiesel, Nietzsche über Frankreich.in: Sabine S. Gehlhaar (Hrsg), ) Neuere Beitraege zur Nietzsche-Forschung. Band II. Cuxhaven-Dartford, 2001.107.
Sachregister der Nietzsche-Bibliographie / Kurztitelliste (Politische Philosophie):
Nietzsche-Bibliographie, © Klassik Stiftung Weimar / Herzogin Anna Amalia Bibliothek
http://www.questia.com/searchAboutAuthor/Endre-Kiss
http://ora-web.swkk.de/nie_biblio_online/nietzsche.vollanzeige?p_ident=9732
Miriam Helisch, Nietzsches Philosophie als politische Utopie der Postmoderne. 2005. http://www.diplomarbeiten24.de/vorschau/111878.html


Das Globale ist das Unmittelbarwerden des Absoluten? (1997)

Hegel-Jahrbuch 1996. Berlin, 1997. 3.
Wolfgang Schirmacher, Der Weltgeist beschloss: kein Ende der Geschichte. in: Rheinische Post, 14. September 1994
Wolfgang Schirmacher, Wie die Weltwiesen ihre Zeit in Gedanken erfassen. in: Bremer Nachrichten - Weser Kurier, 1. September 1994.
Wolfgang Schirmacher, Der Weltgeist tagte in Ungarn. in: Luxemburger Wort, 7. September 1994.
Wolfgang Schirmacher, Nun das Ende der Geschichte? in: Hessische Allgemeine Zeitung, 5. September 1994.
Uwe Justus Wenzel, Vernunft, Geschichte - und kein Ende. Ein Hegel-Kongress in Ungarn. in: Neue Züricher Zeitung, 1994. szeptember 10.
Mindentudás egyeteme. - www.origo.hu/mindentudás egyeteme/ormos/20030307
www. gorbachovaxiom.homestead.com/index_dsl.html
www.angelfire.com/ma/megyer/
Nováky Erzsébet, Jövőkutatás a változások hálójában. in: Jövőkutatási körkép. Tanulmányok a jövő fényköréből. Budapesti Corvinus Egyetem, Jövőkutatási Tanszék. 2006. Szerkesztette Hideg Éva és Nováky Erzsébet. (ISBN 963 503 35211) és http://novaky.jovokutatas.hu/download/ Tanulmanymagyar/
Novakyvaltozas2004.doc
http://www.merenyi.baptist.hu/index.php?m=1879
Nováky Erzsébet, Változás és jövő. OTKA 2002. Tervezet (Kézirat)
Beély Gábor, A könyvtár jövője a jövő könyvtára. in: Iskolakultúra, 2000/4. 56. és www.iskolakultura.hu/documents/2000/4/szemle.pdf -www.clubofrome.at/news/sup2007/dl_endre_kiss_einladung.pdf -


Friedrich Nietzsche und der philosophische Pragmatismus (1997)

www. pragmatism.pragmatism/org/bibliographies/html
www.ora-web.swkk.de:7777/nie-biblio-online/nietzsche.pes_reg_show
http://www.pragmatism.org/bibliographies/books_90-99.html
Books on Pragmatism, 1990-1999 in: Pragmatism Bibliography Center (Interneten is)


Nation und Nationalismus in wissenschaftlichen Standardwerken Österreich-Ungarns (1997)

(recenzió) Harald Heppner, in: Das Historisch-Politische Buch. 46. Jg. Heft 5. 554.
(recenzió) Stefan Neumann, Rheinisch-westfaelische Zeitschrift für Volkskunde 43 (1998) és INFORM 1 (2000), Nr.3. www.sfn.uni_muenchen, de/rezensionen/inform/2000/rez43.htm
(recenzió-ajánlás) Wolfdietrich Schmied-Kowarzik, Gutachten zum Antrag auf Druckkostenbeihilfe für den Band Nation und Nationenbildung in Österreich-Ungarn 1848-1938:Prinzipien und Methoden. hrsg. von Endre Kiss und Justin Stagl (Alexander von Humboldt - Stiftung, 18.02.04)
(recenzió) www.lgi.osi.hu/publications/books/bibliography2/101-231.PDF
(recenzió) Niederhauser Emil, Nemzet és nacionalizmus a tudományban (Ausztria-Magyarország). Klió 1997/2. 6. évfolyam és
http://www.c3.hu/~klio/klio972/klio098.htm
Justin Stagl, Ethnosoziologie und Kultursoziologie. in: Karl Acham (Hrsg): Geschichte der österreichischen Humanwissenschaften. Band 3.1. Menschliches Verhalten und gesellschaftliche Institutionen: Einstellung, Sozialverhalten, Verhaltensorientierung. Wien, 2001. 464, 466..
Florian Oberhuber, Gustav Ratzenhofer (1842-1904). Eine monographische Skizze. in: Archiv für Geschichte der Soziologie in Österreich. Newsletter, Nr. 22., Juli 2000. 12.
www.gewi.kfunigraz.ac.at/moderne/shefd2ka.pdf
www.audiobooks-sbp.de.Nation-und3205983.html
www. uni-online.sbg.ac.at/pls/6dok-public/uso-navigate.projectpuProjID=1977
www.foruminst.sk/fti/jelen/publ/szemle/szemle-2001-3-bel-siegfried-body.php
lessing-centavo.de/kryptonen.de/Z - 9. Html
www.kakanien.ac.at/beitr/fallstudie/PKaroshi2-pdf
P. Karoshi, Patriotismus und Staatsverfall. Konstruktion "österreichischer" Geschichtsideen. in: Newsletter Moderne. Maerz 2003. 12-16.
www.google.literature.51.aktuelles-verzeichnis.de/28.htm
www.c3.hu/-prophil./profil021/kiss.html
www.lehrbuchnet.de/Kiss-Endre-Kiss-Csaba-Stagl-Justin-Nation und Nationale - 3205986318htm
www.google.buchliste /buchliste.13.aktuelles verzeichnis. de/28.html.
Bernd Weiler, E Pluribus Unum? The Kakanian Intellectual and the Question of Cultural Pluralism. in: http://users.ox.ac.uk/~oaces/conference/...
opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/opac/books
Volkskultur zwischen Staat und Nation. Institut für Volkskunde der Universitaet Wien. Abstracts. 1998. 25.
Zentren/Peripherien. Kulturen und Herrschaftsverhaeltnisse Österreich-Ungarns 1867 - 1914. (Internet)
Endre Kiss und Justin Stagl, Einleitung. in: Nation und Nationalismus in Österreich-Ungarn, 1848-1938. Prinzipien und Methoden. (Herausgegeben von Endre Kiss und Justin Stagl). Lit-Verlag, 2006.3.
Wissenschaftswandel in Österreich (1848-1938) anhand ausgewaehlter Beispiele in den Sozialwissenschaften. www.wwoe.pdf
Fillafer, Franz Leander, Multiculturalism. The Central European Experience and its Impact on Identity-Formation in a Globalized World. http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte 26.01.2007
Volkskultur zwischen Staat und Nation.Volkskunden zur Jahrhundertwende in Zentraleuropa und Die österreichische.ungarische monarchie in wort und bild" . Abstract-Band. Wien - Ljubljana, 1999.
www.siebenburgen_institut.de/zs/volltext/zfsl1997_72_84.pdf
www.geschichte-transnational. clio-online.net/transnat/asp/…/tagungsberichte
www.histosem.uni-kiel.de/Lehrstuehle/neuzeit/Direktor/Material/VLNationalismus.pdf
Árpád von Klimó, Nation, Konfession, Geschichte. Zur nationalen Geschichtskultur Ungarns. Oldenburg, Wissenschaftsverlag. 2003. 41. és
books.google.com/books?isbn=3486567462...
The Annual Bibliography of the History of the Printed Book and Libraries. Amsterdam, 2003. Kluwer. 293.és books.google.com/books?isbn=1402002378...
www.bookfinder.com/dir/e3c873a6
www.kakanien.ac.at/beitr/theorie/MCsaky_JFeichtinger_PKaroshi_VMunz1.pdf
www.histosem.uni-kiel.de/Lehrstuehle/neuzeit/Direktor/Material/VLNationalismus.pdf -
www.mtaki.hu/.../sutaj_szarka_regionalis_es_nemzeti_identitasformak.pdf -
Nation und Nationenbildung in Österreich-ungarn, 1848-1938: ... - Google Books eredmény books.google.com/books?isbn=3825893073...
Siegfried Becker, Ethnographische Erschliessung und Stereotypenbildung: Galizien und die Bukowina im aufgeklaerten Absolutismus. Acta Ethnologica Danubiana, 2-3 (2000 - 2001). 25, 62.
http://www.foruminst.sk/publ/acta/2-3/acta_2000_01_becker.pdf.
www.foruminst.sk/index.php?&MId=&Lev=&Ind=5&link=publ/szemle/2001_3/szemle_2001_3,siegfried, - 91k -
http://www.thalia.ch/shop/home/artikeldetails/nation_und_nationalismus_in_wissenschaftlichen_standardwerken_oe/csaba_kiss/ISBN3-205-98631-8/ID2853488.html
www.mtaki.hu/.../sutaj_szarka_regionalis_es_nemzeti_identitasformak.pdf
Ungarischer Episkopat und österreichische Monarchie - Google Books eredmény
books.google.hu/books?isbn=3515087648...
Joachim Balcke, Ungarischer Episkopat und österreichische Monarchie. Von einer Partnerschaft zur Konfrontation (1686-1790). Revised habilitation. Universitaet Leipzig, 2001. 23.
Joachim von Puttkamer, Schulalltag und nationale Integration in Ungarn: Slowaken, Rumänen und Siebenbürger Sachsen in der Auseinandersetzung mit der ungarischen Staatsidee 1867-1914: Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2003. 24.
Márta Fata (Hrsg.), Das Ungarnbild der deutschen Historiographie. Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde - Schriftenreihe
Band 13.2004. 87. és http://www.steiner-verlag.de/titel/54203.html


Posztmodern gondolkodás - posztmodern tudományelmélet - jövőkutatás (1997)

Pethő Bertalan, A posztmodern elméletei. in: Poszt-posztmodern. A kilencvenes évek. Vélemények és filozófiai vizsgálódások korszakváltozásunk ügyében. Budapest, 1997. 41.
Hideg Éva, Versengő irányzatok a jövőkutatásban. in: Posztmodern és evolució a jövőkutatásban. Budapest, 1998. 164., 177.
Hideg Éva, Jövőkutatás az átmenet korában. in: Posztmodern és evolució a jövőkutatásban. Budapest, 1998. 184., 189., 190., 194.
n.n. Poszt-posztmodern.in: Kortárs, 1998/4. 7.
Hideg Éva - Martinás Katalin, Evoluciós gazdaságelméleti alapvetés és előrelátás. Budapest, 2000.46.
Kovács Géza, Trendek, ciklusok, kaotikus viszonyok, káosz és szinkronicitás. in: Előttünk és mögöttünk az ezredforduló. Budapest, 2001. Szerk. Kovács Géza. I. kötet, 135, 155
www.hhrf./magyarkisebbseg/9703/m970325htm.
www. miau.gau.hu/miau/05/jkut.html
www.inaplo.hu/_m/tem-prs.html
www.tukkk.fi/futu/vanhat/MeSe2000/mesepapers/novaky.pdf


Der grosse Konflikt in der Modernisation (1997)

www. magyar-irodalom.elte.hu.palimpszeszt/09-szam/06 html
(recenzió) www.kakanien.ac at/ rez /C.Ruthner1.pdf
www.tzar.biz/www/home/article.php-id=1723
Clemens Ruthner, "Habsburgischer Mythos" versus "K.(U.)K. (Post)"Kolonialismus. Neuere Publikationen zum österreichischen Heimat-Bild. in: Germanistische Mitteilungen (Brüssel), 49/1999. 95-103.


Zur Fichte-Darstellung in Hegels Differenzschrift (1997)

The Philosopher's Index, August 1997
Fichteana#6,http://www.phil upenn.edu/-cubowman/fichte/f6.html
www.feuerbach-international.de/zurfichte.pdf
Mezei Balázs, A Fichte-Studien kötetei. in: Magyar Filozófiai Szemle, 1998. 4-6. és http://epa.oszk.hu/00100/00186/00002/9846mezei.htm
http://www.philosophylists.info/DepartmentalSnapshots.html
www.che-chandler.com/catalog/index.php?cPath=939 - 292k
books.google.com/books?isbn=9042002158... Fichte und die Romantik - Google Books eredmény


Derrida - Marx - Fukuyama (1997)

Perecz László, Derida és Marx. in: Népszabadság, 1996. november 6.


Partikuláris politikatudományi deskripció avagy a jelen elmélete? Töredékek egy soha ki nem teljesithető Huntington-kritikából (1997)

Szántó Borisz, Hozzászólás a "Mai civilizációs elméletek" témakörhöz. in: Civilizáció az ezredfordulón. Budapest, 1997. 84.
Illés László, A civilizációs konfliktusok természetéről. Samuel P. Huntington: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. in: Eszmélet, 1998. augusztus. 2.
http://www.oki.hu/lj.php?kod=tarsadalomtudomany-Mayer-tanulas-lj.html
lj-Mayer


Elias Canetti's "Masse und Macht" in methodologischer Sicht (1997)

Penka Angelova, Vorwort. "...aber die Erinnerung sie sollen lassen...". in: Autobiographie zwischen Funktion und Wirklichkeit. St. Ingbert, 1997. 10-11.
www.canettigesellschaft.ru.acad.bg/Forschung/auswahlbibliographie5.htm
www.artsci.wurstl.edu/iab/brochbibliography
Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon.Band XV (1999) és
http://www.bautz.de/bbkl/b/broch_h.shtml
books.google.com/books?isbn=1571132341...
A Companion to the Works of Elias Canetti. Edited by Dagmar C.H. Lorenz


Von der Mitte nach Europa und zurück (1997)

Political Science. What's Been Published? in: www.pibossanie.com/index.html
www.nuk.uni-lj.si/publikacije/bilten_sepol.html
Zur Situation der liberalen Demokratie. in: www. hausarbeiten. de/faecher/ vorschau/32708.html
Travis Lehtonen, Proofreading References. in: www.translation (Travis Lehtonen)
www. Deutsch - BIS-C 2000 Web-Katalog. IDN=156&pool=BIBL&
www.justbooks.co.uk/dir/i/Von_Der_Mitte_Nach_Europa_Und_Zuruck/3901449574/ - 13k -
http://www.justbooks.co.uk/author/krzysztof-glass/
NAUKI POLITYCZNE.POLITYKA.WOJSKOWOŚĆ (Internet)
www. nuk,.uni-lj. s. / publikacije / bilten_slpol.html
http://www.not-i.com/translationproof.htm


Zwischen der Avantgarde und dem Absurden (1997)

Eva Reichmann, Vorwort der Herausgeberin. in: Avantgardistische Literatur aus dem Raum der (ehemaligen) Donaumonarchie. St. Ingbert, 1997. 9.
Botka Ferenc, Előszó. in: Déry Tibor, Szép elmélet fonákja. Cikkek, beszédek, interjúk (1945-1957). Budapest, 2002.11.
Botka Ferenc, Bevezetés helyett. Utóélet - változó világban. in: Mérlegen egy életmű. Szerkesztette Botka Ferenc. Budapest, 2003. 11.
http://esztetika.lap.hu/


Ein Versuch, den post-sozialistischen Nationalismus zu interpretieren (1997)

Robert Hettlage, Identitaet und Integration. Ethno-Mobilisierung zwischen Region, Nation und Europa - eine Einführung. in: Kollektive Identitaet in Krisen. Ethnizitaet in Region, Nation, Europa. Opladen, 1997. 36.
Lukáts János, Kollektív identitás - válságban. in: Kisebbségkutatás. 2. Szám, 8. évf. 1997. és http://epa.oszk.hu/00400/00462/00002/14.htm
www.hhrf.org/kisebbseg-kutatas/1999-2/14.htm
http://www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/kk_1999_02/cikk.php?id=68
Tamás Tóth, Die Diskussion über Verfassungspatriotismus. in: nyitottegyetem.phil-inst.hu/Tarsfil/kut/TT/TT-Verfass.pds
Rudolf Woderich, Europäische Einigung und ökonomische Ideologie. in: BISS public. Beitraege zur Sozialwissenschaftlicher Diskussion. Heft 25, Erster Halbband, 1998. Berlin, 1998. 97.


Gibt es ein Projekt der Aufklaerung und wenn ja, wie viele? (Aufklaerung vor dem Horizont der Postmoderne) (1997)

Sven-Eric Liedman, Introduction. in: The Postmodernist Critique of the Project of Enlightenment. Amsterdam - Atlanta, GA, 1997. 8.
http://poznanstudies.swps.edu.pl/vols/ps58cnt.html
books.google.com/books?isbn=9042003421...
Rathmann János, Történetiség a német felvilágosodásban. Mendelssohn jelentősége. Budapest, 2007 (Logos), 110.
http://books.google.hu/books?id=36aEofEGoVwC&pg=PA9&lpg=PA10&ots=Lp-xn3m5o


A mindennapi tudat tudományelméleti vizsgálata (1997)

Balogh Tibor, Előszó - emlékeztető. in: Mindennapi tudat: etológia, filozófia, pszichológia. Értelmezési kérdések. Szeged, 1997. 3 és 4.


A globalizáció társadalomfilozófiájához (1997)

Magyar-irodalom.elte.hu/ezredveg/2002-3/2002 - 35 html
Nyiri Kristóf, Az információs társadalom. UNIWORLD Netskills kurzus 5-6 könyvtár / rec
Jakab Ferenc, I (don't) love globalizáció. Szakdolgozat, 2003. 65, 98.
Sajó Andrea, Az "információs társadalom" fogalmi megközelítése a régi és új paradigmákon keresztül. Kézirat. Megjelenés előtt.
Hendlein Teréz, Napjaink divatos fogalma a globalizáció. www.szochalo.hu/upload/Hendlein Teréz.htm
http://www.szochalo.hu/hireink/article/100110/
monguz OPAC. www.monguz.hu/7080/monguz/index.jsp
Vofkori László, Gazdasági földrajz. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kiadása. Kolozsvár, 2002. 33 és 240. (Interneten is)
http://typo3.romapage.hu/szochalo-tudomany/gazdasag/
Gergely Fábián, Globalisierung im gesellschaftlichen Begriffsdschungel.
in: Christiana E.Winter-Heider, Festschrift für Rolf Schwendtner. Fragmemte einer Begegnung - Elemente einer Entgegnung. Kassel, 2005 (unipress) és
www.upress.uni-kassel. de/online/frei/978-3-89958-075-4.vollztext.frei.pdf.
336.,340.
http://www.merenyi.baptist.hu/index.php?m=1879
http://adata.hu/_Kozossegi_Adattar/DOKUMENT.Nsf/aeb5e4c08ec7c2ce852566f200140bd7/badf7e37f1ee710dc1256cca004454bb?OpenDocument
Sándor György, A Föld hátán. Tessék kapaszkodni.Budapest, 2007. (Pont Kiadó). 129.
Nováky Erzsébet, Változás és jövő. OTKA 2002. Tervezet (Kézirat)
Beély Gábor, A könyvtár jövője a jövő könyvtára. in: Iskolakultúra, 2000/4. 56. és www.iskolakultura.hu/documents/2000/4/szemle.pdf - és http://www.inco.hu/ inco3/fooldal.htm
www.om.hu/letolt/kozokt/erettsegi2005/tanaroknak/filozofia/docs/11_bibliografia. doc
http://typo3.romapage.hu/tudomany/gazdasag/page/1/
http://typo3.romapage.hu/no_cache/tudomany/gazdasag/page/1/starttime/1197140920/
http://globalizacio.lap.hu/
http://www.neumann-haz.hu/scripts/webkat?session=3798821&infile=title_details_page.html&oid=93107
http://www.szochalo.hu/hireink/article/100110/
metaelmelet.hu/pdfek/tanulmanyok/a_globalizacio_metafilozofiaja.pdf -
http://w3.oszk.hu/repscr/wwwi32.exe/%5Bin=rpsr2.in%5D/?SET=316*TS=TARSADALOMFILOZOFIA
www.szochalo.hu/szochalo/upload/a_globalizacio_tarsadalomfilozofiajahoz.doc -
Vajda Ágnes: Elméleti fogalomtár. Inco, Internet
http://www.felvidek.polgarinfo.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=1371
Magyar Élet 2008. január 24
http://www.besztercebanya.polgarinfo.hu/modules.php?name=News&file=print&sid=313
László Molnár, Is There Future without Alternative? Megjelenés előtt.


Kolnai Aurél filozófiai pályája (1997)

Balázs Zoltán, Kolnai Aurél (1900 - 1973). in: Kolnai Aurél. Válogatta, sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Balázs Zoltán. Budapest, 2003. 53 54. 58
Balázs Zoltán, Kolnai Aurél. in: Phronesis. 2007. nyara. http://www.phronesis.hu/pdf/phronesis20067nyar/Balazs.pdf. 44.
Litván György, Kolnai Aurél felfedezése. Élet és Irodalom, 49. évfolyam, 34.(2005)


A Common Sense filozófusa volt (1997)

hps.elte.hu 8080/981/MFTHIR9.html
www.neumann_haz.hu/muvek/tudomanytortenet/1_Tudtort_bibliografiak/Fejto/Fejto _bibl. pdf
Balázs Zoltán, Szempontok Kolnai Aurél politikai gondolkodásának
rekonstrukciójához. in: Politikatudományi Szemle, 2005/3-4. 36.
Fejtő Ferenc magyar nyelven megjelent írásainak válogatott bibliográfiája. in: www. neumann-haz.hu/muvek/tudomanytortenet/1_Tudtort_bibliografiak/
Fejto/fejto.html


Civilizáció az ezredfordulón (1997)

Bibliothek der Friedrich Ebert-Stiftung Digitale Bibliothek. www.library.fes.de/cgi-bin/populo/digbib.pl.ABC_gesamtbestand
www.library.fes.de/pdf-files/bueros/vifaost/…/pdf
Pethő Bertalan, Szükséglet, bőséglet, globalizáció.in: Pethő Bertalan, Határjárás. Posztmodern végeken. Budapest, 2006. (Platon), 163.
Pethő Bertalan, Határjárás. Posztmodern végeken. Budapest, 2006. (Platon), 435.
Illés László, A civilizációs konfliktusok természetéről Samuel P. Huntington: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása . in:
http://irodalom.elte.hu/ezredveg/2002-3/2002-35.htm
http://www.merenyi.baptist.hu/index.php?m=1879


A poszt-szocialista rendszerváltás diskurzusai és retorikái (1997)

www. silver.uni-miskolc.hu/city/olvaso/ujholnap/97/ganz/kiss LL
Beszámolók szekcióülésekről. in: Új Holnap, 1997. január, 198, 199.
http://www.neumann-haz.hu/scripts/webkat?session=3798821&infile=authk.glue&key=1174&query=Kiss+Endre


Az ezredforduló kulturális követelményei (1997)

Hendlein Teréz, Napjaink divatos fogalma a globalizáció. www. szochalo.hu/upload/Hendlein Teréz.pdf


Zur Sozialphilosophie des postsozialistischen Systemwechsels (1997)

Für Entmilitarisierung der Sicherheit. Dresden, 2001. 104.
Beély Gábor, A könyvtár jövője a jövő könyvtára. in: Iskolakultúra, 2000/4. 56. és www.iskolakultura.hu/documents/2000/4/szemle.pdf -- és http://www.inco.hu/inco3/fooldal.htm


Irott és iratlan demokrácia és a posztszocialista média-problematika (1997)

Dombrádi Krisztián, A posztszocialista nyilvánosság szerkezete. in: www.szazadveg.hu/kiado/dombradi.pdf. 55. és 65. Századvég, Társadalmi kommunikáció


Vorhersehbarkeit und Dezisionismus in der Geschichte (1997)

Wolfgang Bergem, Identitaetsformationen in Deutschland. : 2005VS Verlag 100 és 346. és books.google.hu/books?isbn=3531146467...


Monetarismus und Liberalismus (1998)

Für Entmilitarisierung der Sicherheit. Dresden, 2001. 106.
www.sicherheitspolitik-dss.de/publ0000.htm
László Molnár, Is There Future without Alternative? Megjelenés előtt.


Friedrich Nietzsche a modern demokrácia teoretikusa (1998)

www. jate.u-szeged.hu/-sferenc/98_15 htm
www.unifr.ch/reo/-vela/40jah/texte.ignatow.html


Menschenrechte und Menschen im Strome der Globalisierung (1998)

Für Entmilitarisierung der Sicherheit. Dresden, 2001. 104.
www. schwarz-auf-weiss.de


Kettéosztottság, azonosság, differenciálódás (1998)

http://www.hhrf.org/magyarkisebbseg/9901/m990125.htm
(recenzió) Hámori Péter, Az Európai Unió szomszédságában. Könyvtermés. in: Sulinet-Oktatás. 1998. 31.szám.


