Kiss Endre főoldal   Magyar filozófia


Tartalomjegyzék Összeegyeztethetô-e a szabadság és közösség eszménye? Iskolai filozófia Magyarországon a XVIXIX. században Utolsó lap

Dr. Vajda György Mihály

(Könyvtár)
Szerző: Stohl Róbert

1914. február 4-én született, a felvidéki Bártfán, innen hozva magával egy békés és toleráns világ képét1. Édesapja, Vajda György a bártfai gimnázium tanára, a háborúból sohasem tér haza2. Az ifjú Vajda György Mihály iskoláit már Budapesten végzi, 1931-től a Budapesti Egyetem hallgatója, s a híres Eötvös Collegium tagjaként 1936-ban szerez magyar, német és angol szakos oklevelet3. Ekkoriban inkább filozófiai kérdések iránt mutatott érdeklődést: doktori disszertációját is filozófiai témában írta, mely 1937-ben Az Egyezményesek címmel önálló kötetben is megjelent.
 

                                 Szegedi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar 
 

 

Dr. Vajda György Mihály

(1914-2001)

könyvtára

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

konzulens:         készítette:

Dr. Monok István        Stohl Róbert

 


 

Tartalom 
 

 1. Előszó……………………………………………………………………………….3.
 2. Vajda György Mihály (1914-2001)…………………………………………………4.
 3. Vajda György Mihály könyvtára……………………………………………………8.
 4. Felhasznált irodalom………………………………………………………………..13.
 5. A Vajda - gyűjtemény leírásai……………………………………………………...15.
 6. Mutató…………………………………………………………………………………i


 

        Előszó 

        Szomorú esemény tette időszerűvé dolgozatom megírását. 2001 februárjában Vajda György Mihály professzor úr eltávozott közülünk. Hagyatéka - egykori és jelenlegi tulajdonosainak kívánságára - méltó elhelyezést kíván nyerni Szegeden, az Egyetemi Könyvtárban. Mielőtt az értékes könyvanyag szétszóródna, leletmentő munkálat vette kezdetét a könyvtár munkatársai jóvoltából, Almásiné Hévizi Natália vezetésével. A 2500 kötet nagyságúra becsült magánkönyvtár feldolgozása még most is tart.

        A XX. század - bár időben nagyon is közel áll hozzánk - végérvényesen elmúlt. Viszont ha nem fordítunk kellő gondot jelenkori értékeink megismerésére, később keserves munka árán juthatunk el ahhoz a tudáshoz, amelyet ma elhanyagoltunk. Ezért tartom fontosnak a múlt század kiemelkedő egyéniségei könyvtárának vizsgálatát. A XX. század szegedi vonatkozású jelentős professzori gyűjteményeiből mai napra már kettő is csak részben rekonstruálható: Koltay-Kastner Jenő italianista, és Halasy-Nagy József filozófus könyvgyűjteményeinek már csak töredékét őrzi az egyetem, többi részük az örökösök, és más közkönyvtárak tulajdonában van, illetve elveszett az idők folyamán. Pedig egy tudós könyvtára nem csak az adott személyiségről, annak érdeklődéséről, személyes beállítódásairól tesz tanúbizonyságot, hanem egy időszak tudományos lehetőségeiről is számot ad.

        Dr. Vajda György Mihály könyvtárának feldolgozása is kettős céllal bír. Egyrészt a gyűjtemény feldolgozásával megkönnyíteni az Egyetemi Könyvtár beszerzési osztályának munkáját, ezzel azonban elősegítve a könyvtár részekre tagolását; másrészt az állomány majdani teljes feltárásával rögzíteni egy kiemelkedő, nemzetközi tekintélyű irodalomtörténész könyvtárát.

        Dolgozatom Dr. Vajda György Mihály összehasonlító irodalomtudományi könyveivel foglalkozik, mivel Szegedhez leginkább e tudományág révén kötődött. A dolgozat mellékleteként közölt leírások a gyűjteményből kiválogatott összehasonlító irodalomtudományi anyag körülbelül kilencven százalékát teszik ki. A többi dokumentum feldolgozása folyamatban van.


 

Vajda György Mihály

(1914 - 2001) 

„Isten egyenesen ír görbe betűkkel is.”

(portugál mondás) 

      1914. február 4-én született, a felvidéki Bártfán, innen hozva magával egy „békés és toleráns” világ képét1. Édesapja, Vajda György a bártfai gimnázium tanára, a háborúból sohasem tér haza2. Az ifjú Vajda György Mihály iskoláit már Budapesten végzi, 1931-től a Budapesti Egyetem hallgatója, s a híres Eötvös Collegium tagjaként 1936-ban szerez magyar, német és angol szakos oklevelet3. Ekkoriban inkább filozófiai kérdések iránt mutatott érdeklődést: doktori disszertációját is filozófiai témában írta, mely 1937-ben „Az Egyezményesek” címmel önálló kötetben is megjelent. 1947-ig több középiskolában tanított, Pestlőrincen, Jászberényben és Budapesten. Ezzel munkásságában új színfolt jelenik meg: a neveléstudomány. Pedagógiai tárgyú tanulmányok mellett nyelvkönyveket, iskolai olvasókönyveket ír és szerkeszt. 1947-től három évig a Pedagógiai Főiskola tanára, de innen politikai okok miatt távozni kényszerül4.

     1951-1956 között a Budapesti Művészeti Gimnázium tanára, és a Színház- és Filmművészeti Főiskola meghívott előadója. Tudományos érdeklődése is „igazodik” ehhez a váltáshoz. Egyre inkább előtérbe kerül a német irodalom, elsősorban a drámairodalom. Schiller (1953), Lessing (1955) voltak első monográfiáinak témái, emellett számtalan szövegkiadás és fordítás jellemzi életének eme szakaszát5. 1956 után mint az MTA Irodalomtudományi Intézetének osztályvezetője, majd főmunkatársa dolgozott (egészen 1985-ig), nem megszakítva ezzel germanista munkásságát, bár érdeklődésének súlypontja érezhetően eltolódik az irodalomtudomány elméleti kérdései felé, s ahogy a német klasszikusok felől egyre inkább a XX. századi német irodalom felé fordul, tűnnek elő az összehasonlító, komparatisztikai szempontok6.

     Hosszú, és nem akaratlagos útkeresés végén a ''60-as évektől minden energiáját az összehasonlító irodalomtudománynak szentelte. Erre predesztinálta „sokoldalú műveltsége, a legutolsó pillanatig tartó példaszerű intellektuális nyitottsága az idegen irodalmak és kultúrák iránt, s ugyanakkor átlátó és szintetizáló képessége”7.

      Bekapcsolódva a Nemzetközi Összehasonlító Irodalomtudományi Társaság (Association Internationale de Littérature Comparée) munkájába, megismertette a nemzetközi közvéleményt is a komparatisztika korábbi magyar történetével és eredményeivel8. Az 1967-es belgrádi AILC kongresszuson már önálló dolgozatban állt elő egy nemzetközi összefogáson alapuló európai irodalomtörténet megírásának gondolatával. E programon haláláig dolgozott, tizenöt éven át pedig az AILC európai irodalmak összehasonlító történetével foglalkozó kiadványa, a „Histoire comparée des littératures européennes” koordinációs bizottságának titkára9.

     E nagyszabású terv megvalósításának érdekében alapította Szabolcsi Miklóssal közösen a Neohelicon folyóiratot, mely nevében a két magyar előd, a Hankiss János szerkesztette Helicon (1938-1943), illetve a Brassai Sámuel és Meltzl Hugó nevével jegyzett Acta Comparationis Litterarum Universarum (1877-1888) lapok szellemi örökségét idézi10.

      Egyetemi oktatóként is sokat tett az komparatisztikáért: több szemeszteren keresztül tanított Európa híres egyetemein, mint a Sorbonne, illetve a bécsi és innsbrucki egyetemeken, és Amerikában (Alberta/Kanada; New York University). A bayreuthi egyetem összehasonlító irodalomtudományi tanszékét ő alapította 1985-ben, amiért is 1987-ben doctor honoris causa címet kapott az egyetemtől11. Nem ez volt az egyetlen elismerés: az AILC 1982-ben három évre elnökévé, 1985-ben életfogytig tiszteletbeli elnökké választotta12.

      Oktatói munkásságát Szegeden kezdte, az ottani egyetemen létrehozva az általános és összehasonlító irodalomtudományi tanszéket, melynek 1974-től, alapításától kezdve 1984-ig vezetője is volt. Volt tanítványa és barátja, Pál József így nyilatkozik Vajda György Mihály tanári egyéniségéről: „a hetvenes évek elejének szegedi bölcsészkarán a hallgatók számára ő képviselte a kommunista diktatúrán túli múlttal való kapcsolatot. Felkészültsége, eleganciája átmenetet teremtett a Monarchia, a képzettségét még a két világháború közötti kulturális-tudományos felvirágzás idején megszerző "nagy" generáció és az akkori fiatal értelmiségiek között, akikben működött az európai értékekhez és a szakmai minőséghez való visszatérés természetes ösztöne. Sohasem akarta pontosan visszahallani azt, amit ő mondott vagy írt. Akkor volt elégedett, ha a tanári irányítás csak a probléma igényes felvetésében volt érzékelhető, de a megoldásnak, a válasznak már egyéninek kellett lennie: mindig nagyon örült, ha szokatlan elképzeléseket, koncepciókat hallott, még akkor is, amikor azok "éretlenek" voltak. A tanítvány szellemi aktivitásából következő új megjelenését követelte, s a filológiai pontosságon túl a megítélés szempontja is ennek megléte vagy hiánya volt.”13

     Vajda György Mihály a komparatisztika mint tudományág történetét mindig annak feladatain keresztül tanulmányozta: a múlt helyes értelmezésével akart eljutni a jelen megújításán át a jövő feladatainak kijelöléséhez14. Kiemelten foglalkozott a felvilágosodás korának szellemi áramlataival, illetve a naturalizmus, szimbolizmus mellett a biedermeier és szecesszió kaptak helyet munkásságában. 
 

     Élete utolsó éveiben „visszatért” a Monarchiához: két kötetben is az akkori „szellemi virágzás és kulturális viselkedés” példáját állítja a jövő évezred Európája elé.15 2001. február 3.-án, egy nappal nyolcvanhetedik születésnapja előtt halt meg, csendesen, fegyelmezetten, ahogy élt16.


 

Vajda György Mihály könyvtára 

„Habent sua fata libelli…” 

     Vajda György Mihály könyveiről - mivel ezek feldolgozása még folyamatban van, meglehetősen óvatosan kell nyilatkoznunk, és nem szabad szem elől téveszteni, hogy minden kijelentés csak az eddig feltárt dokumentumok tükrében érvényes.

     Vajda György Mihály magánkönyvtára jelenleg a professzor Jávor utcai lakásán található. Bár helyesebb lenne Vajda - Varga gyűjteményről beszélni, mivel a könyvtár állományába beletartoznak az özvegy, Varga Judit könyvei is, hiszen közösen szerezték be a könyveket. Kétségkívül azonban az összehasonlító irodalomtudományi könyvek (elenyésző számú kivételtől eltekintve) Vajda György Mihály tulajdonába tartoztak. Az egész gyűjtemény nagysága körülbelül 2500 kötet, ami nem jelenti azt, hogy nem volt/lehetett volna több könyv a professzor és felesége tulajdonában. De erősen meghatározza a könyvtár nagyságát a rendelkezésre álló helyek nagysága: minden lehetséges férőhelyet kihasználva a lakás mindhárom szobájában, illetve az előszobában is találunk könyvespolcokat, esztétikusan elrendezve. Az egész lakás „könyvekre támaszkodik”, miként tette/teszi tulajdonosuk is - a padlótól a mennyezetig érő könyvespolcok akaratlan is vonzzák a tekintetet. A belső szoba volt Vajda György Mihály szellemi alkotóműhelye: az egész lakás képét meghatározó könyvespolcok mellett két ágy - egyik felett csak a professzor úr által írt, vagy a legújabb saját tanulmányokat tartalmazó kötetek állnak, illetve a szoba közepén egy dohányzó- és két íróasztal uralja a terepet.

     Ebben a szobában, a bal oldali könyvespolcon, a történeti és pedagógiai lexikonok alatt találhatók a legfontosabb kézikönyvek (általános és irodalmi lexikonok, enciklopédiák), amiket Vajda György Mihály előszeretettel gyűjtött útjai során17. Itt találhatók a színházi és drámairodalmi könyvek is, és - mivel a könyvtár egyáltalán nincs rendezve - sok komparatisztikai témájú könyv is akad ezek közé besorolva. A jobb oldali könyvszekrényen találhatók homogén csoportban a filozófiai témájú könyvek, illetve ugyanitt az irodalomelméleti könyvek is.

     A külső, nagyobb szobában a témához kapcsolódó szépirodalmi és művészeti kötetekkel gazdagodik a nagyszámú német irodalmi monográfia, köztük megtalálhatók Goethe, Schiller, Lessing munkái (pl. a Faust több kiadásának egy-egy példánya, vagy reprintje). A szépirodalmi kötetek „váltják” a német irodalmat, majd nagyobb művészeti albumok, és szótárak következnek, hogy a végén helyet adjanak a többféle Biblia-kiadásnak. Az előszobába szorultak ki a leginkább neveléselméleti és -történeti munkák, de szépirodalmi munka is nagy számban akad köztük. Érthető tehát, hogy a zsúfoltság enyhítése végett több száz kötetet is elajándékoztak, többek közt a szegedi Egyetemi Könyvtárnak18.

      Vajda György Mihály magángyűjteményi hagyatékának feldolgozása 2002 januárjában kezdődött, amikor is realizálódott a lehetőség a könyvtár egyes köteteinek megvásárlására, és a lehetőség a könyvállomány folyamatos feltárására. Jelen dolgozat mellékletében találhatók az első, összehasonlító irodalomtudománnyal kapcsolatos kötetek leírásai. Ez jelenleg 556 tételt tesz ki, az állomány nyolcvan százalékos feltártsága mellett. A válogatás azért volt szükséges, mert mind a 2500 kötet leírása meghaladná egy szakdolgozat követelményeit. 

     Így csak azon dokumentumok leírása készült el, amelyek tematikailag a komparatisztika körébe sorolhatók, vagyis a klasszikus világ- és nemzeti irodalomtörténetírás köréből kilépve átfogó hatás-, motívum- vagy stílustörténettel foglalkoznak, tehát nem csak egy adott alkotás körülményeit vizsgálják, hanem annak összefüggéseit történeti, filozófiai, esztétikai szempontok alapján19. Kimaradtak a válogatásból, bár itt lenne a helyük, a drámáról, dráma- és színházi irodalomról szóló kötetek is, mivel ezek mennyiségileg kb. ugyanekkora anyagot tesznek ki. 
 
 

     Vajda György Mihály könyveinek jegyzéke őszintén tanúskodik tulajdonosa nyílt intellektuális érdeklődése, de szakmai elkötelezettsége mellett is. Szemléletesen bizonyítja ezt a könyvek komparatisztikán belüli tematikai megoszlása. A legtöbb könyv (az eddig feldolgozottak harminckét százaléka) az irodalomtudomány elméleti kérdéseit tárgyalja. A gyűjtemény huszonhárom százalékát a komparatisztika gyűjtőterületeinek monográfiái, a különböző irodalmak, irányzatok, illetve az irodalom és egyéb művészetek kapcsolatait, kölcsönhatásait tárgyaló művek adják. Fontos csoportot alkotnak a német irodalom történetével és kiemelkedő személyiségeivel foglalkozó művek. A germanisztikai munkák az eddig feltárt állomány tizenhat százalékát teszik ki. Emögött kevéssel maradnak el számban a felvilágosodás korának irodalmát tárgyaló könyvek (tizennégy százalékát teszik ki az állománynak). Az irodalomelméleti és -történeti kézikönyvek csupán hat, az egyéb személyi monográfiák öt, a Monarchia kulturális életével foglalkozó munkák pedig négy százalékát adják a gyűjteménynek. Mindezen adatok is világosan mutatják, hogy elsősorban azon könyveket gyűjtötte maga köré, amelyek életművének megalkotásában segítségére váltak. 

     A gyűjtemény nyelvi megoszlása szintén jellemzi Vajda György Mihály munkásságát. Publikációi közt egyértelműen a német nyelv dominál (negyvenhárom tanulmány, amely 35 százalékot tesz ki), majd a magyar és a francia következik a rangsorban (harminckét írás, 26 százalékot; illetve huszonnyolc tanulmány, 23 százalékot tesznek ki). Angol nyelvű tanulmányai munkásságának mindösszesen 10 százalékát adják. Emellett szlovák, orosz és olasz, valamint lengyel nyelven is jelentek meg írásai20. Ennek megfelelően alakul a tulajdonában lévő kötetek nyelvi összetétele: a kötetek 36 százaléka német, 22 százaléka magyar, 18 százaléka francia, 15 százaléka angol nyelven jelent meg. Emellett 8 olasz, 4 román, 3 lengyel és orosz, valamint egy-egy spanyol, holland, és cseh nyelvű kötetet találunk a könyvtárban. 

     A gyűjtemény nem csak nagyságát, tematikus egységét tekintve jelentős, hanem a könyvanyag ritkaságát vizsgálva is. Reprezentatív mintaként száznegyven cím meglétét vizsgálva a különböző magyarországi online katalógusokban figyelemreméltó eredményt kapunk. A lelőhelyvizsgálatot az Országos Széchényi Könyvtár, az MTA Könyvtára, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, az Országos Idegennyelvi Könyvtár illetve a felsőoktatási könyvtárak: a szegedi Egyetemi Könyvtár, a Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Miskolci Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem online könyvtári katalógusai alapján végeztem el. A vizsgált dokumentumok kuriozitása 38 százalékos, ami egy magánkönyvtár esetében elég magasnak mondható. Az, hogy ennyire magas a Magyarországon egyetlen példányban található dokumentumok száma, egyértelműen céltudatos állománygyarapításra utal. 

     Akadnak azonban Vajda György Mihály gyűjteményében olyan könyvek is, amelyek nem tudatos „beszerzés” útján kerültek tulajdonába: ebbe a csoportba tartoznak a neki ajánlott művek, a kiadók által küldött recenzens példányok, illetve a szerzői tiszteletpéldányok. Előbbiek magas, együttesen huszonhét százalékos értéke arra enged következtetni, hogy érzelmi indokok is fontos szerepet játszottak abban a döntésben, hogy mit ajándékoz el a könyvtár állományából, és mit nem. Csupán néhány kötet akad, melyben egyértelmű nyomot találunk az esetleges antikváriumi-könyvesbolti vásárlásra (79, 326 tételek), de akadnak olyanok is, amelyek korábbi könyvtári tulajdonra utalnak (430, 553 tételek). Öröklés útján is hozzájuthatott a következő kötetekhez, melyek bejegyzése és kora alapján lehettek édesapja tulajdonában is (375, 424 tételek). 

      A hivatkozott szerzők reprezentatív vizsgálatához két tanulmányt választottam ki21. Ezek mindegyike egy-egy fontos aspektusát villantja meg Vajda György Mihály irodalomelméleti munkásságának. Az időben korábbi tanulmány tudománytörténeti tárgyú, retrospektív munka, a magyarországi összehasonlító irodalomkutatás történetét írja meg. A második tanulmány már az addig elért eredmények szintézisét adja, és a jövőnek tesz fel kérdéseket. Az első tanulmány hivatkozott negyvennégy szerzője közül mindössze nyolc (Sőtér István, Thienemann Tivadar, Farkas Gyula, Babits Mihály, Bóka László, Hankiss János, Kardos László és I. G. Nyeupokojeva) munkái találhatók meg ma a könyvtárban, az idézett művek közül pedig egyetlen (Thienemann Tivadar Irodalomtörténeti fogalomtára) lelhető fel. Ugyanakkor a hivatkozott munkák mindegyike elérhető Magyarországon. Ez azzal is magyarázható, hogy az idézett munkák még nem tartoznak időben ahhoz a korszakhoz, melyben tudatosan gyűjtötte a tanulmányaihoz szükséges dokumentumokat, másrészt azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a hivatkozott munkák nagyobb része tanulmány, nem önálló kötet.

      Más a helyzet az időben későbbi, irodalomelméleti tanulmány hivatkozásai esetében. A hivatkozott huszonhat szerző közül tizennégy szerepel egy-egy művével a gyűjteményben, és ezek közül nyolc hivatkozott forrás meg is található a Vajda-könyvtár kötetei között. Ez újfent megerősíti a gyűjtemény tudatos formálásáról szóló elképzelést. 

     Ezek után már nem meglepő, hogy a kötetek időbeli megoszlását (kiadási éveit) figyelve észrevehetjük, hogy az irodalomtudományi könyvek fokozott jelenléte egybeesik a tulajdonos ilyen irányú tudományos pályájának kezdetével. A dokumentumok kiadási évek szerinti egyenletes eloszlása arra enged következtetni, hogy egy naprakész, a legfrisebb szakirodalomból dolgozó tudóssal állunk szemben. 