Geschriebene und ungeschriebene Demokratie in der postsozialistischen Transformation (1998)

Margarete Wein, Zwischen Triumph und Krise. Provisorische Bilanz eines historischen Experiments. in: Scientia halensis. Wissenschaftliches Journal der Martin-Luther-Universitaet Halle-Wittenberg, 1997/1. 10-11
Ullrich Fichter, Von simplen Parolen und einfaeltigen Wahrheiten. Eine internationale Konferenz umkreist den Begriff des Rechtspopulismus. in: Frankfurter Rundschau, 1997. 9.5.
Zur Situation der liberalen Demokratie. in: www. hausarbeiten. de/faecher/ vorschau/32708.html
Jan Trützschler, Die Zivilgesellschaft in den postsozialistischen Transformationssystemen vor dem Hintergrund des kollektivistischen Erbes. Martin Luther Universitaet Halle-Wittenberg, Institut für Politikwissenschaft, 2005.in: http://www.grin.com/de/preview/50317.html
content.grin.com/data/7/32708.pdf -


Kisérlet a posztszocialista nemzetfogalom értelmezésére (1998)

www.uni.miskolc/city/Olvaso/ujholnap/98januar/Kiss.html
Szabó Ildikó, Rendszerváltás és nemzeti tematika. in: Politikatudományi Szemle, 2005/2. 106, 109
http://www.neumann-haz.hu/scripts/webkat?session=3798821&infile=hitlist.html&rs=157705&nh=20&fhn=1&tnh=34&dnh=20&query=Kiss+Endre&n_query=Kiss+Endre


Hermann Broch. Perspektiven interdisziplinaerer Forschung (1998)

recenzió: S. Pesnel, Études Germaniques, Paris, 3/1999. 496.
recenzió: Hartmut Steinecke, Deutsche Bücher, 2000/2-3. 158-159.
recenzió: Peter.D.Smith, MLR,95.4.2000. 1133-1134. és uő,
Hermann Broch: Perspektiven interdisziplinarer Forschung.(Review)
From: The Modern Language Review | Date: 10/1/2000 | Author: Smith, Peter D. valamint: http://www.encyclopedia.com/doc/1G1-80191186.html
www.bernhardgesellschaft.at/special/text14.htm
Michael Kessler, Menschenrechte, Demokratie und Toleranz. in: Austriaca, Nr.55. 2003 (A címlapon tévesen: 2002)
web.skku.edu/german/essay/mla_bibl/hesse00-02
www.artsci.wurstl.edu/iab/brochbibliography
Borisz Minkov, "Zaszlepenieto" na Eliasz Kaneti kato polihisztoricsen roman. in: www. grosni-pelikani-hit.bg/kritika/blendung.htm
Stohl Róbert, Dr. Vajda György Mihály könyvtára. in: www.bibl.u_szeged.hu/-clio/bibl/szakdolg/stohl.html
Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon.Band XV (1999) és
http://www.bautz.de/bbkl/b/broch_h.shtml
Friedrich Vollhardt, Das Problem der "Weltanschauung". Hermann Brochs Philosophie im Kontext der Symmetrie zwischen Neoliberalismus/Neopositivismus und Postmoderne. in: Hermann Broch. Neue Studien. Festschrift für Paul Michael Lützeler zum 60. Geburtstag. Herausgegeben von Michael Kessler (unter Mitarbeit von Marianne Gruber, Barbara Mahlmann-Bauer, Christine Mondon und Friedrich Vollhardt. Tübingen, 2003. 502.
Peter Kaimer Die Schlafwandler"; Text und Bild - Objekt und Wahrnehmung - Realität oder Imagination. in: http://www.grin.com/de/preview/67592.html
http://www.deepbluediamond.com/habrochprobe.pdf
www.staatsarchiv.zh.ch/download/ZURBIB99.RTF
SPIEGEL Wissen. Der Lexikon der kommenden Generationen (Internet)
Christer Petersen, Vereinigung der Gegensaetze. Das Ideal einer maennlichen Individuation in Hermann Brochs Die Unbekannte Grösse. in: Seminar: A Journal of German Studies, Volume 44, Number 1, February 2008. és
muse.jhu.edu/journals/seminar_a_journal_of_germanic_studies/v044/44.1.petersen.html -
Personen%20A-Z.1990-2004
http://titan.bsz-bw.de/bibscout/E-K/G/GE3003-GT1500/GM/GM1402-GM7651/GM2100-GM7651/GM2211-GM2804/GM2677-GM2680/GM.2680
The Modern Language Review | Encyclopedia.com


Negativer Universalismus als die Eigenart von Hermann Brochs Philosophie (1998)

Sándor Komáromi, Anarchie und Roman. Zum Problem des Zerfalls bei Hermann Broch und Thomas Bernhard. in: Hermann Broch. Perspektiven interdisziplinaerer Forschung. Herausgegeben von Árpád Bernáth, Michael Kessler und Endre Kiss. Tübingen, 1998. 58.
Hartmut Steinecke, Deutsche Bücher, 2000/2-3. 158-159.
Peter.D.Smith, Hermann Broch. Pespektiven interdisziplinaerer Forschung. MLR, 95.4.2000. 1133-1134.
Smith, Peter D. Hermann Broch: Perspektiven interdisziplinarer Forschung.(Review) From: The Modern Language Review. Date: 10/1/2000 Author: Smith, Peter D.
www.artsci.wurstl.edu/iab/brochbibliography és
http://findarticles.com/p/articles/mi_7026/is_/ai_n28819389
Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon.Band XV (1999) és
http://www.bautz.de/bbkl/b/broch_h.shtml
Kai-Marcel Sicks, Vom Ende der Narration im Roman Untersuchungen zu einem gattungspoetologischen Paradigma der Zwischenkriegszeit Diplomarbeit. Wien 2002. 46,126.in: http://public.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/inst_germanistik/sicks.rtf
http://titan.bsz-bw.de/bibscout/E-K/G/GE3003-GT1500/GM/GM1402-GM7651/GM2100-GM7651/GM2211-GM2804/GM2677-GM2680/GM.2680
www.zb.unizh.ch/pdf-dateien/Personen%20A-Z.1990-2004.pdf -
www.mysciencebee.de/cat100801.html - 648k
links.jstor.org/sici?sici=0026-7937(200010)95%3A4%3C1133%3AHBPIF%3E2.0.CO%3B2-2 -
Peter Kaimer, Die Schlafwandler. Text und Bild - Realität oder Objekt und Wahrnehmung - http://www.deepbluediamond.com/habrochprobe.pdf.
SPIEGEL Wissen. Der Lexikon der kommenden Generationen (Internet)
Christer Petersen, Vereinigung der Gegensaetze. Das Ideal einer maennlichen Individuation in Hermann Brochs Die Unbekannte Grösse. in: Seminar: A Journal of German Studies, Volume 44, Number 1, February 2008. és
muse.jhu.edu/journals/seminar_a_journal_of_germanic_studies/v044/44.1.petersen.html - Personen%20A-Z.1990-2004
The Modern Language Review | Encyclopedia.com
Fritz Werfelmeyer, Geschichte und Verinnerlichung. Über Hermann Brochs "Der Tod des Vergil". in: Osman Durrani, Julian Preece (eds), Travellers in Time and Space: The German Historical Novel. Amsterdam, 2001 (Rodopi). 252.


Wiener Impressionismus als strukturbildende Lebensform Österreich-Ungarns (1998)

Eva Reichmann, Vorwort. in: Habsburger Aporien? Geisteshaltungen und Lebenskonzepte in der multinationalen Literatur der Habsburger Monarchie. Bielefeld, 1998. 8.


Literatur und Literaturtheorie des negativen Universalismus (kéziratos monográfia, egyben megvédett akadémiai doktori disszertáció , 1994)

György M. Vajda,. Donjuanismus bei Hermann Broch. in: Hermann Broch. Perspektiven interdisziplinaerer Forschung. Herausgegeben von Árpád Bernáth, Michael Kessler und Endre Kiss. Tübingen, 1998. 158, 159.
Michael Kessler, Oszillationen. Über die Motorik von Konstruktion und Dekonstruktion am Beispiel von Hermann Brochs Roman Die Verzauberung. in: Hermann Broch. Perspektiven interdisziplinaerer Forschung. Herausgegeben von Árpád Bernáth, Michael Kessler und Endre Kiss. Tübingen, 1998. 230.


Philosophical Aspects of Literary Objectiveness (1998)

Noesis. Philosophical Research On-Line Bibl. Release.
www. philosophos.net / esp / temas / ESTETICA / 44
Philosophical Dictionary Gadamer. Geulinx. www.philosophy pages
com/dy/42.htm
www.bu.edu/Papers/Aest/Aest/Kiss.html
www.philosophers.net/tpcs/AESTHETICS/htm
www.bu.edu/wcp/MainAesth.htm
www.bu.edu/wcp/section/Aesthetics/html
www.Cybersastra. galeri esei (galeri kanye). Sastra Feminis Indonesia Adatech - Hek, bekite&Asvejc Dirkemas 29/02/2004
www.personal.psu.edu/special/C18/sr/sr75.html
www.C18-L/Selected Readings, No.75.December 15, 1999
www.philosophypages.com/dy/h2.htm


Mitteleuropa als Gegenstand wechselnder Perspektiven (1998)

Gesellschaft im Fokus der Sozialwissenschaften. Osterweiterung der Europaeischen Union. www.gesis.org/Intention/Themen/Fokus/eu/eu03.htm
www.gesis.org/Information/SowiNet/SowiOnline/eu/eu03
www.gesis.org/Information/Themen/Fokus/eu/eu/03.html
Travis Lehtonen, Proofreading References. in: www.translation (Travis Lehtonen)
http://www.social-science-gesis.de/Information/SowiNet/index.htm
is.muni.cz/predmety/predmet.pl?kod=RJA116&fakulta=1421&jazyk=en - 69k -
http://ruskodnes.sk/ars/zbornik/ars-6.pdf


A posztmodern eszmeáramlat és a jövőkutatás (1998)

Előszó. in: Hideg Éva, Jövőkutatás az átmenet korában. in: Posztmodern és evolució a jövőkutatásban. Budapest, 1998. 2.
Hideg Éva, Jövőkutatás az átmenet korában. in: Posztmodern és evolució a jövőkutatásban. Budapest, 1998. 194.
Hideg Éva, Uj paradigmák: evoluciós és/vagy kritikai jövőkutatás? Budapest, 1998.35. 35, 35, 37.
Varga Csaba, Tudástársadalom és tudásrégió. in: Kiss Endre-Varga Csaba, A legutolsó utolsó esély. Budapest, 2001. 184.
Kovács Géza, Trendek, ciklusok, kaotikus viszonyok, káosz és szinkronicitás. in: Előttünk és mögöttünk az ezredforduló. Budapest, 2001. Szerk. Kovács Géza. I. kötet, 136, 155, 156.
Hideg Éva, Új irányzatok a jövőkutatásban. in: Uj Magyar Épitőművészet, 2001/6. Utóirat (Post Scriptum), 30, 31. 33.
Gervai Pál - Trautmann László, Az információs társadalom gazdaságfilozófiai alapjai. www.lib.bke.hu/gt/2000-2/gervai-trautmann.pdf
Hideg Éva, Téridő a jövőkutatás új irányzataiban. in: Társadalmi tér, idő, téridő a jövőkutatásban Szerkesztette Hideg Éva. Budapest, 2005. 36. és 54.
Sulokné Anwar Zsuzsa, Hol tart Magyarország az információs társadalomhoz vezető úton? Budapest, 2005. 203.
Hideg Éva, Paradigmák a jövőkutatásban. Disszertáció, 2009.


Az általános evoluciós elmélet kritikája (1998)

Előszó. in: Hideg Éva, Jövőkutatás az átmenet korában. in: Posztmodern és evolució a jövőkutatásban. Budapest, 1998. 2.
Hideg Éva, Jövőkutatás az átmenet korában. in: Posztmodern és evolució a jövőkutatásban. Budapest, 1998. 189. 194.
Hideg Éva, Uj paradigmák: evoluciós és/vagy kritikai jövőkutatás? Budapest, 1998. 37.112
Hideg Éva, Új irányzatok a jövőkutatásban. in: Uj Magyar Épitőművészet, 2001/6. Utóirat (Post Scriptum), 30, 32/1, 32/3, 33.
www. miau.gov.hu/miau/05/jkut/htm
Gáspár Tamás, Multidisciplinarity - What can future studies learn from economics. in: www.tukkk.fi/tutu/uanhat/MeSe2000/mesepapers.gaspar.pdf
Hideg Éva, Paradigmák a jövőkutatásban. Disszertáció, 2009.


Posztmodern és evolució a jövőkutatásban (1998)

Hideg Éva-Nováky Erzsébet, Egyének, társadalmi intézmények jövőorientáltsága. Budapest, 1998. 44.
(recenzió) n.n. Postmodern and Evolutionary Ideas in Futures Studies. in: World Futures Studies Federation. Futures Bulletins. Vol. 25.Nr.3. October 1999. 6-7.
Éva Hideg - Erzsébet Nováky, Factual and Methodological Experience Probing Future Orientation in Modern and Late Modern Societies, especially the Case of Hungary. in: The Youth for a Less Selfish Future. Papers of the I. Budapest Futures Course.Ed. by. Erzsébet Nováky and Tamás Kristóf. Budapest, 2000. 41.
V.Pók Katalin, A posztmodern után. 2001. (Megjelenés előtt). 65, 128.
Nováky Erzsébet, A jövőkutatás módszertani megújulása. Magyar Internetes Agrárforum, Nr.5. www-miau.gau.hu/miau/05/jkut.html
monguz OPAC. www.monguz.hu/7080/monguz/index.jsp
www.nkth.gov.hu/letolt/k+f/regionalis-eloretekintes-utmutato.pds
Nováky Erzsébet, A jövőkutatás paradigmáihoz kapcsolódó új módszertani megközelítések. Budapest, 2005.4,6, 7, 36
Hideg Éva - Nováky Erzsébet - Vág András - Kuti Sándor, Magyarország holnap után - a hazai jövőkép aktualizálása. Budapest, 2005. 42
Erzsébet Nováky, Methodological Renewal in Futures Studies.
Kézirat.Megjelenés előtt. 4., 17.
Gervai Pál- Trautmann László, Az információs társadalom filozófiai alapjai. in: www.lib.uni-corvinus.hu/gt/2000-2/gervai-trautmann.pdf -
Gyakorlati útmutató a regionális előretekintés magyarországi gyakorlatához.
http://4t.gov.hu/letolt/k+f/regionalis_eloretekintes_utmutato.pdf
Hideg Éva, Paradigmák a jövőkutatásban. Disszertáció, 2009.


Where the Hungarian Society is Heading for, or Who is a Stranger to Whom? (1998)

www.fes.sk/arch-slov/cesta-sk.pdf
spazioinwind.libero.it/lostraniero85/senso_filolo-9900007.
www.geocities.com/lostraniero85
deprimadonna.blogter.hu/?post_id=85813 - 51k -
Michael Dauderstaedt, Ostmitteleuropaeische Demokratien im Spannungsfeld von Transformation und Integration. in: Integration, 4/1996. Jg. 19. Oktober 1996. 223.


Anspruch und Echo. Sezession und Aufbrüche in den Kronlaendern zum Fin-de-Siecle. Philosophie in Österreich (1880-1920). Verdraengter Humanismus - Verzögerte Aufklaerung. Band 4. (1998)

titan.ba-bur.de/bibscout/CA-CI/DD-CI/CD1100-CI8000/CD1200-CD1500/CD1350
www.kfunigraz.ac.at/weiterbildung/montagsakademie/schmidt_dengler.htm
Wolfdietrich Schmied-Kowarzik, Wirklichkeitsphilosophie und ihre metaphysischen Ränder.(Walther Schmied-Kowarzik zwischen Friedrich Jodl und Friedrich Kainz). Megjelenés előtt.
Nikolaus Unger, Two 'Good European' - a Nietzschean innovation in the late- Nietzschean thought of Hermann Bahr and Stefan Zweig. in: TRANS. Internet Zeitschrift für Kulturwissenschaften. Nr.16. Mai 2006. 5. és 12.
Wissenschaftswandel in Österreich (1848-1938) anhand ausgewaehlter Beispiele in den Sozialwissenschaften. www.wwoe.pdf
GPKA. Michael Benedikt Bibiliographie. http://gesellschaft.dada.at
Pethő Bertalan, Határjárás. Posztmodern végeken. Budapest, 2006. (Platon), 435.
zeus.phil-inst.hu/recepcio/htm/1/103.htm - 48k
Michael Benedikt, Philosophischer Empirismus. II. Wien, 2001 (Turia und Kant).3.
Michael Benedikt, Philosophischer Empirismus. III. Spekulation, Teil 1. Eine Passage zwischen Cyberspace und Anthroponarzismus. Wien, 2001 (Turia und Kant).19.


Verdraengter Humanismus - Verzögerte Aufklaerung (1998)

Tomáš Hlobil Počátky výuky estetiky na hlavních univerzitách rakouské monarchie. (1763-1805)* Aluze 3/2007 - Studie és www.aluze.cz/2007_03/09_studie_hlobil.php - 169k -


Thesen zur praesentistischen Rationalitaet (1998)

Anton Winter, Schlusswort. in: Anspruch und Echo. Sezession und Aufbruch in den Kronlaendern zum Fin-de-Siecle. Philosophie in Österreich (1880-1920). Verdraengter Humanismus - verzögerte Aufklaerung, Band 4. Kiadták: Michael Benedikt, Endre Kiss és Reinhold Knoll. Klausen-Leopoldsdorf - Klausenburg, 1998. 949.


A rendszerváltás társadalomlélektanához (1998)

Akadémia, II/2, 1998 nyár, 58.


Nietzsche-tár (1998)

www.matud.iif.hu/98máj.html


Lukács vs. Nietzsche, or The Most Significant Stalinist Trial in Philosophy (1998)

Alice Freifeld, Peter Bergmann, Berenice Glatzer Rosenthal, Intruduction. In: East Europe Reads Nietzsche. Szerkesztette: Alice Freifeld, Peter Bergmann, Bernice Glatzer Rosenthal. Boulder - New York, 1998. VII.
Alice Freifeld, Nietzscheanism and Anti-Nietzscheanism in East-Europa. in: East Europe Reads Nietzsche. Szerkesztette: Alice Freifeld, Peter Bergmann, Bernice Glatzer Rosenthal. Boulder - New York, 1998. 19.
www.troynovant.com/Franson/Freifeld/East-Europe-Read-Nietzsche.html
Revista de Filozofie KRISIS Issue no.08-09 /1999
Peter Bergman, Kertész among the Germans. in. Hungarian Studies. Volume 18, Number 2/February 2005. és www.akademiai,.com/content/X08tr337203671r2)
www.akademiai.com/index/X08TR337203671R2.pdf -
Irene Gorski, Reviews…in: Stirrings Still. The Independent Journal of Existential Literature. Winter 2006, Volume 3, Number 2.l 62.és www.stirrings-still.org/ss3-2.pdf -
www.ok.hu/.../linktar/tudomany/tarsadalomtudomany/filozofia/filozofusok/Lukacs_Gyorgy/index.html - 20k


Zur Rekonstruktion der praesentistischen Rationalitaet Mittel-Europas (1998)

Information Philosophie, 1999. március, 186.
P. Stachel, Das österreichische Bildungssystem zwischen 1749 und 1918. in:Kakanien revisited. 2002/12/26.
www. kakanien.ac.at/International/P. Stachel2.pdf
www.titan.bh-bw.de/bibscont/CA-CI/CD-CI/1100-CI-CI8000/CI1000-CI-8000/CI1150
Neopositivismus, moderner Empirismus, logisch-mathematische Grundlagenforschung. Regensburger Verbundklassifikation. Document Action. CI 1150.
http://www.ariva.de/EnerGulf_Kunene_offshore_in_Namibia_t292559
finanzen.ariva.de/forum/thread?thread_id=292559&page=2 - 104k -
www.metaelmelet.hu/pdfek/zur_rekonstruktion_der_der_praesentistischen.pdf -
Ákos Moravánszky, Competing Visions. Aesthetic Invention and Social Integration in Central Europaean Architecture 1967-1918. Cambridge (Mass) - London, (MIT), 1998 19. 421..
http://opac.ub.uni-weimar.de/DB=2/LNG=DU/SID=47ab2512-9/CLK?IKT=46&TRM=zentraleuropa&RIKT=5004&RTRM=08.32


Az emancipáció szükségszerüsége, avagy bucsu a mitoszoktól (1998)

Mester Béla, Lehetséges-e "magyar filozófia?" Hozzászólás-féle egy ujra feltámadt XIX. századi vitához. Megjelenés előtt-


A jóléti állam mint teoretikus tárgy (1998+2001)

Vizsla.origo.hu/katalogus-Államforma -
Newsletter - Social Science in Eastern Europe 1999-4 - www.social.science - gesis.den/publications/magazines/newsletter-eastern-europa
www.gesis.org/en/publications/magazines/-newsletter-eastern.europe/ordine/nl1994/n1994e04.html
www.library.fes.de/pdf_files/bueros/vifaost/a02-04114.pdf
http://www.neumann-haz.hu/scripts/webkat?session=3798821&infile=hitlist.html&rs=157705&nh=20&fhn=1&tnh=34&dnh=20&query=Kiss+Endre&n_query=Kiss+Endre
NDA@SZTAKI dsd.sztaki.hu (Copyright C 1997-2005 MTA SZTAKI)


Karl Jaspers' Auslegung Nietzsches als eines Metaphysikers der Immanenz (1998)

www.phil.unt.edu/jaspers/intc.onf.html
books.google.com/books?isbn=3826015649...(google-könyv)
http://books.google.com/books?id=TMTDvF5RWm8C&pg=PA364&lpg=PA365Karl Jaspers philosophy on the way ___ - Google Book Search.mht


Das Phaenomen des Fortschritts im sozialontologischen Kontext (1998)

Erich Satter, "Fortschritt" auf dem Schauinsland. Ein spannendes Symposion als Auftakt zu unserer Jahrestagung. in:Die Freie Akademie. Nachrichten und Meinungen.13. Jahrgang Nr.11. Juli 1994.
www.filo-freieakademie\FREIE AKADEMIE - Die fa-Schriftenreihe.htm
Texte/Themen. Humanistischer Verband Deutschlands. in/ http://humanismus.de
/information/texte/themen/index.html
Dr. Horst Groschopp Humanitaetstheorie in Deutschland - eine Auswahlbibliographie. www.horst-groschopp.de
http://www.humanistische-akademie-deutschland.de/Texte/Texte/PUBLIKATIONEN/Informationen/Humanismus%20in%20Deutschland.pdf


Wien und Budapest - zwei Hauptstaedte der Moderne. in: Vergangenheit und Gegenwart Mitteleuropas (1998)

www.gesis.org/Information/SowiNet/sowiOnline/eu/eu.pdf
German History, Volume 22, Number 1, 1 January 2004, pp. 119-154 (36)
www.ingentaconnect.com/content/arn/gh/2004/00000022/00000001/art0005
Travis Lehtonen, Proofreading References. in: www.translation (Travis Lehtonen)
okfbudapest.hu/data/konyvtar.pdf
XVI. Budapest története 1945-1990 között (Bibliográfia)
-www.fszek.hu/bibliogr/bptort1945.htm - 209k -


Wien und Budapest - zwei Hauptstaedte der Moderne. in: Vergangenheit und Gegenwart Mitteleuropas (1998) (lengyelül)

www.bu.uz.zgora.pl/buh.nabytki/2003/d20818.htm
Travis Lehtonen, Proofreading References. in: www.translation (Travis Lehtonen)
http://ruskodnes.sk/ars/zbornik/ars-6.pdf


Krise oder Selbstorganisation? Ein Vergleich der Massenpsychologie von Hermann Broch und Elias Canetti (1998)

Stephan Günzel, Der Begriff der 'Masse' in Philosophie und Kulturtheorie. in: Dialektik, 2005/2. és: www.geophilosophie.de/Texte/Guenzel_Masse3.pdf.
Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon.Band XV (1999) és
http://www.bautz.de/bbkl/b/broch_h.shtml
http://www.canettigesellschaft.ru.acad.bg/Inhalt1.htm
books.google.com/books?isbn=1571132341...
A Companion to the Works of Elias Canetti. Edited by Dagmar C.H. Lorenz


Jól müködő demokrácia - modell és konszenzus nélkül (1998)

jegyzet.sth.sze.hu/ftp/!Muinfo/!Felsobb_eves/Valaszthato_tarsadalomtud/Gazdasagtortenet/Kiss%20Endre%20J%... - 62k -
Vaida Júlia, Elitek az átmenetben A romániai és a magyarországi rendszerváltó elitek kutatásának összehasonlítása. in:http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/2006_X_1-2_28_Vaida.pdf


David Humes Argumentation in Hamanns philosophischem Diskurs (1999)

Rathmann János, Utószó. in: Johann Georg Hamann, Válogatott filozófiai irásai. Pécs, 2003. 300.
Rathmann János, A hamanni nyelv és dikció. in: Világosság, 2000/11-12. 140-141. és www.vilagossag.hu/pdf/20040419120084.pdf
www.izea.uni-halle.de/forschergruppe/projekte/tp4_bibliographie.htm
members.aol.com/agrudolph/bib96.html
Rathmann János, Történetiség a német felvilágosodásban. Mendelssohn jelentősége. Budapest, 2007 (Logos), 110.
Hamann-Bibliographie (HamannBib.doc). Stand: 2004


A posztmodern elemei a misszionálás szemszögéből (1999)

Pók Katalin, A posztmodern után. 2001. (Megjelenés előtt). 12, 32, 43, 49,
55, 99.
V. Pók Katalin, Az oktatási rendszer átalakulása. in: INCO (Internetes elméleti folyóirat) 8. szám, 2003/1. 6,15.
Vargáné Pók Katalin, A XX századi töredezettség. in: Interdiszciplináris pedagógia és a tudás társadalma. A II. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai. Debrecen, 2003. 94, 95, 104,108,110, 114.
Pető Ildikó, Posztmodern pedagógia. (megjelenés előtt). 70, 112.
www.c3.hu/-mfsz/MFSZ_996/996
Vargáné Pók Katalin, A csoportos mobilitás göröngyös útja. in: Új Pedagógiai Szemle, 2005.december. 41. és 44.
http://www.oki.hu/cikk.php?kod=2005-12-ta-vargane-csoportos.html
Pók Katalin, Recenzió a posztmodernről Ami a posztmodern diskurzusokból hiányzik 2006 (Megjelenés előtt)
Pintér Zsuzsanna, Hatalom és büntetés Foucault elemzéseinek tükrében. Szakdolgozat. Megjelenés előtt, 2002.
Bugyinszky György, Eliminista közléselméletek. Posztmodern alternatívák a kommunikációtanban. (Megjelenés előtt). 35, 60.
Vargáné Pók Katalin, Morális ember helyett szabad ember?A nevelés, befolyásolássá minősítése a 20. században. (Megjelenés előtt, 2006.)
V. Pók Katalin, A média és a posztmodern. in:
http://www.inco.hu/inco7/media/cikk0h.htm
Pók Katalin, Posztmodern értékvilág és iskola, A szabad ember nemzetközi trend az oktatásban. in: Interdiszciplináris pedagógiai és az eredményesség akadályai. Az V. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai. Debrecen, 2007 szeptember. Szerkesztette: Kiss Endre és Buda András. Debrecen, 2008. 149.,155.
Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar. Szemeszterfüzet 2007/2008. tanév II-félév
Domokos Áron, Válasz dr. Nagy Attila és dr. Fodor János opponensi véleményeire, melyeket Domokos Áron: "A populáris ezotéria és az olvasás piaca" című doktori (PhD) értekezéséről készítettek. Budapest, 2008.


Globalizáció, félelem, szociáldemokrácia (1999)

http://www.neumann-haz.hu/scripts/webkat?session=3798821&infile=hitlist.html&rs=157705&nh=20&fhn=1&tnh=34&dnh=20&query=Kiss+Endre&n_query=Kiss+Endre
es.fullnet.hu/9925/publi000.htm - 141k -


A posztmodern filozófia mint metafilozófia (1999)

V. Pók Katalin, A posztmodern után. 2001. (Megjelenés előtt). 11, 12, 32, 34, 65.
Pók Katalin, Recenzió a posztmodernről Ami a posztmodern diskurzusokból hiányzik. (Megjelenés előtt)
Vargáné Pók Katalin, Aki Dionüszosz boroskancsójából ivott. Nietzsche-elemzés. 2006. http://www.inco.hu/inco12/filo/cikk4h.htm16.
Pintér Zsuzsanna, Hatalom és büntetés Foucault elemzéseinek tükrében. Szakdolgozat. Megjelenés előtt, 2002.
Pók Katalin, A posztmodern gyökerei. Doktori (Ph.D.) értekezés. Debreceni Egyetem. BTK. 2006. 134, 204.
Domokos Áron, A populáris ezotéria és az olvasás piaca. Doktori disszertáció. 2007. 69.,75.,169.
Domokos Áron, Válasz dr. Nagy Attila és dr. Fodor János opponensi véleményeire, melyeket Domokos Áron: "A populáris ezotéria és az olvasás piaca" című doktori (PhD) értekezéséről készítettek. Budapest, 2008.


Schellings System in isomorpher Relation zu Schopenhauers Systematisierung (1999).

Lore Hühn, Vorwort. in: Lore Hühn (Hrsg), Die Ethik Arthur Schopenhauers im Ausgang vom Deutschen idealismus (Fichte/Schelling). Beitraege des Internationalen Kongresses der Schopenhauer-Gesellschaft e.V. (Frankfurt a.M.) (Ergon). Würzburg, 2006. 16.


A negativ univerzalizmus filozófiája és irodalma (1999)

(recenzió) Magyar Tudomány, 2000/3. 370. és http://epa.oszk.hu/00700/00775/00016/370-372.html
(recenzió) Károly Kókai, Philosophischer Literaturanzeiger. Band 53, Heft 2, April-Juni 2000.153-158. és homepage.univie.ac.at/karoly.kokai/kokai_ll.html - 16k - homepage.univie.ac.at/karoly kokai/kokai_Publikationen
(recenzió) Illés László, Helikon, 2001/4. 580-581.
www.erzbistumkoeln.de/opencms/opencms/bildung/religionspaedagogik/Unterrichtshilfen/Impulse Hefte/2000/00Heft4/ooimp4Artikeldienst.pdf
www.erzbistum-koeln.de/-unterrichtshilfe/Impulse/Hefte/2000/00Heft4/00imp4ArtikelDienst.pdf
Burka Beáta, A keresztény értékek szétesése Hermann Broch "Az Alvajárók" című regénytrilógiájában. in: www.vein.hu/tdk/TDK2004/HT/HT_BurkaB2.doc
www.ker.eso/hu
Szőnyi Éva, Kis irodalmi diskurzus nagyregények évadján. in: www. mke.oszk.hu/szervezet/szak_szekciok/bibliografia/BiblSzekc_programok2006.
html
Stohl Róbert, Dr. Vajda György Mihály könyvtára. in: www.bibl.u_szeged.hu/-clio/bibl/szakdolg/stohl.html
Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon.Band XV (1999) és
http://www.bautz.de/bbkl/b/broch_h.shtml
https://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/erzbistum/bildung/schule-hochschule/beratung_aufsicht/religionspaedagogik/impulse/category_b/subcategory_4/00imp4ArtikelDienst.pdf.
N.N. A polgárosodott trónörökös - Ottó politikai előélete. in: www.exergum.org.
Utolsó módosítás dátuma:2007-04-27 20:05:03


Előszó (Kiss Árpád: Igazság költészet nélkül c. müvéhez) (1999)

(rec) Bernáth László, Igazság költészet nélkül. in: Köznevelés, 2000. május 13. 24.
(rec) Szabó Imre, Kiss Árpád: Igazság költészet nélkül. in: Budapesti Nevelő, 2000/2-3. 182, 183.
(rec) n.n. Kiss Árpád, Igazság költészet nélkül. in: Magyar Tudomány, 2001/5. 638.
(rec) Kovács Lehel István: Lapozó - Kiss Árpád: Igazság költészet nélkül, In: Hétfalu 7./2005. július 15. 2., 4. o.
(rec) Józsa Ági, Vallomás a hivatásról. in: Mentor, 2000. május. 19.lap.
(rec) Kozma Tamás, Egy belső emigráció könyve. Az "Igazság költészet nélkül" értelmezéséhez. in: Debreceni Szemle, 2003/1. 120-127. és Interdiszciplináris pedagógia. A II. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai. Debrecen, 2003. 713-714.
(rec) Kozma Tamás, Egy belső emigráció könyve. in: Educatio, 2001. No.1. 196-200.
Magyar Tudomány, 2001/5, 18.
www.mtud/i/hu/01mag/konyvh.html
Kiss Tihamér, Kiss Árpáddal együttműködöm. in: Interdiszciplináris pedagógia. A II. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai. Debrecen, 2003. 779.
Lányi Gusztáv, Tudományos észjárás és karizmatikus tudás. Levél Pléh Csabának. epa.oszk.hu/00000/00015/00015/pdf/BUKSZ-2002-01-vita.pdf
Donáth Péter: SzakEmber a minisztériumi ügyosztályon. Rozsondai Zoltán a magyarországi tanítóképzés értékeinek megőrzéséért, megújításáért (1945-1960). in: http://www.tofk.elte.hu/tarstud/rozsondai.htm
Vaskó László - Kornya László, Arcképvázlat: Kiss Árpád. A "Debreceni Iskola". Neveléstudomány-történeti Vázlat. Szerkesztette Brezsnyánszky László. Budapest, 2007. Gondolat. 300.
Trencsényi László, Autonómia és/vagy transzmisszió? in: Interdiszciplináris pedagógiai és az eredményesség akadályai. Az V. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai. Debrecen, 2007 szeptember. Szerkesztette: Kiss Endre és Buda András. Debrecen, 2008. 173.


Megérteni a globalizációt (1999)

Varga Csaba, Vidékfejlesztés az információs korban avagy a lokalitás esélyei. Budapest, 2000. 149.
Hordós László, Európa.hu. in: Interdiszciplináris pedagógia. A Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai. Szerk. Kiss Endre. Debrecen, 2001. 103,
Orosz Ildikó, A magyar nyelvű oktatás helyzete Kárpátalján az ukrán államiság kialakulásának első évtizedében (1989-1999). Megjelenés előtt. 320.
Szemle. Iskolakultura, 2000/4.
www.mtd.iif.hu/01maj/konyvsz.html. /9365266/Iskolakultúra/2000/4/szemlepd1
Dr. Csath Magdolna, A globalizáció bajnokai és a nemzeti provincialisták. in: Magyar Fórum, 2000/1. és www.miep.hu/forum/42000/jan13 html
www. 193.6.52.66/iskolakultura/2000/4/szemle.pdf
Báthory Zoltán, Tanulók, iskolák - különbségek. Egy differenciális tanításelmélet vázlata. Budapest, 2000. 121, 318.
www.ises.hu/ises/hu/pub/regcivtarsEU.rtf
monguz OPAC. www.monguz.hu/7080/monguz/index.jsp
Bibliothek der Friedrich Ebert-Stiftung Digitale Bibliothek. www.library.fes.de/cgi-bin/populo/digbib.pl.ABC_gesamtbestand
Pethő Bertalan, A Média regulája. in: Pethő Bertalan, Határjárás. Posztmodern végeken. Budapest, 2006. (Platon), 163.
http://www.merenyi.baptist.hu/index.php?m=1879
www.ifjusagsegito.hu/belvedere/ifjusagi_korszakv_2.pdf
http://nti.btk.pte.hu/dogitamas/BHF_FILES/html/28Keri/html/hefop05.htm
www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/2003_2-3_36.pdf -
Beély Gábor, A könyvtár jövője a jövő könyvtára. in: Iskolakultúra, 2000/4. 56. és www.iskolakultura.hu/documents/2000/4/szemle.pdf -és
www.iskolakultura.hu/documents/2001/9/konf2001-9.pdf
nti.btk.pte.hu/dogitamas/BHF_FILES/html/28Keri/html/hefoptotal.pdf -
jesz.ajk.elte.hu/szabo17.html - 357k -
Szabó Máté, Globális civil tiltakozások, globális civil társadalom és tiltakozási kultúra. in:
www.adata.hu/.../b4573e6f81ea2ebdc125702e003f41c2/$FILE/Globalis_civil_tiltakozasok....doc -
Szabó Máté, Civil társadalom - globalizáció - regionalizmus (2). 2003_2-3_36.pdf.


Reprimitivizáció és bunkóság az ezredfordulón (1999)

(rec) Cs.A. Bunkológia - létrontás - avagy a mindennapok tartozéka. in: KONYVHET. IV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM o 2000. MÁRCIUS 23. és http://www.konyv7.hu/letoltes.php?d_id=62.
Hernádi Miklós, A bunkóság - tudásszociológiai szempontból. in: Bunkóság. A reprimitivizáció változatai a társadalomban. Szerkesztette: Dalos Rimma és Kiss Endre. Budapest, 1999. 73.
Halász Miklós, A bunkósodás filozófiája. Magyar Nemzet, 2000. március 25.
www.mtapi.hi/int-web/osztaly/szocpszi/pf-telj.htm
Terestyéni Tamás, A magyarországi nyelvi-kommunikációs kultúra állapota és az információs társadalom. in: A tudás társadalma. Szerk.Kiss Endre, Varga Csaba és mások. Budapest, 2002. II. kötet, 482. 487.
Magdalena Marsovszky, Die Krise des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Ungarn, in: Mediensystem Ungarn. in: medienarchive- online.de/CACES 2002/Beitrag-Magdalena.pdf
Kiss Viktor, A "kaméleon társadalmak". in: Kiss Viktor honlapja. www.kissviktor.hu
http://tinweb.etk.mtapti.hu:8080/monguz/index.jsp
www.library.fes.de/cgi-bin/populo/digbib.pl.ABC_gesamtbestand
library.fes.de/cgi-bin/populo/digbib.pl?f_ABC=gesamtbestand&t_gesamt=x - 977k
Aranyi Tamás, Lustaság mint kiszolgáltatottság (Megjelenés előtt)Zur Sozialphilosophie des postsozialistischen Systemwechsels (1999)

Pax Report, 2000. Januar
www.sicherheitspolitik-de.de/pveranstaltung.htm
www.dvpb_bayern.de/rezensionen/slow.php.rez
Für Entmilitarisierung der Sicherheit. Dresden, 2001. 104.
Bialas, Volker, Haessler, Hans Jürgen, Woit, Ernst (Hrsg), Die Kultur des Friedens. Weltordnungsstrukturen und Friedensgestaltung. www. koenigshausen und neumann-webshop.detailinfo.mth
Matti Aleksi Kuokkanen, Humanismus. Hans Küngin maailmaneetos-projektin eettiset perusteet. Toukokuu. 2004. 86
https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/3045/humanumh.pdf?sequence=2 -
content.grin.com/data/7/32708.pdf -és http://www.inco.hu/inco3/fooldal.


Über die relevanten Bestimmungen des reifen Systems der Globalisierung auf der Meso-Ebene (1999)

Jindrich Filipec, Integration und Desintegration als ein Persönlichkeitsproblem von heute. in: Z. Drozdowicz - K. Glass - J. Skaloud (Herausgeber), Von der Emanzipation zur Integration. Wien-Poznan, 2000.17, 24.
www.forumakad.pl/archiwum/99/11/artykuly/oz-kronika.html
www.globalistika.ru/p.agz.htm
www.gesis.org/International/SoWiNet/sowiOnline/eu2/eu_osteuropa
Osterweiterung der Europaeischen Union. Der Weg der Beitrittslaender…Dokumentation sozialwissenschaftlicher Forschung aus dem deutschen Sprachraum. 1999-2003. Bearbeitet von Agnieszka Wenninger. Informationszentrum Sozialwissenschaften. Bonn 2003.in: http://www.social-science-gesis.de/Information/SowiNet/sowiOnline/eu2/eu_osteuropa.pdf
www.johncabot.edu/news.events/IMISE2006.html
content.grin.com/data/7/32708.pdf -


A monetarizmus érett rendszerének mezoszintü meghatározásairól (1999)

Molnár László, Oskar Lafontaine és a harmadik út. in: Bal, jobb, harmadik út. Budapest, 2000. 116.
Varga Csaba, A lokalitás esélyei. in: INCO, 2000/1. (Internetes elméleti folyóirat)
Molnár László, A gazdasági stabilizációs törvénycsomag (Bokros-csomag) társadalmi modellje és követkeményei. in: INCO (Internetes elméleti folyóirat), 4. szám. 2000/2.
Ohnsorge-Szabó László, A szimbolikus monetarizmus mint nem posztmarxizmus. in: INCO (Internetes elméleti folyóirat), 2000/2.
Dr. Csath Magdolna, A globalizáció bajnokai és a nemzeti provincialisták. in: Magyar Fórum, 2000/1. és www.miep.hu/forum/42000/jan13 html
Bojda Beáta, Pillantások egy fraktál szerkezetébe? - Avagy a globalizáció generációs szemszögből… in: Interdiszciplináris pedagógia és a tudás társadalma. A II. Kiss Árpád Konferencia előadásai. Debrecen, 2003. 131,136.
http://www.merenyi.baptist.hu/index.php?m=1879
László Molnár, Is There Future without Alternative? Megjelenés előtt.


A holt tudás, a boldogság és a felvilágosodás (1999)

http://www.neumann-haz.hu/scripts/webkat?session=3798821&infile=hitlist.html&rs=157705&nh=20&fhn=1&tnh=34&dnh=20&query=Kiss+Endre&n_query=Kiss+Endre


A posztmodern metafilozófia és az ezredvégi ember (1999)

Buda Béla, Ezredvégi ember. in: Network, 2000. február 23.
V. Pók Katalin, A posztmodern után. 2001 (Megjelenés előtt), 32, 178.
www.library.fes.de/pdf_files/bueros/vifaost/a02-04114.pdf
http://tinweb.etk.mtapti.hu:8080/monguz/index.jsp
www.szochalo.hu
www.library.fes.de/cgi-bin/populo/digbib.pl.ABC_gesamtbestand
Kamarás István, Önéletrajz http://www.iskolakultura.hu/documents/kamaras.htm
Iskolakultúra, 2007.július
V. Pók Katalin, A média és a posztmodern.in:
http://www.inco.hu/inco7/media/cikk0h.htm
www.vizualisnevelesert.ro/modules.php?name=News&file=article&sid=11 - 104k
Domokos Áron, Válasz dr. Nagy Attila és dr. Fodor János opponensi véleményeire, melyeket Domokos Áron: "A populáris ezotéria és az olvasás piaca" című doktori (PhD) értekezéséről készítettek. Budapest, 2008.


Friedrich Nietzsches Übermensch in Franz Werfels Revolutionsphantasie (1999)

www.ora-web.swkk.de:7777/nie-biblio-online/nietzsche.pes_reg_show
http://www4.geometry.net/authors/werfel_franz_page_no_2.html
www.bautz.de/bbkl/w/werfel.shtml - 148k -


Franz Blei als Theoretiker der Moderne (1999)

www. Österreichische Gesellschaft für Literatur / Autoren und Arbeiten aus Österreich
(Google - web - Verzeichnis) www. directory google.com/Top/World/Deutsch/Kultur/Literatur/Autoren-und-Autorinnen/B/Blei_Franz
http://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Blei
Trans AutorInnenverzeichnis A-
http://franz.blei.de.infoax.biz/de/A.+A.+Milne
Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon.Band XV (1999) és
http://www.bautz.de/bbkl/b/broch_h.shtml
http://www.wissenglobal.de/Franz_Blei.html
Birgit Nübel - Robert Musil - Essayismus ALS Selbstreflexion Der Moderne2006
in: books.google.com/books?isbn=3110184052...
http://www.exil-archiv.de/html/biografien/blei.htm
www.karokoa/ Forschung Kulturwissenschaft
Everything about Karl Otten. in: wikimiki.org (2005)
http://aidepikiW. (GNU Free Documentation License 1.2.)
http://www.iseekdir.com/World/Deutsch/Kultur/Literatur/Autoren_und_Autorinnen/B/Blei,_Franz/


Elementy filozofii spolecznej postsocjalistecznej zmiany systemu (1999)

www.forumakad.pl/arhivum/99/11/artykuly/02-kr-utr.
Travis Lehtonen, Proofreading References. in: www.translation (Travis Lehtonen)
http://ruskodnes.sk/ars/zbornik/ars-6.pdf


Monetarismus und Liberalismus (1999)

www.sicherheitspolitik-dss.de/publ.0000.htm
Für Entmilitarisierung der Sicherheit. Dresden, 2001. 104.
Bialas, Volker, Haessler, Hans Jürgen, Woit, Ernst (Hrsg), Die Kultur des Friedens. Weltordnungsstrukturen und Friedensgestaltung. www. koenigshausen und neumann-webshop.detailinfo.mth
Matti Aleksi Kuokkanen, Humanismus. Hans Küngin maailmaneetos-projektin eettiset perusteet. Toukokuu. 2004. 86
Jürgen Viestenz (1998-2007), Allgemeine Informationstheorie/Die Selbstorganisation der Information.http://generalit.de http://www.bibliomonde.net/pages/fiche-auteur.php3?id_auteur=363
www.schwarz-auf-weiss.org/kiss-globalisation.htm - 31k -


Die Möglichkeit der Politisierung des österreichischen polyhistorischen Romans (1999)

Déry Tibor Levelezése. 1927-1935. Közreadja Botka Ferenc. Budapest 2007. (Balassi Kiadó - Petőfi Irodalmi Múzeum), 289.
www.inst.at/trans/7Nr/kiss7.htm - 19k -


Literatur als Brücke zwischen Ost und West (2000)

Knihovna.upol.cz/prirustky/rakous/rakousl.html
www.arts.u_szeged.hu/german/nyelvvezeto.de. html
http://www.arts.u-szeged.hu/kurir/2000/kurir127.html
http://www.civic-edu.net/main.php?ID=debb2f44e3ddf668d817f9cf0f22bd9144&themesdir=default&modul=modNews&par=fullnews;2.2.3


Az örök béke a globalizáció korában (2000)

Laczkó Sándor: Kant magyar recepciója. A magyar nyelvű Kant-irodalom tájékoztató bibliográfiája. = Világosság 2004/6. 91-98.
http://www.merenyi.baptist.hu/index.php?m=1879
http://startadsl.hu/hankovszky/okta/kantbib


Die Möglichkeit der Politisierung des österreichischen polyhistorischen Romans (2000)

www.history-journals.de/hjg-eartic-j00043.html
www.adis.at/arlt/istitut/trans/7b/Kiss7/.html


Van-e magyar filozófia? (2000)

www.matud.iif.hu/00aug.html


Bal, jobb, harmadik út (2000)

www.library.fes.de/pdf_files/bueros/vifaost/a02-04114.pdf
Bibliothek der Friedrich Ebert-Stiftung Digitale Bibliothek.
www.politika lap.hu
www.konfoderaciok.hu/2/2.2/uj/2.2./htm
liberalisklub.extra.hu/neolibe1.html -
Szabó Máté, Globális civil tiltakozások, globális civil társadalom és tiltakozási kultúra. in:
www.adata.hu/.../b4573e6f81ea2ebdc125702e003f41c2/$FILE/Globalis_civil_tiltakozasok....doc -
www.neumann-haz.hu/scripts/webkat?session=3798821&infile=title_details_page.html&oid=300885 - 6k -
Szabó Máté, Civil társadalom - globalizáció - regionalizmus (2). 2003_2-3_36.pdf.


A globalizáció társadalomfilozófiához (1999-2000)

http://www.neumann-haz.hu/scripts/webkat?session=3798821&infile=authk.glue&key=1174&query=Kiss+Endre
http://www.felvidek.polgarinfo.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=1371
Magyar Élet 2008. január 24
http://www.besztercebanya.polgarinfo.hu/modules.php?name=News&file=print&sid=313
László Molnár, Is There Future without Alternative? Megjelenés előtt.
Gergely Fabian, Globalisierung. Im Wirrwarr des gesellschaftwissenschaftlichen Begriffsdschungels. in: Christine E. Winter-Heider, Festschrift für Rolf Schwendter. Fragmente einer Begegnung - Elemente einer Entgegnun. Kasseler Personalschriften, 2. Kassel, 2005. 340.


"...toter Akt oder Lebensvollzug"? ...Karl Mannheim über "Lebensdistanzierung" und "Reprimitivisierung" (2000)

Martin Endress - Ilja Srubar, Einleitung. in: Karl Mannheims Analyse der Moderne. Jahrbuch für Sozologiegeschichte 1996. Herausgegeben von Martin Endress und Ilja Srubar. Opladen, 2000. 13.
FIS-Bildung, 1980-2005. http://www.fis-bildung.de/ fis4free/ fis_list.html. nach dem Stand vom 17. Aug. 2005
http://www.fachportalpaedagogik.de/fis_bildung/fis_list.htmlfeldname1=Schlagwörterfeldinhalt=MARXISMUS=1000
http://www.fachportal-paedagogik.de/fis_bildung/fis_list.html?feldname1=Schlagw%F6rter&feldinhalt1=PHILOSOPHIE&ckd=yes&mtz=2000
www.fachportal-paedagogik.de/fis_bildung/fis_list.html?feldname1=Schlagw%F6rter&feldinhalt1=ERKENNTNI... - 25k
www.fachportalpaedagogik.de/fis_bildung/fis_list.html?feldname1=Schlagwörter&feldinhalt1=PARADIGMA... - 79k


A posztmodern filozófiáról avagy az irodalomelmélet mint a filozófia titkos mozgatója (2000)

Századfordulónk - kontextusban. in: Az irodalom visszavág. 2000 tavasz-nyár, 54, 87.
V.B.É., Az irodalom visszavág. in: Magyar Hirlap, 2000. junius 6.
T.J. Az Irodalom - ujra - Visszavág. in: Népszava, 2000. junius 17. 5.
www.inaplo.hu/filoz/ir/mutato/lap-mind-theme-02-html
htmlwww.origo.hu/katalogus/struktúra
Parragh Szabolcs, A dekonstrukció. Angolszász filozófia vs. kontinentális irodalomelmélet, in: http://parszab.hu/tanulmanyok/ad/index1.html
http://tomkiss.hu/belsok/ossztartoff.htm


Neoliberalizmus/neopozitivizmus és posztmodern között (2000)

V. Pók Katalin, A posztmodern után. 2001. (Megjelenés előtt). 54, 97.
V. Pók Katalin, A XX. század töredezettsége. INCO Internetes Folyóirat 7.sz. (2002/1) és Interdiszciplináris pedagógia. A II. Kiss Árpád Konferencia anyaga. Debrecen, 2003. 95. és 115.
V. Pók Katalin, A média és a társadalom. INCO Internetes Folyóirat 7.sz. (2002/1)
Pók Katalin, Recenzió a posztmodernről Ami a posztmodern diskurzusokból hiányzik 2006 (Megjelenés előtt)
Vargáné Pók Katalin, Morális ember helyett szabad ember?A nevelés, befolyásolássá minősítése a 20. században. (Megjelenés előtt, 2006.)
Pók Katalin, Posztmodern értékvilág és iskola, A szabad ember nemzetközi trend az oktatásban. in: Interdiszciplináris pedagógiai és az eredményesség akadályai. Az V. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai. Debrecen, 2007 szeptember. Szerkesztette: Kiss Endre és Buda András. Debrecen, 2008. 149.,155.
Pók Katalin, A posztmodern gyökerei. Doktori (Ph.D.) értekezés. Debreceni Egyetem. BTK. 2006. 101, 204.
V. Pók Katalin, A média és a posztmodern.in:
http://www.inco.hu/inco7/media/cikk0h.htm
http://www.neumann-haz.hu/scripts/webkat?session=3798821&infile=authk.glue&key=1174&query=Kiss+Endre
Will C. van den Hoonaard , On ethics regimes and the problem of maintaining the face of qualitative research: a commentary on Iara C. Z. Guerriero´s and Sueli Dallari's paper. in: Ciencia & Saúde Coletiva, 13(2):312-328, 2008. és www.scielosp.org/pdf/csc/v13n2/a03v13n2.pdf -
www.phil-inst.hu/projects/kecske.met/kiss_el.htm


Márai szellemi arca és a minimalista polihisztorikus regény (2000)

Lőrinczy Huba, Két példázat az emberi kapcsolatok szövevényes voltáról. Márai Sándor: Eszter hagyatéka; Déli szél). in: Forrás, 2002. január. 86.
Lőrinczy Huba, Világkép és regényvilág. Újabb Márai-tanulmányok. Szombathely, 2002. 121.
Mészáros Tibor, Márai-bibliográfia. Budapest, 2003. 315, 321.
Zagorec-Csuka Judit, Kitaszítottság Európába. Márai Sándor: Idegen emberek. 2006. (Megjelenés előtt)


"…aus der ganzen Wahrheit heraus lachen…" Zur Begründung des Aesthetischen bei Friedrich Nietzsche (2000)

www.essex.ac.uk/philosophy/Staff-Profiles/s-bh.htm
Cristiana Senigaglia, The Meaning of Dramatics in Nietzsche's Philosophy. (Megjelenés előtt.)
Miriam Helisch, Nietzsches Philosophie als politische Utopie der Postmoderne. 2005. http://www.diplomarbeiten24.de/vorschau/111878.html


Nietzsche, die Postmoderne und was danach kommt -Nietzsche, Postmodernity and After (2000)

www.lib.berkeley.edu/Collections/Philosophy/philapu.html
Rainer Pieper, Musil als Philosoph. Würzburg, 2002. S.198.
www.ub.uni-freiburg.de/referate.02/heidegger/heidgg20.html
Assen Ignatow, Die Philosophie in Ost- und Mitteleuropa heute. www.unifr.ch/ieo/ieo-veta/40jah/texte.ignatow
taylorfrancis.metapress.com/index/U7L76A6AETISWT59HB
The Cambridge Companion to Foucault. 2nd. Edition. Cambridge, 2006. 209.
www.ora-web.swkk.de:7777/nie-biblio-online/nietzsche.pes_reg_show
titan.bsz-bw.de/bibscout/CA-CI/CD-CI/CD1100-CI8000/CI1000-CI8000/CI.1100 - 46
Hans-Peter Söder. The return of cultural history? 'Literary' historiography from Nietzsche to Hayden White. in: History of European Ideas, Volume 29, Issue 1, 2003, Pages 73-84 és linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0191659902000864
C:\Documents and Settings\Kiss Endre\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\8123456B\ATT00057.htm
bibscout Regensburger Verbundklassifikation CI.1100
Miriam Helisch, Nietzsches Philosophie als politische Utopie der Postmoderne. 2005. http://www.diplomarbeiten24.de/vorschau/111878.html