     A könyvtár állományát jelen állapotában vizsgálva kijelenthetjük, hogy a könyvek egyrészt Vajda professzor úr mindennapi tudományos munkájához szükséges művek közül kerültek ki, témájukban szorosan kapcsolódva tulajdonosuk nyelvileg és tematikailag változatos életművéhez, mely nemcsak az általa birtokolt, hanem az általa írott könyveiben is megjelenik, s ehhez járult egy komoly érdeklődés és gyarapítási szándék a legfrisebb szakirodalom iránt, másrészt kellő figyelem a ritka, nehezen beszerezhető munkák iránt. Mindemellett erős érzelmi töltettel rendelkeznek egyes darabjai, hiszen, köszönthetően sokrétű és kiterjedt tudományos-nemzetközi kapcsolatainak, a világ minden tájáról kapott személyre szóló ajánlással munkákat. E két fő szempontot lehet tehát megkülönböztetni a Vajda-könyvtár könyveivel kapcsolatban.


 

Felhasznált irodalom 

 1. Bojtár, Endre: Vajda György Mihály halálára. in: Élet és Irodalom. 2001. február 9. 12.
 2. Fried István: Irodalomtörténések Kelet-Közép Európában. Budapest, Ister, 1999
 3. Fried István (szerk.): A komparatisztika kézikönyve. Szeged, 1987
 4. Fried István - Kürtösi Katalin (szerk.): A kultúraköziség dilemmái. Interkulturális tanulmányok Vajda György Mihály 85. születésnapjának megünneplésére. Szeged, JATE BTK Összehasonlító Irodalomtud. Tanszék, 1999
 5. Goretity József (szerk.):Komparatisztikai szöveggyűjtemény. Debrecen, Kossuth Egyetemi K., 1998
 6. Hermann Péter (szerk.): Ki kicsoda 2000. Magyar és nemzetközi életrajzi lexikon, Budapest, Greger-Biográf, 1999. II.
 7. ISBD/G. A nemzetközi szabványos bibliográfiai leírás általános szabályai. Budapest, OSZK-KMK, 1979
 8. ISBD/S. Az időszaki kiadványok nemzetközi szabványos bibliográfiai leírása. Budapest, OSZK-KMK, 1983
 9. Kürtösi Katalin - Pál József - Stohl Róbert (összeáll.): A selected bibliography of György Mihály Vajda. in: Neohelicon, XXIX/1 (2002) 13-19.
 10. Lengyel Béla (szerk.): Az összehasonlító irodalomtörténet klasszikusai. Szöveggyűjtemény. Budapest, Universitas, 1995
 11. Pál József: György Mihály Vajda, in: Neohelicon XXIX/1 (2002), 7-12.
 12. Péter László (szerk.): Új magyar irodalmi lexikon, Budapest, 1994, III.
 13. Riesz, János: Laudatio auf György M. Vajda, in: Verleihung der Ehrendoktorwürde an Prof. György M. Vajda durch die Sprach- und Literaturwissenschaftliche Fakultät der Universität Bayreuth am 27.11.1987, Bayreuth, 1987
 14. Riesz, János; Vajda, György Mihály (szerk.): The future of literary scholarship. Frankfurt/M, Lang, 1986
 15. Szegedi egyetemi almanach. 1921-1995. Szeged, JATE, 1996
 16. Vajda György Mihály: Irodalomtudományi törékvések 1977. in: Róna-Tas András (szerk.) Szegedi Bölcsészműhely ''77. Szeged, 1978. 63-106.
 17. Vajda György Mihály: Összefüggések. Budapest, Magvető, 1978
 18. Vajda György Mihály: Az összehasonlító irodalomkutatás története Magyarországon. in: Állandóság a változásban. Budapest, Magvető, 1968
 19. Vajda György Mihály: Present Perspectives of Comparative Literature. in: Neohelicon, V (1977) 267-281.


 

A Vajda-gyűjtemény leírásai 

     Az egyes leírások elkészítésekor az ISBD/G illetve ISBD/S szabványok szolgáltak mintául22. Az egyes tételek dőlt betűs részei tartalmazzák azokat az adatokat, amelyek nem tartoznak szorosan az általános bibliográfiai leíráshoz, de fontos kiegészítő adatokat tartalmaznak az adott dokumentum beszerzési körülményeire, a possessori bejegyzésekre, a benne fellelhető Vajda-tanulmányokra, illetve citációkra, és esetlegesen a megszokottól eltérő fizikai állapotára vonatkozóan. A tételek sorszámozása a leírás sorrendjét követi, a könnyebb visszakereshetőség végett a mutatóban szereplő szerzők neve mellett szerepel a rájuk vonatkozó tétel száma. 


 

(1)

Világirodalmi kisenciklopédia / Szerk. Köpeczi Béla, Pók Lajos. - Bp. : Gondolat, 1976. - 24 cm

1. köt., [A-L] - 683 p. - ISBN 963 280 285 3

2. köt., [M-Z] - 777 p. - ISBN 963 280 286 1 

(2)

Magyar irodalmi lexikon / főszerk. Benedek Marcell ; szerk. biz. Bölöni György [et al.]. - Bp. : Akadémiai Kiadó, 1963. - ill. ; 25 cm

1. köt., A-K. - 1963. - XV, 727 p.

2. köt., L-R. - 1965. - 637 p.

3. köt., S-Z. - 1965. - 614 p. 

(3)

Új magyar irodalmi lexikon / főszerk. Péter László. - Bp. : Akadémiai K., [1994]. - 25 cm

1. [köt.], A-GY. - XXXVIII, 738 p. - ISBN 963 05 6805 5

2. [köt.], H-Ő. - XXXII, 739-1540. p. - ISBN 963 05 6806 3

3. [köt.], P-Zs. - XXII, 1541-2332. p. - ISBN 963 05 6804 7 

(4)

Világirodalmi lexikon. - Bp. : Akadémiai. - ill. ; 24 cm

1. köt., A-Cal / főszerk. Király István. - 1970. - XVI, 1247 p.

2. köt., Cam-E / főszerk. Király István. - 1972. - 1343 p.

3. köt., F-Groc / főszerk. Király István. - 1975. - 767 p. - ISBN 963 05 0872 9

4. köt., Grog-Ilv / főszerk. Király István. - 1975. - 767 p. - ISBN 963 05 0871 0

5. köt., Im-Kamb / főszerk. Király István. - 1977. - 895 p. - ISBN 963 05 1345 5

6. köt., Kamc-Lane / főszerk. Király István. - 1979. - 899 p., 8 t. - ISBN 963 05 1803 1

7. köt., Lanf-Marg / főszerk. Király István. - 1982. - 758 p., 4 t. - ISBN 963 05 2677 8

8. köt., Mari-My / főszerk. Király István. - 1982 - 779 p., 4 t. - ISBN 963 05 3109 7

9. köt., N-O / főszerk. Király István. - 1984. - 850 p., 4 t. - ISBN 963 05 3263 8

10., köt., P-Praga / főszerk. Király István. - 1986. - 847 p., 6 t. - ISBN 963 05 3264 6

11., köt. Pragm-Rizz / főszerk. Király István. - 1989. - 807 p., 8 t. - ISBN 963 05 5225 6

12. köt., Rjab-Sez / főszerk. Király István. - 1991. - 822 p., 8 t. - ISBN 963 05 5923 4

13. köt., Sf-Suzuki / főszerk. Király István. - 1992. - 791 p., 8 t. - ISBN SZÁM 963 05 6416 5

14. köt., Sváb-Szy / főszerk. Szerdahelyi István. - 1992. - 876 p., 8 t. - ISBN 963 05 6417 3

15. köt., Taa-Tz / főszerk. Szerdahelyi István. - 1993. - 1047 p., 8 t. - ISBN 963 05 6604 4

16. köt., U-Vidz / főszerk. Szerdahelyi István. - 1994. - 727 p., 8 t.. - ISBN 963 05 6733 4

17. köt., Vie-Y / főszerk. Szerdahelyi István. - 1994. - 739 p., 8 t. - ISBN 963 05 6797 0

18. köt., Z-Index / főszerk. Szerdahelyi István. - 1995. - 724 p., 4 t. - ISBN 963 05 6852 7

[19.] kiegészítő köt., A-Z / főszerk. Szerdahelyi István. - 1996. - 953p. - ISBN 963 05 7385 7 

(5)

A pozitivizmustól a szellemtörténetig : Athenaeum, 1892-1947 / Perecz László. - Bp. : Osiris, 1998. - 244 p. ; 19 cm. - (Horror metaphysicae , ISSN 1217-1506)

ISBN 963 379 399 8

Bibl. pp. 221-235. és a lábjegyzetekben 

(6)

Bevezetés a baltisztikába : a balti kultúra a régiségben / Bojtár Endre. - Bp. : Osiris, 1997. - 316 p. ; 24 cm. - (Osiris tankönyvek , ISSN 1218-9855)

ISBN 963 379 279 7

Bibliográfia pp. 268-303. és a lábjegyzetekben 

(7)

A magyar irodalom története / főszerk. Sőtér István. - Budapest : Akadémiai. - 24 cm

1. köt., A magyar irodalom története 1600-ig / szerk. Klaniczay Tibor. - 1964. - 567 p.

2. köt., A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig / szerk. Klaniczay Tibor. - 1964. - 646 p.

3. köt., A magyar irodalom története 1772-től 1849-ig / szerk. Pándi Pál. - 1965. - 831 p.

4. köt., A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig / szerk. Sőtér István. - 1965. - 1072 p.

5. köt., A magyar irodalom története 1905-től 1919-ig / szerk. Szabolcsi Miklós. - 1965. - 543 p.

6. köt., A magyar irodalom története 1919-től napjainkig / szerk. Szabolcsi Miklós. - 1966. - 1106 p. 

(8)

Political pilgrims : travels of western intellectuals to the Soviet Union, China, and Cuba, 1928-1978 / Paul Hollander. - Lanham ; New York ; London : University Press of America, [1990]. - xlvi, 526 p. ; 22cm.

ISBN 0 8191 7384 3 (pbk.)

Reprint. Első kiadása: New York : Harper Colophon Books, 1981. - Bibliográfia pp. 507-518.

A szerző ajánlásával 

(9)

Egy irodalmi Közép-Európáért : kilenc tanulmány / Vajda György Mihály. - Budapest : Fekete Sas, 2000. - 135 p. ; 20 cm

ISBN 963 8254 94 7

[ajánlással feleségének] 

(10)

Les littératures de langue allemande en Europe centrale : des Lumières à nos jours / sous la dir. de Jacques Le Rider et Fridrun Rinner. - Paris : Presses Universitaires de France, 1998. - ISBN 2-13-049455-2 (br.)

FRBNF37000210

Mutatók: p. 251-261.

Bibliográfia a fejezetek után

Fridrun Rinner ajánlásával

(poss.) „Ex libris Vajda György Mihály” (pecsét) 

(11)

Az ismeretlen Illyés / Gara László. - 2. kiad. - Washington : Occidental, 1969. - 177 p. ; 19 cm

LoC 65-28178

(12)

A trubadúrlíra és Balassi Bálint / Szabics Imre. - Bp. : Balassi K., 1998. - 116 p. ; 19 cm

Bibl. a jegyzetekben: 107-117. p.

ISBN 963 506 217 6

A szerző ajánlásával 

(13)

"Légy, ha birsz, te ''világköltő''..." : a magyar líra a 19. század második felében / Szili József. - Bp. : Balassi, 1998. - 213 p. ; 22 cm

ISBN 963 506 223 0

Bibliográfia a jegyzetekben

A szerző ajánlásával 

(14)

Über Fontane / Gordon A. Craig ; übers. von Jürgen Baron von Koskull. - München : Beck, 1997. - 293 p. ; 21 cm

ISBN 3-406-42642-5 

(15)

Manuale storico di letteratura comparata / Armando Gnisci, Franca Sinopoli. - Roma : Meltemi, 1997. - 238 p. ; 19 cm. - (Gli Argonanti ; 33.)

ISBN 88-86479-38-7 

(16)

Littérature et interdits / dir. Jacques Dugast, François Mouret. - Rennes : Presses Universitaire de Rennes, 1998. - 365 p. ; 22 cm. - (Interférences ; ISSN 0154-5590)

ISBN 2-86847-352-0

(poss.) „Ex libris Vajda György Mihály” (pecsét) 

(17)

Mikes Kelemen : életút és írói pályakezdet / Hopp Lajos ; [szerk., a képeket vál. Tüskés Gábor]. - Bp. : Universitas, 2000. - 205 p., [30] t. : ill. ; 25 cm. - (Historia litteraria , ISSN 1219-8552 ; 7.)

ISBN 963 9104 37 X

A szerző ajánlásával

(poss.) „Ex libris Vajda György Mihály” (pecsét) 

(18)

Vorfreude Wien : literarische Warnungen 1945-1995 / hrsg. von Richard Reichensperger. - Frankfurt am Main : Fischer Verlag, 1995. - 343 p. ; 23 cm

ISBN 3-10-062914-0 

(19)

Wien als Magnet? : Schriftsteller aus Ost-, Ostmittel- und Südeuropa über die Stadt / hrsg. Gertraud Marinelli-König, Nina Pavlova. - Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1996. - 613 p. ; 24 cm. - (Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse : Sitzungsberichte; Bd. 637)

ISBN 3-7001-2593-3

(poss.) „Ex libris Vajda György Mihály” (pecsét) 
 

(20)

Histoire des Poétiques / dir. Jean Bessiére et al. - Paris : Presses Universitaires de France, 1997. - 493 p. ; 24 cm

ISBN 2-13-047785-2

Jean Bessiére ajánlásával 

(21)

Théorie littéraire : problémes et perspectives / dir. Marc Angenot et al. - Paris : Presses Universitaires de France, 1989. - 395 p. ; 24 cm

ISBN 2-13-042116-4

Jean Bessiére (társszerk.) ajánlásával 

(22)

Deutsche Literatur zwischen 1945 und 1995 : eine Sozialgeschichte / Horst Albert Glaser. - Bern ; Stuttgart ; Wien : Haupt, 1997. - 786 p. ; 19 cm. - (UTB für Wissenschaft : Uni-Taschenbücher ; 1981)

ISBN 3-8252-1981-X (UTB)

ISBN 3-258-05584-X (Haupt)

A szerző ajánlásával 

(23)

Összehasonlító irodalomtörténeti lapok / vál., s.a.r., előszóval és jegyzetekkel ellátta Gaal György. - Bukarest : Kriterion, 1975. - 294 p. ; 18 cm. - (Téka) 

(24)

Eurovisionen : Vorstellungen von Europa in Literatur und Philosophie / hg. Peter Delvaux, Jan Papiór. - Amsterdam : Rodopi, 1996. - 312 p. ; 23 cm. - (Diutse Kroniek ; 46)

ISBN 90-420-0067-8 

(25)

Kalandok a drámával : magyar drámák 1945-1989 / Bécsy Tamás. - Budapest : Balassi, 1996. - 169 p. ; 20 cm

ISBN 963-506-076-9

A szerző ajánlásával 

(26)

Comparative literature worldwide : issues and methods = La littéraure comparée dans le Monde : questions et méthodes / ed. Tania Franco Carvalhal. - Porto Alegre : Vitae ; AILC, 1997. - 287 p. ; 21 cm

ISBN 85-254-0727-5 

(27)

Sprachlose Erfahrung? : Michael Polanyis Erkenntnismodell und die Literaturwissenschaften / Martin Sexl. - Frankfurt/M ; Berlin [etc.] : Lang, 1995. - 223 p. ; 21 cm. - (Europäische Hochschulschriften : Reihe1. Deutsche Sprache und Literatur, ISSN 0721-3301 ; Bd. 1540)

ISBN 3-631-49562-5 
 

(28)

Tu felix Austria : halál és mítosz a mai osztrák prózában / Hima Gabriella. - Budapest : Széphalom Könyvműhely, 1995. -192 p. ; 19 cm. - (Aranyhal sorozat. Esszék, tanulmányok, ISSN 1218-2206)

ISBN 963-8277-57-2

A szerző ajánlásával 

(29)

Mörderische Poesie : Nero und Caligula ; intertextuelle Beziehungen zwischen dem Roman von Dezső Kosztolányi und dem Drama von Albert Camus / Gabriella Hima. - Frankfurt/M [etc.] : Lang, 2000. - 156 p. ; 21 cm. - (Europäische Hochschulschriften : Reihe 18. Vergleichende Literaturwissenschaft, ISSN 0721-3425 ; Bd. 96)

ISBN 3-631-35241-7

A szerző ajánlásával 

(30)

Von Genrebild zu Bauernerzählung : Korrespondierende Formen der Kurzepik in der norwegischen „Volksliteratur” um Mitte des 19. Jahrhunderts / András Masát. - Budapest : [ELTE Germanisztikai Intézet], 1996. - 179 p. ; 20 cm. - (Budapester Beiträge zur Germanistik : Schriftenreihe des Germanistischen Instituts der Loránd-Eötvös-Universität ; ISSN 0138-905x ; 29)

ISBN 963-463-077-4

A szerző ajánlásával 

(31)

Kalandozások az olasz Parnasszuson : italianisztikai tanulmányok / Madarász Imre. - Budapest : Eötvös K., 1996. - 153 p. : ill. ; 24 cm

ISBN 963-9024-06-6

A szerző ajánlásával 

(32)

Olasz váteszek : Alfieri, Manzoni, Mazzini / Madarász Imre. - Bp. : Eötvös K., 1996. - 250 p. ; 24 cm

ISBN 963-85348-2-6

A szerző ajánlásával 

(33)

Introdizione alla letteratura comparata / a cura di Armando Gnisci. - Milano : Mondadori, 1999. - XXI, 361 p. ; 21 cm

ISBN 88-424-9362-7

(poss.) Ex libris Vajda György Mihály (pecsét) 

(34)

Méthodes de critique littéraire / Élisabeth Ravoux Rallo. - Paris : Colin, 1993. - 171 p. ; 23 cm

ISBN 2-200-21387-5 
 
 
 

(35)

Taine au carrefour des cultures du XIXe siécle / textes réunis et prés. Par Stéphane Michaud, Michéle Le Pavec. - Paris : BNF, 1996. - 181 p. ; 24 cm

Colloque organisé par laBibliothéque Nationale et la Société des Études romantiques et dix-neuviémistes, 3 décembre 1993

ISBN 2-7177-1960-1 

(36)

Üzenet Thermopüléből : irodalom- és eszmetörténeti tanulmányok a modernitásról, a szociális gondolatról és a globalizációról / Illés László. - Budapest : Argumentum, 1999. - 278 p. ; 20 cm

ISBN 963-446-124-7 

(37)

Nouvelles tendances en littérature comparée III. = Új tendenciák a komparatisztikában III. : actes du Colloque International, Szeged, 12-13-14 novembre 1998 / dir., réd. Jacqueline Lévi-Valensi, Piroska Sebe-Madácsy, Kálmán Bene. - Szeged : JGYTF ; Amiens : Univ. de Picardie Jules Verne, 1999. - 405 p. : ill. ; 24 cm

ISBN 963-9167-34-7 

(38)

L''esprit francais autour de la revue Nyugat = Francia szellem a Nyugat körül : 1925-1935 : Tanulmányok a XX. századi magyar-francia értelmiségi találkozások körébõl / Madácsy Piroska. - Lakitelek : Antológia K. ; Paris : Lettres Hongroises, 1998. - 397 p. ; 22 cm

ISBN 963-7908-76-5

A szerző ajánlásával 

(39)

Stirografiae comparazione : le origini della storia comparata della letteratura tra Settecento e Ottocento / Franca Sinopoli. - Roma : Bulzoni, 1996. - (Quaderni di storia della critica e della poetiche ; 18). - 387 p. ; 24 cm

ISBN 88-7119-960-X 

(40)

Das Jahrbuch der ungarischen Germanistik : 1999 / hrsg. Árpád Bernáth, Gunther Dietz. - Budapest : Gesellschaft Ungarischer Germanisten ; Bonn : Deutscher Akademischer Austauschdienst, 2000. - 361 p. ; 21 cm

ISSN 1217-0216 

(41)

The snowflake of the belfry : dogma anddisquietude in the critical arena / Anna Balakian. - Bloomington : Indiana University Press, 1994. - 270 p. ; 24 cm

ISBN 0-253-31132-2 

(42)

Henrik Ibsen : maison de poupée / Yves Chevrel. - Paris : PUF, 1989. - 124 p. ; 18 cm. - (Études littéraires ; ISSN 0764-1621)

ISBN 2-13-042121-0

A szerző ajánlásával 
 

(43)

Von Schiller bis Brecht : Studien / Paul Langfelder. - Bukarest : Literatur-Verlag, 1962. - 299 p. ; 20 cm. - (Zweite Folge der „Studien und Aufsätze zur Geschichte der deutschen Literatur”) 

(44)

Thackeray / Ungvári Tamás. - Budapest : Gondolat, 1962. - (Irodalomtörténeti kiskönyvtár ; 14). - 187 p. ; 16 cm

A szerző ajánlásával 

(45)

Byron / Hegedűs Géza. - Budapest : Gondolat, 1961. - 140 p. ; 17 cm. - (Irodalomtörténeti kiskönyvtár ; 10)

A szerző ajánlásával 

(46)

Jeanne d''Arc entre les nations / etudes reunies par Ton Hoenselaars et Jelle Koopmans. - Amsterdam : Rodopi, 1998. - 147 p. ; 24 cm. - (CRIN ; 33)

ISBN 90-420-0338-3

(poss.) „Ex libris Vajda György Mihály” (pecsét) 

(47)

Jeanne d''Arc : par elle-méme et par ses témoins / Régine Pernoud. - Paris : Seuil, 1996. - 329 p. ; 19 cm

ISBN 2-02-028769-2

(poss.) „Ex libris Vajda György Mihály” (pecsét) 

(48)

Comparative literature : Indian dimensions / Swapan Majumdar. - Calcutta : Papyrus, 1987. - 108 p. ; 23 cm 

(49)

Voltaire-problémák / Ferenczi László. - Budapest : Magvető, 1978. - 117 p. ; 18 cm. - (Gyorsuló idő)

ISBN 963-270-826-1

A szerző ajánlásával 

(50)

Álom, látomás, valóság : az újabb európai regényirodalom álom- és látomásábrázolásának művészi szerepéről / Egri Péter. - Budapest : Gondolat, 1969. - 419 p. ; 19 cm 

(51)

La letteratura del mondo / Armando Gnisci. - Roma : Carucci, 1984. - 179 p. - (Bibliotheca Carucci ; 13)

ISBN 88-85027-90-3 

(52)

Etudes de litterature francaise / Enzo Caramaschi. - Bari : Adriatica ; Paris : Nizet, 1967. - 473 p. ; 18 cm 
 

(53)

Studia Romanica : Gedenkschrift für Eugen Lerch = Hommage a la Memoire de Eugen Lerch / ed. Charles Bruneau, Peter M. Schon. - Stuttgart : Port, 1955 

(54)

Comparatisme er théorie de la littérature / Adrian Marino. - Paris : PUF, 1988. - (PUF : écriture). - 390 p.

ISBN 2-13-039568-6

A szerző ajánlásával 

(55)

Eszmék, utak, korunk művészetében / Köpeczi Béla. - Budapest : [s. n.], 1977. - 168 p. ; 19 cm. - (Kozmosz könyvek)

ISBN 963-211-223-7 

(56)

Die Struktur der modernen Lyrik : von Baudelaire bis zur Gegenwart / Hugo Friedrich. - 6. Aufl. - Hamburg : Rowohlt, 1962. - 218 p.

(poss.) „Vajda György Mihály, 1964”

Jegyzetelve 

(57)

A negatív univerzalizmus filozófiája és irodalma : intellektuális monográfia Hermann Brochról / Kiss Endre. - Veszprém : Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 1999. - 196 p. : 20 cm ; 20 cm. - (Carmen Saeculare ; 5)

ISBN 963-03-8342-X

A szerző ajánlásával

Jegyzetelve 

(58)

Egy kelet-européer az irodalomelméletben / Bojtár Endre. - Budapest : Szépirodalmi, 1983. - 228 p. ; 19 cm

ISBN 963-15-2356-X

A szerző ajánlásával 

(59)

Kritische Essays zur europäischen Literatur / Ernst Robert Curtius. - 2. Aufl. - Bern : Francke, 1954. - 446 p. ; 21 cm 

(60)

European intellectual movements and modernization of romanian culture / Alexandru Dutu ; transl. Adriana Ionescu-Poran. - Bukarest : Ed. Academiei, 1981. - 195 p. ; 21 cm 

(61)

Nemcsak Babilonban / Ungvári Tamás. - Budapest : Szépirodalmi, 1984. - 465 p. ; 19cm

ISBN 963-15-2704-4

A szerző ajánlásával 

(62)

Aufsätze zur Theorie und Geschichte der Literatur / Boris Eichenbaum ; ausgew. und übers. Alexander Kaempfe. - Frankfurt/M : Suhrkamp, 1965. - 173 p. - (Edition Suhrkamp ; 119)

Jegyzetelve 

(63)

Die literarischen Kunstmittel und die Evolution in der Literatur / Jurij Tyjanov ; ausgew. und übers. Alexander Kaempfe. - Frankfurt/M : Suhrkamp, 1967. - 145 p. - (Edition Suhrkamp ; 197) 

(64)

Literaturgeschichte als Provokation / Hans Robert Jauss. - 2. Aufl. - Frankfurt/M : Suhrkamp, 1970. - 250 p. - (Edition Suhrkamp ; 470)

(poss.) „Vajda”

Jegyzetelve 

(65)

Frankophone Literaturen ausserhalb Europas / hg. János Riesz. - Frankfurt/M : Lang, 1987. - 175 p. - (Bayreuther Beiträge zur Literaturwissenschaft ; 9)

ISBN 3-8204-0054-0

Vorlagen der Sektion 1c des Romanistentages in Siegen, 20.9.85-3.10.85 

(66)

A neoklasszicizmus poétikája / Pál József. - Budapest : Akadémiai, 1988. - 220 p. ; 20 cm

ISBN 963-05-4711-2

A szerző ajánlásával 

(67)

Transcultural poetics : comparative studies on Ezra Pound''s Cantos and Gurn Gobind Singh''s Bachittra Natak / Gurbhagat Singh. - Delhi : Ajanta, 1988. - 158 p. ; 23 cm

ISBN 81-202-0178-7

A szerző ajánlásával 

(68)

La littérature et la vie : problématique de la Création Littéraire / Jean Hankiss ; publ. et pref. De Fidelino de Figueiredo. - Sao Paulo : Universita de Sao Paulo, 1951. - 334 p. ; 24 cm

Megrongált állapotban, saját gépiratos tartalomjegyzékkel kiegészítve 

(69)

Értelmiség és forradalom : kultúra, sajtó és irodalom a magyar tanácsköztársaságban / József Farkas. - Budapest : Kossuth, 1984. - 196 p. ; 19 cm

ISBN 963-09-2339-4

A szerző ajánlásával 
 
 
 
 

(70)

Tanulmányok a magyar impresszionista stílusról / szerk. Szabó Zoltán. - 2. kiad. - Bukarest : Kriterion, 1976. - 178 p. ; 21 cm

A szerző ajánlásával

2 példányban 

(71)

Literaturgeschichte und Mythologie : methodologische und historische Studien / Robert Weimann. - Berlin ; Weimar: Aufbau, 1971. - 514 p. ; 19 cm

A szerző ajánlásával 

(72)

Gli eroi dei miraggi : la parabola del romanzo ungherese dal Millennario alla repubblica dei Consigli : 1896-1919 / Gianpiero Cavaglia. - Bologna : Capelli, 1987. - 156 p. ; 22 cm

A szerző ajánlásával

Jegyzetelve 

(73)

Modern tragikum - tragikus modernség / Ungvári Tamás. - Budapest : Gondolat, 1966. - 227 p., 8 t. ; 19 cm 

(74)

Komparatistik : theoretische Überlegungen und Südeuropäische Wechselseitigkeit : Festschrift für Zoran Konstantinovic, Innsbruck, 5. Juni 1980 / hrsg. Fridrum Rinner, Klaus Zerinschek. - Heidelberg : Winter, 1981. - (Beiträge zur neueren Literaturgeschichte : Folge 3 ; Bd. 51)

ISBN 3-533-02991-3 (kart.)

„Neoklassische Kunst - neoklassische Literatur” pp. 43-54. 

(75)

Sensus communis : contemporary trends in comparative literature = Panorama de la situation actuelle en littérature comparée : Festschrift für Henry Remak / hrsg. János Riesz et al. - Tübingen : Narr, 1986

ISBN 3-87808-497-8

„Methodologiscje Fragen einer Historiographie der Weltliteratur” pp. 193-200. 

(76)

Interpretation of narrative / ed. Mario J. Valdés, Owen J. Miller. - Toronto : University of Toronto Press, 1978. - 202 p.

ISBN 0-8020-5443-9

A kiadó ajándéka 

(77)

Criticism and personal taste / R. Peacock. - Oxford : Clarendon, 1972. - 142 p. ; 23 cm

A szerző ajánlásával 
 
 
 
 

(78)

A művészi visszatükrözés szerkezete : a művészet ismeretelméleti kérdései Christopher Caudwell és Lukács György esztétikájában / Szili József. - Budapest : Akadémiai, 1981. - 179 p.

ISBN 963-05-2707-3

A szerző ajánlásával 

(79)

Abstraktion und Einfühlung : ein Beitrag zur Stylpsychologie / Wilhelm Worringer. - München : Piper, 1959. - (Sammlung Piper : Probleme und Ergebnisse der modernen Wissenschaft). - 185 p. ; 19 cm

Antikvár vétel

Jegyzetelve 

(80)

Általános irodalomtudomány / Max Wehrli ; ford. Radó György. - Budapest : Gondolat, 1960. - 339 p. - (Studium könyvek ; 21) 

(81)

Az esztétika rendszere / Meumann Ernő ; ford. Várkonyi Hildebrand. - Budapest : Pfeifer Ferdinánd, 1924. - (Filozófiai kiskönytár ; 6). - 196 p. ; 18 cm

Felvágatlan példány

(poss.) „Vajda” 

(82)

Realizmus és modernizmus : szovjet irodalomtudósok válogatott tanulmányai / szerk. Héra Zoltán. - Budapest : Gondolat, 1959. - 348 p. 

(83-389)

La révolution structurale / Jean-Marie Benoist. - Paris : Grasset, 1975. - 350 p. ; 21 cm

ISBN 2-246-00271-0 

(84)

Les droits de l''homme / David Owen. - Paris : Laffont, 1979. - 226 p. ; 22 cm

ISBN 2-221-00240-7 

(85)

Az irodalomfogalmak rendszere / Szili József. - Budapest : Akadémiai, 1993. - 227 p.

ISBN 963-05-6455-6

A szerző ajánlásával

Jegyzetelve 

(86)

Qu''est-ce que la littérature? / Jean-Paul Sartre. - 2. ed. - Paris : Gallimard, 1975. - 374 p. ; 18 cm 

(87)

La littérature et la social : éléments pour une sociologie de la littérature / ed. Robert Escarpit. - Paris : Flammarion, 1970. - 2. ed. - 315 p. ; 18 cm 
 
 
 
 

(88)

Anatomy of criticism : four essays / Northrop Frye. - 3. ed. - Princeton : Princeton University Press, 1973. - 383 p. ; 22 cm

ISBN 0-691-01298-9

(poss.) „Vajda György Mihály”

Jegyzetelve 
 

(89)

Illusion and reality : a study of the sources of poetry / Christopher Caudwell. - 6. ed. - New York : International, 1967. - 342 p. ; 21 cm

Bibliográfia pp. 299-312.

(poss.) „György M. Vajda, Edmonton, October 1970” 

(90)

Romantika és realizmus : tanulmányok / Christopher Caudwell ; ford. Falvay Mihály, Szabó Mária Nóra ; vál. és az utószót írta Szili József. - Budapest : Gondolat, 1979. - 239 p. ; 21 cm

Szili József ajánlásával 

(91)

Orosz realizmus : Goncsárov, Turgenyev, Osztrovszkij / N. A. Dobroljubov ; ford. Lukácsné Jánosi Gertrud. - 2. kiad. - Budapest : Szikra, 1950. - 284 p. ; 19 cm

(poss.) „Vajda” 

(92)

Phänomenologie und Literaturwissenschaft : Skizzen zu einer wissenschaftlichen Begründung / Zoran Konstantinovic. - München : List, 1973. - 245 p. - (List Taschenbücher der Wissenschaft : Literaturwissenschaft)

A szerző ajánlásával 

(93)

Phänomenologie der Interpretation / Christoph Eycjman. - Bern ; München : Francke, 1977. - 156 p. ; 22 cm

ISBN 3-7720-1351-1

Bibliográfia pp. 138-156. 

(94)

Towards a phenomenological theory of literature : a study of Wilhelm Dilthey''s poetic / Kurt Müller-Vollmer. - Hague : Mouton, 1963. - 217 p. ; 22 cm. - (Stanford Studies in Germanics and Slavics ; 1)

Bibliográfia pp. 204-217.

(poss.) „Vajda, 1965”

Jegyzetelve 
 

(95)

Phenomenology and science in the contemporary european thought / Anna-Theresa Tymieniecka ; with a foreword by I. M. Bochenski. - New York : Noonday, 1962. - 198 p. ; 21 cm

(poss.) „Gy. M. Vajda”

Jegyzetelve 

(96)

Az „Új Kritika” : az interpretációs módszerek története és bírálata / Robert Weimann ; ford. Bizám Lenke. - Budapest : Gondolat, 1965. - (Studium könyvek ; 52). - 427 p. ; 19 cm

A szerző ajánlásával 

(97)

Grundprobleme der Literaturtheorie Lucien Goldmanns : ein Beitrag zur Analyse des Gesamtwerkes unter dem Blickpunkt Litratur und ihr Subjekt / Wolfgang Bader. - Frankfurt/M : Lang, 1979. - 217 p. ; 21 cm. - (Europäische Hochschulschriften : Reihe 13, Französische Sprache und Literatur ; Bd. 61)

ISBN 3-8204-6563-4

Bibliográfia pp. 209-217. 

(98)

Materlialität der Komunikation / hrsg. von Hans Ulrich Gumbrecht mit K. Ludwig Pfeiffer ; unter Mitarbeit Monika Elsner et al. - Frankfurt/M : Suhrkamp, 1988. - 943 p.

ISBN 3-518-28350-2 

(99)

D''un réalisme sans rivages : Picasso, Saint-John Perse, Kafka / Roger Garaudy ; préf. de Louis Aragon. - 4. ed. - Paris : Plon, 1965. - 268 p. ; 19 cm

(poss.) „György M. Vajda” 

(100)

Visions in history / ed. Gerald Gillespie. Visions of the other / ed. Margaret R. Higonnet, Sumie Jones. - Tokyo : Telecommunications Association ; University of Tokyo Press, 1995. - 657, XVI p. ; 24 cm. - (The force of vision : Proceedings of the XIIIth Congress of the International Comparative Literature Association = Actés du XIIIéme congrés de l''Association Internationale de Littérature Comparée, 1991, Tokyo; 2) 

(101)

Die Hauptrichtungen der Literatursoziologie und ihre Methoden : ein Beitrag zur literatursoziologischen Theorie / Hans Norbert Fügen. - Bonn : Bouvier, 1964. - 215 p. : ill. ; 23 cm

Bibliográfia pp. 193-215

(poss.) „Vajda György Mihály” 

(102)

La romantisme dans la littérature européenne / Paul van Tieghem. - Paris : Albin Michel, 1969. - 4. ed. - 536 p.

Bibliográfia pp. 493-518.

(poss.) „Vajda”

Jegyzetelve 

(103)

A komparatisztika kézikönyve : bevezetés  az összehasonlitó irodalomtudományba / szerk. Fried István. - Szeged, József Attila Tudományegyetem Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszéke, 1987. - 217 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : Cathedra Comparationis Litterarum Universarum ; 9)

ISBN 963-481-751-3 

(104)

Bevezetés az irodalomkritikába / Adrian Marino ; ford. Dávid Gyula, Kántor Lajos. - Bukarest : Kriterion, 1979. - 529 p. ; 22 cm

A szerző ajánlásával 

(105)

Studies in oral epic tradition / János Honti ; transl. Éva Róna. - Budapest : Akadémiai, 1975. - 205 p.

ISBN 963-05-0418-9 

(106)

Synthethisches Interpretieren : zur Methodik der Literaturwissenschaft / Jost Hermand. - München : Nymphenburger, 1968. - 268 p. ; 21 cm

(poss.) „Vajda György Mihály” 

(107)

Kritik der literarischen Begriffe / Adrian Marino ; übers. von Bernd Kolf. - Cluj-Napoca : Dacia, 1976. - 476 p. ; 21 cm

A szerző ajánlásával 

(108)

Beat Ludwig von Muralts „Lettres sur les Anglais et les Francis et sur les Voyages” und ihre Rezeption : eine literarische „Querelle” der französischen Frühaufklärung / János Riesz. - München : Fink, 1979. - 264 p. ; 23 cm

ISBN 3-7705-1712-1 

(109)

Irodalomtörténeti alapfogalmak / Thienemann Tivadar. - 2. kiad. - Pécs : Danubia, 1931. - 266 p. ; 24 cm. - (Tudományos Gyűjtemény ; 105)

(poss.) „Vajda György, 1935. febr. 1.” 

(110)

Marxist models of literary realism / George Bisztray. - [2. ed.]. - New York : Columbia University Press, 1978. - 247 p. ; 22 cm

A szerző ajánlásával 

(111)

A modern dráma fejlődésének története / Lukács György. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, 1978. - 635 p. - (Lukács György összes művei)

ISBN 963-270-789-3

(poss.) „Vajda György Mihály” 

(112)

Adalékok az esztétika történetéhez / Lukács György ; szerk. Mészáros István. - Budapest : Akadémiai, 1953. - 477 p.

(poss.) „Vajda György Mihály” 

(113)

Az újabb német irodalom rövid története / Lukács György ; ford. Gáspár Endre. - Budapest : Athenaeum, 1946. - 152 p. ; 23 cm

(poss.) „Vajda György, .947.IX.21.” 

(114)

Írástudók felelőssége / Lukács György. - Budapest : Szikra, 1945. - 144 p. ;21 cm

(poss.) „Vajda György, 45.X.27” 

(115)

Die Theorie des Romans / Georg Lukács. - 2., erw. Aufl. - Neuwied am Rhein ; Berlin-Spandau : Luchterhand, 1963. - 169 p. ; 20 cm

(poss.) „Vajda György Mihály”

Jegyzetelve 

(116)

Goethe és kora / Lukács György. - Budapest : Hungária, [s. d.]. - 215 p.

(poss.) „Vajda György Mihály”

Jegyzetelve 

(117)

Balzac, Stendhal, Zola / Lukács György. - Budapest : Hungária, [1945]. - 146 p. ; 19cm

(poss.) „Vajda, 45. XII. 11.”

Jegyzetelve

A puha borítón jól kivehetők a valamikor rajta írt igazolás négy soros szövegének egyes részletei: „Igazolom, hogy Hajós Lajos és t. húga Bp. IX. Ferenc krt. 17 sz. ház … áll. … 1945 ápr. Dr. Vajda György” 

(118)

Wider den missverstandenen Realismus / Georg Lukacs. - Hamburg : Claassen, 1958. - 153 p. ; 22 cm

H. Holtzhauser ajándéka

(poss.) „G. M. Vajda” 

(119)

Nagy orosz realisták : kritikai realizmus / Lukács György. - 3. kiad. - Budapest : Szikra, 1951. - 275 p. ; 21 cm

(poss.) „Vajda” 

(120)

Hungarian studies on György Lukács / ed. by László Illés et al. ; English transl. ed. József Kovács. - Budapest : : Akadémiai K., 1993. - 24 cm

Vol. 1. - X, 356 p. - Bibliográfiákkal. - ISBN 963-05-6029-1

Vol. 2. - VI, 357-699. p. - Bibl.: 621-697. p. és a jegyzetekben. - ISBN 963-05-6030-5 

(121)

Actes du IIIe Congrés de l''Association Internationale de Littérature Comparée : 21-26. VIII. 1961, Utrecht = Proceedings of the IIIrd Congress of the International Comparative Literature Association : 21-26. VIII. 1961, Utrecht / ed. W. A. P. Smit. - Hague : Mouton, 1962.- 367 p. ; 23 cm 

(122)

Actes du Ve Congrés de l''Association Internationale de Littérature Comparée : Belgrade, 1967 = Proceedings of the Vth Congress of the International Comparative Literature Association : Belgrade, 1967 / ed. Nikola Banasevic. - Belgrade : Universite de Belgrade ; Amsterdam : Swets and Zeitlinger, 1969. - 797 p.

(poss.) „Vajda”

jegyzetelve 

(123)

Actes du VIe Congrés de l''Association Internationale de Littérature Comparée = Proceedings of the VIth Congress of the International Comparative Literature Association : Bordeaux, 1970 / ed. Michel Cadot et al. - Stuttgart : Bieber, 1975. - 816 p. ; 25 cm

ISBN 3-879-530-40-8 

(124)

Actes du VIIe congrés de l''Association Internationale de Littérature Comparée = Proceedings of the IIIrd Congress of the International Comparative Literature Association : Montréal, 1973 / ed. Milan V. Dimic, Eva Kushner. - Stuttgart : Kunst und Wissen ; Bieber, 1979. - 25 cm

ISBN 3-879-53041-6

Vol. 1., Littératures Americaines : dépendence, indépendence, interdépendence = Literatures of America : dependence, indeendence, interdependence. - 562 p.

Vol. 2., La littérature comparée aujourd''hui : théorie et pratique = Comparative literature today : theory and practic. - 727 p. 

(125)

Actes du VIIIe congrés de l''Association Internationale de Littérature Comparée : Budapest, 1976 = Proceedings of the VIIIth Congress of the International Comparative Literature Association : Budapest, 1976 / ed. Béla Köpeczi, György Mihály Vajda. - Stuttgart : [], 1980. - 25 cm

ISBN 3-87953-042-4

Vol. 1., Trois grandes mutation littéraire : Renaissance - Lumiéres - Début du vingtiéme siécle = three epoch-making literary changes : Renaissance, Enlightenment, Early Twentieth Century. - 931 p.