Mérlegen a mult (2000)

Martin József, Mérleg a huszadik századról. Népszava, 2000. junius 24.
www.polhist.hu/multunk/index.php?fkod=23&akttipus=1 - 71k -
http://feek.pte.hu/feek/feek/download/doks/tantargytematikak/2005-6_2/20szmkp.doc


Menschenrechte und Menschen im Strome der Globalisierung (2000)

Für Entmilitarisierung der Sicherheit. Dresden, 2001. 108.
www.sicherheitspolitik-dss.de/freu0000.htm
titan.bsz_bw.de/bibscout/P/PR/PR2550_PR2570/PR2551
www.dvpb_bayern.de/rezensionen/slow.phhp.rez
http://www.merenyi.baptist.hu/index.php?m=1879
http://bibscout.bsz-bw.de/bibscout/P/PR/PR2550-PR2570/PR.2551
www.schwarz-auf-weiss.org/kiss-globalisation.html


Völkerbund und Rechtsbewusstsein (2000)

Regensburger Verbundklassifikation PR.2551 PR 2551. www. biscout
http://webopac.slub-dresden.de/libero/WebOpac.cls?VERSION=2&ACTION=DISPLAY&RSN=597089&DATA=SLU&TOKEN=OdzZkzX1zb6030&Z=1&SET=1


Postmodernism and Futures Research (2000)

Erzsébet Nováky - Tamás Gáspár, Final Report of the First Budapest Futures Course of the World Futures Studies Federation. in: The Youth for a Less Selfish Future. Papers of the I.Budapest Futures Course. Ed. by Erzsébet Nováky and Tamás Kristóf. Budapest, 2000. 234.
monguz OPAC. www.monguz.hu/7080/monguz/index.jsp
www.personal.psu.edu/special/C18/sr/sr90.html
Cis-L's Selected Readings. No.90. Fall - Early Winter 2002
www.ingentaconnect.com/search/expand?pub=infobike://carfax/cele/2002/00000007/00000004/art00005&unc=


Tudástársadalom filozófiája, tudásgazdaság (2000)

Varga Csaba, Tudásrégió és tudáspark vizió. in: Incopark.Technológiai fejlesztési övezet programja Pest megyében. Budapest, 2000. 93.
Szoboszlai Zsolt - Szarvák Tibor, A technológiai fejlesztési övezetek szerepe a térségfejlesztésben. in: Incopark. Technológiai fejlesztési övezet programja Pest megyében. Budapest, 2000. 146.
Kisalföld, 2001. augusztus 3.
Intelligens régiók Magyarországon. I. Szerkesztő Pócs Gyula. Budapest, 2001. 10. és 19.
monguz OPAC. www.monguz.hu/7080/monguz/index.jsp
www.blogger.com/feeds/4746651868063353534/posts/default
Beély Gábor, A könyvtár jövője a jövő könyvtára. in: Iskolakultúra, 2000/4. 56. és www.iskolakultura.hu/documents/2000/4/szemle.pdf -- és
http://w3.webliga.hu/ir/images/intellregio.rtf.
Varga Csaba, Holisztikus fogalom és (meta)elméleti kategória. Reflexiók. Megjelenés előtt


A szociáldemokrácia neoliberális fordulata (2000)

www.konfoderaciok.hu/2/2.2/uj/2.2./htm
www.kodolanyi.hu/szabadpart/31/31_archivum.htm - 82k
Bibliothek der Friedrich Ebert-Stiftung Digitale Bibliothek. www.library.fes.de/cgi-bin/populo/digbib.pl.ABC_gesamtbestand
www.politika lap.hu
http://www.neumann-haz.hu/scripts/webkat?session=3798821&infile=hitlist_nav.html


Typen und Phasen des ungarischen Nation-building und ihre literarischen Manifestationen (2000)

(recenzió) INFORM - 1 ,(2000)nr.3. in: www.sfu.uni muenchen.de/rezensionen/inform/2000/rez 42. Html
(recenzió) www.sfn.uni-muenchen.de/rezensionen/inform/2000/rez43htm
Eva Reichmann, Vorwort. in: Eva Reichmann (Hrsg.), Narrative Konstruktion nationaler Identitaet. St. Igbert, 2000. 9.
www.idw.online.de/public.pmid/16392/zeige-pm.html
www.uni-bielefeld.de/presse/pm/99-129htm
Nationalismus in Literatur und Kunst? Eine Tagung zur Konstruktion nationaler Identität. in: http://www.uni-bielefeld.de/lili/organisationen/zeitung/4natio.htm
Konstruktion nationaler Identität in Kunst und LiteraturPressemitteilung Nr. 129/1999 3. November 1999 .www. pm99_129
http://sv.wordpress.com/tag/millenium/
Árpád von Klimó, Nation, Konfession, Geschichte. Zur nationalen Geschichtskultur Ungarns. Oldenburg, Wissenschaftsverlag. 2003. 41. és
books.google.com/books?isbn=3486567462...


Tudástársadalom mint a társadalmi tőke rohamos csökkentésének kiegyensúlyozása (Incopark. Technológiai fejlesztési övezet) (2000)

Varga Csaba, Vidékfejlesztés az információs korban avagy a lokalitás esélyei. Budapest, 2000. 149.
www.del.alfold.hu/koncepcio/operalia/9-2-op.pdl
Beély Gábor, A könyvtár jövője a jövő könyvtára. in: Iskolakultúra, 2000/4. 56. és www.iskolakultura.hu/documents/2000/4/szemle.pdf -
Pálmai Zoltán, Egy innovációs park Magyarországon. in: Magyar Tudomány, 2002/5. 105. és www.matud.iif.hu/2002-05.pdf -
Aranyi Tamás, Lustaság mint kiszolgáltatottság (Megjelenés előtt)
Alföldiné Dán Gabriella, Szervezeti tudásmendzsment. (Megjelenés előtt). Budapest, 2001. 3. 14. 15. és 16.
Varga Csaba, Holisztikus fogalom és (meta)elméleti kategória. Reflexiók. Megjelenés előtt


Über den Charme des Homo Aestheticus in einer Welt des Eisernen Vorhanges (2000)

Déry Tibor, Sorsfordító évek X.-ben. Kihallgatási jegyzőkönyvek, periratok, börtönírások, interjúk és egyéb művek (1937-1964). Sajtó alá rendezte Botka Ferenc. Budapest, 2002. 377.
Déry Tibor, Barátságos pesszimizmussal. Cikkek, művek, beszédek, interjúk (1965-1977). Sajtó alá rendezte Botka Ferenc. Budapest, 2003. 34. 619.
knihovna.upol.cz/prirustky/rakous_new/rakousl.html - 59k -
http://www.libfl.ru/newbnp/2006-12/0-text.htm


Haider a kapuk mögött (2000)

www.es.hu/ind2000.htm
http://www.neumann-haz.hu/scripts/webkat?session=3798821&infile=hitlist.html&rs=157705&nh=20&fhn=1&tnh=34&dnh=20&query=Kiss+Endre&n_query=Kiss+Endre


Az Abszolutum közvetlenné válása avagy a jelen mint filozófiai probléma (2000)

http://www.mindentudas.hu/ormos/20030307linkajanlo.html
http://www.merenyi.baptist.hu/index.php?m=1879


"...l'ancien sentiment sera ressuscité, la coeur se mettra á battre..." La métacritique des arts chez Nietzsche (2000)

Rákai Orsolya, Entre Esthétisme et Avant-Gardes. Helikon, 2001/4. 583.
http://www.btk.elte.hu/cief/Espace_recherche/Budapest/Esthetisme_sommaire.htm
cief.elte.hu/Espace_recherche/Budapest/Esthetisme_sommaire.htm - 26k -


"…die Erkenntnis zum maechtigsten Affekt zu machen…" (Baruch Spinoza als Vorbild von Friedrich Nietzsches Zarathustra)(2000)

The Philosophers Index, June 7, 2000. Document Number 076426
Bibliografia Nietzscheana (1951-2000). in Revista Portuguesa de Filosofia, 57 (2001), 347.
Traudl Rolly, Verstehen - Paedagogische Impulse in der Ethik Spinozas. Diplomarbeit in Allgemeiner Paedagogik. Dortmund, 2002. 80, 244.
www.cerphi.net/bbs.chronol.bbs2000
BBS XIII (2000) htm
kilo.putschisten.de/Erkenntnis…yyy.html
Index.du Bulletin Bibliothique Spinoziste: cohabitation eu-allemand.www.cerphi.net/bbs/ling.alld.htrm
www.ora-web.swkk.de:7777/nie-biblio-online/nietzsche.pes_reg_show
http://www.jugendhilfeagentur.de/Erkenntnis.htm
Csepregi Klára, Holland (flamand, fríz, németalföldi, afrikaans)-magyar bibliográfia. Hollandián kívül és Magyarországon megjelent írások. Budapest, Országos Széchenyi Könyvtár, 2008. március 1.


A posztmodern filozófiáról (2000)

http://www.tomkiss.hu/belsok/ossztartoff.htm
www.iv.hu/modules.php?name=IVlapok&op=viewarticle&artid=349 - 48k
http://esztetika.lap.hu/


Die Entwicklungsgeschichte des modernen Dramas als eine Bilanz der Moderne (2000)

www.lukacs-gesellschaft.de/Download/pdf.vorwort-nebligkeit.pdf
www.lukacs-gesellschaft.de/frame_jahrbuch.html - 2k -


A fiatal Böhm Károly filozófiája (2000)

A Böhm-konferencia záróvitája. in: Kellék.7. sz. (1997.)] és
http://epa.oszk.hu/01100/01148/00007/06bohm.htm
http://primus.arts.u-szeged.hu/doktar/texts/bohm_tart.html
A badeni és a kolozsvári iskola történeti és kritikai összevetése. Hága, 2008 (Mikes International). in:
http://www.federatio.org/mi_bibl/MariskaZoltan_VoloErgoSum.pdf.


Der virtuelle, aktuelle und zukünftige Nationalstaat…(2000)

NAUKI POLITYCZNE.POLITYKA.WOJSKOWOŚĆ (Internet)
http://ruskodnes.sk/ars/zbornik/ars-6.pdf


Információs társadalom, civil társadalom, globalizáció (2000)

Beély Gábor, A könyvtár jövője a jövő könyvtára. in: Iskolakultúra, 2000/4. 56. és www.iskolakultura.hu/documents/2000/4/szemle.pdf
http://w3.webliga.hu/ir/images/intellregio.rtf.
webprojekt.blogspot.com/2006/10/hlzat-kultra-globalizci.html - 410k -


Die Hoffnungslosigkeit des Programms oder der unversöhnliche Kampf der Subsysteme (2001)

CEEOL Anachronia , Issue 06 /2001
Ulrich Fröschle - Thomas Kurzias, Alfred Baeumler uind Ernst Jünger. Mit einem Anhang der überlieferten Korrespondenz und weiterem Material. Dresden, 2008 (Thelem). 15.


Philosophie und Literatur des negativen Universalismus. Intellektuelle Monographie über Hermann Broch (2001)

(rec) J(ohann).H(olzner): Endre Kiss: Philosophie und Literatur des negativen Universalismus. Intellektuelle Monographie über Hermann Broch. Cuxhaven, Dartford: Junghans 2001. in: Mitteilungen aus dem Brenner-ArchivNr. 21/2002, 193. és http://alo.uibk.ac.at:8180/filestore/servlet
www. televideofrancais.com/video/60209hermann-bahr.html
Gunther Martens, Beobachtungen der Moderne in Hermann Brochs Die Schlafwandler und Robert MusilsDer Mann ohne Eigenschaften. Rhetorische und narratologischeAspekte von Interdiskursivitaet. München, 2006. 28, 100, 417.
Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon.Band XV (1999) és
http://www.bautz.de/bbkl/b/broch_h.shtml
http://titan.bsz-bw.de/bibscout/E-K/G/GE3003-GT1500/GM/GM1402-GM7651/GM2100-GM7651/GM2211-GM2804/GM2677-GM2680/GM.2680
Simon Jander, Die Ästhetik des essayistischen Romans - Zum Verhältnis von Reflexion und Narration in Musils "Der Mann ohne Eigenschaften" und Brochs "Huguenau oder die Sachlichkeit". Zeitschrift für Deutsche Philologie. Ausgabe 04/2004 530., 547. és zfdphdigital.de/.download/pdf/zfdph_200404.pdf
http://zfdphdigital.de/auid/zfdph_200404/inhalt.html
Montserrat Armas y Rafael-José Díaz, HERMANN BROCH, EN MITAD DE LA VIDA, POESÍA COMPLETA, HISTORIA DE UNA TRADUCCIÓN. in: El encabezado principal va aquí
Austin Harrington, Hermann Broch as a reader of Max Weber: Protestantism, rationalization and the 'disintegration of values'. History of the Human Sciences, Vol. 19, No. 4, 1-18 (2006) DOI: 10.1177/0952695106069665 © 2006 SAGE Publications. és http://intl-hhs.sagepub.com/cgi/content/refs/19/4/...1 [retour]
2007 cours-de-russe.com
Michael Benedikt, Philosophischer Empirismus. III. Spekulation. Teil 1. Eine Passage zwischen Cyberspace und Anthropo-Narzissmus. Wien, 2001 (Turia + Kant). S. 16.
Wefelmeyer, Fritz, Geschichte als Verinnerlichung Hermann Brochs Der Tod des Vergil. Amsterdamer Beiträge zur neueren Germanistik, Reisende durch Zeit und Raum, Der deutschsprachige historische Roman herausgegeben von Osman Durrani and Julian Preece , pp. 243-261(19).Rodopi.


Magyarország haladási irányai a globális tudástársadalom korában (2001)

Berényi József, Beszteri Béla - Gergó Zsuzsanna (szerk), Magyarország nemzeti stratégiái 2020-ig. Tanulmánykötet az azonos című 2001 március 22-23-án Veszprémben megtartott tudományos konferencia anyagainak felhasználával.(recenzió). in: Fórum Kisebbségkutató Intézet. Fórum Társadalomtudományi Szemle. III. évf. 2001/3. szám.
monguz OPAC. www.monguz.hu/7080/monguz/index.jsp
http://infotars.extra.hu/e107_plugins/links_page/links.php
http://www.foruminst.sk/index.php?&MId=&Lev=&Ind=0&P=publ/szemle/2001_3/szemle_2001_3,beszteri,


Von Spinoza als Vorbild des Zarathustra bis zur Materialisation der formalen Ethik (2001)

Traudl Rolly, Verstehen - Paedagogische Impulse in der Ethik Spinozas. Diplomarbeit in Allgemeiner Paedagogik. Dortmund, 2002. 24, 27. 122, 244.
www.wie-gemalt.de/…/Deutsch/Wissenschaft/Geisteswissenschaften/ Philosophie/Personen/Spinoza-Benedikt.de
http://www.excite.it/directory/World/Deutsch/Wissenschaft/Geisteswissenschaften/Philosophie/Personen/Spinoza,_Benedict_de
www.webverzeichnis.de/info947314_11972467.html
www.ora-web.swkk.de:7777/nie-biblio-online/nietzsche.pes_reg_show
Jahresberichte für deutsche Geschichte. 2002-2004 Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften
http://www.wissen-schaft.info/Cool/more394.html
www. athenus. com. Athenus - The Engineering and Science Search Engine Home
Csepregi Klára, Holland (flamand, fríz, németalföldi, afrikaans)-magyar bibliográfia. Hollandián kívül és Magyarországon megjelent írások. Budapest, Országos Széchenyi Könyvtár, 2008. március 1.


Ten Years After. A posztmodern Amerikában és a Nagy átalakulás évtizede (2001)

Pethő Bertalan, Tiz év. A Posztmodern Amerikában és itthon. 1991-2001. in. Az Irodalom visszavág. 2001 ősz, 108., 109, 129.
http://www.tomkiss.hu/belsok/ossztartoff.htm


A téridő elemtana (2001)

Nováky Erzsébet A téridő-problematika a jövőkutatás módszertanában. Budapest, 2004. Kézirat, megjelenés előtt.


Fare della conoscenza il piu potente affetto. Baruch Spinoza come modello dello Zarathustra di Nietzsche (2001)

www.filosofia unibo.it/discfil/df-old.html
www.ora-web.swkk.de:7777/nie-biblio-online/nietzsche.pes_reg_show


Friedrich Nietzsche. A Theoreticien of Modern Democracy (2001)

http://www.ttk.gov.tr/data/2001/eeq35-3.htm
www.essex.ac.uk/philosophy/Staff-Problems/S-bh.htm
www.facfil.ucp.pt/2001-2-art-04.html
www.questia.com/search/nietzsche-system
http://www.questia.com/googleScholar.qst?docId=5002419688
The Cambridge Translations of Medieval Philosophical Texts.(Review)http://www.encyclopedia.com/doc/1G1-72986225.html
http://www.chhs.org/theoreticians.html
dialnet.unirioja.es/.../listaarticulos?tipo_busqueda=VOLUMEN&revista_busqueda=1556&clave_busqueda=57 - 37k -
Friedrich Nietzsche From: A Dictionary of Sociology | Date: 1998 | Author: GORDON MARSHALL http://www.encyclopedia.com/doc/1O88-NietzscheFriedrich.html
http://www.encyclopedia.com/doc/1O88-NietzscheFriedrich.html
C:\Documents and Settings\Kiss Endre\Dokumentumok\filo-nietzsche\Friedrich Nietzsche - Dictionary Definition of Friedrich Nietzsche Encyclopedia_com FREE Online Dictionary.mht
Swift, Adam, The value of philosophy in nonideal circumstances.(Report). in: Social Theory and PracticeJuly 1, 2008- http://www.highbeam.com/doc/1G1-184593496.html


Közép-európai tudat tegnap és ma (2001)

www.europai utashu/2001/eu9904cghtml
http://www.neumann-haz.hu/scripts/webkat?session=3798821&infile=hitlist.html&rs=157705&nh=20&fhn=1&tnh=34&dnh=20&query=Kiss+Endre&n_query=Kiss+Endre


Posztmodern és posztmodern empiria (2001)

Pók Katalin, Recenzió a posztmodernről Ami a posztmodern diskurzusokból hiányzik 2006 (Megjelenés előtt)
Pintér Zsuzsanna, Hatalom és büntetés Foucault elemzéseinek tükrében. Szakdolgozat. Megjelenés előtt, 2002.
http://esztetika.lap.hu/


A legutolsó utolsó esély (2001)

Szoboszlai Zsolt, Jankovics István, Bernáth Lajos, Magyar Gábor, Hankiss Elemér, Szántó Borisz, Kürti Sándor, Vajda Ágnes, Csorba József, Nagy Judit, Kövesd Péter, Rakusz Lajos, Kamarás István, Pálmai Zoltán, Csörgő Zoltán, Szász Ilma, Gáspár Mátyás, Rechnitzer János véleményei in: Demonstrációk. in: Kiss Endre - Varga Csaba, A legutolsó utolsó esély. Budapest, 2001. 352-376. és INCO (Internetes Társadalomelméleti Folyóirat, Nr. 6. 2001/2.)
Brunczel Balázs, A politikai döntéshozatal jellemzői a globalizáció korában. 2001. (megjelenés előtt).19. 31. 32 72.
Új tudások és új tudatok a tudástársadalom korszakában -konferencia-előzetes - Budapest, 2002. január 17., csütörtök (MTI) - Új tudások
Tibai Timea, Tudás a tudásról. in: Magyar Hírlap (on line), 2002. január 17.
Varga Csaba, Az új világlátvány. Tudástársadalom elmélet és program. in: A tudás társadalma. Szerk: Kiss Endre, Varga Csaba és mások. Budapest, 2002. II. 795.
(recenzió) Csorba József, Az információs társadalom átmenete tudástársadalomba. in: Információs Forrástájékoztató Iroda. IFII.HUNGARY. ORG. 2001.
(recenzió) F. Sin Gyöngyi, Kiss Endre A tudástársadalom filozófiája = A legutolsó utolsó esély: Új Valóság és Új Vizió/ Kiss Endre, Varga Csaba.-Nagykovácsi : Stratégiakutató Intézet, 2001.- http://www.inaplo.hu/_inlog/log-net2002b/Kiss_Endre_A_legutolso_utolso_esely__Fazekasne_Sin_Gyorgyi.htm és www. inaplo. hu /a /_ log_net_ismertet.html. valamint: www.inaplo.hu/_inlog/:cimlap/txt:manual/log_net-essay.text és http://www.inaplo.hu/_mut/full_tema_szerint075.html
INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM Az elmélettől az átfogó nemzeti stratégiai programig< Tézisek az információs társadalomról. Az MSZP Információs Kabinetjének kiadása, Budapest, 2002. 5.
Bánhegyi Zsolt, Tomlinson,John: Globalization and Culture. (recenzió), in:
www. inco.hu/inco6/global/cikk3.htm
www.regiokbrusszel.hu/esemeny/e-progintezet.doc
"A legutolsó utolsó esély a tudástársadalom". in: eVilág, 2002/különszám, 14.
Zsolnai József, Alkotó pedagógia. in: eVilág, 2002/különszám, 17.
Varga Csaba, A tudástársadalom eszménye. in: e-Világ, 2002/augusztus, 11, 15.
Király Ferenc, Kapujanincs átjáró. Az e-közigazgatás, e-demokrácia fejlesztésének lehetőségeiről. in: e-Világ, 2002/augusztus, 31.
Sebestyén György, Légy az információs társadalom polgára! Budapest, 2002. 21,22.
Varga Csaba, Az információs társadalom oktatása. in: e-Világ, 2002/október.13.l.
Beszteri Béla, A tudásalapú társadalom követelménye, realizálásának ellentmondásai. in: A rendszerváltás(változtatás) mérlege. II. kötet. Komárom, 2002. 473.484
Sebestyén György, Az egyetemi könyvtárosképzés ötven éve. Budapest, 2002. 171, 174.
Varga Csaba, A tudástársadalom eszménye. in: Inco (Internetes elméleti folyóirat), 8. Szám, 2003/1. 7 és 9.
Varga Csaba, Az információs kor új tudásai. A 2002-es Szegedi Nyári Egyetemen tartott előadás tézisei). in: Inco (Internetes elméleti folyóirat), 8. Szám, 2003/1. 10.
Sebestyén György, Légy az információs társadalom polgára. Habilitációs előadás. Budapest, 2004. február 5. (Megjelenés előtt)
Rózsa György, Ante-equilibrium. Vitairat a fejlődő országok esélyegyenlőségéről. Budapest, 2004. 27.
Bátfai Erika, Tudással tele ház - tudástár? in: www.inco.hu/inco8/global/cikk8h.
www.cee-socialscience.net/reports/handbook/sociology/hungary/review.html
Rechnitzer János, Az információs társadalom térformáló szerepe. in.e-Világ, 2003/február. 20-21.
Metaelmélet, metafilozófia. Budapest-Nagykovácsi, 2005. 500.
Zagorec-Csuka Judit, A szlovéniai magyar könyvkiadás-, sajtó- és könyvtártörténet 1945-től napjainkig. (Doktori disszertáció). Leadva:
2005.novembere, Budapest, ELTE BTK.
Zagorec-Csuka Judit, A szlovéniai magyar könyvkiadás-, sajtó- és könyvtártörténet 1945-től 2004-ig. A muravidéki magyarság könyvkultúrájának szellemtörténeti útja. Lendva, 2006 (MNMI), 443.
Fodor János, Trendek és tendenciák, kialakult modellek és lehetséges stratégiák az internetes közművelődési tájékoztatásban. Ph.d. disszertáció. Budapest, 2005. 169.
www.arts.u-szeged.hu/socio/gabor_k/ifjszoc2005.htm (Ifjúságszociológiai előadások Civilizációs korszakváltás és ifjúság. az ezredforduló kihívása: átmenet a perifériáról a centrumba)
Bárdossy Ildikó, A befogadó iskola és környezete. in: Új Pedagógiai Szemle,, 2006/ március. 35.l.
atfk.nyme.hu/.../atfk/tematikak/GYOGYPEDAGOGIA_TANSZEK/seg07osz/alternisk/Bardossy_Ildiko_Inkluziv.doc -
Zágorec-Csuka Judit, A szlovéniai magyar könyvkiadás-, sajtó- és könyvtártörténet 1945-től 2004-ig. A muravidéki magyarság könyvkultúrájának szellemtörténeti útja. Ph.d. doktori disszertáció, Budapest, 2005. 272
http://tinweb.etk.mtapti.hu:8080/monguz/index.jsp
Varga Csaba, Holisztikus fogalom és (meta)elméleti kategória (Reflexiók). Megjelenés előtt és www.vargacsaba.hu; www.strategiakutato.hu; www.metaelmelet.hu
Rózsa György, A fejlődő országok haladásának útja könyvtárakkal 'kikövezve'…in: Könyvtári Figyelő, 48. évfolyam, 2002. 1.-2. szám, 9.
www.bahia.hu:2000/arhivcikkek.phtml?id=25 lapon.
A tudásról szóló tudás. Magyar Hírlap Online. 2002-01-17.
Szabóné Fenyvesi Éva, A posztipari társadalomtól az információs és/vagy a tudástársadalomig. in: A tudás szabadsága - a tanulás szabadsága. PTE Felnőttképzési és emberi erőforrás fejlesztési Kar. in: www.feek.pte.hu
www.ittk.hu/web/docs/ITSZ_könyvallomany_2005 txt
Kiss Endre - Varga Csaba:A legutolsó utolsó esély(könyvismertető)
http://www.inco.hu/inco6/kozpont/ovocikk0.htm
Élet és Irodalom, 2001/34. szám XLV. ÉVFOLYAM, 34. SZÁM, 2001. augusztus 24.
Varga Csaba, A globalizáció metaelmélete. Megjelenés előtt.
Varga Csaba, A globalizáció metafilozófiája. http://www.vargacsaba.hu/docok/global_meta.doc
Varga Csaba, Tudásrégió és tudáspark vízió. http://www.inco.hu/inco4/tudas/cikk1h.htm
www.feek.pte.hu/tudasmenedzsment/index.php?ulink=1349 - 53k -
Varga Csaba, The New World Vision. Theory and Programme of the Knowledge Socety (Megjelenés előtt)
e-mo.hu/docs/kmegf/K%20+%20F%20projektek.doc -
www.hajasandhajas.com/product_info.php?manufacturers_id=2487&products_id=73576 - 105k -
Varga Csaba, Új elmélethorizontok előtt. Tanulmányok. in: Varga Csaba, Az új globalizáció természetrajza Polgári Szemle, 2008. május - 4. évfolyam, 2. szám és
http://www.polgariszemle.hu/app/interface.php?view=v_article&ID=256 és
metaelmelet.hu/pdfek/tanulmanyok/a_globalizacio_metafilozofiaja.pdf -
http://www.oki.hu/lj.php?kod=2006-03-ta-Bardossy-Befogado-lj.ht
VISSZA VAGY HOVA. Útkeresés a fenntarthatóság felé Magyarországon. Tertia Kiadó. http://www.tertia.hu/h/konyv.shtml
www.oki.hu/lj.asp?Kod=2006-03-ta-Bardossy-Befogado-lj.html - 12k -
IFMS Intelligens Fejér Megye Stratégia egyeztetési változat.2001.
Varga Csaba, Az információs kor új tudása. (Az előadás szövegének rövidített változata. in: IV. Közművelődési Nyári Egyetem. Szeged, 2002. július 1-5. A szükséges tudás. Szerkesztette Török József. 122. (Elektronikus könyv)
Varga Csaba, Holisztikus fogalom és (meta)elméleti kategória. Reflexiók. Megjelenés előtt