Vol. 2, Littératures de diverses cultures au vingtiéme siécle = Twentieth Century literatures originating in different cultures ; Littérature comparée et théorie litéraire = Comparative literature and theory of literature. - 1005 p. 

(126)

Actes du IXe congrés de l''Association Internationale de Littérature Comparée : Innsbruck, 1979 = Proceedings of the IXth Congress of the International Comparative Literature Association : Innsbruck, 1979 / ed. Zoran Konstantinovic et al. - Innsbruck : AMOE, 1980-. - 25 cm

Vol. 1., Classical models in literature = Les modéles classiques dans les littératures = Klassische Modelle in der Literatur. - 1981. - 305 p. - ISBN 3-85124-080-4

Vol. 2., Literary communicationand reception = Communication littéraire et reception = Literariche Kommunikation und Rezeption. - 1980. - 436 p. - ISBN 3-85124-075-8

Vol. 3., Literature and the other arts = La littérature et les autres arts = Literatur und die anderen Künste. - 1981. - 352 p. : ill. - ISBN 3-85124-082-0

Vol. 4., Evolution of the novel = L''evolution du roman = Die Entwicklung des Romans. - 1982. - 501 p. - ISBN 3-85124-089-8 

(127)

Dramas of desire / ed. Ziva Ben-Porat, Hana Wirth-Nesher. Visions of beauty / ed. Roseann Runte, Hans R. Runte. - Tokyo : Telecommunications Association ; University of Tokyo Press, 1995. - XXIV, 549, XVI p. ; 24 cm. - (The force of vision : Proceedings of the XIIIth Congress of the International Comparative Literature Association = Actés du XIIIéme congrés de l''Association Internationale de Littérature Comparée, 1991, Tokyo ; 1) 

(128)

Le rayonnement international de Victor Hugo / ed. Francis Claudon. - New York ; Bern ; Frankfurt/M : Lang, 1989. - 273 p. ; 23 cm. - (Actes du Symposium de l''AILC XIéme Congrés International, Paris, aout 1985 = Proceedings of the XIth international congress of the ICLA, Paris, August 1985 ; 1)

ISBN 0-8204-0790-9 

(129)

Fiction, narratologie, texte, genre / ed. Jean Bessiére. - New York ; Bern ; Frankfurt/M : Lang, 1989. - 239 p. ; 23 cm. - (Actes du Symposium de l''AILC XIéme Congrés International, Paris, aout 1985 = Proceedings of the XIth international congress of the ICLA, Paris, August 1985 ; 2)

ISBN 0-8204-0791-7

Recenzens példány 

(130)

Toward a theory of comparative literature : selected papers presented in the Division of Theory of Literature at the XIth ICLA Congress / ed. with an introd. Mario J. Valdés. - New York ; Bern ; Frankfurt/M : Lang, 1990. - 275 p. ; 23 cm. - (Actes du XIéme Congrés de l''AILC, Paris, 20-24 aout 1985 = Proceedings of the XIth international congress of the ICLA, Paris, 20-24 August 1985 ; 3)

ISBN 0-8204-1371-2 

(131)

Oralité et littérature = Orality and literature / ed. Hans R. Runte, Roseann Runte. - New York ; Bern ; Frankfurt/M : Lang, 1991. - 257 p. ; 23 cm. - (Actes du XIéme Congrés de l''AILC, Paris, 20-24 aout 1985 = Proceedings of the XIth international congress of the ICLA, Paris, 20-24 August 1985 ; 4)

ISBN 0-8204-1372-0 

(132)

Littérature comparée, littérature mondiale = Comparative literature, world literature / Gerald Gillespie. - New York ; Bern ; Frankfurt/M : Lang, 1991. - 254 p. ; 23 cm. - (Actes du XIéme Congrés de l''AILC, Paris, 20-24 aout 1985 = Proceedings of the XIth international congress of the ICLA, Paris, 20-24 August 1985 ; 5)

ISBN 0-8204-1443-3 

(133)

Littérature générale, lttérature comparée = General literature, comparative literature / Paul Chavy, György M. Vajda. - New York ; Bern ; Frankfurt/M ; Wien : Lang, 1992. - 275 p. ; 23 cm. - (Actes du XIéme Congrés de l''AILC, Paris, 20-24 aout 1985 = Proceedings of the XIth international congress of the ICLA, Paris, 20-24 August 1985 ; 6)

ISBN 3-261-04418-7 

(134)

La traduction dans le dévelopement des littératures = Translation in the developement of literatures / José Lambert, André Lefevre. - New York ; Bern ; Frankfurt/M : Lang ; Leuven University Press, 1993. - 247 p. ; 23 cm. - (Actes du XIéme Congrés de l''AILC, Paris, 20-24 aout 1985 = Proceedings of the XIth international congress of the ICLA, Paris, 20-24 August 1985 ; 7)

ISBN 3-261-04436-2 (Lang)

ISBN 90-6186-5344 (Leuven Univ. Press)

Eva Kushner ajánlásával 

(135)

Etudes de réception = Reception studies / Rien T. Segers. - New York ; Bern ; Frankfurt/M : Lang, 1993. - 188 p. ;23 cm. - (Actes du XIéme Congrés de l''AILC, Paris, 20-24 aout 1985 = Proceedings of the XIth international congress of the ICLA, Paris, 20-24 August 1985 ; 8)

ISBN 3-261-04569-8 

(136)

Acculturation / Eva Kushner, Milan V. Dimic. - New York ; Bern ; Frankfurt/M : Lang, 1994. - 277 p. ; 23 cm. - (Actes du XIéme Congrés de l''AILC, Paris, 20-24 aout 1985 = Proceedings of the XIth international congress of the ICLA, Paris, 20-24 August 1985 ; 9)

ISBN 3-261-03143-3 

(137)

Littératures émergentes = emerging literatures / Jean-Marie Grassin. - New York ; Bern ; Frankfurt/M : Lang, 1996. - 264 p. ; 23 cm. - (Actes du XIéme Congrés de l''AILC, Paris, 20-24 aout 1985 = Proceedings of the XIth international congress of the ICLA, Paris, 20-24 August 1985 ; 10)

ISBN 3-906754-35-9 

(138)

Powers of narration / ed. Gerald Gillespie, André Lorant. Literary theory / ed. Will van Peer, Elrud Ibsch. - Tokyo : Telecommunications Association ; University of Tokyo Press, 1995. - 596, XVI p. ; 24 cm. - (The force of vision : Proceedings of the XIIIth Congress of the International Comparative Literature Association = Actés du XIIIéme congrés de l''Association Internationale de Littérature Comparée, Tokyo, 1991 ; 3) 

(139)

Translation and modernisation : Proceedings of the XIIIth Congress of the International Comparative Literature Association = Actés du XIIIéme congrés de l''Association Internationale de Littérature Comparée, Tokyo, 1991 / ed. Theresa Hynn, José Lambert. - Tokyo : Telecommunications Association ; University of Tokyo Press, 1995. - 142, XVI p. ; 24 cm. - (The force of vision ; 4) 

(140)

New visions of creation : feminist innovation in literary theory / ed. Maria Elena de Valdés, Margaret R. Higonnet. - Tokyo : Telecommunications Association ; University of Tokyo Press, 1995. - 186, XVI p. ; 24 cm. - (The force of vision : Proceedings of the XIIIth Congress of the International Comparative Literature Association = Actes du XIIIéme congrés de l''Association Internationale de Littérature Comparée, Tokyo, 1991 ; 5) 

(141)

Inter-Asian comparative literature / ed. Kawamoto Koji, Heh-Hsiang Yuan, Ohsawa Yoshihiro. - Tokyo : Telecommunications Association ; University of Tokyo Press, 1995. - 626, XVI p. : ill. ; 24 cm. - (The force of vision : Proceedings of the XIIIth Congress of the International Comparative Literature Association = Actes du XIIIéme congrés de l''Association Internationale de Littérature Comparée, Tokyo, 1991 ; 6) 

(142)

Diderot in Deutschland : 1750-1850 / Roland Mortier. - Stuttgart : Metzlersche, 1967. - 490 p. ; 24 cm

A szerző ajánlásával 

(143)

Das literarische Kunstwerk : mit einem, Anhang von den Funktionen der Sprache im Theaterschauspiel / Roman Ingarden. - 4. unveränderte Aufl. - Tübingen : Niemeyer, 1972. - 431 p. ; 24 cm 

(144)

Phenomenological hermeneutics and the study of literature / Mario J. Valdés. - Toronto : University of Toronto Press, 1987. - 142 p. ; 24 cm. - (University of Torono Romance Series, ISSN 0082-5336 ; 56)

ISBN 0-8020-5718-7

Recenzens példány 

(145)

Pour un nouveau roman / Alain Robbe-Grillet. - Paris : De Minuit, 1963. - 145 p. ; 19 cm

(poss.) „György M. Vajda” 

(146)

Der Naturalismus : Kommentar zu einer Epoche / Roy C. Cowen. - München : Winkler, 1973. - 301 p. ; 20 cm

ISBN 3-538-07014-8 

(147)

Le naturalisme / Yves Chevrel. - Paris : PUF, 1982. - 234 p. ; 21 cm. - (Littératures modernes ; 31)

A szerző ajánlásával

Jegyzetelve 

(148)

Le naturalisme en question : actes du colloque tenu á Varsovie, 20-22 spetembre 1984 / pres. Par Yves Chevrel. - Paris : Presses de l''Université de Paris-Sorbonne, 1986. - 143 p. ;26 cm. - (Recherches actuelles en litterature comparee ; 2)

Recenzens példány 

(149)

La naturalisme dans le litteratures de langues europeennes : actes du colloque internationl tenu á l''Université de Nantes, 21-23 septembre 1982 / pres. Par Yves Chevrel. - Nantes : Universite de Nantes, 1983. - 138 p. ; 23 cm. - (Textes et langages ; 8)

A szerző ajánlásával 

(150)

Die Kunst der Poesie : Stufen, die zur Oktober-Dichtung hinführten / Zdenek Mathauser. - Praha : Artia,m 1967. - 85 p. ; 21 cm

Herausgegeben zur 50. Feier der Grossen Sozialistischen Oktoberrevolution (A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulójára)

A szerző ajánlásával 

(151)

Faulkner and Dostoevsky : influence and confluence / Jean Weisgerber ; transl. Dean McWilliams. - Athens/Ohio : Ohio University Press, 1974. - 383 p. ; 22 cm

ISBN 8214-0149-1

LoC 72-85537

Bibliográfia pp. 367-373. 

(152)

Allgemeine Stilistik / Herbert Seidler. - Göttingen : Vandenhoeck und Ruprecht, 1953. - 366 p. ;25 cm

(poss.) „Vajda Gy. M., 1958”

Jegyzetelve 

(153)

Sprichwörter-analys einer einfachen Form : ein Beitrag zur generativen Poetik / Zoltán Kanyó. - Budapest : Akadémiai, 1981. - 309 p. ; 25 cm

ISBN 963-05-2401-5 

(154)

De la littérature a l''alittérature / Claude Mauriac. - Paris : Grasset, 1969. - 361 p. ; 23 cm 

(155)

Novellistische Struktur : Der Marschall von Bassompierre und die Schöne Krämerin / Henry H. Remak. - Bern ; Frankfurt/M : Lang, 1983. - 124 p. ; 24 cm. - (Germanic studies in America ; 46)

ISBN 3-261-03234-0

A szerző ajánlásával 

(156)

Romain Rolland et Stefan Zweig : affinités et influences littéraires et spirituelles : 1910-1942 / Dragoljub-Dragan Nedeljkovic. - Paris : Klincksieck, 1970. - 389 p. ; 24 cm. - (Bibliothéque Francaise et Romane : Séries C, Études Littéraires ; 21) 

(157)

Vergleichende Epenforschung / Viktor Schirmunski ; übers. Christel Werdt ; red. Harald Raab. - Berlin : Akademie, 1961. - 119 p. ; 25 cm. - (Veröffentlichungen des Instituts für Deutsche Volkskunde ; 24)

(poss.) „Vajda Gy. M.” 

(158)

Languages as symbolic action : essays on life, literature and method / Kenneth Burke. - 2. ed. - Berkeley ; Los Angeles : University of California Press, 1968. - 514 p. ;23 cm 

(159)

Aux origines de l''histoire littéraire / Claude Cristin. - Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble, 1973. - 1198 p. ; 24 cm

ISBN 2-7061-0012-5 

(160)

Existenzialismus und französisches Chanson / Ursula Mathis. - Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1984. - 309 p. ; 24 cm. - (Österreichischen Akademie der Wissenschaften : Philosophisch-Historische Klasse. Sitzungsberichte ; 435)

ISBN 3-7001-0647-5

Recenzens példány 

(161)

Novalis dans les lettres francaises a l''epoque et au leudemain du symbolisme : 1885-1914 / Jean-Paul Glorieux. - Louvain : Presses Universitaire de Louvain, 1982. - 524 p. ; 25 cm. - (Symbolae Facultatis Litterarum et Philosophicae Lovaniensis. Series A ; 11)

ISBN 90-6186-137-3 

(162)

Studia Poetica / red. G. M. Vajda. - Szeged : JATE, 1980-. - 26 cm. - ISSN 0209-9403

Vol. 1., Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : narratológiai tanulmányok / ed. Zoltán Kanyó. - 1980. - 373 p.

Vol. 2., Literary semantics and possible worlds = Literatursemantik und mögliche Welten / ed. Károly Csúri. - 1980. - 344 p.

Vol. 3., Studies in the semantics of narrative = Beiträge zur Semantik der Erzählung / ed. Zoltán Kanyó. - 1980. - 461 p.

Vol. 4., Simple forms = Einfache Formen / ed. Zoltán Kanyó. - 1982. - 356 p.

Vol. 5., Fictionality / ed. Zoltán Kanyó. - 1984. - 418 p.

Vol. 6., Az elbeszélés értelmezésének stratégiái / szerk. Bernáth Árpád, Csúri Károly. - 1985. - 343 p.

Vol. 7., Az egyszerű formák szemiotikája / szerk. Bernáth Árpád, Csúri Károly. - 1985. - 229 p.

Vol. 8., Elements and forms of text = Textelemente und Textformen = Éléments de texte, formes de texte / eds. Piroska Kocsány, Árpád Vigh. - 1985. - 246 p.

Vol. 9., A mûértelmezés helye az irodalomtudományban / szerk. Bernáth Árpád. - 1990. - 301 p. 

(163)

Weltliteratur : Strukturen, Modelle, Systeme / Zoran Konstantinovic. - Freiburg : Herder, 1979. - 127 p. : ill. ; 25 cm

ISBN 3-451-17403-0

A szerző ajánlásával 

(164)

Geschichte der europäischen Weltliteratur : 1. Bd., von Homer bis Montaigne / Hans W. Eppelsheimer. - Frankfurt/M : Insel, 1970. - 306 p. : ill. ; 26 cm 

(165)

Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter / Ernst Robert Curtius. - 9. Aufl. - Bern ; München : Francke, 1978. - 608 p. ;24 cm

ISBN 3-7720-1398-8 

(166)

Encyclopédie du Romantisme : picture, sculpture, architecture, littérature, musique / Francis Claudon et al. - Paris : Aimery Somogy, 1980. - 302 p. ;24 cm

ISBN 2-85056-143-6 

(167)

Studii de literatura universalasi comparata / Tudor Viu. - Bukarest : Ed. Academiei, 1963. - 664 p. ;25 cm

A szerző ajánlásával 

(168)

A világirodalom története / Paul Wiegler nyomán Király György és Turóczi-Trostler József közrem. átd. Benedek Marcell. - Budapest : Révai, [s. d.]. - 304, XII p. 

(169)

A világirodalom története / Szerb Antal ; Kardos László utószavával ; jegyz. kieg. és ell. Tóbiás Áron. - Budapest : Magvető, 1962. - 1013 p. 

(170)

Az antik világ irodalmai / Falus Róbert. - Budapest : Gondolat, 1976. - 759 p. ; 25 cm

ISBN 963-280-429-5 

(171)

Histoire des littératures / dir. Raymond Quenau. - Paris : Gallimard. - 18 cm : ill. - (Encyclopédie de la Pléaide)

Vol. 1., Littératures anciennes, orientales et orales. - 1956. - 1768 p.

Vol. 2., Littératures occidentales. - 1968. - 2128 p.

Vol. 3., Littératures francaises, connexes et marginales. - 1967. - 2053 p. 

(172)

Az európai irodalom története / Babits Mihály. - Budapest : Hungária ; Nyugat, [s. d.]. - 728 p.

(poss.) „Vajda György, 1946 karácsony” 

(173)

Mimesis : dargestellte Wirklichkeit in der Abendländischen Literatur / Erich Auerbach. - 4. Aufl. - Bern ; München : Francke, 1967. - 524 p. ; 18 cm. - (Sammlung Dalp ; Bd. 90) 

(174)

La peur en occident : XIVe - XVIIIe siécles / Jean Delumeau. - Paris : Fayard, 1978. - 607 p. ; 19 cm

ISBN 2-01-009281-3 

(175)

Nouvelles tendances en littérature comparée / Haskell M. Block. - Paris : Nizet, 1970. - 61 p.  ; 19 cm

Bibliográfia pp. 55-61.

A szerző ajánlásával

Felvágatlan példány 

(176)

The autobiography / János Szávai ; transl. by Zsuzsa Rakovszky. - Budapest : Akadémiai, 1984. - 235 p. ; 20 cm. - (Studies in Modern Philology : 1)

ISBN 963-05-3659-5 

(177)

Hermann Broch elmélete a polihisztorikus regényről / Kiss Endre. - Budapest : Akadémiai, 1981. - 83 p.

ISBN 963-05-2609-3

Lektorálta: Vajda György Mihály

A szerző ajánlásával 

(178)

Literature as system : essays towards the theory of literary history / Claudio Guillén. - Princeton : Princeton University Press, 1971. - 528 p. ; 23 cm

ISBN 0-691-06074-6

„Küldte Haskell M. Block, 1980 nyarán, Vajda György Mihály”

Jegyzetelve 

(179)

Qu''est-ce que la littérature comparée? / P. Brunel, Ch. Pichois, A.-M. Rousseau. - Paris : Colin, 1983. - 172 p. ; 23 cm

Bibliográfia pp. 155-169. 

(180)

Comparative literature as academic discipline : a statement of principles, praxis, standards / Robert J. Clements. - New York : The Modern Language Association of America, 1978. - 342 p. ; 23 cm

Bibliográfia pp. 321-328.

(poss.) „Vajda György Mihály” 

(181)

Comparative literature : method and perspective / ed. Newton P. Stallknecht, Horst Frenz. - Carbondale : Southern Illinois University Press, 1961. - 317 p. ; 22 cm 

(182)

Comparative literature : method and perspective / ed. Newton P. Stallknecht, Horst Frenz. - 2. ed. - Carbondale : Southern Illinois University Press ; London : Feffer and Simons, 1961. - 368 p. ; 22 cm

ISBN 0-8093-0046-X

H. H. Remak ajánlásával 

(183)

Komparatistik als Dialog : Literatur und interkulturelle Beziehungen in der Alpen-Adria-Region und in der Schweiz / hrsg. Johann Strutz, Peter V. Zima. - Frankfurt/M : Lang, 1991. - (Europäische Hochschulschriften : Reihe 18, vergleichende Literaturwissenschaften ; Bd. 56). - 197 p. ; 21 cm

ISBN 3-631-42279-2 

(184)

Introduction to comparative literature / Francois Jost. - Indianapolis ; New York : Pegasus, 1974. - 349 p. ; 24 cm

ISBN 0-672-63657-3

Bibliográfia pp. 305-310. 

(185)

De muze in het morgenlicht : inleiding tot de geschiedenis van de eenheid der westerse literatur / J. C. Brandt Corstius. - Antwerpen : De Haan, 1957. - 176 p. : ill. ; 22 cm

A szerző ajánlásával 

(186)

Etiemble ou le comparatisme militant / Adrian Marino. - Paris : Gallimard, 1982. - 259 p. ;21 cm

ISBN 2-07-020947-4

A szerző ajánlásával 

(187)

Einführung in die vergleichende Literaturwissenschaft : Forschungsstand, Kritik, Aufgaben / Gerhard R. Kaiser. - Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1980. - 237 p. ;22 cm

ISBN 3-534-07543-9

Recenzens példány 

(188)

Theory of literary comparatistics / Dionyz Durisin ; transl. Jessie Kocmanova. - Bratislava : Veda, 1984. - 334 p. ; 23 cm

(poss.) „G. M. Vajda”

Jegyzetelve

Hiv. p. 16. 

(189)

Zur Theorie der vergleichenden Literaturwissenschaft / mit einer Einleitung und hrsg. von Horst Rüdiger ; mit Beiträgen von Gerhard Bauer, Erwin Koppen, Manfred Gsteiger. - Berlin : De Gruyter, 1971. - 87 p. ; 21 cm. - (Komparatistische Studien : Beihefte zu „Arcadia”, Zeitschrift für vergleichende Literaturwissenschaft ; Bd. 1)

ISBN 3-11-003622-3

(poss.) „Vajda” 

(190)

Entre lo uno y lo diverso : introducción a la literatura comparada / Claudio Guillén. - Barcelona : Editorial Crítica, 1985. - 517 p. ; 21 cm

ISBN 84-7423-254-6

A szerző ajánlásával 

(191)

Arcadia : Zeitschrift für vergleichende Literaturwissenschaft : Sonderdruck / Horst Rüdiger, Roger Bauer, Wolfgang Holdheim, Franco Meregalli ; hrsg. Erwin Koppen. - Bd. 22. Heft 1. (1987). - Berlin : De Gruyter. - 25 cm

Claudio Guillén könyvének recenziója (190. tétel) 

(192)

Introduction to the comparative study of literature / Jan Brandt Corstius. - New York : Random House, 1968. - 207 p. ; 21 cm. - (Studies in language and literature ; vol. 17)

A szerző ajánlásával 

(193)

Vergleichende Literaturwissenschaft : erster Bericht : 1968-1977 / Ulrich Weisstein. - Bern ; Frankfurt/M : Lang, 1981. - 218 p. ; 23 cm. - (Jahrbuch für Internationale Germanistik : Reihe C, Forschungsberichte ; Bd. 2)

ISBN 3-261-04745-3

A szerző ajánlásával 

(194)

Comparative literature : matter and method / ed. with introd. by A. Owen Aldridge. - Urbana ; Chicago : University of Illinois Press, 1969.  - 334 p. ; 23 cm

Bibliográfia pp. 333-334. 

(195)

Komparatistik : Einführung in die vergleichende Literaturwissenschaft / Peter V. Zima. - Tübingen : Fracke, 1992. - 354 p. ; 19cm

ISBN 3-7720-1682-0

Hiv. 306. p. 

(196)

La littérature comparée / Marius-Francois Guyard. - 3. ed. - Paris : PUF, 1961. - 123 p. ; 18 cm

(poss.) „Vajda György Mihály” 

(197)

La littérature comparée / Yves Chevrel ; préf. de Marius-Francois Guyard. - Paris : PUF, 1989. - 127 p. ; 18 cm

ISBN 2-13-042470-8

A szerző ajánlásával 

(198)

La critique littéraire / Pierre Brunel et al. - Paris : PUF, 1977. - 126 p. ; 18 cm 

(199)

La littérature comparée / Claude Pichois, André-M. Rousseau. - Paris : Colin, 1967. - 215 p. ;17 cm

Tematikus bibliográfia pp. 182-209.

A.-M. R. ajánlásával

Jegyzetelve 

(200)

Találkozások : tanulmányok a román-magyar irodalmi kapcsolatok múltjából / Dávid Gyula. - Kolozsvár - Napoca : Dacia, 1976. - 261 p. ; 20 cm

A szerző ajánlásával 

(201)

Grundprobléme der Literaturwissenschaft : zur Interpretation literarischer Werke : mit einem Textanhang / Werner Krauss. - Hamburg : Rowohlt, 1968. - 253 p. ; 20 cm 

(202)

Arts visuels et litterature : de Stendhal a l''impressionisme / Enzo Caramaschi. - Fasano : Schena ; Paris : Nizet, 1985. - (Biblioteca della ricerca : cultura straniera ; 9). - 261 p. ; 22 cm 

(203)

Einführung in die vergleichende Literaturwissenschaft / Ulrich Weisstein. - Stuttgart : Kohlhammer, 1968. - 256 p. ;22 cm. - (Sprache und Literatur ; 50)

(poss.) „Gy. M. Vajda”

Hiv. 86., 220. p. 

(204)

Vergleichende Literaturkritik : drei Essays zur Methodologie der Literaturwissenschaft / Joseph Strelka. - Bern ; München : Francke, 1970. - 110 p. ;21 cm

Jegyzetelve 

(205)

Literature, painting and music : an interdisciplinary approach to comparative literature / Peter Egri. - Budapest : Akadémiai, 1988. - 234 p., 3 t. ; 20 cm. - (Studies in Modern Philology ; 4)

ISBN 963-05-4629-9

A szerző ajánlásával 

(206)

Vergleichende Literaturwissenschaft : Theorie und Praxis / hrsg. Manfred Schmeling. - Wiesbaden : Athenaion, 1981. - 195 p. ; 24 cm

ISBN 3-7987-0764-6

Hiv. 13. p. 

(207)

Précis de littérature comparée / dir. Pierre Brunel, Yves Chevrel. - Paris : PUF, 1989. - 376 p. ; 25 cm

A szerzők ajánlásával

Hiv. 20. p. 

(208)

Europa und das nationale Selbstverständnis : imagologische Probleme in Literatur, Kunst und Kultur des 19. und 20. Jahrhunderts / hrsg. Hugo Dyserinck, Karl Ulrich Syndram. - Bonn : Bouvier, 1988. - 435 p. ; 24 cm. - (Aachener Beiträge zur Komparatistik, ISSN 0342-4081 ; Bd. 8)

ISBN 3-416-02055-3

Hiv. 240. p. 

(209)

Komparatistik : eine Einführung / Hugo Dyserinck. - 2. Aufl. - Bonn : Bouvier, 1981. - 203 p. ; 24 cm. - (Aachener Beiträge zur Komparatistik, ISSN 0342-4018 ; Bd. 1)

ISBN 3-416-01664-5

A szerző ajánlásával

Hiv. 177. p. 

(210)

Összehasonlító irodalomkutatás / Dionyz Durisin ; ford. Tálasi István ; a magyar kiadás részére készült kiegészítéseket… ford. Bába István ; az előszót írta Fried István. - Budapest : Gondolat, 1977. - 249 p. ; 21 cm

ISBN 963-280-482-11

A fordító ajánlásával

Jegyzetelve

Hiv. 229., 234., 247., 248. p. 

(211)

Sources and systematics of comparative literature / Dionyz Durisin ; transl. Peter Tkac. - Bratislava : Universita Komenského v Bratislave, 1974. - 293 p. ; 21 cm

A szerző ajánlásával

(poss.) „Vajda” 

(212)

Vergelichende Literaturforschung / Dionyz Durisin. - Bratislava : Vydatelstvo Slovenskij Akadémie Vied, 1972. - 187 p. ; 22 cm

(poss.) „Vajda”

Hiv. 168., 170., 184. p. 

(213)

Dejiny literárnej komparatistiky socialistickych krajín / zostavovatel'' Dionyz Durisin. - Bratislava : Vydatelstvo Slovenskij Akadémie Vied, 1986. - 346 p. ; 25 cm

Hiv. 231., 236., 249-255., 257., 259., 329. p. 

(214)

Istoria si teoria comparatimului in Romania / sub ingrijirea stiinficica Al. Dima, Ovidiu Papadima ; M. Bucur et al. - Bucuresti : Academiei, 1972. - 361 p. ; 25 cm

Hiv. 285 p.

A szerző ajánlásával 

(215)

Renewals in the theory of literary history : proceedings of the international colloquium August 18-20 1982, McGill University, Montréal = Renouvellements dans la théorie de l''histoire littéraire : Actes ducolloque international 18-20 aout 1982, l''Universtié McGill, Montréal / ed. Eva Kushner. - Ottawa : The Royal Society of Canada ; ICLA, 1984. - 285 p. ; 25 cm

ISBN 0-920064-19-1 

(216)

Wege zur Kunstinterpretation / Erik Lunding. - Kobenhavn : Universitetsforlaget I Aarchus Ejnar Munksgarden, 2953. - 93 p. ; 27 cm. - (Acta Jutlandica : Aarsskrift for aarchus Universitet : Humanistik Serie ; 38)

(poss.) „Vajda György Mihály”

Jegyzetelve 

(217)

Forschungsproblemeder vergleichenden Literaturgeschichte : II. Folge / hrsg. Fritz Ernst, Kurt Nais. - Tübingen : Niemeyer, 1958. - 199 p. ; 25 cm

(poss.) „Vajda” 

(218)

The disciplines of criticism : essays in literary theory, interpretation, and history / ed. Peter Demetz, Thomas Greene, Lowry Nelson. - New Haven : Yale University Press, 1968. - 613 p. ; 25 cm 

(219)

Tanulmányok a magyar-orosz irodalmi kapcsolatok köréből / szerk. Kemény G. Gábor. - Budapest : Akadémiai, 1961

1. köt., 595 p.

2. köt., 487 p.

3. köt., 487 p. 

(220)

Hungaro-Polonica : tanulmányok a magyar-lengyel irodalmi történelmi és irodalmi kapcsolatok köréből : emlékkönyv Waclaw Felczak 70. születésnapjára / szerk. Kiss Gy. Csaba, Kovács István ; közrem. Nagy József Zsigmond. - Budapest : MTA ITI, 1986. - 245 p. ; 21cm

ISBN 963-7341-45-5

Jegyzetelve 

(221)

Josef Dobrovsky als Hungarist und Finno-Ungrist / Richard Prazak. - Brno : Universita J. E. Purkyné, 1967. - 185 p. ; 25 cm 

(222)

Cseh-magyar párhuzamok : tanulmányok a 18-19. századi művelődéstörténeti kapcsolatokról / Richard Prazak. - Budapest : Gondolat, 1991. - 189 p. ; 21 cm. - (Hungaro-Bohemica-Slovaca, ISSN 0237-2487 ; 5)

ISBN 963-282-641-8

Jegyzetelve

Hiv. 184. p. 

(223)

The dilemma of literary science / István Sőtér. - Budapest : Akadémiai, 1973. - 271 p. ; 24 cm

A szerző ajánlásával 

(224)

Tanulmányok a csehszlovák-magyar irodalmi kapcsolatok köréből / szerk. Zuzana Adamová, Karol Rosenbaum, Sziklay László. - Budapest : Akadémiai, 1965. - 592 p. ; 20 cm 

(225)

Tanulmányok a lengyel-magyar irodalmi kapcsolatok köréből / Csapláros István et al. - Budapest : Akadémiai, 1969. - 659 p. ;21 cm

Hiv. 12., 514. p. 

(226)

A szlovák irodalom története / Sziklay László. - Budapest : Akadémiai, 1962. - 885 p. ; 21 cm

A szerző ajánlásával 

(227)

Két irodalom kapcsolatai : tanulmányok a szlovák-magyar irodalmi kapcsolatok köréből / Rudolf Chmel ; ford. Zsilka Tibor. - Bratislava : Madách, 1980. - 253 p. ; 21 cm

Hiv. 188., 189., 204., 207., 213 p. 

(228)

Die Realität der Literatur : Autoren und ihre Texte / Max Beuse. - Köln : Kiepenheuer, 1971. - 175 p. ; 18 cm

ISBN 3-462-00835-8 

(229)

Rilke, Europe, and the English-speaking world / Endo C. Mason. - Cambridge : Cambridge University Press, 1961. - 257 p. ; 23 cm 

(230)

Die Literatur und ihre Medien : Positionsbestimmungen / hg. Ingeborg Drewitz. - Köln : Diedericks, 1972. - 250 p. ; 21 cm

ISBN 3-424-00451-0 

(231)

Les lumiéres en Hongrie, en Europe Centrale et en Europe Orientale : actes du colloque de Mátrafüred, 3-5 Novembre 1970 / red. Eduard Bene. - Budapest : Akadémiai, 1971. - 125 p. ; 25 cm 

(232)

Les lumiéres en Hongrie, en Europe Centrale et en Europe Orientale : actes du deuxiéme colloque de Mátrafüred, 2-5 octobre 1972 / red. Eduard Bene, Ilona Kovács. - Budapest : Akadémiai, 1975. - 190 p. ; 25 cm

ISBN 963-05-0884-2

Vita-hozzászólás pp. 100-103.

Sajtópéldány 

(233)

Les lumiéres en Hongrie, en Europe Centrale et en Europe Orientale : actes du troisiéme colloque de Mátrafüred, 28 septembre - 2 octobre 1975 / red. Béla Köpeczi, Eduard Bene, Ilona Kovács. - Budapest : Akadémiai, 1977. - 355 p. : ill. ; 25 cm

ISBN 963-05-1323-4

Vita-hozzászólás pp. 254-257. 

(234)

Les lumiéres en Hongrie, en Europe Centrale et en Europe Orientale : actes du quatriéme colloque de Mátrafüred, 20-25 octobre 1978 : journée d''études Voltaire - Rousseau / publ. par Eduard Bene. - Budapest : Akadémiai, 1981. - 115 p. ; 25 cm

ISBN 963-05-2785-5 

(235)

Les lumiéres en Hongrie, en Europe Centrale et en Europe Orientale : actes du cinquiéme colloque de Mátrafüred, 24-28 octobre 1981 / publ. par Ilona Kovács. - Budapest : Akadémiai ; Paris : CNRS, 1984. - 411 p. : ill. ; 25 cm

ISBN 963-05-3502-5 (Akad.)

ISBN 2-222-03526-0 (CNRS)

Sajtópéldány 

(236)

Début et fin des lumiéres en Hongrie, en Europe Centrale et en Europe Orientale : actes du sixiéme colloque de Mátrafüred, 20-25 octobre 1984 / publ. par Ilona Kovács. - Budapest : Akadémiai ; Paris : CNRS, 1987. - 315 p. ; 25 cm

ISBN 963-05-4379-6 (Akad.)

ISBN 2-222-04091-4 (CNRS) 

(237)

L''originalité : une nouvelle catégorie esthétique au siécle des Lumiéres / Roland Mortier. - Genéve : Droz, 1982. - 218 p. ; 23 cm 

(238)

Paris zündet die Lichter an : literarische Korrespondenz / Melchior Grimm ; übers. Herbert Kühn ; mit Einleitung hrsg. von Kurt Schnelle. - Leipzig : Dietrich''sche, 1977. - 634 p. ; ill. ; 21 cm. - (Bibliothek des 18. Jahrhunderts)

(poss.) „Vajda”

Sz. Éva ajándéka, 1982 

(239)

Aspects inédits du XVIIIe siécle de Montesquieu é la Revolution / Corrado Rosso. - Pise : Goliardica, 1992. - 264 p. : ill. ; 21 cm. - (Histoire et critique des idées ; 18) 

(240)

L''Erope des Lumiéres : cosmopolitisme et unité au dix-huitiéme siécle / René Pomean. - Paris : Stock, 1966. - 240 p. ; 20 cm 

(241)

Das weinende Saeculum : colloquim der Arbeitsstelle 18. Jahrhundert, Gesamthochschule Wuppertal, Universität münster, Schloss Dyk vom 7-9. Oktober 1981. - Heidelberg : Winter, 1983. - 213 p. ; 25 cm. - (Beiträge zur Geschichte der Literatur und Kunst des 18. Jahrhunderts ; 7)

ISBN 3-533-0355-4 

(242)

Studies in eighteenth-century literature / ed. Miklós J. Szenczi, László Ferenczi. - Budapest : Akadémiai, 1974. - 386 p. ; 25 cm

ISBN 963-05-0243-7

Hiv. 26., 323 p.

A szerzők ajánlásával

Jegyzetelve 

(243)

Images du Portugal dans le lettres Francaises : 1700-1755 / Daniel-Henri Pageaux. - Paris : Fundacao Calouste Gulbenkian ; Centro Cultural Portugues, 1971. - 242 p. ; 25 cm

(poss.) „Ex libris Vajda György Mihály” 

(244)

A francia felvilágosodás : válogatás Diderot és az enciklopédisták műveiből / szerk., bev. és jegyz. Gyergyai Albert ; ford. Gyergyai Albert és Szávai Nándor. - Budapest : Művelt Nép, 1954. - 357 p. : ill.

Gyergyai Albert ajánlásával 

(245)

Études sur le XVIIIe siécle 1. / ed. Roland Mortier, Hervé Hasquin. - Bruxelles : Éd. de l''Université de Bruxelles, 1974. - 217 p. ; 24 cm

ISBN 2-8004-0415-9 

(246)

A francia flvilágosodás / Köpeczi Béla. - Budapest : Gondolat, 1986. - 476 p. : ill. ; 24 cm. - (Európa nagy korszakai : Franciaország)

ISBN 963-281-612-9

A szerző ajánlásával 

(247)

The taming of romanticism : European literaure and the age of biedermeier / Virgil Nemoianu. - Cambridge (Massachusettes) ; London : Harvard University Press, 1984. - 302 p. ; 25 cm. - (Harvard studies in comparative literaure ; 37)

A szerző ajánlásával 

(248)

Danish semiotics / ed. Jorgen Dines Johansen, Moren Nojgaard. - Copenhagen : Munksgaard, 1979. - 294 p. : ill. ; 24 cm. - (Orbis litterarum : international review of literary studies, ISSN 0105-7529 ; supplement 4)

ISBN 87-16-08407-1

J. D. J. ajánlásával 

(249)

Le nouveau roman / Jean Ricardou. - Paris : Seuil, 1978. - 189 p. : ill. ; 18 cm. - (Écrivains de toujours ; 92)

ISBN 2-02-000092 

(250)

Az ember és műve : tanulmányok / Sőtér István. - Budapest : Akadémiai, 1971. - 383 p. ; 21 cm

A szerző ajánlásával

Jegyzetelve 

(251)

Werthertől Szilveszterig : irodalomtörténeti tanulmányok / Sőtér István. - Budapest : Szépirodalmi, 1976. - 573 p. ; 23 cm

A szerző ajánlásával 

(252)

Félkör : tanulmányok a XIX. századról / Sőtér István. - Budapest : Szépirodalmi, 1979. - 770 p. ; 23 cm

ISBN 963-15-1229-0

A szerző ajánlásával 

(253)

European romanticism / ed. I. Sőtér, I. Neupokoyeva ; ford. É. Róna. - Budapest : Akadémiai, 1977. - 540 p. ; 24cm

ISBN 963-05-1222-X

(poss.) „Vajda György Mihály” 

(254)

Wandlungen Werthers und andere Essays zur vergleichende Literaturgeschichte / Manfred Gsteiger. - Bern ; München : Francke, 1980. - 159 p. ; 21 cm

ISBN 3-7720-1503-4 

(255)

Herder and the beginnings of comparative literature / Robert S. Mayo. - Chapel Hill : he University of North Carolina Press, 1969. - 153 p. ; 24 cm

(poss.) „Vajda Gy. M.” 

(256)

Az olasz reneszánsz irodalomelmélete / Koltay-Kastner Jenő. - Budapest : Akadémiai, 1970. - 484 p.

Tiszteletpéldány

Hiv. 19., 436. p. 

(257)

The cry of home : culural nationalism and the modern writer / ed. H. Ernst Lewald. - Knoxville : The University of Tennessee Press, 1972. - 400 p. ; 24 cm

ISBN 0-87049-135-0 

(258)

Le juif errant : génése d''une légende / Roland Auguet. - Paris : Payot, 1977. - 194 p. ; 23 cm

ISBN 2-228-27280-9 

(259)

Weltliteratur in deutscher Übersetzung : vergleichende Analysen / Jürgen von Stackelberg. - München : Fink, 1978. - 235 p. ; 21 cm

ISBN 3-7705-1583-8

A szerző ajánlásával 

(260)

Übersetzungen aus zweiter Hand : Rezeptionsvorgänge in der europäischen Literatur von 14. bis 18. Jahrhundert / Jürgen von Stackelberg. - Berlin : De Gruyter, 1984. - 233 p. ; 21 cm

ISBN 3-11-010106-8

A szerző ajánlásával

(poss.) „Vajda György Mihály” 

(261)

Sur l''actualité des Lumiéres = Aufklärung heute / red. Zoran Konstantinovic et al. - Innsbruck : AMOE, 1983. - 138 p. ; 24 cm. - (Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft : Sonderheft ; 54)

ISBN 3-85124-90-1

„Propos sur „l''actualité” de l''esthétique des Lumiéres” pp. 37-42. 

(262)

Cahiers de littérature comparée / dir. J. Turóczi-Trostler. - 1948/1. - Budapest : Hungária. - 66 p. ; 23 cm 

(263)

Form and transformation in music ad poetry of the English renaissance / Paula Johnson. - New Haven ; London : Yale University Press, 1972. - 170 p. ; 23 cm

ISBN 0-300-01544-5 

(264)

Műveltség és minőség / Köpeczi Béla. - Budapest : Kossuth, 1983. - 355 p. ; 20 cm

ISBN 963-09-2175-8

A szerző ajánlásával 

(265)

A szláv strukturalizmus az irodalomtudományban / Bojtár Endre. - Budapest : Akadémiai, 1978. - 144 p. ; 20 cm. - (OPUS : irodalomelméleti tanulmányok ; 4)

ISBN 963-05-1547-4 

(266)

Világirodalom a 20. században : főbb áramlatok / Szabolcsi Miklós. - Budapest : Gondolat, 1987. - 243 p. ; 18 cm

ISBN 963-281-824-5

A szerző ajánlásával

Jegyzetelve 

(267)

Poétika / Arisztotelész ; ford. Sarkady János ; utószó Nádor György. - Budapest : Magyar Helikon, 1963. - 135 p. ; 17 cm 

(268)

Four stages of renaissance style : transformations in art and literature : 1400-1700 / Wylie Sypher. - New York : Doubleday Anchor, 1955. - 312 p. ; 19 cm

(poss.) „Vajda Gy. M.” 