Les batailles de la mondialisation (2001)

www. libération com/omc/dico/germ_histoire.php3
www.bibliomonde.com/pages/fiche-auteur.php3id-auteurs=363


Identitaet und Differenz - Funktionen der Logik - Logik der Funktionen (2001)

Hassan Givsan, Identitaetslogik und das Fremdsein. In: Verstehen und Verstaendigung. Ethologie-Xenologie-Interkulturelle Philosophie. Würzburg, 2001. 370-371.
homepage.univie.ac.at/Franz.Martin.Wimmer/biblintkult/intkult90-02.html - 99k
Literatur zur Interkulturalitaet in Philosophie und anderen Disziplinen. 1990-2002. Auswahl: Franz M. Wimmer (Wien), 2006, in:homepage.univie.ac.at/
Franz.Martin.Wimmer.biblintkult 90-02.html#2002
Ulrich Lölke, Die Universalitaet der Vernunft in einer Wissenschaft vom Konkreten. in: polylog. Forum für interkulturelles Philosophieren 2 (2001), 1-28.
www. Interkulturalität Literaturauswahl Archivdatei FMW
http://www.fachportal-paedagogik.de/fis_bildung/suche/fis_set.htmlFId=630998
www.main.mht
http://www.fachportal-paedagogik.de/fis_bildung/suche/fis_set.html?FId=630998
Pintér Zsuzsanna, Hatalom és büntetés Foucault elemzéseinek tükrében. Szakdolgozat. Megjelenés előtt, 2002.
Interkulturalität Literaturauswahl Archivdatei FMW (Internet)
The Cambridge Companion to Foucault 2nd Edition University of Notre Dame, Indiana November 2005. 207.
Jürgen Viestenz, Allgemeine Informationstheorie /Die Selbstorganisation der Information- GIT/SOI 1998-2007.in: viestenz.de
Jürgen Viestenz (1998-2007), Allgemeine Informationstheorie/Die Selbstorganisation der Information.http://generalit.de
www.fachportal-paedagogik.de/fis_bildung/suche/fis_set.html?FId=630998 - 19k
Regulieren.MigrantInnen. Initiative Minderheiten (Wien) .http://igkultur.at/igkultur/transfer/news/1161604108/reader2kl.pdf


A jövő mint egész (2001)

Nováky Erzsébet, What and how can we foresee now? A Hungarian Case Study. in: World Future Studies Federation of Economic Sciences and Andministration.
www.europerspective.org/Documents/Novaky-Erzsebet 01-09-07. WFSF - Brasov - Perspective - Hungary.htm
Nováky Erzsébet, Magyarország elfogadható jövőalternativái. in: e-Világ, 2002/különszám, 10.
Vargáné Pók Katalin, A XX. századi töredezettség. in:
Interdiszciplináris pedagógia és a tudás társadalma. A II. Kiss Árpád-konferencia anyaga. Debrecen, 2003. 95. és 115..
Magyarország holnap után. Szerkesztette Nováky Erzsébet. Budapest 2001. 18, 61.
monguz OPAC. www.monguz.hu/7080/monguz/index.jsp
www.library.fes.de/pdf_files/bueros/vifaost/a02-04114.pdf
Bibliothek der Friedrich Ebert-Stiftung Digitale Bibliothek.


A globalitás mint az abszolutum közvetlenné válása avagy a jelen mint filozófiai probléma (2001)

http://www.mindentudas.hu/ormos/20030307linkajanlo.html
http://www.angelfire.com/ma/megyer/
http://www.merenyi.baptist.hu/index.php?m=1879
Varga Csaba, A globalizáció metaelmélete. Megjelenés előtt.
http://www.neumann-haz.hu/scripts/webkat?session=3798821&infile=hitlist.html&rs=157705&nh=20&fhn=1&tnh=34&dnh=20&query=Kiss+Endre&n_query=Kiss+Endre
Varga Csaba, Az új globalizáció természetrajza Polgári Szemle, 2008. május - 4. éfolyam, 2. szám és


Interdiszciplináris pedagógia. Előszó (2001)

(rec) Sinka Erzsébet, Interdiszciplináris pedagógia. in: Iskolakultúra 2001/10. 113-114 és www.iskolakultura.hu/documents/2001/10/kritika2001-10.pdf


Kiss Árpád Emlékiratai (2001)

Sinka Erzsébet, Interdiszciplináris pedagógia. in: Iskolakultúra 2001/10. 113-114
és www.iskolakultura.hu/documents/2001/10/kritika2001-10.pdf


Populizmus (2001)

Fesportal.fes.de/pls/portal30/docs/FOLDER/PRESSE/PRESSEARCHIV / 2002/PUBLIKATIONEN2002/JB2001/D.html
Szabó Máté, A "nép" és az "elit" populista szembeállítása, mint mobilizációs keretértelmezés (frame) Magyarországon 1989 elott és után. in_ http://www.poltudszemle.hu/szamok/2003_4szam/2003_4_szabom.pdf és www.poltudszemle.hu/szamok/2003_4szam/2003_4_szabom.pdf


Intelligens régiók Magyarországon (2001)

Varga Csaba, Holisztikus fogalom és (meta)elméleti kategória. Reflexiók. Megjelenés előtt


A globalizáció társadalomfilozófiájához (2001, 2. változat)

Hendlein Teréz, Napjaink divatos fogalma a globalizáció. www. szochalo.hu/upload/Hendlein Teréz.pdf


Monetarista globalizáció és a magyar rendszerváltás (2002)

(recenzió) Lakner Zoltán, Odakint és idebent. Kiss Endre: Monetarista globalizáció és a magyar rendszerváltás. Budapest, 2002. in: Politikatudományi Szemle, 2003/2. 221-225. és Matarka, www.poltudszemle.hu - 2002. 3-4. számtól
(recenzió) Heiszler Vilmos, Monetarista globalizáció és magyar rendszerváltás (Társadalomfilozófiai tanulmányok). in: Magyar Tudomány, 2003/6. 256-260.
és MATARKA, http://www.matud.iif.hu/ 48. (109.) évf. 6. sz. / 2003
Varga Csaba, Az információs kor új tudása. in: Interdiszciplináris pedagógia és a tudás társadalma. A II. Kiss Árpád-konferencia anyaga. Debrecen, 2003. 85.
www.kubon-sagner.de/buch/neu/180-2004-05.htm
www.sze.hu/~evapalma/penz_szociologiaja_tematika.doc
Varga Csaba, A globalizáció metaelmélete. Megjelenés előtt.
Varga Csaba, A globalizáció metafilozófiája. http://www.vargacsaba.hu/docok/global_meta.doc.
http://test.monguz.hu:7080/monguz/index.jsp;jsessionid=DBEBD066EFF01FAE91CDC7820CD4C931?from_page=details&page=details&dbname=database&bib1id=21&bib1field=0&term=j%F3l%E9ti+%E1llam
Sándor György, A Föld hátán. Tessék kapaszkodni. Budapest, 2007. (Pont Kiadó). 129.
www.matud.iif.hu/03jun/konyvsz.html - 43k -
metaelmelet.hu/pdfek/tanulmanyok/a_globalizacio_metafilozofiaja.pdf -
http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=29101&lan=EN
László Molnár, Is There Future without Alternative? Megjelenés előtt.
www.sze.hu/~evapalma/penz_szociologiaja_tematika.doc
Varga Csaba, Az új globalizáció természetrajza Polgári Szemle, 2008. május - 4. évfolyam, 2. szám és
http://www.polgariszemle.hu/app/interface.php?view=v_article&ID=256


Postmodernism and Future Researches (2002)

http://www.personal.psu.edu/special/C18/sr/sr90.htm
IngentaConnect© 2007 Ingenta Terms and Conditions | Privacy Policy (Internet)
C18-L's Selected Readings, No. 90 Fall - Early Winter 2002
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/result.cfm?start=1&article_title=&languageid=0&journalid=0&year_published=0&firstname=Endre&lastname=Kiss


Die Begriffsvariationen der Gesinnung in Hegels Denken (2002)

http://books.google.hu/books?id=tWxS4E36TpkC&pg=PA100&dq=kiss+kategorie+endre&source=gbs_toc_r&cad=0_0


Uj tudás az uj tudásról (2002)

http://www.neumann-haz.hu/scripts/webkat?session=3798821&infile=hitlist_nav.html


Globales Hoschschulwesen zwischen Neuhumanismus und Staatsverschuldung (2002)

Matthias Stickler, Universitaeten in der Zivilgesellschaft. in: Das Historisch-Politische Buch. 50.Jg. 2002. Heft 6, 651-652.
www.fachportal-paedagogik.de/fis_bildung/suche/fis_set.html?FId=636404 - 19k
http://www.forschung-und-lehre.de/archiv/03-02/buecher.html


Mindennapi felelősség és univerzalizmus (2002)

Jobbágy József, Minerva idomított baglya, avagy a fenntartható filozófia. in: Magyar Tudomány, 2004/7. 807-808. és http.://www.matud.iif.hu/2004-07-pdf.


Die Mission des TRANS - eine Transmission (2002)

Praesentationen. TRANS.Dokumentation eines kulturwissenschaftlichen Polylogversuches in WWW (1997-2002). in: www.INST.Praesentationen. TRANS-Buch


Heine - Marx - Universalgeschichte (2002)

www.feuerbach-international.com/HEINMARX.pdf
http://www.germanistik-im-netz.de/nes/nee.html?ye=2005&mo=5


Der konstitutive Hintergrund der Zivilisationstheorie bei Pitirim A. Sorokin. (2002)

Bálint Balla, Einleitung. in Der konstitutive Hintergrund der Zivilisationstheorie bei Pitirim A. Sorokin. in: Pitirim A. Sorokin, Leben, Werk und Wirkung. Herausgegeben von Bálint Balla, Ilja Srubar und Martin Albrecht. Hamburg, 2002 (Kraemer). 14.
Justin Stagl, Sorokin als Antisoziologe. in: Der konstitutive Hintergrund der Zivilisationstheorie bei Pitirim A. Sorokin. in: Pitirim A. Sorokin, Leben, Werk und Wirkung. Herausgegeben von Bálint Balla, Ilja Srubar und Martin Albrecht. Hamburg, 2002 (Kraemer). 60.
www.gesis.org/en/publications/magazines/newsletters-eastern-europe/archive/nl994/nl994e04.htm
Saád József, Sorokin útja: Kelet-Európától Kelet-Európáig. in: Szociológiai Szemle, 2004/1. 93.
Vera Sparschuh, Pitirim Sorokin in Slovenia. in: Social Science in Eastern Europe. Newsletter, December 2001. és www. gesis.org/en/
Illés László, A civilizációs konfliktusok természetéről Samuel P. Huntington: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása . in:
http://irodalom.elte.hu/ezredveg/2002-3/2002-35.htm
József Saád, Sorokin's Journey: From Eastern Europe to Eastern Europe. in: Review of SociologyVolume 10, Number 1 / June 200475-81


A globalizáció és a belátható jövő (2002)

Bibliothek der Friedrich Ebert-Stiftung Digitale Bibliothek. www.library.fes.de/cgi-bin/populo/digbib.pl.ABC_gesamtbestand
http://www.merenyi.baptist.hu/index.php?m=1879
http://infotars.extra.hu/e107_plugins/links_page/links.php
http://www.neumann-haz.hu/scripts/webkat?session=3798821&infile=hitlist.html&rs=157705&nh=20&fhn=1&tnh=34&dnh=20&query=Kiss+Endre&n_query=Kiss+Endre


A tudás társadalma (2002)

Varga Csaba, A tudástársadalom eszménye. in: e-Világ, 2002/augusztus, 18.
www.arts.u-szeged.hu/socio/gabor_k/ifjszoc2005.htm
Pethő Bertalan, A Média regulája.in: Polgári Szemle,2.évf.4. szám, 2006. április 32.
Pethő Bertalan, Határjárás. Posztmodern végeken. Budapest, 2006. (Platon), 435.
Varga Csaba, Új elmélethorizontok előtt. Tanulmányok. in: http:/mek2.niif.hu/0200/02040/02040.doc. 47. 212.
Varga Csaba, Holisztikus fogalom és (meta)elméleti kategória. Reflexiók. Megjelenés előtt
Faragó Péter, A tudástársadalom mítosza. in: Jel-Kép, 2002. 4 szám. 65.
Herczegh Judit, "Otthonom az, ahol a laptopom van". in: Interdiszciplináris pedagógiai és az eredményesség akadályai. Az V. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai. Debrecen, 2007 szeptember. Szerkesztette: Kiss Endre és Buda András. Debrecen, 2008. 109-117.


A kristálytiszta elméletektől az áthatolhatatlan gyakorlatig (2002)

V. Pók Katalin, Az oktatási rendszer átalakulása. in: INCO (Internetes elméleti folyóirat) 8. szám, 2003/1. 6,15.
Vargáné Pók Katalin, A csoportos mobilitás göröngyös útja. in: Új Pedagógiai Szemle, 2005.december. 41. és 44.


Tudástársadalom a posztindusztrializmus éterében (2002)

V. Pók Katalin, Az oktatási rendszer átalakulása. in: INCO (Internetes elméleti folyóirat) 8. szám, 2003/1. 6,15.
Vargáné Pók Katalin, A csoportos mobilitás göröngyös útja. in: Új Pedagógiai Szemle, 2005.december. 41. és 44.
Sulokné Anwar Zsuzsa, Hol tart Magyarország az információs társadalomhoz vezető úton? Budapest, 2005. 203.
EU. Kutatás és technológiafejlesztés-Hírlevél. eplusz. 2002. november
http://e-demokrácia.lap.hu
old.matisz.hu/MAKHIR/2002/hirlevel2002_23.htm - 58k -


Arte ed estetica dal punto di vista della giusta coscienza (2002)

The Philosopher's Index, March 17, 2003, Document number 703494


Negyedik kulturális technika vagy a tudás társadalma? (2002)

Fodor János, Trendek és tendenciák, kialakult modellek és lehetséges stratégiák az internetes közművelődési tájékoztatásban. Ph.d. disszertáció. Budapest, 2005. 169.


Kritizistischer Positivismus und Nation (2002)

Wolfgang Kaempfer, Temporalherrschaft. Zur Geschichte des Liberalismus - Kapitalismus. in: Die unsichtbare Macht. Neue Studien zu Liberalismus-Kapitalismus. Herausgegeben von Wolfgang Kaempfer, Herbert Neidhöfer & Bernd Ternes. Geesthacht/Berlin, 2005 (sine causa Verlag, ISBN 3 - 9810325-0-0). 173.
http://www.soyfer.at/zs/02_2.htm weboldal


Die Kunst vor dem Horizont der Gesellschaft (2002)

Frank Benseler - Werner Jung, Vorwort. in: Lukács 2002. Jahrbuch der Internationalen Georg Lukács Gesellschaft. 6. Jahrgang, Bielefeld. 2002. 7.
Georg Lukács, Vorwort: Über jene gewisse Nebligkeit. in: Lukács 2002. Jahrbuch der Internationalen Georg Lukács Gesellschaft. 6. Jahrgang, Bielefeld, 2002. 13..
www.aisthesis.de/titel/benseler3.htm
www.lukacs-gesellschaft.de/download/pfd/vorwort-nebligkeit.pdf.html


"…eine grosse Stadt, der Mittelpunkt eines Reiches…"oder: Kommt das Licht aus Königsberg?(2002)

Georges Goedert, "Königsberger Beitraege". Ein neuer Sammelband, herausgegeben von Joseph Koenen. in: Die Warte. Perspectives. 2003. September 25.
Kesk- ja Ida-Euroopa ajaloouurimise keskus in der Website.
Herderi instituut - Sisu Kirjanduse dokumenteerimise andmebaas (täiendatud versioon)
http://www.philo-sophos.de/Index.aspx
http://startadsl.hu/hankovszky/okta/kantbib
www.atypon-link.com/WDG/doi/pdf/10.1515/kant.2004.029


Philosophie und Literatur des negativen Universalismus (2002)

(recenzió) Dénes Vajta, Hermann Broch in neuem Licht. Pester Lloyd, 4. Februar 2004.
www.lib.berkeley.edu/Collections/Germanic/ger0104.html
Universalismus. in: www.Content-Kiosk.de
http://content-kiosk.de/Universalismus
Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon.Band XV (1999) és
http://www.bautz.de/bbkl/b/broch_h.shtml
Bibliografia completa di Carl Dallago. in: Silvano Zucal - Luisa Bertolini (edd), Carl Dallago. Il grande inconoscente. Trentino, 2006. 506.
http://titan.bsz-bw.de/bibscout/E-K/G/GE3003-GT1500/GM/GM1402-GM7651/GM2100-GM7651/GM2211-GM2804/GM2677-GM2680/GM.2680
Simon Jander, Die Ästhetik des essayistischen Romans. Zeitschrift für Deutsche Philologie (ZfdPh.digital) 04. 2004. 527
Karl Katschthaler, Gutachten zu Ildikó Czap: Probleme und Gestalten in Hermann Brochs Bergroman. Doktorarbeit, Debrecen, 2007.


Homo Ideologicus und Homo Chaoticus. Person und persönliche Identitaet im österreichischen philosophischen Roman (2002)

Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon.Band XV (1999) és
http://www.bautz.de/bbkl/b/broch_h.shtml
http://sammelpunkt.philo.at:8080/archive/00001389/
http://sammelpunkt.philo.at:8080/view/subjects/bewgeistphil.html
http://sammelpunkt.philo.at:8080/view/person/Kiss,_Endre.html


1968-1989-2000. Az értelmiség az új baloldal és a neoliberalizmus között (2002)

Trencsényi László, Vágyakozás kritikai szocializmuskritikára. in: Iskolakultura, 2002/11. 96
Trencsényi László, Partnerek a nevelésben. Intézmények, szervezetek, szolgáltatások. Debrecen 2004. 32.
www. filozófia-blog. 1968-kutatás haladóknak
Bibliothek der Friedrich Ebert-Stiftung Digitale Bibliothek. www.library.fes.de/cgi-bin/populo/digbib.pl.ABC_gesamtbestand
Iancu Laura, Alternatíva vagy determináció? Töprengések a csángó értelmiség egyéni vagy szerep meghatározottságáról. in: Csángó tükör.
http://www.hhrf.org/csangotukor/index.php


A hermeneutika születése a pozitivizmus szelleméből (2002)

www.iskolakultura.hu/documents/2002/12/konf2002-12.pdf -
http://www.neumann-haz.hu/scripts/webkat?session=3798821&infile=hitlist.html&rs=157705&nh=20&fhn=1&tnh=34&dnh=20&query=Kiss+Endre&n_query=Kiss+Endre
http://esztetika.lap.hu/


Between Neopositivism-Neoliberalism and Postmodernism (2002)

International philosophy conference in Bonn, Germany, 30 October - 3 November 2002. Report by JM Brown. AIPPh Conference 2002 - Report Association Internationale des Professeurs de Philosophie 2004 PRS-LTSN.
www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232008000200003&lng=pt&nrm=iso...
Will C. van den Hoonaard , On ethics regimes and the problem of maintaining the face of qualitative research: a commentary on Iara C. Z. Guerriero´s and Sueli Dallari's paper. in: Ciencia & Saúde Coletiva, 13(2):312-328, 2008. és


A herbarti pedagógiai filozófiai alapjairól (2002)

Dr.Czakó Kálmán, A pedagógia gyakorlat és a filozófiai megfontolások összekapcsolása. Kézirat. Megjelenés előtt. 2008.


Tömegtudás és/vagy tudástömeg (2002)

magyarhírlap..hu/cikk.php.cikk=55 322


Die Neukonstitutuon der philosophischen Wissenschaften (2002)

books.google.hu/books?isbn=3487116901...


Globalizáció és/vagy posztmodern. Tanulmányok a jelen elméletéről (2003)

(recenzió) Tibai Timea, Egy trilógia harmadik kötete. Posztmodern és/vagy racionalitás. in: e-Világ, 2004/július. 14. és www.evilag-online.
(recenzió) Méhes Medárd, Ezredvég,2004/5.
(recenzió) Baracs Gabriella, in: www. inco.hu/inco11/htaml (2005)
(recenzió) Brunczel Balázs: Kiss Endre: Globalizáció és/vagy posztmodern. Magyar Filozófiai Szemle, MATARKA, 1. évf. 4. sz. / 2004 http: //epa.oszk.hu /00100/00186/00019 /brunczel.html és e-Világ 2005/január, valamint www.evilagonline.hu és http://sajto.netlock.szerafstudio.hu/cikk.php?news_id=1572
Zágorec-Csuka Judit, A szlovéniai magyar könyvkiadás-, sajtó- és könyvtártörténet 1945-től 2004-ig. A muravidéki magyarság könyvkultúrájának szellemtörténeti útja. Ph.d. doktori disszertáció, Budapest, 2005. 273.
Zagorec-Csuka Judit, A szlovéniai magyar könyvkiadás-, sajtó- és könyvtártörténet 1945-től 2004-ig. A muravidéki magyarság könyvkultúrájának szellemtörténeti útja. Lendva, 2006 (MNMI), 443.
Varga Csaba, Holisztikus fogalom és (meta)elméleti kategória (Reflexiók). Megjelenés előtt és www.vargacsaba.hu; www.strategiakutato.hu; www.metaelmelet.hu
Pók Katalin, Recenzió a posztmodernről Ami a posztmodern diskurzusokból hiányzik 2006 (Megjelenés előtt)
Pintér Zsuzsanna, Hatalom és büntetés Foucault elemzéseinek tükrében. Szakdolgozat. Megjelenés előtt, 2002.
Vargáné Pók Katalin, Morális ember helyett szabad ember?A nevelés, befolyásolássá minősítése a 20. században. (Megjelenés előtt, 2006.)
Palánkai Tibor, A tudás-alapú információs társadalom kihívásai
Elkerülhetők-e a kataklizmák? (2007).Kézirat, megjelenés előtt. 20.
Pók Katalin, A posztmodern gyökerei. Doktori (Ph.D.) értekezés. Debreceni Egyetem. BTK. 2006. 187, 204.
Dr. Zágorec-Csuka Judit, Mitől függ a muravidéki magyarok identitása?
Útkeresés az európai unió lehetőségei és útvesztői közt (2006). Megjelenés előtt.
http://www.merenyi.baptist.hu/index.php?m=1879
Varga Csaba, A globalizáció metaelmélete. Megjelenés előtt.
Sándor György, A Föld hátán. Tessék kapaszkodni.Budapest, 2007. (Pont Kiadó). 129.
Egyed Péter, A kanti lelkiismeret- és kötelességetika átértékelése a posztmodern korban. in: Református Szemle, 2006. november-december. 702.
Palánkai Tibor, Kihívások és a reformok szükségessége. in: Kataklizmák csapdája. Szerk. Palánkai Tibor és mások. Budapest, 2008. (TSR Model Kft.). 220
Lévai Imre, A komplex világrendszer evolúciója. A globális és regionális politikai gazdaságtan alapvonalai. Akadémiai Doktori Értekezés. Budapest, 2006. 230.
metaelmelet.hu/pdfek/tanulmanyok/a_globalizacio_metafilozofiaja.pdf -
www.pontkiado.hu/sandor-gyorgy_belivek_03.pdf -
Pók Katalin, Posztmodern értékvilág és iskola. A szabad ember. Interdiszciplináris pedagógiai és az eredményesség akadályai. Az V. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai. Debrecen, 2007 szeptember. Szerkesztette: Kiss Endre és Buda András. Debrecen, 2008. 153.és 158.
http://www.multibook.hu/katalogus/Politika_tarsadalomtudomany/Monetarista_globalizacio_es_magyar_rendszervaltas/konyv.10794.html
http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=29101&lan=EN
László Molnár, Is There Future without Alternative? Megjelenés előtt.
Varga Csaba, Az új globalizáció természetrajza Polgári Szemle, 2008. május - 4. évfolyam, 2. szám és
http://www.polgariszemle.hu/app/interface.php?view=v_article&ID=256
Varga Csaba, A globalizáció metafilozófiája. http://www.vargacsaba.hu/docok/global_meta.doc
IFJ. SIPKA SÁNDOR, Németh László utópiatriásza.
http://www.hitelfolyoirat.hu/arch/0406/muhely.html, 271, 278, 260, 270.
Varga Csaba, Holisztikus fogalom és (meta)elméleti kategória. Reflexiók. Megjelenés előtt
Dr. Zágorec-Csuka Judit,Az anyanyelv az életemben.Hűség és kétnyelvűség a muravidéki magyarok identitásának a tükrében. (2009). Megjelenés előtt.