(269)

La letteratura del mondo / Armando Gnisci. - Roma : Sovera, 1993. - 166 p. ; 22 cm. - (Studi di lettaratura comparara)

ISBN 88-85119-65-4

(poss.) Vajda, Roma 1993 marzo

Jegyzetelve

„Una cronologia delle opere letterarie del XX secolo” pp. 139-146. 

(270)

Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik : 1. Band : Versuche im Feld der ästhetischen Erfahrung / Hans Robert Jauss. - München : Fink, 1977. - 382 p. ; 19 cm

ISBN 3-7705-1525-0

(poss.) „Vajda György Mihály” 

(271)

Literarische Rezeptionsformen : Übersetzung, Supplment, Parodie / Jürgen von Stackelberg. - Frankfurt/M : Athenäum, 1972. - 242 p. ; 20 cm. - (Schwerpunkte Romantik ; 1)

ISBN 3-7610-1929-7

(poss.) „Vajda György Mihály, 1982” 

(272)

Rezeptionsgeschichte : Grundlegung einer Theorie : mit Analysen und Bibliographie / Gunter Grimm. - München : Fink, 1977. - 446 p. ; 19 cm

ISBN 3-7705-1531-5

Jegyzetelve 

(273)

Szöveg - modell - típus / J. M. Lotman ; ford. Bánlaki Viktor et al. ; vál. és az utószót írta Hoppál Mihály. - Budapest : Gondolat, 1973. - 407 p.

Jegyzetelve 

(274)

Kleine Apologie der ästhetischen Erfahrung / Hans Robert Jauss ; mit kunstgeschichtlichen Bemerkungen von Max Imdahl. - Konstanz : Universitätsverlag, 1972. - 75 p. ; 21 cm. - (Konstanzer Universitätsreden)

ISBN 3-87490-069-5 

(275)

A marxista-leninista esztétika alapjai / szerk. B. F. Beresztnyev, G. A. Nyedosivin. - Budapest : Kossuth, 1961. - 667 p. ; 21 cm

(poss.) „Vajda György Mihály” 

(276)

Literarische Ästhetik : Methoden und Modelle der Literaturwissenschaft / Peter V. Zima. - Tübingen : Francke, 1991. - 439 p. ; 19 cm

ISBN 3-7720-1765-7 

(277)

Aesthetics today / sel., ed., introd. by Moris Philipson. - Cleveland ; New York : Meridian, 1961. - 475 p. ; 19 cm 

(278)

Ästhetische Theorie / Theodor W. Adorno ; hrsg. Gretel Adorno, Rolf Tiedemann. - Frankfurt/M : Suhrkamp, 1970. - 560 p. ; 18 cm 

(279)

Ästhetik und Literaturgeschichte : Aufsätze 1940-1972 / George M. Friedländer ; übers. Michael Dewey et al. - Berlin ; Weimar : Aufbau-Verlag, 1976. - 550 p. ; 20 cm

A szerző ajánlásával 

(280)

Egy irodalmi Közép-Európáért : kilenc tanulmány / Vajda György Mihály. - Budapest : Fekete Sas, 2000. - 135 p. ; 20 cm

ISBN 963 8254 94 7

1. kötetben „Ex libris Vajda György Mihály” (pecsét)

10 kötet szerzői példány 

(281)

A kultúraköziség dilemmái : interkulturális tanulmányok Vajda György Mihály 85. születésnapjának megünneplésére / szerk. Fried István, Kürtösi Katalin. - Szeged : JATE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, 1999. - 223 p.

ISBN 963-482-407-2

10 példányban 

(282)

Hankiss János redivivus : Hankiss János Tudományos ülésszak, Debrecen, 1993 szeptember 17-18. / szerk. Gorilovics Tivadar. - Debrecen : KLTE Francia Tanszék, 1995. - 108 p.

„Hankiss János születésének évszázados fordulójára” pp. 8-17. 

(283)

Cercetarea literara azi : studii dedicate professorului Paul Cornea / coord. de Liviu Papadima, Mircea Vasilescu. - Iasi : Polirom, 2000. - 360 p. ; 21 cm

ISBN 973-683-470-0

„Jeanne d''Arc et Gilles de Rais” pp. 326-333. 

(284)

Folytonosság vagy fordulat? : A felvilágosodás kutatásának időszerű kérdései / szerk. Debreczeni Attila. - Debrecen : Kossuth Egyetemi K., 1996. - 423 p. ; 20 cm. - (Csokonai Könyvtár , ISSN 1217-0380 ; 8)

ISBN 963-472-137-0

„A felvilágosodás századának fordulója: döntő változások kora az európai irodalomban”  pp. 34-54.

Hiv. 21., 34., 45., 55., 191., 239. p. 

(285)

„Sorsotok előre nézzétek” : a francia felvilágosodás és a magyar kultúra : tanulmányok / szerk. Köpeczi Béla, Sziklay László. - Budapest : Akadémiai, 1975

ISBN 963-05-0412-X

„A francia forradalom, a neoklasszicizmus és Csokonai” pp. 327-341.

Hiv. 12., 327., 341. p. 

(286)

El condor pasa : unterwegs mit reisenden Scholaren ; Festschrift für Horst Albert Glaser / hrsg. Rita Glaser, Wolfgang Cziesla. - Frankfurt am Main ; Berlin ; Bern ; New York ; Paris ; Wien : Lang, 1995. - 337 p. : ill. ; 24 cm

ISBN 3-631-48668-5

„Reise eines Literaten in die Vergangenheit. (Vom Neckar bis zur bräunlichen Donau)” pp. 109-115. 

(287)

Life : the human quest for an ideal / ed. Marlies Kronegger, Anna-Theresa Tymieniecka. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, 1996. - 344 p. ; 23 cm. - (Analecta Husserliana ; vol. 49)

ISBN 0-7923-3826-X

25th anniversary publication, book 2.

Proceedings of the 34th International Phenomenology Conference, held Aug. 22-25., 1994, Graz

„The Austrian-Hungarian Monarchy Approached from a Phenomenological Angle” pp. 301-310. 

(288)

Europa provincia mundi : essays in comparative literature and European studies offered to Hugo Dyserinck on the occasion of his sixty-fifth birthday / ed. Joep Leerssen, Karl Ulrich Syndram. - Amsterdam ; Atlanta : Rodopi, 1992. - 518 p. ; 25 cm

ISBN 90-5183-381-4

„Gibt es eine europäische Literatur neben den Nationalliteraturen/Einzelliteraturen Europas?” pp. 94-104. 

(289)

Mélanges de littérature présentés a Paul Chavy a l''occasion de son 85e anniversaire / réunis par Iréne Oore, Michel Bishop, Hans R. Runte. - Halifax : Dalhousie University, Department of French, 2000. - 209 p. ; 23 cm. - (Dalhousie french studies : special issue, Fall 2000, ISSN 0711-8813 ; vol. 52)

„Aspects des écrivains juifs de la monarchie austro-hongroise” pp. 113-123. 

(290)

Antologia zagraniczej komparatystyki literackiej / ed. Haliny Janaszek-Ivanickovej. - Warszawa : Instytut Kultury, 1997. - 327 p. ; 24 cm

ISBN 83-8532353-8

„Perspektywy dzisiejszej komparatystyki” / Vajda György Mihály ; ford. Beata Janke-Cabanska. - pp. 306-315.

A fordítás eredetije: „Present Perspectives of Comparative Literature”, Neohelicon. Acta Comparationis Litterarum Universarum, t. V., Budapest-Amsterdam 1977, pp. 267-281. 

(291)

Hermann Broch : Perspektiven interdiszipläner Forschung ; Akten des internationalen Symposions Hermann Broch, 15-17 September 1996, József-Attila-Universität, Szeged / hrsg. Árpád Bernáth, Michael Kessler, Endre Kiss. - Tübingen : Stauffenburg Verlag, 1998. - 326 p. ; 23 cm. - (Stauffenburg-Colloquium , Bd. 42)

ISBN 3-86-057-142-7

„Donjuanismus bei Hermann Broch” pp. 153-160.

hiv. 230. p. 

(292)

Semper aliquid novi : littérature comparée et littératures d''Afrique ; mélanges offerts a Albert Gérard / ed. János Riesz, Alain Ricard. - Tübingen : Narr, 1990. - 404 p. ; 25 cm

ISBN 3-8233-4107-3

„Réflexions a partir d''une chronologie des oeuvres littéraires du XXe siecle” pp.175-180. 

(293)

Studien zur Geschichte der deutsch-ungarischen literarischen Beziehungen / hrsg. Leopold Magon et al. - Berlin : Akademie Verlag, 1969. - 512 p. ; 25 cm

Herausgegeben von Leopold Magon, Gerhard Steiner, Wolfgang Steinitz, Miklós Szabolcsi und György Mihály Vajda

„Zur Geschichte der ungarisch-deutschen Literaturbeziehungen” pp. 9-31. 

(294)

Littérature et réalité / publié par Béla Köpeczi, Péter Juhász. - Budapest : Akadémiai, 1966. - 313 p. ; 25 cm

„Thomas Mann und das Erbe des neunzehnten Jahrhunderts” pp. 191-203. 

(295)

Keletre nyílik Bécs kapuja : Közép-Európa kulturális képeskönyve / Vajda György Mihály. - Bp. : Akadémiai, 1994. - 206 p. : ill. ; 30 cm

ISBN 963-05-6616-8 

(296)

Neohelicon : Acta Comparationis Litterarum Universarum / ed. Miklós Szabolcsi, György Mihály Vajda. - Budapest : Akadémiai, 1973-2000. - I-XXVII/1. - ISSN 0324-4652

XXV/1 kötetből 3 db 

(297)

Expressionism as an international literary phenomenon : 21 essays and a bibliography / ed. Ulrich Weisstein. - Budapest ; Paris : Akadémiai ; Didier, 1973. - 360 p. ; 26 cm. - (A Comparative History of the Literatures in European Languages = Histoire Comparée des Littératures de Langues Européennes ; vol. 1)

„Outline of the Philosophic Backgrounds of Expressionism” pp.45-58. 

(298)

The Symbolist Movement in the Literature of European Languages / ed. Anna Balakian. - Budapest : Akadémiai, 1982. - 732 p. ; 26 cm. - (A Comparative History of the Literatures in European Languages = Histoire Comparée des Littératures de Langues Européennes ; vol. 2)

ISBN 963-05-2694-8

„The Structure of the Symbolist Movement” pp. 29-41.

Hiv. 692. p. 

(299)

Le tourant du siécle des Lumiéres 1760-1820 : les genres en vers des Lumiéres au Romantisme / dir. György M. Vajda. - Budapest : Akadémiai, 1982. - 683 p. ; 26 cm. - (A Comparative History of the Literatures in European Languages = Histoire Comparée des Littératures de Langues Européennes ; vol. 3)

ISBN 963-05-2541-0

„La dimension esthétique de la poésie” pp. 155-212.

„La découverte d''une époque” pp. 627-634.

Mellékelve a könyvről szóló recenzió korrektúrája 

(300)

La poésie en prose des Lumiéres au Romantisme : 1760-1820. - [Paris] : Presses de l''Université de Paris-Sorbonne, 1993. - 191 p. : ill. ; 24 cm. - (Recherches actuelles en littérature comparée ; 5)

ISBN 2-84050-015-9 

(301)

Les Avant-gardes littéraires au XXe siécle / dir. Jean Weisgerber. - Réimpression. - Budapest : Akadémiai, 1986. - 26 cm. - (A Comparative History of the Literatures in European Languages = Histoire Comparée des Littératures de Langues Européennes)

ISBN 963-05-4365-6 (összkiadás)

1. köt., Histoire. - (vol. 4). - pp.1-622. - ISBN 963-05-4366-4 (vol. 1)

2. köt., Théorie. - (vol. 5). - pp. 627-1216. - ISBN 963-05-4367-2 (vol. 2) 

(302)

European-language writing in Sub-Saharan Africa / Albert S. Gérard. - Budapest : Akadémiai, 1986. - 26 cm. - (A Comparative History of the Literatures in European Languages = Histoire Comparée des Littératures de Langues Européennes ; vol. 6)

ISBN 963-05-3832-6 (1-2. köt.)

1. köt.: pp. 1-621. - ISBN 963-05-3833-4

2. köt.: pp. 627-1288. - ISBN 963-05-3834-2 

(303)

L''époque de la Renaissance : 1400-1600 : L''avénement de l''esprit nouveau : 1400-1480 / dir. Tibor Klaniczay, Eva Kushner, André Stegmann. - Budapest : Akadémiai, 1988. - 593 p. ; 26 cm. - (A Comparative History of the Literatures in European Languages = Histoire Comparée des Littératures de Langues Européennes ; vol. 7)

ISBN 963-05-4130-0 

(304)

Romantic irony / ed. Frederick Garber. - Budapest : Akadémiai, 1988. - 394 p. ; 26 cm. - (A Comparative History of the Literatures in European Languages = Histoire Comparée des Littératures de Langues Européennes ; vol. 8)

ISBN 963-05-4844-5 

(305)

Romantic drama / ed. Gerald Gillespie. - Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins, 1994. - 516 p. ; 26 cm. - (A Comparative History of the Literatures in European Languages = Histoire Comparée des Littératures de Langues Européennes ; vol. 9)

ISBN 90-272-3441-8 (Eur.)

ISBN 1-55619-600-8 (US) 

(306)

Die Wende von der Aufklärung zur Romantik 1760-1820 : Epoche im Überblick / hrsg. Horst Albert Glaser, György M. Vajda. - Amsterdam ; Philadelphia : Benjamins, 2001. - 760 p. ; 26 cm. - (A Comparative History of the Literatures in European Languages = Histoire Comparée des Littératures de Langues Européennes ; vol. 14)

ISBN 90-272-3447-7 (Eur.)

ISBN 1-55619-671-7 (US)

„Ut pictura poesis - ut musica poesis” pp. 475-488 

(307)

Das sprachliche Kunstwerk : eine Einführung in die Literaturwissenschaft / Wolfgang Kayser. - 6. Aufl. - Bern ; München : Francke, 1960. - 445 p. ; 24 cm

(poss.) Vajda György Mihály 1962 

(308)

Quelques essais de littérature universelle / Etiemble. - Paris : Gallimard, 1982. - 451 p. ; 21 cm

ISBN 2-07-021393-5

A szerző ajánlásával 

(309)

Essais de littérature (vraiment) générale / Etiemble. - 3. ed. - Paris : Gallimard, 1975. - 350 p. ; 24 cm

A szerző ajánlásával 

(310)

Ludwig Tieck dans lettres francaises : aspects d''une résistance au romantisme allemand / Jose Lambert. - Leuven : Presses Universitaires de Louvain ; Libraire Marcel Didier, 1976. - 488 p. ; 25 cm. - (Etudes de litterature etrangere et comparee ; 73)

ISBN 90-6186-045-8 

(311)

Les traducteurs anglais de Pétrarque 1754-1798 / Francois J.-L. Mouret. - Paris : Libraire Marcel Didier, 1976. - 406 p. ; 24 cm. - (Publications de la Sorbonne : Littératures ; 8) 

(312)

Die gelenkten Musen : Dichtung und Gesellschaft / Joseph Strelka. - Wien ; Frankfurt ; Zürich : Europa Verlag, 1971. - 414 p. ; 23 cm

ISBN 3-203-50149-5 

(313)

Az irodalomtudomány fő kérdései / Henryk Markiewicz ; ford. Bojtár Endre. - Budapest : Gondolat, 1968. - 391 p. - 19 cm. - (Stúdium könyvek ; 65)

A szerző ajánlásával 

(314)

A kelet-európai avantgarde irodalom / Bojtár Endre. - Budapest : Akadémiai, 1977. - 158 p. ; 19 cm. - (Modern Filológiai Füzetek ; 29)

ISBN 963-05-1359-5

Hiv. 9, 10, 12, 13 

(315)

Le mythe de la métamorphose / Pierre Brunel. - Paris : Armand Colin, 1974. - 303 p. ; 17 cm. - (U-prisme ; 33)

A szerző ajánlásával 

(316)

Des Lumiéres au Romantisme : etudes sur les lettres européennes. - Aix-en Provance : Société francaise de Littérature Générale et Comparée, 1976. - 91 p. ; 21 cm. - (Cahiers d''histoire littéraire comparée / Centre de Recherches d''Histoire Litteraire Comparee de l'' Universite de la Sorbonne Nouvelle ; 1)

Jegyzetelve 

(317)

Lumiéres au Romantisme a l''est de Vienne. - Aix-en Provance : Société francaise de Littérature Générale et Comparée, 1977. - 91 p. ; 21 cm. - (Cahiers d''histoire littéraire comparée / Centre de Recherches d''Histoire Litteraire Comparee de l'' Universite de la Sorbonne Nouvelle ; 2)

(poss.) Vajda György Mihály 1977

Jegyzetelve 

(318)

La fiction en prose des Lumiéres au Romantisme. - Paris : Claude Bernard, 1978. - 165 p. ; 21 cm. - (Cahiers d''histoire littéraire comparée ; 3)

Jegyzetelve 

(319)

La poésie en prose des Lumiéres au Romantisme. - Paris : Claude Bernard, 1979. - 164 p. ; 21 cm. - (Cahiers d''histoire littéraire comparée ; 4) 

(320)

Des Lumiéres au Romantisme : la prose dans l''ere des revolutions et des guerres. - [s. l.] : Centre régional d''études historiques université de Lille, 1981. - 231 p. ; 21 cm. - (Cahiers d''histoire littéraire comparée ; 5-6) 

(321)

Esthetique litteraire comparee : propositions - applications. - Paris : Didier ; Erudition, 1986. - 155 p. ; 21 cm. - (Cahiers d''histoire littéraire comparée ; 10)

ISBN 2-86460-074-9 

(322)

Des Lumiéres au Romantisme : la pensee theorique et critique dans la prose europeenne. - Dieppe : La Vigie, 1982. - 144 p. ; 21 cm. - (Cahiers d''histoire littéraire comparée ; 7) 

(323)

Des Lumiéres au Romantisme : Littérature populaire et littérature nationale ; La tracuction dans les périodiques. - Paris : Didier ; Erudition, 1985. - 309 p. ; 24 cm. - (Cahiers d''histoire littéraire comparée ; 8-9) 

(324)

The poetics of Roman Ingarden / Eugene H. Falk. - Chapel Hill : the University of North Carolina Press, 1981. - 213 p. ; 24 cm

ISBN 0-8078-1436-9

A szerző ajánlásával 

(325)

XIe Congrés de l''A.I.L.C. en Sorbonne, 20-24 Aout, 1985. - Paris : AILC, [1985]. - 52 p. : 21 cm

[Programfüzet] 

(326)

Discriminations : further concepts of criticism / René Wellek. - 2. kiad. - New Haven ; London : Yale University Press, 1971. - 387 p. ; 21 cm

ISBN 0-300-01318-3

(poss.) „Vásároltam Ottawában 1973 augusztusában - Vajda György Mihály” 

(327)

Théorie de la littérature : textes des formalistes russes / réunis, prés. et trad. Tzvetan Todorov ; préf. Roman Jakobson. - Paris : Éditions du Seuil, 1965. - 315 p. ; 21 cm 

(328)

Az irodalom elmélete / René Wellek, Austin Warren ; ford. és az utószót írta Szili József. - Budapest : Gondolat, 1972. - 556 p. ; 19 cm

Szili József ajánlásával 

(329)

Theory of literature / René Wellek, Austin Warren. - 3. ed. - London : Jonathan Cape, 1954. - 403 p. ; 23 cm

(poss.) „Vajda Gy. M. 1958” 

(330)

Geschichte der Literaturkritik 1750-1830 / René Wellek. - Darmstadt ; Berlin-Spandau ; Neuwied am Rhein : Hermann Luchterhand Verlag, 1959. - 754 p. ; 24 cm

(poss.) „A kiadó ajándéka. 1960 aug. Vajda György Mihály” 

(331)

A history of modern criticism 1750-1950 / René Wellek. - New Haven ; London : Yale University Press. - 25 cm

3. köt., The age of transition. - 1965. - 389 p.

4. köt., The later nineteenth century. - 3. ed. - 1971. - 671 p. - ISBN 0-300-01037-0 

(332)

Concepts of criticism / René Wellek ; ed. with an introd. Stephen G. Nichols. - New Haven ; London : Yale University Press, 1963. - 403 p. ; 21 cm

Bor Kálmánnak ajánlva 

(333)

Confrontations : studies in the intellectual and literary relations between Germany, England, and the United States during the nineteenth century / René Wellek. - New Jersey : Princeton University Press, 1965. - 221 p. ; 22 cm 

(334)

A history of english criticism / George Saintsbury. - [2.] ed. - Edinburgh ; London : Blackwood and Sons, 1911. - 551, 64 p. ; 22 cm

„Gyurkának szeretettel, Miklós bácsi. 1931. VIII. 1.” 

(335)

Théorie d''ensemble. - Paris : Éditions du Seuil, 1968. - 413 p. ; 21 cm. - (Tel Quel / dir. Philippe Sollers)

Jegyzetelve 

(336)

Literary criticism : a short history / William K. Wimsatt, Cleanth Brooks. - New York : Vintage, 1957. - 755, XXII p. ; 21 cm

(poss.) „Vajda György Mihály” 

(337)

Aesthetic as science of expression and general linguistic / Benedetto Croce ; transl. Douglas Ainslie. - 9. ed. - New York : Noonday Press, 1964. - 503 p. ; 21 cm 

(338)

20th century literary criticism : a reader / ed. David Lodge. - London : Longman, 1972. - 683 p. ; 23 cm

ISBN 0-582-48422-7

Gyűrött állapotban (valószínűleg megázott) 

(339)

Le pluriel du beau : genése du relativisme esthétique en littérature du singulier au pluriel / Marc-Mathieu Münch. - Metz : Centre de Recherche Littérature et Spiritualité Faculté des Lettres, 1991. - 354 p. ; 23 cm

ISBN 2-909265-00-5

A szerző ajánlásával

Jegyzetelve 

(340)

The fact of literature : Three Essays on Public Material / Frederic Will. - Amsterdam : Rodopi, 1973. - 215 p. ; 23 cm

A szerző ajánlásával

(poss.) „Vajda Gy. M.” 

(341)

Twentieth-century literary theory : an introductory anthology / ed. Vassilis Lambropoulos, David Neal Miller. - Albany : New York State University Press, 1987. - XIX, 521 p. ; 24 cm

ISBN 0-88706-265-2

 

(342)

Fictions of romantic irony in European narrative 1760-1857 / Lilian R. Furst. - London : Macmillan, 1984. - 276 p. ; 23 cm

ISBN 0-333-25897-7 

(343)

Counterparts : the dynamics of franco-german literary relationships 1770-1895 / Lilian R. Furst. - London : Methuen, 1977. - 201 p. , 23 cm

ISBN 0-416-67360-0

Recenzens példány 

(344)

The contours of European romanticism / Lilian R. Furst. - London ; Basingstoke : Macmillan, 1979. - 158 p. ; 23 cm

ISBN 0-333-25878-9 

(345)

European romanticism : self-definition / compiled by Lilian R. Furst. - London ; New York : Methuen, 1980. - (University Paperbacks ; 687). - 167 p. ; 19 cm

ISBN 0-416-71880-9 

(346)

Radnóti tanulmányok / szerk. B. Csáky Edit. - [Budapest] : Magyar Irodalomtörténeti Társaság, 1985. - 211 p. ; 20 cm

ISBN 963-016-263-6 

(347)

Az ifjú Hviezdoslav / Sziklay László. - Budapest : Akadémiai, 1965. - 190 p. ; 21 cm. - (Irodalomtörténeti füzetek ; 50)

A szerző ajánlásával 

(348)

„Phantasie und Nachahmung” : drei Studien zum Verhältnis von Dichtung, Utopie und Mythos / Robert Weimann. - Halle an der Saale : Mitteldeutscher Verlag, 1970. - 162 p. , 19 cm

A szerző ajánlásával 

(349)

Játék és valóság : tanulmányok / Sőtér István. - Budapest : Hungária, 1946. - 158 p. ; 20 cm

(poss.) „Vajda György, 1946 karácsony” 

(350)

Gegenwartsliteratur und Drittes Reich : deutsche Autoren in der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit / hrsg. Hans Wagener. - Stuttgart : Reclam, 1977. - 342 p. ; 22 cm

ISBN 3-15-010269-3 

(351)

France et étranger dans la „Revue de Littérature Comparée” : 1921-1980 / Pier Antonio Borgheggiani, Giuliana Tedeschi Brunelli. - Firenze : Istituto di Letteratura Francese e di Letterature Comparate Universitá degli Studi di Firenze, 1983. - 300 p. ; 24 cm

Pier Antonio Borgheggiani ajánlásával 

(352)

Studija z dziejów polsko-wegierskich stosunków literackih / red. Istvána Csaplárosa. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1978. - 328 p. ; 24 cm 

(353)

Critique et tradition a la veille de la réforme en France : étude suivie de textes inédits traduits et annotés / Jean-Pierre Massaut. - Paris : Libraire philosophique J. Vrin, 1974. - 238 p. ; 26 cm 

(354)

Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominatae / red. A. Mádl, F. Molnár, O. Süpek. - Budapest : [s. n.], 1968. - (Sectio Philologica ; tom. 8). - 157 p. ; 24 cm

Orosz és francia nyelven 

(355)

Thomas Mann : 1875 - 1965 / Golo Mann. - Bonn : Inter Nationes, [1965]. - 61 p. : ill. ; 24 cm

Tartalma: Erinnreungen an meinem Vater; Thomas Mann in Übersetzungen : Bibliographie pp. 25-61. 

(356)

Les littératures de langues européennes au tourant du siécle : lectures d''aujourd''hui / dir. Stéphane Sarkany. - [Ottawa] : Carleton University, [1978?]. - 103 p. ; 23 cm. - (Série A : la Perspective Critique francaise ; 1)

ISBN 0-7709-0042-9 

(357)

Les littératures de langues européennes au tourant du siécle : lectures d''aujourd''hui / dir. Stéphane Sarkany. - [Ottawa] : Carleton University, [1979. - 117 p. ; 23 cm?]. - (Série A : la Perspective Critique francaise ; 2)

ISBN 0-7709-0047-X 

(358)

Les littératures de langues européennes au tourant du siécle : lectures d''aujourd''hui / dir. Stéphane Sarkany. - [Ottawa] : Carleton University, [1980?]. - 103 p. ; 23 cm. - (Série A : la Perspective Critique francaise ; 3)

ISBN 0-7709-0064-X 

(359)

Les littératures de langues européennes au tourant du siécle : lectures d''aujourd''hui / dir. Stéphane Sarkany. - [Ottawa] : Carleton University, [1977?]. - 88 p. ; 23 cm. - (Série A : la Perspective Critique francaise ; 4)

ISBN 0-7709-0107-7 

(360)

Les littératures de langues européennes au tourant du siécle : lectures d''aujourd''hui / dir. Stéphane Sarkany. - [Ottawa] : Carleton University, 1982. - 182 p. ; 23 cm. - (Série A : la Perspective Critique francaise ; 5-6)

ISBN 0-7709-010-7 

(361)

Dialog über Tradition und Erbe : ein interdisziplinäres Kolloquium des Forschungbereichs Gesellschaftwissenschaften der Akademie der Wissenschaften der DDR im März 1973 / hrsg. Dieter Schiller, Helmut Bock. - Berlin : Akademie Verlag, 1976. - 218 p. ; 24 cm

Günther Klotz(?) ajánlásával 

(362)

Northrop Frye : the high priest of clerical obscurantism / Pauline Kogan. - Quebec : Progressive Books Ltd., 1969. - 98 p. ; 23 cm. - (Literature and Ideology Monographs ; 1) 

(363)

Congressus Quartus Internationalis Fenno-Ugristarum Budapestini habitus anno 1975 : pars I., Acta Sessionum / red. Gyula Ortutay. - Budapest : Akadémiai, 1975. - 241 p. ; 24 cm

ISBN 963-05-0436-7 

(364)

Lectures et lecteurs de l'' Ecrit Moderne / textes réunis par Stéphane Sarkany. - Ottawa : Carleton University, [s. d.]. - 370, VI p. ; 23 cm

ISBN 0-7709-0085-2 

(365)

Vergleichende Literaturwissenschaft : Erster Bericht, 1968-1977 / Ulrich Weisstein. - Bern ; Frankfurt am Main : Lang, 1981. - 218 p. ; 23 cm. - (Jahrbuch für Internationale Germanistik : Reihe C, Forschungsberichte ; Bd. 2)

ISBN 3-261-04745-3

Hiv. 79., 98., 103., 106., 112., 145. p. 

(366)

Akten des VI. Internationalen Germanisten-Kongresses, Basel, 1980 / hrsg. Heinz Rupp, Hans-Gert Roloff. - Bern ; frankfurt am Main ;Las Vegas : Lang, 1981. - 199 p. ; 23 cm. - (Jahrbuch für Internationale Germanistik : Reihe A, Kongressberichte ; Bd. 8/1)

ISBN 3-261-04923-5 

(367)

Grüss dich, Deutschland, aus Herzensgrund! : Hundert Jahre deutsche Landschaftsdichtung / ausgew. und hrsg, von Gerhard Steiner. - Weimar : Volksverlag, 1955. - 179 p. ; 25 cm

A szerző ajánlásával 

(368)

Tradície a literárne vzt''ahy : Zborník z konferencie o vztahoch slovenskej a mad''arskej literatúry v Smoleniciach v dnoch 17-18. novembra 1969 = Hagyományok és irodalmi kapcsolatok : tanulmányok a szlovák-magyar irodalmi kapcsolatok köréből, az 1969. november 17-18-án Szomolányban rendezett konferencia anyaga / red. Mikulas Bakos. - Bratislava : Vydatel''stvo Slovenskej akadémie vied, 1972. - 272 p. ; 25 cm. - (Bibliotheca Slavica Slovaca ; 4) 

(369)

Literatur in Österreich : von 1945 bis 1970 / Strömmungen und Tendenzen dargestellt von Viktor Suchy. - 2., neubearb. Aufl. - Wien : Dokumentationstelle für neuere österreichische Literatur, 1973. - 100 p. : ill. ; 24 cm

A szerző ajánlásával

Jegyzetelve 

(370)

Aspekte des Expressionismus : Periodisierung, Stil, Gedankenwelt / hrsg. Wolfgang Paulsen. - Heidelberg : Lothar Stiehm, 1968. - 175 p. ; 24 cm. - (Poesie und Wissenschaft ; 8)

Die Vorträge des Ersten Kolloquiums in Amherst/Massachusettes 

(371)

Die Aufklärung in Ost- und Südosteuropa : Aufsätze, Vorträge, Dokumentationen / red. Heinz Ischreyt. - Köln ; Wien : Böhlau, 1972. - 239 p. ; 24 cm. - (Studien zur Geschichte der Kulturbeziehungen in Mittel- und Osteuropa)

ISBN 3-412-92872-0 

(372)

Literature and national identity : nineteenth-century Russian critical essays / transl. and ed. Paul Debreczeny, Jesse Zeldin ; introd. by Paul Debreczeny. - Lincoln : University of Nebraska Press, 1970. - 188 p. ; 24 cm

ISBN 0-8032-0748-4

Debreczeny Pál ajánlásával 

(373)

August Wilhelm Schlegel : 1767 - 1967 / Marianne Thalmann et al. - Bad Godesberg : Inter Nationes, 1967. - 60 p. ; 25 cm

Tartalma: August Wilhelm von Schlegel / Marianne Thalmann. - Fünfunddreissigmal Macbeth / Erich Emigholz. - Zurück zum Anfang / Kurt Hübner. - Wie spielt man Shakespeare heute in der Bundesrepublik? / Hennig Rischbieter 

(374)

Magyar irodalomtörténet / Szerb Antal. - 16. kiad. - Budapest : Révai, 1943. - 536 p. ; 19 cm

(poss.) „Dr. Vajda György, 45.9.14.” 

(375)

Les Francais du XVIIe siécle / Charles Gidel. - átdolgozott kiad. - Paris : Garniér Fréres, [s. d.]. - 453 p. : ill. ; 22 cm

(poss.) „... Scient. Universit. Hungaricae”(pecsét)

[Valószínűleg édesapja könyveiből] 

(376)

Über den Begriff des Symbols in der deutschen klassik und Romantik : unter besonderer Berücksichtigung von Friedrich Schlegel / Doris Starr. - Reutlingen : Eugen Hutzler, 1964. - 103 p. ; 25 cm

A szerző ajánlásával 

(377)

Der deutsche Roman der Gegenwart / Manfred Durzak. - Stuttgart ; Berlin ; Köln ; Mainz : Kohlhammer, 1971. - 399 p. ; 21 cm. - (Sprache und Literatur ; 70) 

(378)

Friedrich Nicolai : 1733-1811 ; Essays zum 250. Geburtstag / hg. Bernhard Fabian. - Berlin : Nicolai, 1983. - 304 p., 6 t. ; 23 cm

ISBN 3-87584-116-6 

(379)

Deutsche Essays : Prosa aus zwei Jahrhunderten / ausgew., eingeleitet und erläutert von Ludwig Rohner. - Ungekürzte Ausgabe. - München : DTV

Bd. 5., Neuere deutsche Essays II. - 1972. - 286 p. ; 18 cm

ISBN 3-423-06017-4 

(380)

Die süsse Anarchie : deutsche Literatur seit 1945 ; eine kritische Einführung / Peter Demetz ; ford. Beate Paulus. - Berlin ; Frankfurt am Main ; Wien : Propyläen, 1970. - 303 p.; 23 cm 

(381)

Deutsche Romantheorien : Beiträge zu einer historischen Poetik des Romans in Deutschland / hg. und eingel. von Reinhold Grimm. - Frankfurt am Main ; Bonn : Athenäum, 1968. - 420 p. ; 24 cm 

(382)

Arthur Rimbaud ou l''éclatant désastre / Pierre Brunel. - Seyssel : Champ Vallon, 1983. - 236 p. ; 21 cm. - (Champ poétique ; ISSN 0291-4441)

ISBN 2-903528-31-4

A szerző ajánlásával 

(383)

Lessings „Laokoon” : eine Kampfschrift für eine reailstische Kunst und Poesie / Elida Maria Szarota. - Weimar : Arion, 1959. - 273 p. ; 25 cm. - (Beiträge zur deutschen Klassik : Abhandlungen ; 9)

Jegyzetelve 

(384)

Schillers „Fiesko” und „Don Carlos” : zu Problemen des historischen Stoffes / Ursula Wertheim. - Weimar : Arion, 1958. - 217 p. ; 25 cm. - (Beiträge zur deutschen Klassik : Abhandlungen ; 7) 

(385)

Goethes Roman „Wilhelm Meisters Wanderjahre oder die Entsagenden” : Quellen und Komposition / Annelise Klingenberg. - Berlin ; Weimar : Aufbau, 1972. - 223 p. ; 25 cm. - (Beiträge zur deutschen Klassik ; 21)

A szerző ajánlásával 

(386)

Fahrten nach Weimar : slawische Gäste bei Goethe : Auswahl aus Briefen, Berichten und Aufzeichnungen / mit einem Vorwort von Rudolf Fischer ; mit Anmerkungen von Peter Kirchner und Rüdiger Ziemann. - Weimar : Arion, 1958. - 170 p. ; 25 cm. - (Beiträge zur deutschen Klassik) 

(387)

Sieben sprachbriefe zur Gegenwart : eine gesellschaftliche Sprach- und Denklehre / Henrik Becker. - Halle an der Saale : Niemeyer, 1956. - 302 p. ; 25 cm

(poss.) „Ex libris Vajda György Mihály” (pecsét) 

(388)

Grundzüge der Ästhetik Herders / Heinz Begenau. - Weimar : Arion, 1956. - 150 p. ; 25 cm. - (Beiträge zur deutschen Klassik : Abhandlungen ; 2)

Jegyzetelve 

(389)

Historische Studien zu Schillers Schauspiel „die Räuber” : über eine mitteldeutsch-fränkische Räuberbande des 18. Jahrhunderts / Günther Kraft. - Weimar : Arion, 1959. - 161 p. ; 25 cm. - (Beiträge zur deutschen Klassik)

(poss.) „Ex libris Vajda György Mihály” (pecsét) 

(390)

Das Problem des Spinozismus im Schaffen Goethes und Herders / Herbert Lindner. - Weimar : Arion, 1960. - 206 p. ; 25 cm. - (Beiträge zur deutschen Klassik : Abhandlungen ; 11)

(poss.) „Ex libris Vajda György Mihály” (pecsét) 

(391)

Das weimarer Liebhabertheater unter Goethes Leitung : Beiträge zu Bühne, Dekoration und Kostüm unter Berücksichtigung der Entwicklung Goethes zum späteren Theaterdirektor / Gisela Sichardt. - Weimar : Arion, 1957. - 200 p. ; 25 cm. - (Beiträge zur deutschen Klassik : Abhandlungen ; 5)

(poss.) „Ex libris Vajda György Mihály” (pecsét) 

(392)

Das Werk Thomas Manns : eine Bibliographie / Hans Bürgin ; unter Mitarbeit von Walter A. Reichart und Erich Neumann. - Berlin : Akademie Verlag, 1959. - 319 p. ; 23 cm

(poss.) „Gy. M. Vajda 1960 jan.” 

(393)

Hauptströmungen der deutschen Lieteratur 1750-1848 : Beiträge zu ihrer Geschichte und Kritik / Paul Reimann. - Berlin : Dietz, 1956. - 856 p. ; 21 cm

(poss.) „Vajda Gy. M. 1959, Berlin” 

(394)

Fontane / Hans-Heinrich Reuter. - Berlin : Verlag der Nation, 1968. - ill. ; 22 cm

Bd. 1., pp. -502 p.

Bd. 2., pp. 515-1107.

A szerző ajánlásával 

(395)

Zeitkritische Romane des 20. Jahrhunderts : die Gesellschaft in der Kritik der deutschen Litaeratur / hg. Hans Wagener. - Stuttgart : Reclam, 1975. - 392 p. ; 22 cm

ISBN 3-15-010255-3 

(396)

Heinrich Mann : eine historisch-kritische Einführung in sein dichterisches Werk / Ulrich Weisstein. - Tübingen : Niemeyer, 1962. - 280 p. ; 23 cm

Mit einer Bibliographie der von ihm veröffentlichen Schriften, pp. 256-280.

Jegyzetelve 

(397)

Stefan George 1868 - 1968 : der Dichter und sein Kreis ; eine Ausstellung des Deutschen Literaturarchivs im Schiller-Nationalmuseum Marbach a. N. / hg. Bernhard Zeller. - München : Kösel, 1968. - 422 p. : ill. ; 22 cm. - (Sonderausstellungen des Schiller-Nationalmuseums ; 19) 

(398)

Thomas Mann und die Welt der russischen Literatur : ein Beitrag zur Literaturwissenschaftlichen Komparativistik / Alois Hofman. - Berlin : Akademie Verlag, 1967. - 395 p. ; 23 cm

A szerző ajánlásával 

(399)

Wir kämpften treu für die Revolution : Studien zur Geschichte der ungarischen sozialistischen Literatur / hg. Miklós Szabolcsi, László Illés, Farkas József ; übers. Magda Fehér, Regina Hessky. - Budapest : Akadémiai, 1979. - 584 p. : ill. ; 25 cm

ISBN 963-05-1616-0

Sajtópéldány 

(400)

Ein Jahrhundert deutscher Literaturkritik : 1750-1850 ; ein Lesebuch und Studienwerk / Oscar Fambach. - Berlin : Akademie Verlag. - 25 cm

Bd. 2., Schiller und sein Kreis in der Kritik ihrer Zeit. - 1957. - 562 p. - (poss.) Vajda György Mihály, 1959 dec. - Jegyzetelve

Bd. 3., Der Aufstieg zur Klassik in der Kritik der Zeit : 1790-1795. - 1959. - 685 p.

Bd. 4., Das grosse Jahrzehnt in der Kritik seiner Zeit : 1796-1805. - 1958. - 684 p. - Sajtópéldány

Bd. 5., Der Romantische Rückfall in der Kritik der Zeit : 1806-1815. - 1963. - 797 p. - Sajtópéldány. - Recenzió gépiratban mellékelve. - Jegyzetelve 

(401)

Faust in der Musik / hg. von Karl Theens. - Stuttgart : Ausgabe der Stadt Knittlingen. - 24 cm. - (Jahresgabe der Faust-Gesellschaft)

Theil 1., Faust im Lied / Walter Aign. - 1975. - 99 p. : ill.

Theil 2., Faust in Kantaten, Oratorien, symphonischen Dichtungen und symphonischen Kantaten / Hermann Fähnrich. - 1978. - 173 p. ill. 