A jelen új kihívásainak megvilágításában (2003)

www.pim.hu/Online/Tudományos elemzés.html
http://www.neumann-haz.hu/scripts/webkat?session=3798821&infile=hitlist.html&rs=157705&nh=20&fhn=1&tnh=34&dnh=20&query=Kiss+Endre&n_query=Kiss+Endre


Alexander Bernát Spinozája…(2003)

Deutsch Gábor A "szemle" újjáélesztése. http://www.or-zse.hu/konyv122.htm
Csepregi Klára, Holland (flamand, fríz, németalföldi, afrikaans)-magyar bibliográfia. Hollandián kívül és Magyarországon megjelent írások. Budapest, Országos Széchenyi Könyvtár, 2008. március 1.


Megérteni a tudástársadalmat (2003)

www.szochalo.hu/tarselmelet-index.php
Sulokné Anwar Zsuzsa, Hol tart Magyarország az információs társadalomhoz vezető úton? Budapest, 2005. 203.
http://www.szochalo.hu/szochalo-tudomany/hircentrum/article/100549/744/page/3/


Az információs társadalom kísértete (2003)

www.sulinet.hu/evilag/augusztus/001-Balog.pdf
Király Ferenc, Mi lesz, ha van? http://www.inco.hu/inco9/ekozig/cikk1h.htm


"…a romházak mögül felkelt a hold…" G.A. úr X-ben - negatív utópia a létező szocializmusról (2003)

Veres András, Szempontok az Ítélet nincs mai megítéléséhez. in: Mérlegen egy életmű. Szerkesztette Botka Ferenc. Budapest, 2003. 141. és
Botka Ferenc, Bevezetés helyett. Utóélet - változó világban. in: Mérlegen egy életmű. Szerkesztette Botka Ferenc. Budapest, 2003. 217.
Botka Ferenc, Előszó. in: Déry Tibor, Szép elmélet fonákja. Cikkek, művek, beszédek, interjúk. (1945-1957), Budapest, 2002. 11.
"…mondjunk le a hazugságról" (Szempontok az Ítélet nincs mai megítéléséhez. in: Veres András, Távolodó hagyományok. Irodalom- és eszmetörténeti tanulmányok. Budapest, 2003. 100.
Veres András, Szempontok az Ítélet nincs mai megítéléséhez. in:
http://www.szochalo.hu/index.php?id=772&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=100676
http://www.pim.hu/object.05654b12-1ade-4eb8-a091-b572fb230537.ivy


Le Pen és a jobboldali populizmus. A jobboldali populizmus rekonstrukciója a világtörténelmi átmenet korszakában (2003)

Francia tanulmányok. Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanulmányok Intézete. www. diplomacia.hu/tan/db/kurzus.asp
http://www.diplomacia.hu/tan/db/kurzus.asp?id=CKMWYL
Szűcs Anita, Az "exception francaise" erodálódása és a megváltozott francia nagyhatalmiság. Franciaország kettős válsága. Ph.d. értekezés, Budapest, 2006. Budapesti Corvinus Egyetem Doktori iskolája. (Megjelenés előtt.) 230.


Információ és tudás a társadalomban (2003)

http://www.vilmos.csanyi.net/index.html
http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=2003-06-tf-Kiss-Informacio


Kiss Árpád műveltség-koncepciója a tudástársadalom perspektívájából (2003)

Báthory Zoltán, Kiss Árpád idézése. in: Interdiszciplináris pedagógia és az elvárások forradalma. A III. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai. Szerk. Buda András és Kiss Endre. Debrecen, 2005. 10.
http://www.pedagogia-online.hu/mpt/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=12
www.oki.hu/cikk.php?kod=2003-05-ta-Kiss-Kiss.html - 55k -
Báthory Zoltán, Kiss Árpád társadalompedagógiája. in: Neveléstörténet. 4. évfolyam, 1-2.szám. 2007. 193.
http://www.kjf.hu/nevelestortenet/index.php?act=menu_tart&rovat_mod=archiv&eid=35&rid=2&id=268
http://www.neumann-haz.hu/scripts/webkat?session=3798821&infile=hitlist.html&rs=157705&nh=20&fhn=1&tnh=34&dnh=20&query=Kiss+Endre&n_query=Kiss+Endre
Bicsák Zsanett,Pedagógiai reflexió az ember lényegéről Kiss Árpád olvasata alapján. Új Pedagógiai Szemle, 2008. Megjelenés előtt.
Trencsényi László, Autonómia és/vagy transzmisszió A Magyar Pedagógiai Társaság 1967-es újjáalakulásának tanulságai. Megjelenés előtt.
Bihari Ildikó, Kiss Árpád műveltség-képe. Megjelenés előtt.
Nyilas Ildikó, Kiss Árpád műveltségeszménye H. G. Gadamer hermeneutikájának tükrében. Megjelenés előtt. 2008.


Marxismus, Psychoanalyse, Anthropologie (2003)

www.bu.edu/wcp/SocTalk/html
www.karl.jaspers.org/kisna/international.htm
www.paideiaproject.com/Kjsna/international.html
www. filozófia-blog. 1968-kutatás haladóknak


Der Daemmerzustand in philosophischer, psychologischer und romanaesthetischer Beleuchtung (2003 - a címlapon tévesen: 2002)

www.msh-reseau.prd.fr/RevueSom/detailrevue.jsp. Revue Austriaca.Maisons des Sciences de l'Homme. Le Portail du Reseau
Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon.Band XV (1999) és
http://www.bautz.de/bbkl/b/broch_h.shtml
artsci.wustl.edu/~iab/brochbibliographie.doc
Christine Mondon, Hermann Broch oder die Idee des Menschen. 2008. Megjelenés előtt.


Az etikai irányzatok tipológiája a normativitás horizontja előtt (2003)

www.vilagossag.hu/pdf/20030702151255pdf
Folyóiratszemle II. 2002. október - 2003. szeptember
http://www.neumann-haz.hu/scripts/webkat?session=3798821&infile=hitlist.html&rs=157705&nh=20&fhn=1&tnh=34&dnh=20&query=Kiss+Endre&n_query=Kiss+Endre


Between Neopositivism-Neoliberalism and Postmodernism (2003)

www.prs-ltsn. leeds.ac.uk/organisations/aipph/report2002html
JM Brown, International philosophy conference in Bonn, Germany, 30 October - 3 November 2002. http://prs.heacademy.ac.uk /documents / event_reports /aipph_ conference_2002-report. html
Will C. van den Hoonaard , On ethics regimes and the problem of maintaining the face of qualitative research: a commentary on Iara C. Z. Guerriero´s and Sueli Dallari's paper. in: Ciencia & Saúde Coletiva, 13(2):312-328, 2008. és www.scielosp.org/pdf/csc/v13n2/a03v13n2.pdf -


Történelmi és társadalmi téridő a jövőkutatás perspektivájából (2003)

Nováky Erzsébet, A téridő problematika a jövőkutatás módszertanában. Tanulmány a tér-idő problematika a kortárs jövőkutatásban és filozófiában c. FKFP-0245/2000. nyilvántartási számú kutatási program keretében (2004. július-augusztus)
Fodor János, Trendek és tendenciák, kialakult modellek és lehetséges stratégiák az internetes közművelődési tájékoztatásban. Ph.d. disszertáció. Budapest, 2005. 169.
Nováky Erzsébet, Jövőkutatás a változások hálójában. in: Jövőkutatási körkép. Tanulmányok a jövő fényköréből. Budapesti Corvinus Egyetem, Jövőkutatási Tanszék. 2006. Szerkesztette Hideg Éva és Nováky Erzsébet. (ISBN 963 503 35211). www.jovokutatas.hu/ korkep_2006/Novaky_Erzsebet és http://novaky.jovokutatas.hu/download/Tanulmanymagyar/Novakyvaltozas2004.doc
Nováky Erzsébet, A téridő-problematika a jövőkutatás módszertanában. in: Társadalmi tér, idő, téridő a jövőkutatásban Szerkesztette Hideg Éva. Budapest, 2005. 55. és 80.
http://infotars.extra.hu/e107_plugins/links_page/links.php
http://www.neumann-haz.hu/scripts/webkat?session=3798821&infile=hitlist_nav.html


Az iskola és a világ filozófiája (2003)

Mészáros András, Iskolai filozófia Magyarországon a XVI-XIX. században. in: Fórum Társadalomtudományi Szemle. IV.évfolyam, 2002/3. szám és epa.oszk.hu/00000/00033/00011/konferencia.html
Laczkó Sándor: Kant magyar recepciója. A magyar nyelvű Kant-irodalom tájékoztató bibliográfiája. = Világosság 2004/6. 91-98.
http://startadsl.hu/hankovszky/okta/kantbib


Mitől függ az európai identitás? (2003)

Dr. Zágorec-Csuka Judit, Mitől függ a muravidéki magyarok identitása?
Útkeresés az európai unió lehetőségei és útvesztői közt (2006). Megjelenés előtt.
Dr. Zágorec-Csuka Judit,Az anyanyelv az életemben. Hűség és kétnyelvűség a muravidéki magyarok identitásának a tükrében. (2009). Megjelenés előtt.


A differencia-logika filozófiai változataihoz (2003)

anthropolis.ngo.hu/archivum/szaklap.htm
Pók Katalin, Recenzió a posztmodernről Ami a posztmodern diskurzusokból hiányzik 2006 (Megjelenés előtt)
Pintér Zsuzsanna, Hatalom és büntetés Foucault elemzéseinek tükrében. Szakdolgozat. Megjelenés előtt, 2002.
http://generalit.de/
http://igkultur.at/igkultur/transfer/news/1161604108/reader2kl.pdf
http://www.neumann-haz.hu/scripts/webkat?session=3798821&infile=hitlist.html&rs=157705&nh=20&fhn=1&tnh=34&dnh=20&query=Kiss+Endre&n_query=Kiss+Endre

Az erény fogalmának rehabilitációja Schelernél (2003)

www.bautz.de/bbkl/s/s1/scheler_m_f.shtml - 13k -
www.elib.hu/04800/04837/04837.pdf


Une Métacritique de Friedrich Nietzsche sur les arts (2003)

Jean Monnet Center for International and Regional Economic Law C Justice, BYU School of Law
www.jeanmomonnetprogram.org/TOC/search. php issue sid=10583563383 pagemode-issue
www.ora-web.swkk.de:7777/nie-biblio-online/nietzsche.pes_reg_show
http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a783017004~tab=related
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/result.cfm?start=1&article_title=&languageid=0&journalid=0&year_published=0&firstname=Endre&lastname=Kiss
http://www.informaworld.com Everyday Creativity and the Arts - Everyday Creativity and the Arts. Author: Ruth Richards World Futures Journal of General Evolution informaworld Journals eBooks Reference Works


A posztszocialista nemzetproblematika - másfél évtized távlatából (2003)

www.veab.mta.hu/aktualis/2003.Beszamolo.doc
http://www.foruminst.sk/index.php?p=&t=a&xp=4&Data_Id=6&From=200&Col=3&MId=&Lev=&Ind=10&sword=&syear=2003&syear_from=&syear_to=&sgroup=&sfilt=t&SearchBibl=&P=publ/szemle/2001_2/szemle_2001_2,hushegyi,


A szocializmus vélt vagy valóságos tudatalattija (Hendrik de Man és József Attila) (2003)

Agárdi Péter, "Meglett" könyv az értekező József Attiláról (Lengyel András: "…gondja kél a gondolatban"). in: Forrás, 2006/11. 125. és www.forrasfolyoirat.hu/0610/agardi.pdf illetve www.forrasfolyoirat.hu/
0611/index.html


Entre le néo-positivisme-néo-liberalisme et le postmoderne (2003)

www. history-journal. de/articles/hjg-eartic-j00043.html
https://liste.racine.sa.it/pipermail/sissco/20003-March/002846.html
Jean Monnet Center for International and Regional Economic Law C Justice, BYU School of Law
JM Brown, International philosophy conference in Bonn, Germany, 30 October - 3 November 2002. http://prs.heacademy.ac.uk /documents / event_reports /aipph_ conference_2002-report. html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Libéralisme
http://www.cesbar.info/Ideels.htm
Ideels - wwwmyspacecom/guibertfrancois - CESBAR.INFO
http://www.erritorioscuola.com/wiki/fr.wikipedia.php.Libéralisme
http://search.bluewin.ch/bw/search/web/fr/result.jsp?query=un+prof+viole+son+%C3%A9l%C3%A8ve&service=wikipedia&mode=advanced&region=&language=fr&pager.offset=40
http://www.socialsquare.com/index.php?node_id=56&action=view&id=111
Social Square - Annuaire Belge - Pages Glossaire
http://wapedia.mobi/fr/Lib%C3%A9ralisme
Libéralisme (philosophie) sur l'encyclopédie Recherche.fr
www.recherche.fr/encyclopedie/Libéralisme_(philosophie) -
Will C. van den Hoonaard , On ethics regimes and the problem of maintaining the face of qualitative research: a commentary on Iara C. Z. Guerriero´s and Sueli Dallari's paper. in: Ciencia & Saúde Coletiva, 13(2):312-328, 2008. és
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lib%C3%A9ralisme "
http://www.yasni.de/person/lipina/lari%DFa/lari%DFa-lipina.htm
www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232008000200003&lng=en&nrm=iso&tl... - 30k -


A tudástársadalom tudása (2003)

Ásványi Ilona, Az idén 70 éves Magyar Könyvtárosok Egyesülete
http://www.eke.hu/images/hirlevel/6ekehirlevel.doc.


Zwischen Wissen und Glauben. Karl Mannheims Rekonstruktion des Konservatismus (2003)

http://sammelpunkt.philo.at:8080/view/year/NULL.html
http://sammelpunkt.philo.at:8080/1640/
http://sammelpunkt.philo.at:8080/1640/1/kiss.pdf


Eszmék, a modernitás kora, a jelenkor. Kerekasztal-beszélgetés (2003)

http://www.szochalo.hu/folyoiratok/hircentrum/article/100659/1314/


Embernek lenni és fel nem adni (2003)

http://www.neumann-haz.hu/scripts/webkat?session=3798821&infile=authk.glue&key=1174&query=Kiss+Endre


A tudás hideg és meleg frontja (2003)

http://www.neumann-haz.hu/scripts/webkat?session=3798821&infile=hitlist_nav.html


Krzysztof Glass, der Intellektuelle und der Politikwissenschaftler (2003)

http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Glass


Aesthetische Erziehung…Denken mit Beuys (2003)

Dieter Koepplin, Was der Pharao im Geiste spricht. Der bressere Materialist strebt nach Gleichgewicht: Endlich wird das Werk von Joseph Beuys als Ganzheit betrachtet. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2000. november 12.
Volker Harlan, Universelle Kreativitaet. Joseph Beuys-Symposion in Budapest. Das Goetheanum, 50/2000. 1045.


Spinoza vor dem Horizont der Typologie der Urteilsbildung in der Ethik (2003)

www.astro.ac.at/-astro/TP/WHP.html
www.abebooks.fr/search/sortby/3/kn/+Nagl+Ludwig+Pragmatismus - 89k -
Directory - World - Deutsch - Wissenschaft - Geisteswissenschaften - Philosophi


Die Mission von TRANS…(2004)

www.inst.at/termine/trans_praesentationen2002-2003.htm - 14k -


Hermann Brochs Philosophie im Kontext…(2004)

Jahrbuch der Ungarischen Germanistik. 2005. Herausgegeben von Magdolna Orosz und Terrance Albrecht. Budapest/Bonn, 2006. 469.
http://www.literaturhaus.at/zirkular/symposien/vorschau/20010621_20010624_broch/


Die Wirklichkeit postmetaphysischer Pluralitaet. Zur Interpretation der philosophischen Gegenwart (2004)

Brunczel Balázs, A luhmanni elmélet felépítése. Disszertáció. Megjelenés előtt. (2007)


A bizonyosság bizonytalansága : globalizáció és változás (2004)

http://www.neumann-haz.hu/scripts/webkat?session=3798821&infile=hitlist.html&rs=157705&nh=20&fhn=1&tnh=34&dnh=20&query=Kiss+Endre&n_query=Kiss+Endre


Differenzen in Theorie und Wirklichkeit der Globalisierung (2004)

www.sicherheitspolitik_dss.de/publ.0000.htm
Für Entmilitarisierung der Sicherheit. Dresden, 2001. 104.
http://generalit.de/
http://igkultur.at/igkultur/transfer/news/1161604108/reader2kl.pdf


Metaphysik oder Existenz (2004)

Jahrbuch der Ungarischen Germanistik. 2005. Herausgegeben von Magdolna Orosz und Terrance Albrecht. Budapest/Bonn, 2006. 469.
http://www.neumann-haz.hu/scripts/webkat?session=3798821&infile=authk.glue&key=1174&query=Kiss+Endre


Magyarország haladási irányai a globális tudástársadalom korában (2004)

http://webprojekt.blogspot.com/
http://infotars.extra.hu/e107_plugins/links_page/links.php


A globalizáció önálló értelmezéséből fakadó új változás- és fejlődésértelmezések (2004)

Nováky Erzsébet, Jövőkutatás a változások hálójában. in: http://novaky.jovokutatas.hu/download/Tanulmanymagyar/Novakyvaltozas2004.doc
Nováky Erzsébet, Jövőkutatás a XXI. században. Jubileumi kötet Czabán János 70. születésnapjára. Budapest, 2005. 125.
http://www.merenyi.baptist.hu/index.php?m=1879
http://infotars.extra.hu/e107_plugins/links_page/links.php
Nováky Erzsébet, Jövőkutatás a változások hálójában. in: Jövőkutatási körkép. Tanulmányok a jövő fényköréből. Budapesti Corvinus Egyetem, Jövőkutatási Tanszék. 2006. Szerkesztette Hideg Éva és Nováky Erzsébet. (ISBN 963 503 35211). 8. 11.


Kiss Árpád pedagógiájának első korszaka (2004) (A pályakezdő Kiss Árpád pedagógiai rendszeréről)

Neveléstörténet, 2004/1. 149.
http://www.tanszertar.hu/eken/2006_03/tj_0603.htm
www.kjf.hu/nevelestortenet/index.php?act=menu_tart&rovat_mod=archiv&eid=30&rid=10&id=116 - 29k -


A nemzetközi politikai rendszer kialakítása a globalizáció korában (2004)

Auswahl zu aktuellen Themen zum Themenfeld Verstaendigung mit Osteuropa aus dem Bestand der Bibliothek der Friedrich Ebert Stiftung. www.
Nach dem Feurwerk. in: FES INFO/2004/2. 26. és www. fes.de/inhalt
/Dokumente/FES_INFO/INFO_04_2.pdf.
Friedrich Ebert-Stiftung, Bibliographie der Veröffentlichungen, 2004,Bonn, 2005. Nr. 528, S. 86.


Utópiák nélkül (2004)

www.evilagonline.hu/index.php


Ein Versuch, Ludwig Feuerbachs Begriff der Aufklaerung zu bestimmen (2004)

Hans Jürg Braun, Einleitung. in: Ludwig Feuerbach und die Fortsetzung der Aufklaerung. Zürich, 2004. 7.
Ludwig Andreas Feuerbach- Bibliographie. Berlin, 2002 . (interneten is)


Nietzsche in einer Soziologie der fröhlichen Apokalypse (2004)

The Center for Austrian Studies at the Hebrew University of Activities. 2001/2002., 13, 14.
www.ora-web.swkk.de:7777/nie-biblio-online/nietzsche.pes_reg_show
Jahrbuch der Ungarischen Germanistik. 2005. Herausgegeben von Magdolna Orosz und Terrance Albrecht. Budapest/Bonn, 2006. 469.


Erkenntnis als maechtiger Affekt. Nietzsche-Studien (2004)

(recenzió) Simion Danila, UN NIETZSCHEAN BUDAPESTAN (megjelenés előtt)
(recenzió) Cristiana Senigaglia, KISS, Endre, Erkenntnis als mächtiger Affekt, Nietzsche-Studien, Traude Junghans Verlag, Cuxhaven & Dartford, 2003, 158 S.
http://www.inco.hu/inco12/kitekint/cikk3h.htm és Österreichisches Jahrbuch für Philosophie. Herausgegeben von Hans-Dieter Klein. Wien, 2007. XXXVIII (2006). (Braumüller) 340-344. és Philosophischer Literaturanzeiger
Band 60 (2007). VIII,
(recenzió) n.n. Endre Kiss, Die Erkenntnis als maechtiger Affekt. Concordia 49-2006. 105-110.
http://wolfram.schneider.org/lib/all/e/r/erk_1.html
Álmos Csongár, Der Sozialismus aus Nietzscher Sicht. in: Gegner. Monatsschrift. Heft 8, Februar bis April 2001. 18.
www.ora-web.swkk.de:7777/nie-biblio-online/nietzsche.pes_reg_show
Cristiana Senigaglia, Nietzsche's Idea of Epigonism. 2005. (Megjelenés előtt).
taylorandfrancis.metapress.com/index/J32037W8LL8112H7.pdf
Stefan Elbe, Europe: A Nietzschean Perspective. Routledge, 2003.
http://www.philosophylists.info/DepartmentalSnapshots.html
http://www.questia.com/searchAboutAuthor/Endre-Kiss
www.cerphi.net/bbs/alpha/k.htm - 11k
Online Catalog - erk(ennen)
http://devplw.library.upenn.edu/cgi-bin/sdi/vbook/browse?type=lcsubc&key=Nietzsche%2C%20Friedrich%20Wilhelm%2C%201844-1900%20--%20Dictionaries
devplw.library.upenn.edu/cgi-bin/sdi/vbook/browse?type=lcsubc&key=Knowledge%2C%20Theory%20of%20--%20P...
www.jugendhilfeagentur.de/Erkenntnis.htm - 57k -
?????? ????? d_future@mail.ru


On the Methodological Originality of 'Crowds and Power' and the Problem of Renaturalizing the Political Domain (2004)

Justin Stagl, Alltag als Thema der Kulturwissenschaft. in: Editha Hörandner, Stefan Benedik Karner (Hg), "Durch die Jahre ist es immer besser geworden". Alltagsbewaeltigung in der Szerermark 1945-55. 2007. (Lit-Verlag). 33 és 34.


Does Mass Psychology Renaturalize Political Theory? On the Methodological Originality of "Crowd and Power (2004)

www.jeanmonnetprogramm.otg/TOC/search/issue=9490793867…
www.ingentaconnect.com/.../cele/2004/00000009/…/art.00001/citations/jsessionid=3dfn17r8ojbsl-alia
http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a762358601~tab=related
Jean Monnet Center for International and Regional Economic Law C Justice, BYU School of Law
Worldwide Political Science Abstracts. in: www.csa.com/
author_relations/author_display.php
http://www.canettigesellschaft.ru.acad.bg/Inhalt1.htm
content~content=a713726020~db=all.htm
artsci.wustl.edu/~iab/brochbibliographie.doc
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/result.cfm?start=1&article_title=&languageid=0&journalid=0&year_published=0&firstname=Endre&lastname=Kiss


Magyarország útja az EU-ba (2004)

Tamás Orosz, Nationalstaaten - bringt die EU deren Aufgabe oder Staerkung? in: Pester Lloyd, 19. November 2003.
fesportal.fes.de/pls/portal30/docs/FOLDER/THEMEN/60JAHREKRIEGSENDE/Literaturnachlass.111
http://tinweb.etk.mtapti.hu:8080/monguz/index.jsp
Auswahl zu aktuellen Themen zum Themenfeld Verstaendigung mit Osteuropa aus dem Bestand der Bibliothek der Friedrich Ebert Stiftung. www. fes.de/library/index.qr. html
Nach dem Feurwerk. in: FES INFO/2004/2. 26. és www. fes.de/inhalt
/Dokumente/FES_INFO/INFO_04_2.pdf. és Europas neue Dimensionen. www.degepol.de/downloads/INFO02-04.pdf
LiteraturNachbarn.pdf. http://www.fes.de/library/index.gr.html
www.fesbp.hu/hun/ertekesvalosag=kisseu.rth


Kiss Árpád a negyvenes években (2004)

Brezsnyánszky László, Előszó. in: A Debrceni Iskola. Szerkesztette: Brezsnyánszky László és Fenyő Imre. Debrecen, 2004. 12.
http://www.pedagogia-online.hu/mpt/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=12
http://www.tanszertar.hu/eken/2006_03/tj_0603.htm


Tudástársadalom, globalizáció, aktorok (2004)

Hideg Éva, A :"Jövőkutatás az interaktív társadalomban" c. OTK-Pályázat (T 48539) kutatási beszámolója (2005. kézirat)
http://webprojekt.blogspot.com/
http://infotars.extra.hu/e107_plugins/links_page/links.php
http://www.mibe.info/index.php?oldal=oldal&o=e-kozigazgatas_nyilvanossag


Szemantika és tipológia a filozófiában (2004)

Brunczel Balázs, A luhmanni elmélet felépítése és a funkcionalizmus aktualitása.
Demokráciaelmélet és demokratikus deficitek a globalizáció korában (Demokratietheorie und demokratische Defizite im Zeitalter der Globalisierung). Budapest, 2007. (Friedrich Ebert Alapítvány és Német-Magyar Filozófiai Társaság kiadása). 53. 64.
Brunczel Balázs, A luhmanni elmélet felépítése. in: Társadalomkutatás 25 (2007) 3. 315.,318.


Alexander Bernát Spinozája és a diszciplínává váló magyar filozófia (2004)

Babits Antal, Maimonidész -a titkok Mestere. 2008. Megjelenés előtt. -
Csepregi Klára, Holland (flamand, fríz, németalföldi, afrikaans)-magyar bibliográfia. Hollandián kívül és Magyarországon megjelent írások. Budapest, Országos Széchenyi Könyvtár, 2008. március 1.


Európai gyanú (2004)

http://www.neumann-haz.hu/scripts/webkat?session=3798821&infile=hitlist.html&rs=157705&nh=20&fhn=1&tnh=34&dnh=20&query=Kiss+Endre&n_query=Kiss+Endre


A nemzeti mitológiák rekonstrukciójához (2004)

http://sv.wordpress.com/tag/millenium/
Huszadik's Weblog .Beöthy Zsolt: A magyar irodalom kistükre (1896)
http://wordpress.com/tag/millenium/
http://huszadik.wordpress.com/2007/09/14/beothy-zsolt-a-magyar-irodalom-kistukre-1896/
http://www.schweizermonatshefte.ch/index.php?nav=frhr&artikel=534


A globalizáció társadalomfilozófiai körvonalai (2004)

http://www.moderntudas.net/modules.php?name=Sections&op=printpage&artid=3


Globalizáció, tér, idő…(2004)

http://www.neumann-haz.hu/scripts/webkat?session=3798821&infile=hitlist.html&rs=157705&nh=20&fhn=1&tnh=34&dnh=20&query=Kiss+Endre&n_query=Kiss+Endre


Schelers Wissensphilosophie vor dem Horizont des neuen Begriffes des Wissens und der Wissensgesellschaft", Kurzfassung eines Vortrags, erstellt am 1.7.2004

Raimund Hofbauer "Wissen: Brillanz durch Bilanz? Dissertation, 2008. 26.


The Secret Symmetry Between Neopositivism-Neoliberalism and Postmodernism [article on the Internet] 2004

www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232008000200003&lng=en&nrm=iso&tl... - 30k -


Az ígéret földje előtti sivatag (2004)

Krisztina Ónodi, Hungary and the Perspective on Sustainability. in: The Future of Europe.Sustainable Development and Economical Growth?
http://www.clubofrome.at/events/2007/future/onodi.html


Aesthetische Erziehung. Denken mit Beuys (2005)

Jahrbuch der Ungarischen Germanistik. 2005. Herausgegeben von Magdolna Orosz und Terrance Albrecht. Budapest/Bonn, 2006. 469.
http://beuys-cage.blogspot.com/
www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=d93142ec-b0f0-4b2b-b31a-79b377b113a0
http://beuys-cage.blogspot.com/2007/04/denken-mit-beuys.html
://www.noolys.net/cgi-bin/blog_Jugend.html
www.noolys.net/cgi-bin/blog_Kulturelles.html © 2006 -
http://beuys-cage.blogspot.com/feeds/posts/default
Dieter Koepplin, Was der Pharao im Geiste spricht. Der bressere Materialist strebt nach Gleichgewicht: Endlich wird das Werk von Joseph Beuys als Ganzheit betrachtet. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2000. november 12.
Volker Harlan, Universelle Kreativitaet. Joseph Beuys-Symposion in Budapest. Das Goetheanum, 50/2000. 1045.


Az uralkodó eszmék és a magyar trilemma (2005)

MATISZ Hírlevél 2006.02. szám
http://sajto.netlock.szerafstudio.hu/cikk.php?news_id=1572
http://www.neumann-haz.hu/scripts/webkat?session=3798821&infile=hitlist.html&rs=157705&nh=20&fhn=1&tnh=34&dnh=20&query=Kiss+Endre&n_query=Kiss+Endre


In der Falle der Differenz (2005)

www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=9B405244-54FD-43C8-ADAF-347CFF3B6868
CEEOL Anachronia , Issue 07 /2005 C.E.E.O.L. main page


Az iskola és az univerzális filozófia között (2005)

Jahrbuch der Ungarischen Germanistik. 2005. Herausgegeben von Magdolna Orosz und Terrance Albrecht. Budapest/Bonn, 2006. 469.
Mészáros András, Iskolai filozófia Magyarországon a XVI-XIX. században. in: Fórum Társadalomtudományi Szemle. IV.évfolyam, 2002/3. szám és
Laczkó Sándor: Kant magyar recepciója. A magyar nyelvű Kant-irodalom tájékoztató bibliográfiája. = Világosság 2004/6. 91-98.
http://startadsl.hu/hankovszky/okta/kantbib
Dr.Czakó Kálmán, A pedagógia gyakorlat és a filozófiai megfontolások összekapcsolása. Kézirat. Megjelenés előtt. 2008.


Friedrich Nietzsche evilági filozófiája (2005)

(recenzió) Kunszt György, Különleges és nagyszabású fejlemény a magyar filozófia történetében. Magyar Tudomány, 2006/1. 118-120. és www.matud.iif.hu/06jan/20.html#Kunszt
(recenzió) Bugyinszky György, Imigyen is szól. Kiss Endre: Friedrich Nietzsche evilági filozófiája - életreform és kriticizmus között. in: Magyar Narancs, 2006/13. 38.
(recenzió) Pethő Bertalan, Kiss Endre Nietzsche-könyvéről. in: Magyar Filozófiai Szemle, 2005/4. 823-827. (Magyar Filozófiai Szemle, 2008/1-2. 207-211.)
(recenzió) Evilágian filozófálni. Megjegyzések Kiss Endre Nietzsche-könyvéről.
in: Pethő Bertalan, Határjárás. Posztmodern végeken. Budapest, 2006. (Platon), 140-164.
(recenzió) Bakondi Lilla, A nietzschei filozófia az Emberi - túlságosan emberi tükrében. Kiss Endre Nietzsche-könyvéről. in: disputa, 2006/11-12. 85-87.
http://www.deol.hu/main.php?c=1951 valamint: www.deol.hu/disputa/
2006/Disputa_01-11.pds
(recenzió) Rathmann János, Az élő, az evilági Nietzsche. Kiss Endre Nietzsche-könyvéről. in: Pro Philosophia Füzetek, 48. 2006.167-169.
(recenzió) Molnár János, Kiss Endre: Friedrich Nietzsche evilági filozófiája Kriticizmus és életreform között.in: http://www.inco.hu és http://www.gondola.hu/cikkek/54620 Könyv az értékteremtő Nietzschéről.mht
(recenzió) Molnár János, Valóságfilozófia: értékállítás a filozófiai gondolkodásban. in. gondola, cgp 2007. november 24 és
www.inco12/kitekint/cikk1h.htm
(recenzió-interju) Csokonai Gábor, Nietzsche filozófiája új köntösben. in:
http://www.somogy.hu/index.php?cid=1712 (2005)
(rec) Tandori Dezső, Évadvégi búcsúlajstrom.. in: Új Könyvpiac, 2005. december 12 és http://www.ujkonyvpiac.hu/cikkek.asp?id=2555
Friedrich Nietzsche evilági filozófiája. Beszélgetés a Tér - Idő - Labirintus c. rádióműsorban. Riporter Sipos Júlia. Kossuth Rádió.
Held József, Friedrich Wilhelm Nietzsche (filozófus, pszichológus, antikrisztus) ésaz európai kultúra uj átértékelése. in: www. mta. hu file /admin /szekfoglalok/ 000884.pdf
Hrotkó Larissza, Az akarat szabadságáról és Isten szeretetéről, Megjelenés előtt.
www.dura.hu/html/linkek/bublio/9-15.html
www.alkotmany.ngo-hu/toth_allam_es_tarsadalom-html
Tóth Tibor, A self-control esztétikája (A Shaftesbury Study). in: www.alkotmany.ngo.hu/toth_allam_és_tarsadalom.html.
Álmos Csongár, Der Sozialismus aus Nietzscher Sicht. in: Gegner. Monatsschrift. Heft 8, Februar bis April 2001. 18.
www.ora-web.swkk.de:7777/nie-biblio-online/nietzsche.pes_reg_show
Jahrbuch der Ungarischen Germanistik. 2005. Herausgegeben von Magdolna Orosz und Terrance Albrecht. Budapest/Bonn, 2006. 469.
http://vartam.blogspot.com/
http://www.poezie.ro/index.php/article/75236/index.html
Tényi Tamás, Nietzsche és a pszichológia. Pécs, 2007. (Pécsi Tudományegyetem). 154.
Sepsi László, Nietzsche és tömegkultúra.Megjelenés előtt (2008)
www.ok.hu/.../linktar/tudomany/tarsadalomtudomany/filozofia/filozofusok/Lukacs_Gyorgy/index.html - 20k
Bacsó Beáta, Karinthy Frigyes messiás-figurája a nietzschei és a freudi hatás valamint a zsidó megváltás fogalomkörében. OR-ZSE Szakdolgozat. Megjelenés előtt. (2008) 17. 22., 84.
Franklin Penn Library Catalog - Detailed Record View
Egyed Péter, A modernitás értékszemléletének a felbomlása. in: Érték és történelem. Szerkesztette Egyed Péter. Kolozsvár, 2008. 172 és 173.
Lasztóczy Petra, Nietzsche és a genealógia. Kézirat. 2008.
Bognár, Bulcsu: Friedrich Nietzsches Kulturkritik in seinen ersten unzeitgemäßen Betrachtungen, Unterricht und Kultur
Zeitschrift für Pädagogik und Kultur1. Jg. Heft 1. 2008. p. 5-17.


Megjegyzések Lányi Gusztáv koncepciójához a politikai pszichológia megalapozásáról (2005)

Lányi Gusztáv, Politikai magatartás-vizsgálatok.www. szoc.elte.hu/ frames/ frame302/fram3024/mai30 241/main2431/1413-07/2413-071.pdf.
Lányi Gusztáv, Politikai pszichológia - tanulás közben. in: Lányi Gusztáv (szerk), Politikai pszichológiai tükörben. Magyarország 1990-2005. 11.
http://www.tatk.elte.hu/object.c6fcca84-5766-4831-87ee-617814c29f4c.ivy


Max Weber "Protestáns etiká"-ja az etika egy lehetséges tipológiájának horizontja előtt (2005)

SzocHáló. Társadalomtudományi On-Line. Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetségének honlapja. (é.n.)
Brunczel Balázs, A luhmanni elmélet felépítése. Disszertáció. Megjelenés előtt. (2007)


Az Európai Únió válsága (2005)

Dr. Zágorec-Csuka Judit, Mitől függ a muravidéki magyarok identitása?
Útkeresés az európai unió lehetőségei és útvesztői közt (2006). Megjelenés előtt.
Tóth Ágnes, Magyarország gazdasági szerkezetének átalakulása a kilencvenes években a globalizáció körülményei között. in: Európai útelágazások. Budapest, 2006. Általános Vállalkozási Főiskola. http.//www. tudomanyosozlemenyek,.hu/TK_16. pdf. 86.
Dr. Zágorec-Csuka Judit,Az anyanyelv az életemben.Hűség és kétnyelvűség a muravidéki magyarok identitásának a tükrében. (2009). Megjelenés előtt.


Martin Heidegger, Nietzsche és a Harmadik Birodalom (2005)

forum.index.hu/Article/showArticle 9021166 46449760
www.ora-web.swkk.de:7777/nie-biblio-online/nietzsche.pes_reg_show
Jahrbuch der Ungarischen Germanistik. 2005. Herausgegeben von Magdolna Orosz und Terrance Albrecht. Budapest/Bonn, 2006. 469.


Alvajárás és érvényesség (2005)

Gábor Éva, Kié Koestler? in: Élet és irodalom, 2005. október 27. és
http://www.es.hu/pd/display…PUBLICISZTIKA0543&article=2005-1030-2248-16.
http://www.koestler.hu/koestler011013.html&hid=1134?PHPSESSID=4cb4264b37bdbdcc19d533df7e92cd26


Sleepwalking and Validity. Arthur Koestler's Theory of Science Development (2005)

Gábor Éva, Kié Koestler? in: Élet és irodalom, 2005. október 27. és
http://www.es.hu/pd/display…PUBLICISZTIKA0543&article=2005-1030-2248-16.
www.iskolakultura.hu/documents/2005/8/krit2005-8.pdf
http://www.vega2000.eu/ikultura-folyoirat/documents/2005/8/krit2005-8.pdf


Geheimnisse in Auflösung - Mátyás Rákosi blickt zurück (2005)

Heiko Haensel, Editorial. in: Jahrbuch für Historische Kommunismusfoschung. Berlin, 2005. 10.
Werner Röhr, Rákosi neu bewertet. in: Junge Welt, 2006. november 26. és www.jungewelt.de/2005/11-26/030.php
Maciej Górny: Rezension zu: Weber, Hermann; Mählert, Ulrich; Bayerlein, Bernhard H. u.a. (Hrsg.): Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung 2005. Berlin 2005. In: H-Soz-u-Kult, 24.03.2006, <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2006-1-199>.
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/zeitschriften/ausgabe=2258
Reiner Tosstorf: Rezension zu Hermann Weber, Ulrich Mählert, Bernhard H. Bayerlein, Horst Dähn, Bernd Faulenbach, Jan Foitzik, Ehrhart Neubert, Manfred Wilke (Hrsg.): Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung. in: Utopiekreative. Diskussion sozialistischer Alternative. Nr. 193. 2006. 1042-1043.
http://serials.ialhi.org/issues/issue_2120.asp
THE INTERNATIONAL NEWSLETTER OF COMMUNIST STUDIES ONLINE Issue XI (2005), no 18 (ISSN 1862-698X)
www.stiftung-aufarbeitung.de/downloads/pdf/2007/JHK1993-2007.pdf -
www.rosalux.de/cms/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Utopie_kreativ/193/193.pdf -
hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/zeitschriften/id=218&count=61&recno=13&ausgabe=2258 - 27k -
www.stiftung-aufarbeitung.de/downloads/pdf/2007/JHK1993-2007.pdf -
Werner Schmidt, Studien omkommunismen - Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung 2005. in: Arbatarhistoria, 2006/4. 47. és www.
www.arbark.se/pdf_wrd/
INCS - INCS vol. XI (2005), no 18
The International Newsletter of Communist Studies
http://www.mzes.uni-mannheim.de/projekte/incs/incs_vol11.html


Az életreform filozófiai meghatározásához (2005)

http://anarchizmus.lap
(rec) Lányi Katalin, Németh András - Mikonya György - Skiera Eberhard (szerk): Életreform és reformpedagógia - nemzetközi törekvések magyar pedagógiai recepciója. Budapest, 2005. in: Neveléstörténet 2000/6 (3. évfolyam, 1-2. szám). 231. és
http://www.kjf.hu/nevelestortenet/index.php?act=menu_tart&rovat_mod=archiv&eid=33&rid=8&id=182
Jahrbuch der Ungarischen Germanistik. 2005. Herausgegeben von Magdolna Orosz und Terrance Albrecht. Budapest/Bonn, 2006. 469.
DR. ZÁGOREC-CSUKA Judit, A női emancipáció kérdése egy muravidéki, magyar nemzetiségi költő perspektívájából nézve. Megjelenés előtt, in: Pannon Szemle.
www.tki.pte.hu/ikultura/documents/2005/2/kritika2006-2.pdf.
Madarász Tibor, Életreform és reformpedagógia - nemzetközi törekélsek magyar pedagógiai recepciója. in. Új Pedagógai Szemle, 2007. szeptember.188.
http://www.neumann-haz.hu/scripts/webkat?session=3798821&infile=hitlist.html&rs=157705&nh=20&fhn=1&tnh=34&dnh=20&query=Kiss+Endre&n_query=Kiss+Endre


A posztmodern filozófiáról, avagy az irodalomelmélet mint a filozófia titkos mozgatója (2005)

Kukorelly Endre, Hozzászólás. in: Hat vita. Szerkesztette Zelei Miklós, Simon Adrienn, Janox. Budapest, 2005. II.
Pók Katalin, Recenzió a posztmodernről Ami a posztmodern diskurzusokból hiányzik 2006 (Megjelenés előtt)
Farkas Zoltán, A Mindenegység vándora. Vlagyimir Szolovjov. Doktori Értekezés. Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Szeged, 2006. 6. 264. és http://phd.okm.gov.hu/disszertaciok/tezisek/2006/de_3450.pdf


Ten Years After. A Posztmodern Amerikában és a Nagy Átalakulás évtizede (2005)

Pethő Bertalan, Hozzászólás. . in: Hat vita. Szerkesztette Zelei Miklós, Simon Adrienn, Janox. Budapest, 2005. 131.132


A marxizmusról (2005)

Zelei Miklós és mások, Előszó. in: Hat vita. Szerkesztette Zelei Miklós, Simon Adrienn, Janox.Budapest, 2005. II.
Pethő Bertalan, Hozzászólás. in: Hat vita. Szerkesztette Zelei Miklós, Simon Adrienn, Janox.Budapest, 2005. 239.


Globalitás és interdiszciplinaritás (2005)

Zelei Miklós és mások, Előszó. in: Hat vita. Szerkesztette Zelei Miklós, Simon Adrienn, Janox. Budapest, 2005II.
Cséfalvay Zoltán, A globalizáció kihívásai Magyarországon. in: Hat vita. Szerkesztette Zelei Miklós, Simon Adrienn, Janox. Budapest, 2005 314.
Bogár László, Narratívák háborúja avagy lehetséges-e a "lét-történetírás"? in: Hat vita. Szerkesztette Zelei Miklós, Simon Adrienn, Janox. Budapest, 2005 314.
351. Pethő Bertalan, Zárszó. in: Hat vita. Szerkesztette Zelei Miklós, Simon Adrienn, Janox. Budapest, 2005 357.
Nach dem Feurwerk. in: FES INFO/2004/2. 26. és www. fes.de/inhalt
/Dokumente/FES_INFO/INFO_04_2.pdf.


Cleavage - Spaltung - Bartók (2005)

Zelei Miklós és mások, Előszó. in: Hat vita. Szerkesztette Zelei Miklós, Simon Adrienn, Janox. Budapest, 2005. III.
Pethő Bertalan, Zárszó. in: Hat vita. Szerkesztette Zelei Miklós, Simon Adrienn, Janox. Budapest, 2005 423.


A jelen filozófiája és a metaelméletek (2005)

Varga Csaba, A metaelmélet esélyei. in: www.inco.hu/inco11/fooldal.html (2005)
http://www.tminfo.hu/modules.php?name=AvantGo&file=print&sid=225


Postmoderne und/oder Rationalitaet (2005)

Bulletin de l'AIPPh no. 53, Octobre 2005.16-21.
(recenzió) The Club of Rom. European Support Centre News.Newsflash 6.
(recenzió) Alba Regia-fórum: Posztmodern és racionalitás. www. gondola.hu. 2002. május 22. (Kultúra)
http://www.vanstockum.nl/product/2372058/Cambridge-Companion-To-Foucault.html
Egyed Péter, A modernitás értékszemléletének a felbomlása
(The dissolution of the perspectives of values of the modernity)
http://egyed.adatbank.transindex.ro/belso.php?k=75&p=6439
http://adatbank.transindex.ro/vendeg/print.php?k=75&p=6439&a=&cl=n
www.univie.ac.at/hvf05/download/conference_abstracts.doc -
www.esc.clubofrome.org/news/newsflash8.html


Über Krise und Funktionswandel der Europaeischen Union (2005)

Eurománc. http://puska.index.hu/upload/EUROMANC_2006-Jan-19-13:24:47.doc
www.fesbp.ger/kitekintes.html.


Verdraengter Humanismus verzögerte Aufklaerung. Band 5. (2005)

(rec)Peter Stachel, Michael Benedikt, Reinhold Knoll, Cornelius Zehetner (Hg.), unter Mitarbeit von Endre Kiss: Im Schatten der Totaliterismen. Vom philosophischen Empirismus zur kritischen Anthropologie.Philosophie in Österreich 1920-195. in: Zeitgeschichte, 2006/3. 165-166. és http://www.univie.ac.at/zeitgeschichte/zeitgeschichte_zeitschrift/ztginh06.html
és http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/zeitschriften/id=58&count=1&recno=1&ausgabe=3299
(rec) PETER STRASSER (Spectrum) 04.02.2006, Michael Benedikt, Reinhold Knoll: Im Wiener Dickicht.in:
http://www.diepresse.at/Artikel.aspx?channel=sp&ressort=S101&id=536812
A Gesellschaft für Phaenomenologie und Kritische Anthropologie honlapja, 2005. november 18.
GPKA. Michael Benedikt Bibiliographie. http://gesellschaft.dada.at
Jahrbuch der Ungarischen Germanistik. 2005. Herausgegeben von Magdolna Orosz und Terrance Albrecht. Budapest/Bonn, 2006. 469.
nlc.gov.cn/service/others/.../wenjian/waiwenxinshu/NBlists0708/B.htm -
www.nlc.gov.cn/service/others/shukantuijie/wenjian/waiwenxinshu/NBlists0708/B.htm - 55k


Rückblick auf Österreich-Ungarn (2005)

Jahrbuch der Ungarischen Germanistik. 2005. Herausgegeben von Magdolna Orosz und Terrance Albrecht. Budapest/Bonn, 2006. 469.


Magyarország és a globalizáció (2005)

(recenzió) Szabó Máté: Kiss Endre: A globalizáció és Magyarország. in:Magyar Tudomány, 2006/6 779-781. o.
(recenzió) Varga Csaba, Kiss Endre: Magyarország és a globalizáció. 2005. in: http://www.inco.hu/inco12/kitekint/cikk2h.htm
Varga Csaba, e-Világ, V. évf., 8. szám. 2006/augusztus.9.
Varga Csaba, Az állam és a demokrácia új felfogása. 2007. in:
Demokráciaelmélet és demokratikus deficitek a globalizáció korában (Demokratietheorie und demokratische Defizite im Zeitalter der Globalisierung). Szerk. Kiss Endre. Budapest, 2007. (Friedrich Ebert Alapítvány és Német-Magyar Filozófiai Társaság kiadása). 31. 38.
Varga Csaba, Az állam és a demokrácia új felfogása. in: e-Világ, 2007/június. 35.
portal.uni-corvinus.hu/.../files/Kari_Tanacs_2007_0508/3-4_Regionalis_es_kornygazd_szakinditas_2007_0503.doc - Hasonló oldalak
http://www.merenyi.baptist.hu/index.php?m=1879
Sándor György, A Föld hátán. Tessék kapaszkodni.Budapest, 2007. (Pont Kiadó). 129.
Varga Csaba, A globalizált világ kultúrája. Tér - társadalom - kultúra. in:Tér - Társadalom -Kultúra. Szeged, 2005. Szerkesztette Török József. in:
www.csongradmmk.hu/pages/959/dload/osszes_íras-(pdf.) pdf. 20. 25.
Varga Csaba, Az állam és a demokrácia új felfogása. in: e-Világ, 2006/június. 35.
Szabó Máté, Politika a XXI. században. A politikatudomány elméleti kihívásai. in: Politikatudományi Szemle, 2006/2-3. 168. és
László Molnár, Is There Future without Alternative? Megjelenés előtt.
Csaba Varga, Unified Theory - Metaphilosopy. in:Unified Theories. Eds: Cs. Varga, L. Dienes@ R.L. Amoroso. Noetic Advanced Studies Institute (USA) - Institute for Strategic Research (Hungary). The Noetic Press. Orinda, U.S.A. 2008. 24. Vol. 9, Nos. 1-4, January 2008 http://www.mindspring.com/~noeticj/
Michael Ehrke, Létezik-e "magyar modell"? Létezik-e "magyar modell"? Az Érték és valóság különszáma. Érték és valóság. Kilencedik füzet/2008. 81-87.


Fate Generation and Generation Fates (2005)

Jean Monnet Center for International and Regional Economic Law C Justice, BYU School of Law. in:
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/issue.cfm?id=1140010950 weboldal
Kristian Gerner, Open Wounds? Trianon, the Holocaust and the Hungarian Trauma. in: Collective Traumas. Memories of War and Conflict in 20th-Century Europe, Pages: 79-109. 2007
http://lu-research.lub.lu.se/php/gateway.php?who=lr&method=getfile&file=archive/00032418/
www.ingentaconnect.com/content/routledg/cele/2005/00000010/00000007;jsessionid=j7kt9duus008.alice?format=bib
http://www.informaworld.com/smpp/621611152-37639704/content~db=all~content=a776355997~tab=related
http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a776355997~tab=related


Max Schelers Rehabilitierung der Tugend (2005)

Konrad Fuchs, Max Scheler. in: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon. Band IX.(1995). Spalten 75-77. www.braumüller.at
edoc.hu-berlin.de/dissertationen/schneider-gabriele-2002-07-03/HTML/Schneider
www.bautz.de/bbkl/s/s1/scheler_m_f.shtml - 13k -


A történeti-társadalmi tér és idő a jövőkutatás perspektívájából (2005)

http://infotars.extra.hu/e107_plugins/links_page/links.php
http://sajto.netlock.szerafstudio.hu/cikk.php?news_id=1572
Hideg Éva, Paradigmák a jövőkutatásban. Disszertáció, 2009.


Über die verdoppelte Hegemonie in der Philosophie. Zur Symmetrie vom Neopositivismus/Neoliberalismus und Postmoderne (2005)

Wolfgang Kaempfer (für die Herausgeber), Vorwort. in: Die unsichtbare Macht. Neue Studien zu Liberalismus-Kapitalismus. Herausgegeben von Wolfgang Kaempfer, Herbert Neidhöfer & Bernd Ternes. Geesthacht/Berlin, 2005 (sine causa Verlag, ISBN 3 - 9810325-0-0). 203-217.
Jürgen Viestenz (1998-2007), Allgemeine Informationstheorie/Die Selbstorganisation der Information.http://generalit.de
Will C. van den Hoonaard , On ethics regimes and the problem of maintaining the face of qualitative research: a commentary on Iara C. Z. Guerriero´s and Sueli Dallari's paper. in: Ciencia & Saúde Coletiva, 13(2):312-328, 2008. és
www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232008000200003&lng=en&nrm=iso&tl... - 30k -


"…most Európában…" (Európa Friedrich Nietzsche filozófiájában) (2005)

Jahrbuch der Ungarischen Germanistik. 2005. Herausgegeben von Magdolna Orosz und Terrance Albrecht. Budapest/Bonn, 2006. 469.
filozofia.ektf.hu/anyagok/kiss_endre_-_most_europaban.doc.


A látható médium (2005)

http://sajto.netlock.szerafstudio.hu/cikk.php?news_id=1572


A tömegöröm melankóliája (2005)

http://sajto.netlock.szerafstudio.hu/cikk.php?news_id=1572


Az egyetlen sikeres önbeteljesítő jóslat...(2005)

http://sajto.netlock.szerafstudio.hu/cikk.php?news_id=1572


A társadalmi megosztottság és a tudástársadalom (2005)

http://sajto.netlock.szerafstudio.hu/cikk.php?news_id=1572
Dr.Czakó Kálmán, A pedagógia gyakorlat és a filozófiai megfontolások összekapcsolása. Kézirat. Megjelenés előtt. 2008.


Hiányzó aktorok és globalizációs kihívások (2005)

http://sajto.netlock.szerafstudio.hu/cikk.php?news_id=1572


Globalizáció és emancipáció (2005)

http://sajto.netlock.szerafstudio.hu/cikk.php?news_id=1572


A tudás és az Archívum (2005)

http://sajto.netlock.szerafstudio.hu/cikk.php?news_id=1572


A valóságosan létező piac (2005)

http://sajto.netlock.szerafstudio.hu/cikk.php?news_id=1572


Az uralkodó eszmék és a magyar trilemma (2005)

http://sajto.netlock.szerafstudio.hu/cikk.php?news_id=1572


Über die Differenz zwischen Interpretation und Erklaerung (2005)

http://www.lob.de/cgi-bin/work/schlagwort?id=?&frame=yes&flag=new&menupic=yes&startpg=2&schlagwort=Psychologie
www.uz.zgora.pl/wydawnictwo/miesiecznik12-2005/miesiecznik12-2005.pdf -
http://www.lob.de/cgi-bin/work/schlagwort?id=?&frame=yes&flag=new&menupic=yes&startpg=2&schlagwort=Ethik
http://www.pear-forum.de/amazonsa__Endre+Kiss.html
Csepregi Klára, Holland (flamand, fríz, németalföldi, afrikaans)-magyar bibliográfia. Hollandián kívül és Magyarországon megjelent írások. Budapest, Országos Széchenyi Könyvtár, 2008. március 1.


Magyarország haladási irányai a globális tudástársadalom korszakában (2005)

http://infotars.extra.hu/e107_plugins/links_page/links.php


Hendrik de Man and Attila József (2006)

www.IngentaConnect Hendrik de Man and Attila Jozsef On Soft and Hard Conditions
http://www.citeulike.org/article/823682
Political Thinkers and Ideas/ Penseurs et Idées Politiques
International Political Science Abstracts.2007; 57: 471-478. http://iab.sagepub.com/cgi/reprint/57/4/471.pdf
http://www.ingentaconnect.com/content/routledg/cele/2006/00000011/00000005/art00003?format=print
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/result.cfm?start=1&article_title=&languageid=0&journalid=0&year_published=0&firstname=Endre&lastname=Kiss


Über die Funktionen der Semantik als gemeinsamer Hintergrund zwischen Phaenomenologie und Postmoderne. in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica. Philosophica - Aesthetica 29. Philosophica VI. - 2005. Olomouc, 2006. 263-276.

Brunczel Balázs, A luhmanni elmélet felépítése. Disszertáció. Megjelenés előtt. (2007)
Brunczel Balázs, A luhmanni elmélet felépítése és a funkcionalizmus aktualitása. in: Demokráciaelmélet és demokratikus deficitek a globalizáció korában (Demokratietheorie und demokratische Defizite im Zeitalter der Globalisierung). Szerk. Kiss Endre. Budapest, 2007. (Friedrich Ebert Alapítvány és Német-Magyar Filozófiai Társaság kiadása). 53. 64.
Brunczel Balázs, A luhmanni elmélet felépítése. in: Társadalomkutatás 25 (2007) 3. 315.,318.
www.upol.cz/fileadmin/user_upload/Veda/AUPO/AUPO_Philosophica-Aesthetica_29_Philosophica_VI.pdf -
www.flu.cas.cz/newweb/vyrocnizprava2004.pdf -
http://www.akademiai.com/content/er71561m711hx037/


Moses Mendelssohn: Phaidón (2006)

Rugási Gyula, Zsidóság és filozófia. in: Holmi, 2007/10. 126. és
www.holmi.org/pdf/holmi2007-10.pdf -


A pályakezdő Kiss Árpád (2005)

http://www.pedagogia-online.hu/mpt/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=12


Über die Politik und Politikwissenschaft der politischen Spaltung (2006)

Michael Ehrke, Létezik-e "magyar modell"? in: Létezik-e "magyar modell"? Az Érték és valóság különszáma. Érték és valóság. Kilencedik füzet/2008. 96.
Michael Ehrke, Gibt es ein "ungarisches Modell"? http://www.fesbp.hu/ger/first.htm


Egy új közellenség: a felsőoktatás (2006)

Matisz Hírlevél, 2006/3.
http://www.evilagonline.hu/modules.php?name=archiv&file=olvas&cikk=200603-445530fca8bdb
www.njszt.hu/files/neumann/NJSZT_MIUJSAG_2006_04.pdf -
old.matisz.hu/MAKHIR/2006/hirlevel2006_03.html - 231k
http://sajto.netlock.szerafstudio.hu/cikk.php?news_id=1572
Barakonyi Károly, Egyetemi mítoszok. in: Kié az oktatáskutatás? Tanulmányok Kozma Tamás 70. születésnapjára. Szerkesztette: Pusztai Gabriella - Rébay Magdolna. Debrecen, 2009 (Csokonai Könyvkiadó).255.


A globális falutól a tudás társadalmáig (2006)

(ismertetés) Könyvhét plusz. 2006. június-július. 26.
(címlap) Iskolakultúra, 2006. június. 50.
(recenzió) K(iss) J(ózsef), Tévé és forradalom. in: Könyvhét, 2006, július. 9.
(recenzió) Köznevelés, 2006. szeptember 22.
Dr. Zágorec-Csuka Judit, Mitől függ a muravidéki magyarok identitása?
Útkeresés az európai unió lehetőségei és útvesztői közt (2006). Megjelenés előtt.
Dr. Zágorec-Csuka Judit,Az anyanyelv az életemben.Hűség és kétnyelvűség a muravidéki magyarok identitásának a tükrében. (2009). Megjelenés előtt.


A lelkiismeret problémája Nietzsche morálfilozófiájában (2006)

Lasztóczy Petra, A genealógia mint filozófia. Nietzsche második és harmadik korszakában. Kézirat, megjelenés előtt. 2008. 3. és 19.


Der soziale Wandel als Ideologie (2006)

www.civic-edu.net/download/sozialer%20wandel.pdf -


Kritischer Positivismus und Nation (Über Alfred Fouillées Soziologie der Nation) (2006)

Endre Kiss und Justin Stagl, Einleitung. in: Nation und Nationalismus in Österreich-Ungarn, 1848-1938. Prinzipien und Methoden. (Herausgegeben von Endre Kiss und Justin Stagl). Lit-Verlag, 2006. 4-5.
http://www.buchrezension.org/3205005392
http://www.oei.fu-berlin.de/geschichte/ome/studium/03_arbeitshilfen/materialien_arbeitshilfen/Handreichung_2008.pdf


Nation und Nationalismus in Österreich-Ungarn, 1848-1938 (2006)

Fillafer, Franz Leander, Multiculturalism. The Central European Experience and its Impact on Identity-Formation in a Globalized World. http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte 26.01.2007
https://lesen.de/books/browse/-/node/80/page/5841
http://www.reteurbs.org/search*ita/sEstudios+sobre+la+ciencia+%3B/sestudios+sobre+la+ciencia/-3,-1,0,B/browse
http://www.reteurbs.org/search*ita/sSonderschriften+%3B/ssonderschriften/97,-1,0,B/browse
geschichte-transnational.clio-online.net/tagungsberichte/id=1389&count=80&recno=12&sort=datum... - 34k -
library.georgetown.edu/newmaterials/archive/july2007/europe.htm - 47k -
www.histosem.uni-kiel.de/Lehrstuehle/neuzeit/Direktor/Material/VLNationalismus.pdf
www.foruminst.sk/index.php?&MId=&Lev=&Ind=0&P=publ/szemle/2001_3/szemle_2001_3,siegfried, - 102k -
books.google.com/books?isbn=3825893073...
http://titan.bsz-bw.de/bibscout/N/NP/NP5620-NP6800/NP5899-NP5940/NP5899-NP5915W515/NP.5907
Bibiliographisches Handbuch der ethnischen Gruppen Südosteuropas. Band 1. München 1998. 163.
DeutschesFachbuch.de : Nation und Nationenbildung in Österreich-Ungarn 1848-1938 Prinzipien und Methoden
http://www.deutschesfachbuch.de/info/detail.php?isbn=3825893073&part=3&word=kiss+sicherheit+endre
http://www.pogrome.de/wissenschaftlichen.htm
http://www.buchrezension.org/Endre-Kiss
Christoph Cornelissen, Bibliographie zur Vorlesung "Nationalismus und Nationalstaat und Imperien in Europa seit dem frühen neunzehnten Jahrhundert.
http://www.histosem.uni-kiel.de/Lehrstuehle/neuzeit/Direktor/Material/VLNationalismus.pdf
XONIO-NEWSNEU BEI UNSVermögensmix, Bücher Politik, Biografien & Geschichte Deutsche Geschichte Revolution 1848 (Internet)
http://www.oei.fu-berlin.de/geschichte/ome/studium/03_arbeitshilfen/materialien_arbeitshilfen/Handreichung_2008.pdf


A posztmodern története és logikája (2006)

Pók Katalin, Recenzió a posztmodernről Ami a posztmodern diskurzusokból hiányzik. in: e-Világ. 2007/június. 38. és 39.
Pók Katalin, Recenzió a posztmodernről Ami a posztmodern diskurzusokból hiányzik. Hosszabb változat. Megjelenés előtt.
www.korunk.org/oldal.php?ev=2006&honap=7&cikk=1762 - 93k -


A filozófia rejtett Bábele (2006)

www.arthist.lu.se/kultsem/Ais/sem-CFP/c0509budapest.html - 28k
www.nytud.hu/conf/russell.html - 98k
www.c3.hu/~prophil/profi061/kiss.html - 63k -


Az új populizmusról (2006)

Mester Ákos, E heti számunk tartalmából. 168 óra. 2006. évfolyam, 41. szám. 2006. 41. szám-
http://dudasj.myip.hu/Home/modules.php?name=News&file=print&sid=909


Il pensiero vissuto de Carl Dallago. La possibilitá di una religiositá antimetafisica. Il caso Hermann Broch.(2006)

Silvano Zucal - Luisa Bertolini, Introduzione. in: Silvano Zucal - Luisa Bertolini (edd), Carl Dallago. Il grande inconoscente. Trentino, 2006. 8.
Nunzio Bombaci, Dallago, il grande inconoscente. Alla riscoperta di un protagonista dimenticato.ion. Giornale di filosofia della religione.
www.uibk.ac.at/brenner-archiv/home/links/aktuell/dallago.html - 27k


Die Transformation der Schulphilosophie in einen philosophischen Kritizismus (2006)

Szilvia Szatzker, Einleitung. in: Temporalitaet und Modalitaet in Texten. Herausgegeben von Szilvia Szatzker. Székesfehérvár, 2006. 8.


A globalizáció jövője és/mint tudástársadalom. Teljes változat (2006)

Varga Csaba, Az állam és a demokrácia új felfogása. 2007. Megjelenés előtt) Demokráciaelmélet és demokratikus deficitek a globalizáció korszakában. Szerkesztette: Kiss Endre, Budapest, 2007.
Csaba Varga, The Future of the European Union. One Chapter was written by Károly Kiss and one by Emese Ugrin. www. strategiakutato.hu. 2008, 11.
Varga Csaba, Az Európai Unió jövője. Egy-egy fejezetete Kiss Károly és Ugrin Emese írt. 2008,. 11. www. strategiakutato.hu


Über die Funktionen der Semantik (2006)

Brunczel Balázs, A luhmanni elmélet felépítése, 2007.Megjelenés előtt.
Brunczel Balázs, A luhmanni elmélet felépítése és a funkcionalitás aktualitása.
Demokráciaelmélet és demokratikus deficitek a globalizáció korában (Demokratietheorie und demokratische Defizite im Zeitalter der Globalisierung). Budapest, 2007. (Friedrich Ebert Alapítvány és Német-Magyar Filozófiai Társaság kiadása). 53-64.


A világnézeti teljességigény avagy transzparencia és komplexitás (2006)

Mészáros András, Megidézett reneszánsz. www.foruminst.sk/publ/szemle/2004-3/szemle_2004-3-meszaros2.pdf.


Edit Gyömrői und Hermann Broch (Kurzfassung) (2006)

Írások József Attiláról. http://www.vein.hu/german/Kiss.doc
http://www.seekport.de/07kw46/4/Kultur_und_Unterhaltung/sandor%20kiss
artsci.wustl.edu/~iab/veszprem/kiss.pdf
http://blog.rebell.tv/der-gas-these-von-rebelltv-daemmerts-dank-hermann-broch.html


Die Philosophie der Schule und der Welt (2006)

hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak_download&id_clanak_jezik=9100 -
www.hrstud.hr/prolegomena/Pro-2004-2/Pro-2004-2-Fil-kron.pdf
Dr.Czakó Kálmán, A pedagógia gyakorlat és a filozófiai megfontolások összekapcsolása. Kézirat. Megjelenés előtt. 2008.
eIFL - Electronic Information for LibrariesElectronic Information for
LibrarieseIFL LoginEnglisheIFL SearcheIFL Technology A:\eIFL - Electronic Information for Libraries.mht


Hermann Broch und das geschichtsphilosophische Gegenwartsmodell (2006)

Manuel Durand-Barthez (Toulouse) Bericht: OPEN AND CLOSED SYSTEMS: The Improbable Way towards an Equilibrium- in:
TRANS. Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften16. Nr. Januar 2006
www.inst.at/trans/updateinfo.htm - 236k -


A labirinthusi fonál és a szorgalom dühe: újabb tanulmányok a magyar filozófia köréből (2006)

Könyvfesztivál - Megjelent Kiss Endre magyar filozófiatörténeti kötete. Budapest, 2007. április 13., péntek (MTI)
http://www.lib.uni-miskolc.hu/hun/about/stat_ujb.php
(recenzió) Maczkay Zsaklin,Böhm Károlytól Déry Tiborig. in:
Könyvhét, 2007. 11-12. szám, 8.
(recenzió) Egyed Péter, Fények a labirintusban. in:
http://www.inco.hu/inco12/kitekint/cikk0h.htm
A badeni és a kolozsvári iskola történeti és kritikai összevetése. Hága, 2008 (Mikes International). in:
http://www.federatio.org/mi_bibl/MariskaZoltan_VoloErgoSum.pdf.


A mi virtualitásunk jobb (2006)

www. honvedelem.hu/files/9/4371/hm0321.doc


Constructing Identity Under the Role of Difference (Some Philosophical Elements of the Actual Problems of Identity) (2006)

VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Debrecen, 2006. augusztus 22-26. Az előadások összefoglalói. Debrecen, 2006. 163-165.
www.hungkong.unideb.hu/pdf/teziskotet.pdf


Friedrich Nietzsche tudományfilozófiájának rekonstrukciója (2006)

Szoboszlai-Kiss Katalin, Metagyakorlat, avagy az új metafizika és kategóriáinak tisztázása. Valóság, 2007./8.


Verfeinerung, Verdichtung, Ausdehnung (2007)

Deutsche Gesellschaft für Soziologie. Sektion Ost- und Ostmitteleuropa-Soziologie. Rundbrief an die Mitglieder und Interessenten. Nr. 6/Maerz 2006)
193.175.239.100/Kooperation/Information/Osteuropa/DGS_OOMS/DGSRundbriefmärz-2007.pdf
www.fachportal-paedagogik.de/fis_bildung/suche/fis_set.html?FId=804520 - 19k
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/uploads/images/413/Vilgossg_Mannheim_Kroly_I.pdf


Politikailag kiszámítható - történetileg kiszámíthatatlan (2006)

http://www.fesbp.hu/hun/valasztasok/kissendreungarisch.doc.


Reflexe gesellschaftlicher Spaltung in Politik und Politikwissenschaft (2007)

www.hugendubel.de/cat/grundprobleme_buergerlicher_freiheit_heute/isbn_3826035836.aspx - 36k
http://www.philo-sophos.de/144614.htm
Michael Ehrke, Létezik-e "magyar modell"? Létezik-e "magyar modell"? Az Érték és valóság különszáma. Érték és valóság. Kilencedik füzet/2008. 81-87.


Edit Gyömrői und Hermann Broch (Kurzfassung) (2006)

http://blog.rebell.tv/20071005
http://www.vein.hu/german/Kiss.doc.
http://blog.rebell.tv/der-gas-these-von-rebelltv-daemmerts-dank-hermann-broch.html


'Global' as 'Absolute' Turning Direct, or the Present as a Philosophical Problem(2006)

metaelmelet.hu/pdfek/global_as_absolute.pdf
http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=29101&lan=EN
http://www.clubofrome.at/news/sup2007/dl_kiss20.pdf
http://www.cecies.org/articulo.asp?id=112


Il pensiero vissutto di Carl Dallago. La possibilitá di una religiositá antimetafisica (il caso Hermann Broch) (2006)

Nunzio Bombaci, Dallago, il grande inconoscente. Alla riscoperta di un
protagonista dimenticato. in: Giornale di filosofia della religione .
http://www.aifr.it/pagine/letture/038.html
http://webapp.uibk.ac.at/brennerarchiv/tirlit.xsql?zeitraum=alle&region=alle&string=dall*&id_in=84


Interdiszciplináris pedagógia és az oktatás finanszírozása (2006)

(rec) Torgyik Judit, A hazai pedagógiai kutatás trendjei. in: Neveléstörténet. 4. évfolyam, 1-2.szám. 2007. 287-290.
(rec) B.K. Interdiszciplináris pedagógia és az oktatás finanszírozása. Educatio, 164. (Szemle) www.hier.iif.hu/hu/letoltes.php?fid=tartalomsor/424 -
Dr.Czakó Kálmán, A pedagógia gyakorlat és a filozófiai megfontolások összekapcsolása. Kézirat. Megjelenés előtt. 2008.
B.P., Kiss Árpád emlékév. Konferenciák és egy reménybeli emléktábla-avatás. in: Újbuda, 2007. január 31.


The Secret Symmetry Between Neopositivism-Neoliberalism and Postmodernism (2006)

Will C. van den Hoonaard, Ciencia & Saúde Coletiva, 13(2):312-328, 2008


'Discourses' and Rhetorics of the Post-socialist Transition (2007)

http://www.creemaginet.com/sajt/predstavljanje-publikacije-art-e-conomy+
http://www.ferrogate.com/
www.acafspace.org/images/art-e-conomy_introduction.pdf -


Egzisztencia és tudomány (2007)

www.oki.hu/cikk.php?kod=2007-06-ta-Kiss-Egzisztencia.html -
http://www.mimi.hu/karrier/motivacio.html


Globalizáció, demokrácia, hatalom (2007)

http://infotars.extra.hu/e107_plugins/links_page/links.php
http://antiglob.freeblog.hu/archives/2006/10/


Finomítás, sűrítés, kiterjesztés (Mannheim - Marx), 2007

Domokos Áron, A populáris ezotéria és az olvasás piaca. Doktori disszertáció. 2007. 69.,75.,169.
www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/uploads/images/413/Világosság_Mannheim_Kroly_I.pdf -


Társadalmi megosztottság a globalizáció erőterében (2007)

http://infotars.extra.hu/e107_plugins/links_page/links.php


A metafora heurisztikájához (2007)

http://www.c3.hu/~prophil/profi071/kiss.html


Carl Dallagos gelebtes Denken. Die Möglichkeit einer antimetaphysischen Religiösitaet (2007)

Vorwort. in: Karin della Torre, Johann Holzner, Paul Renner, Anton Unterkircher und Silvano Zucal. in: Carl Dallago. Der grosse Unwissende. Herausgegeben von Karin della Torre, Johann Holzner, Paul Renner, Anton Unterkircher und Silvano Zucal. Innsbruck, Wien, Bozen. 2007. (Studien-Verlag). 181.,182. 186.
www.uibk.ac.at/brenner-archiv/home/links/aktuell/dallago.html - 27k -
http://webapp.uibk.ac.at/brennerarchiv/tirlit.xsql?zeitraum=alle&region=alle&string=dall*&id_in=84


Tony Blair távozása: magyar szakértők (2007)

http://www.karpatinfo.net/modules.php?name=News&file=article&sid=41754
www.karpatinfo.net/article41754.html - 43k


Az univerzális emancipációtól a fogyasztás iránti hűségig (A mindennapi tudatban élő globalizáció)(2007)

Győri Gabriella, A SZELEKTÍV FOGYASZTÁS FOGALMA 2008. Megjelenés előtt.


A szellem problémáival foglalkozó szabad ember…(2007)

Dr.Czakó Kálmán, A pedagógia gyakorlat és a filozófiai megfontolások összekapcsolása. Kézirat. Megjelenés előtt. 2008.
Trencsényi László, Autonómia és/vagy transzmisszió? A Magyar Pedagógiai Társaság 1967-es újjáalakulásának tanulságai. Kézirat. Megjelenés előtt. 2008


Globalizáció és jövokutatás (2007)

Magyar Tudomány, 2007/09 1136. o.
www.matud.iif.hu/07sze/04.html - 28k -
http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=29101&lan=EN


Kiss Árpád a negyvenes években (2007)

Ugrai János, Brezsnyánszky László (szerk.): A "Debreceni Iskola" neveléstudomány-történeti vázlata. Budapest, 2007. Gondolat Kiadó. 424 p. in: Magyar Tudomány, 2008. július. 231.
Kéri Katalin, A "Debreceni Iskola". Neveléstudománytörténeti vázlata.
Szerkesztette: Brezsnyánszky László. Gondolat, Budapest, 2007. 424 oldal
A Magyar Pedagógia, 2008. (megjelenés előtt)


A globalitás, mint a modernitás dialektikája (2008)

Gáspár András, Szokatlan, új világba léptünk. in: Kataklizmák csapdája. Szerk. Palánkai Tibor és mások. Budapest, 2008. (TSR Model Kft.). 289.
(recenzió) Kósáné Kovács Magda, Szabálytalan írás egy rendhagyó könyvről. Különlenyomat.
http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=29101&lan=EN
László Molnár, Is There Future without Alternative? : Teile eines Ganzen. Zur Diskussion über die Globalisierung. (Közösen Melitta Beckerrel és Thomas Schauerrel). 2008. Wien. 1-32. és http://www.clubofrome.at/globalisation/zisff/kiss.html
Mátrai Zsuzsa, Új korszak küszöbén: a túlélés pedagógiája. Iskolakultúra. 2008. 3-4. szám. 124, 128.
http://www.hirextra.hu/2007/11/23/kataklizmak-csapdaja/
Tibor Anita, Paradigmaváltás az állatvédelemben
Pillanatkép a prémes állatokról. 2009 (Gödöllő). 38, 50.


Kiss Árpád a negyvenes években (2007)

Ugrai János, Brezsnyánszki László (szerk.): A "Debreceni Iskola"
neveléstudomány-történeti vázlata.Magyar Tudomány, 2008. július. 899
B.P., Kiss Árpád emlékév. Konferenciák és egy reménybeli emléktábla-avatás. in: Újbuda, 2007. január 31.


A globalizáció kiváltotta félelmek és remények. Megjelenés előtt

Nováky Erzsébet, Magyarország 2025 - Lehet másként is?! Vezetői összefoglaló.Megjelenés előtt.
http://www.mondialisations.org/php/public/art.php?id=29101&lan=EN


Ein Gespenst geht im Postkommunismus um…(2007)

Michael Ehrke, Gibt es ein "ungarisches Modell"? http://www.fesbp.hu/ger/first.htm (2007)


Nietzschean Enlightenment as Option for a Constructive New Metaphilosophy (2008)

MeditációPortál - Maharishi Védikus Tudománya - Spiritualitás és a tudomány köz


From the Logic of Difference to the Global Changes (2008)

François de Bernard, Against the unending sleep of "obviousness."10 Thesis about the present meaning and orientation of Global research. in: Teile eines Ganzen. Zur Diskussion über die Globalisierung. (Közösen Melitta Beckerrel és Thomas Schauerrel). 2008. Wien. 1-32. és http://www.clubofrome.at/globalisation/zisff/kiss.html
http://www.cecies.org/articulo.asp?id=112


Edit Gyömrői und Hermann Broch (2008)

http://blog.rebell.tv/der-gas-these-von-rebelltv-daemmerts-dank-hermann-broch.html
http://bison.umanitoba.ca/web2/tramp2.exe/do_keyword_search/guest?setting_key=uml&servers=1home&index=isbn&query=9783860571637pbk.


Posztszocialista politika mint narratíva Magyarországon (2008)

G.Márkus György, Kultúrharc és törésvonalak. in: Létezik-e "magyar modell"? Az Érték és valóság különszáma. Érték és valóság. Kilencedik füzet/2008. 78.
G.Márkus György, Kultúrharc és törésvonalak - A magyar modelltől az identitáspolitikáig. in: www.fesbp.hu/hun/Markusmagyar.doc


A huszadik század befejezetlen mondatai (2008)

(recenzió) Hernádi Miklós, Filozófiai irodalomkritika. Megjelenés előtt.
Déry Tibor levelezése. 1945-1950. Budapest (Balassi - Petőfi Irodalmi Múzeum). 2008. 7., 67. és 211.
Botka Ferenc, Az "élő" Déry. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 2008. december 1-jei kerekasztal-beszélgetése elé a Petőfi Irodalmi Múzeumban. in: Élet és irodalom, 2008. november 28.


A polihisztorikus regény politizálódásának lehetősége (A befejezetlen mondat a harmincas évek elejének szövegösszefüggésében) (2008)

Déry Tibor levelezése. 1945-1950. Budapest (Balassi - Petőfi Irodalmi Múzeum). 2008. 211.


Thomas Bernhard - a tárgyvesztés irodalma (2008)

Déry Tibor levelezése. 1945-1950. Budapest (Balassi - Petőfi Irodalmi Múzeum). 2008. 211.


From the Logic of Difference to the Global Changes (2008)

Jorge Majfud, La estética de la ética y la política de la neutralidad. in: A:\CECIES La estética de la ética y la política de la neutralidad.mht


Le message de l'auteur et les tabous. Sur la poétique de Tibor Déry (2009)

Eve-Marie Kallen, Editorial. in: Anachronia. Nr. 9. Januar 2009. Redaktion Eve-Marie Kallen. 10.


Bärentanz der/und Befreiung. Georg Lukács und die sechziger Jahre (2009)

http://www.aisthesis.de/titel/9783895287077.htm
Mara Delius in "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (4. März 2009)
http://www.doml.at/hp/publikationview.php?key=330


Válság és boldogságigény (2009)

http://www.hirmutato.hu:80/hirek/valsag_es_boldogsagigeny-563997
http://www.hirmutato.hu/archivum/2009.01.06/eletmod/hirextra

.INGATLAN, UTAZÁS, LOVAGLÁS, KUTYA, MEZŐGAZDASÁG, REGISZTRÁCIÓ, MAGAZIN, ÚJSÁGOK, MOBIL TELEFON, TUDOMÁNY, TARTALOM, CÉGINFORMÁCIÓ,
e-mail: pointernet@t-online.hu

Adatbázis Szolgáltatásaink:
Utazás, Ingatlan, Lovak,
Kutyák, Erdészeti termékek, fakereskedelem, Mezőgépek, Áruház, Fórum, Céginformáció

Újságok: Agrárágazat, Transpack, E-Világ, Nemzetközi Lovas Magazin, Lupe Magazin

powered by Pointernet-DB Kft.

E-mail:pointernet@t-online.hu
Top 100 Best Websites