(402)

Die „Historia von D. Johann Fausten”, 1587 : ein wissenschaftliches Symposium / hg. und mit einem Nachwort von Günther Mahal. - Vaihingen an der Enz : Melchior, 1988. - 103 p. : ill. ; 24 cm. - (Publikationen des Faust-Archivs ; Bd. 2)

ISBN 3-924275-17-3 

(403)

Zur Literatur der Goethezeit / Hans-Günther Thalheim. - Berlin : Rütten und Loening, 1969. - 455 p. ; 21 cm. - (Germanistische Studien) 

(404)

Klassische Ironie, romantische Ironie, tragische Ironie : zum Ursprung dieser Begriffe / Ernst Behler. - 2. unveränd. Aufl. - Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1981. - 170 p. ; 19 cm. - (Reihe Libelli ; Bd. 328)

ISBN 3-534-05741-4 

(405)

Gottfried Benn : 1886 bis 1956 ; Referate des Essener Colloquiums / hg. Horst Albert Glaser. - Frankfurt am Main ; Bern ; New York ; Paris : Lang, 1989. - 254 p. ; 21 cm. - (Akten Internationaler Kongresse auf den Gebieten der Ästhetik und der Literaturwissenschaft ; ISSN 0177-4700 ; Bd. 7)

ISBN 3-63140561-8 

(406)

Goethe in der Literaturgeschichte : zur Problematik der bürgerlichen Bildung / Paul Rilla. - 2. Aufl. - Berlin : Henschel, 1950. - 88 p. ; 20 cm 

(407)

Schriften zur Literatur / Hermann Hettner ; Zusammenstellung und Textrevision von Jürgen Jahn. - Berlin : Aufbau, 1959. - 389 p. ; 23 cm

(poss.) „Vajda”

Recenzió mellékelve 

(408)

Lyrik in Polen : Strukturen und Traditionen im 20. Jahrhundert / Heinrich Olschowsky. - Berlin : Akademie Verlag, 1979. - 240 p. ; 20 cm 

(409)

Magyarok és svédek / Bertha Kelemen. - Budapest : Teleki Pál Tudományos Intézet, 1946. - 168 p. : ill. ; 19 cm. - (Hazánk és a nagyvilág ; 4)

(poss.) „Vajda György 1946 dec. 31.” 

(410)

Hermann Hesses weltweite Wirkung : internationale Rezeptionsgeschichte ; Zweiter Band / hg. von Martin Pfeifer. - [s. l.] : Suhrkamp, 1979. - 284 p. : ill. ; 18 cm

ISBN 3-518-37006-5

„Die Hesse-Rezeption in den einzelnen Ländern : Ungarn” pp. 83-90. 

(411)

Geschichte der deutschen Literatur / Paul Fechter ; bearbeitet von Kurt Lothar Tank und Wilhelm Jakobs. - Güntersloh : Mohn, 1960. - 19 cm

Bd. 1., Von ihren Anfängen bis ins neunzehnte Jahrhundert. - 381 p.

Bd. 2., Die Literatur des 20. Jahrhunderts. - 427 p. 

(412)

Szovjet irodalom / Szavva Dangulov, Király István. - 12/1976. - Moszkva ; Budapest. - 192 p., 8 t. 

(413)

Srednevekovyj roman : proishozdenie i klassicseskie formy / E. M. Meletinskij. - Moskva : Nauka, 1983. - 302 p. ; 23 cm

A szerző ajánlásával 

(414)

Critical Encounters : Literary Views and Reviews ; 1953-1977 / Nona Balakian. - Indianapolis ; New York : Bobbs-Merrill, 1978. - 250 p. ; 22 cm

ISBN 0-672-52341-8 

(415)

Studien zur deutschen und französischen Aufklärung / Werner Krauss. - Berlin : Rütten und Loening, 1963. - 567 p. ; 25 cm. - (Neue Beiträge zur Literaturwissenschaft ; Bd. 16)

A szerző ajánlásával 

(416)

Revolution des Romans? : Bemerkungen zum Neuen Roman der Franzosen / Werner Krauss. - Sonderdruck der Weimarer Beiträge. - [-1967]. - pp. 489-504.

A szerző ajánlásával 

(417)

Lenau / József Turóczi-Trostler ; übertr. von Bruno Heilig. - Berlin : Rütten und Loening, 1961. - 312 p. ; 25 cm. - (Neue Beiträge zur Literaturwissenschaft ; Bd. 12) 

(418)

Studien und Aufsätze / Werner Krauss. - Berlin : Rütten und Loening, 1959. - 213 p. ; 25 cm. - (Neue Beiträge zur Literaturwissenschaft ; Bd. 8) 

(419)

Studien zur deutschen Literaturgeschichte / Hans Mayer. - 2. Aufl. - Berlin : Rütten und Loening, 1955. - 270 p. ; 25 cm. - (Neue Beiträge zur Literaturwissenschaft ; Bd. 2) 

(420)

Beiträge zur Nordischen Philologie / Uwe Ebel. - Frankfurt am Main : Haag und Herchen, 1982. - 174 p. ; 21 cm

ISBN 3-88129-533-X

A szerző ajánlásával 

(421)

Studien zur skandinavischen Reisebeschreibung von Linné bis Andersen / Uwe Ebel. - Frankfurt am Main : Haag und Herchen, 1981. - 494 p. ; 21 cm

ISBN 3-88129-418-X

A szerző ajánlásával 

(422)

The living novel and later appreciations / V. S. Pritchett. - 3. ed. - New York : Random House, 1966. - 467 p. ; 22 cm 

(423)

Homéros / Szabó Árpád. - Budapest : Akadémiai, 1954. - 264 p. ; 21 cm

A szerző ajánlásával 

(424)

A világirodalom nagy époszai, 2. köt. / Szász Károly. - Budapest : Franklin, 1882. - VIII, 697 p. ; 20 cm

Hiányzik pp. I-VI.

(poss.) Dr. Vajda György

[Valószínűleg édesapja könyveiből] 

(425)

Hans Werner Richter und die Gruppe 47 / hg. von Hans A. Neunzig. - München : Nymphenburger, 1979. - 245 p. ; 20 cm

ISBN 3-485-00374-3 

(426)

Wladimir Majakowski in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten / dargestellt von Hugo Huppert. - Hamburg : Rowohlt, 1965. - (Rowohlts Monographien ; 102). - 176 p. : ill. ; 19 cm

A szerző ajánlásával 

(427)

David Scheinert ou La Passion du Juste Milieu : Essai suivi de textes et d''une postface / Laszlo Ferenczi. - [s. l.] : Louis Musin, 1982. - 269 p. ; 21 cm

ISBN 2-87083-004-1

F. L. és D. S. ajánlásával 

(428)

La litterature et le lecteur / Arthur Nisin ; préf. de Pierre de Boisdeffre. - 2. ed. - Paris : Editions Universitaires, 1960. - 181 p. ; 20 cm

(poss.) „Vajda György Mihály, 1960. december” 

(429)

Az író és a forradalmár Thomas Paine / Kovács József. - Budapest : Akadémiai, 1983. - 211 p. ; 21 cm

ISBN 963-05-3189-5

A szerző ajánlásával 

(430)

Petrarca / Katona Lajos. - Budapest : Franklin Társulat, 1907. - (Költők és írók : élet- és jellemrajzok az irodalom köréből). - 163 p. ; 20 cm

„A Jászberényi M. Kir. Állami Főgymnasium Ifjúsági Könyvtárának pecsétje” (pecsét)

(poss.) Vajda György 

(431)

A magyar irodalom története / Farkas Gyula. - Budapest : Káldor Kvk., 1934. - 336 p. ; 19 cm

(poss.) „Vajda György, 1936. IV. 29.” 

(432)

Biografia e autobiografia : il modello alfieriano / Riccardo Scrivano. - Roma : Bulzoni, 1976. - (Strumenti di ricerca ; 10). - 139 p. ; 19 cm

A szerző ajánlásával 

(433)

The poetry of Michelangelo / Robert J. Clements. - New York : New York University Press, 1966. - 368 p., 2 t. ; 24 cm 

(434)

Metody urcování autorství / Pavel Vasák. - Praha : Academia, 1980. - 233 p. ; 21 cm 

(435)

Literatur und Politik : Beispiele literaturwissenschaftlicher Perspektiven / Joseph P. Strelka. - Frankfurt am Main ; Bern ; New York ; Paris ; Wien : Lang, 1992. - 229 p. ; 22 cm

ISBN 3-631-45353-1 

(436)

Der Traum vom Menschenglück : Leben und literarische Wirksamkeit von Carl Wilhelm und Henriette Frölich / Gerhard Steiner. - Berlin : Akademie Verlag, 1959. - 333 p. : ill. ; 21 cm

Jegyzetelve 

(437)

Deutsche Literatur und Weltliteratur : Reden und Aufsätze / Hans Mayer. - Berlin : Rütten und Loening, 1957. - 735 p. ; 23 cm 

(438)

Meisterwerke deutscher Literaturkritik : Zweiter Band ; von Heine bis Mehring / hg. und eingeleitet von Hans Mayer. - Berlin : Rütten und Loening, 1956. - 23 cm

1. köt., Texte. - 938 p.

2. köt., Anmerkungen und Hinweise. - 341 p. 

(439)

Décrainement et littérature / André Karátson, Jean Bessiére. - [Lille] : Université de Lille 3, 1982. - 138 p. ; 23 cm

ISBN 2-86531008-6 

(440)

Magyar irodalmi folyóiratok : Napló-Panoráma / Lakatos Éva. - Budapest : Petőfi Irodalmi Múzeum, 1981. - pp. 1471-1796. ; 24 cm. - (Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei : A sorozat ; 17-19)

ISBN 963-7411-40-2 

(441)

Flaubert a l''oeuvre / dir. Louis Hay. - Paris : Flammarion, 1980. - 217 p. ; 22 cm. - (Textes et Manuscrits)

ISBN 2-08-211801-0

A szerző ajándéka 

(442)

Deutsche Literatur in der Bundesrepublik seit 1965 / hg. Paul Michael Lützeler, Egon Schwarz. - Königstein/Ts. : Athenäum, 1980. - 318 p. ; 22 cm

ISBN 3-7610-2164-X 

(443)

Interpretationen / hrsg. Jost Schillemeit. - 2. Aufl. - Frankfurt am Main ; Hamburg : Fischer. - 18 cm. - (Bücher des Wissens)

1. köt., Deutsche Lyrik von Weckherlin bis Benn. - 1966. - 338 p.

2. köt., Deutsche Dramen von Gryphus bis Brecht. - 1966. - 340 p.

3. köt., Deutsche Romane von Grimmelshausen bis Musil. - 1966. - 320 p.

4. köt., Deutsche Erzählungen von Wieland bis Kafka. - 1967. - 340 p. 

(444)

La Science-fiction / Igor Bogdanoff, Grichka Bogdanoff ; avant-propos de Ray Bradbury. - Paris : Seghers, 1976. - 378 p. ; 19 cm. - (Collection „CLEFS”) 

(445)

Literatur als Teilhabe : kritische Orientierungen zur literarischen Gegenwart / Günther Blöcker. - Berlin : Argon, 1966. - 443 p. ; 21 cm 

(446)

Tanulmányok / Szenczi Miklós ; sajtó alá rendezte Géher István. - Budapest : Akadémiai, 1989. - 451 p. ; 20 cm

ISBN 963-05-4875-5 

(447)

Thomas Manns Humanismus : Werden und Wandel einer Welt- und Menschenauffassung / Antal Mádl. - Berlin : Rütten und Loening, 1980. - 355 p. ; 21 cm. - (Germanistische Studien) 

(448)

Die Gruppe 47 : Bericht, Kritik, Polemik / hg. von Reinhard Lettau. - Neuwied ; Berlin : Luchterhand, 1967. - 565 p. ; 23 cm 

(449)

Ein Notizheft Goethes von 1788 / Lieselotte Blumenthal. - Weimar : Hermann Böhlaus Nachfolger, 1965. - XXXII, 126 p. ; 10 t. + 1 Karte ; 22 cm. - (Schriften der Goethe-Gesellschaft ; 58) 

(450)

Die Geisterwelt ist nicht geschlossen : Swedenborgs Schau in Goethes Faust / Gerhard Gollwitzer. - Stuttgart : Faust-Verlag ; Heesen, 1968. - 66 p. ; 24 cm 

(451)

Weimarer Goethe-Studien / Erich Trunz. - Weimar : Hermann Böhlaus Nachfolger, 1980. - 392 p. : ill. ; 25 cm 

(452)

Modern Latin-American Fiction : a return to didacticism / Katalin Kulin ; transl. by Eszter Molnár, Fruzsina Balkay. - Budapest : Akadémiai, 1988. - 205 p. ; 20 cm. - (Studies in Modern Philology ; 5)

ISBN 963-054686-8

Sajtópéldány 

(453)

Introducere in teoria lecturii / Paul Cornea. - Bucuresti : Minerva, 1988. - 305 p. ; 20 cm

A szerző ajánlásával 

(454)

Les avant-gardes nationales et internationales : libération de la pensée, de l''ame et des instincts par l''avant-garde / textes réunis par. Judit Karafiáth, György Tverdota. - Budapest : Argumentum, 1992. - 133 p. ; 20 cm

ISBN 963-7719-10-5

Actes du Colloque International de Budapest du 1er au 3 Novembre 1989 

(455)

Frühe Manifeste : Epochen des Expressionismus / Kasimir Edschmid. - Darmstadt ; Neuwied am Rhein ; Berlin-Spandau, 1960. - 138 p. ; 21 cm. - (Die Mainzer Reihe ; 9) 

(456)

Literatura i jej interpretacje / red. Lajosa Nyírő ; poslowie Stefana Zolkiewskiego. - Warszawa : Panstwowe Wyadwnictwo Naukowe, 1987. - 481 p. ; 17 cm

ISBN 83-01-07747-6

„Fenomenologia i nauka o literaturze” pp. 227-320. 

(457)

Über Ruhestörer : Juden in der deutschen Literatur / Marcel Reich-Ranicki. - München : Piper, 1973. - 103 p. ; 20 cm

ISBN 3-492-00348-6 

(458)

Die Literatur der Bundesrepublik Deutschland / hg. Dieter Lattmann. - München ; Zürich : Kindler, 1973. - 801 p. : ill. ; 25 cm. - (Kindlers Literaturgeschichte der Gegenwart)

ISBN 3-463-22001-6 

(459)

Deutsche Literatur im XX. Jahrhundert : Strukturen, Gestalten, und zwanzig Darstellungen / hg. von Hermann Friedmann, Otto Mann. - 3., veränderte und erweiterte Aufl. - Heidelberg : Rothe, 1959. - 482 p. ; 25 cm 

(460)

Geschichte der deutschen Literatur : 1917 bis 1945 / dir. Hans Kaufmann, Dieter Schiller. - Berlin : Volk und Wissen, 1973. - 754 p. : ill. ; 25 cm. - (Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart ; 10) 

(461)

Johann Wolfgang Goethe: Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens / hg. Karl Richter. - München : Hanser, 1985. - 102 p. : ill. ; 25 cm

Hans H. Kiefer ajánlásával 

(462)

Goethe : neue Folge des Jahrbuchs der Goethe-Gesellschaft / hg. von Andreas B. Wachsmuth. - Weimar : Hermann Böhlaus Nachfolger, 1959-1971. - 25 cm. - (21-33.) 

(463)

Register der Goethe-Jahrbücher 1880-1968 / bearbeitet von Konrad Kratzsch. - Weimar : Hermann Böhlaus Nachfolger, 1970. - 177 p. ; 22 cm. - (Schriften der Goethe-Gesellschaft ; 59) 

(464)

Goethe Jahrbuch / red. Helmut Holtzhauer, Karl-Heinz Hahn, Jörn Göres, Werner Keller. - Weimar : Hermann Böhlaus Nachfolger,1972-1999. - (ISSN 0323-4207 ; 89-116.) 

(465)

Zu Problemen des sozialistischen Realismus in Deutschland : Referate, gehalten auf der wissenschaftlichen Konferenz des Germanistischen Instituts der Humboldt-Universität zu Berlin am 9. und 10. Mai, 1958 / hg. von Louis Fürnberg, Hans-Günther Thalheim. - Sonderheft. - Weimar : Arion, 1958. - 94 p. ; 25 cm. - (Weimarer Beiträge) 

(466)

Geist der Goethezeit : Versuch einer ideellen  Entwicklung der klassisch-romantischen Literaturgeshcichte / H. A,. Korff. - Leipzig : Koehler und Amelang. - 24 cm

Bd. 1., Sturm und Drang. - Unveränderter Nachdruck der 4., durchges. Aufl. - 1958. - 310 p.

Bd. 2., Klassik. - 4., durchges. Aufl. - 1957. - 497 p.

Bd. 3., Frühromantik. - Unveränderter Nachdruck der 3., durchges. Aufl. - 1957. - 596 p.

Bd. 4., Hochromantik. - 2., unveränderter Nachdruck der 2., durchges. Aufl. - 1958. - 752 p.

Bd. 5., Registerband für alle vier Bände. - 2. Aufl. - 1958. - 78 p. 

(467)

Studien zur Goethezeit : Festschrift für Lieselotte Blumenthal / hg. Helmut Holtzhauer, Bernhard Zeller ; unter Mitwirkung von Hans Hennig. - Weimar : Hermann Böhlaus Nachfolger, 1968. - 479 p. ; 25 cm

H. Hennig ajánlásával 

(468)

Lessing : Biographie einer Emazipation / Dieter Hildebrandt. - München ; Wien : Hanser, 1979. - 514 p. : ill. ; 22 cm

ISBN 3-446-12846-8

(poss.) „Vajda György Mihály, 1982” 

(469)

Johann Wolfgang Goethe in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten / dargestellt von Peter Boerner. - 5. Aufl. - Hamburg : Rowohlt, 1970. - 187 p. ; 19 cm. - (Rowohlts Monographien ; 100)

ISBN 3-499-50100-7

A szerző ajánlásával 

(470)

Lessing und sein Zeitalter / Paul Rilla. - Berlin : Aufbau-Verlag, 1960. - 451 p. ; 20 cm

(poss.) „Vajda Gy. M. 1960” 

(471)

Válogatott esztétikai írásai / Gotthold Ephraim Lessing ; vál. és az utószót írta Balázs István. - Budapest : Gondolat, 1982. - 719 p. ; 21 cm

ISBN 963-281-111-9

„fordították ... Vajda György Mihály” 

(472)

Válogatott esztétikai írásai / Schiller ; vál. és a bev. tanulmányt írta Vajda György Mihály ; ford. Székely Andorné, Szemere Samu, Vajda György Mihály. - Budapest : Magyar Helikon, 1960. - 409 p. ; 19 cm 

(473)

Faust és Mefisztó : vázlatrajz egy témáról és egy műről / Walkó György. - Budapest : Magvető, 1982. - 377 p. ; 21 cm

ISBN 963-271-579-9

A szerző ajánlásával 

(474)

Faust im zwanzigsten Jahrhundert : Festschrift für Karl Theens zum sechzigsten Geburtstag / hg. Henri Driven, Dietmar Theens, Karl Weisert. - Knittlingen : [s. n.], 1965. - 87 p. ; 24 cm

Hans Henning ajánlásával 

(475)

Weltliteratur : die Lust am übersetzen im Jahrhundert Goethes ; eine Ausstellung des Deutschen Literaturarchivs im Schiller-Nationalmuseum Marbach am Neckar / Ausstellung und Katalog Reinhard Tgahrt. - Marbach : Deutsche Schillergesellschaft, 1982. - 712 p. : ill. ; 22 cm. - (Marbacher Kataloge ; 37) 

(476)

Grenzverschiebung : neue Tendenzen in der deutschen Literatur der 60er Jahre / hg. und mit einem Vorwort Renate Matthei. - Köln ; Berlin : Kiepenheuer und Witsch, 1970. - 341 p. ; 24 cm 

(477)

Dix-huitiéme siécle : qu''est-ce que les Lumiéres?. - Paris : Garnier Fréres, 1978. - 526 p. ; 22 cm

ISBN 2-7050-0166-2 

(478)

Alfred Andersch / Livia Z. Wittmann. - Stuttgart ;Berlin ; Köln ; Mainz : Kohlhammer, 1971. - 148 p. ; 21 cm

A szerző ajánlásával 

(479)

Edward Bond / Simon Trussler ; ed. Ian Scott-Kilvert. - Harlow : Longman, 1976. - 37 p. ; 22 cm. - (Writers and their work)

ISBN 0-582-01249-X 

(480)

Franz Grillparzer / Joachim Müller. - 2., verbesserte Aufl. - Stuttgart : Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1966. - 106 p. ; 20 cm. - (Realienbücher für Germanisten)

A szerző ajánlásával 

(481)

Wissenschaftliche Konferenz über das Schaffen Friedrich Schillers 6-9. November, 1959 in Weimar / hg. von Louis Fürnberg, Hans-Günther Thalheim. - Sonderheft. - Weimar : Arion, 1959. - 234 p. ; 25 cm. - (Weimarer Beiträge)

Hozzászólása: pp. 38-41., 174-175.

Jegyzetelve 

(482)

Das Menschenbild in der Sowjetliteratur / hg. Harri Jünger. - Jena : Friedrich-Schiller-Universität, 1969. - 288 p. ; 24 cm 

(483)

The Classical German Elegy : 1795-1950 / Theodore Ziolkowski. - New Jersey : Princeton University Press, 1980. - 344 p. ; 23 cm 

(484)

Weltbild und Dichtung im Zeitalter Goethes : acht Studien / Erich Trunz. - Weimar : Hermann Böhlaus Nachfolger, 1993. - 168 p. ; 25 cm. - (Schriften der Goethe-Gesellschaft ; 63)

ISBN 3-7400-0817-2

Werner Keller ajándéka 

(485)

Celebrations and Attacks : Thirty Years of Literary and Cultural Commentary / Irving Howe. - New York : Horizon, 1979. - 256 p. ; 25 cm

ISBN 0-8180-1176-9 

(486)

A magyar irodalom tötrénete 1849-ig / szerk. Bóka László, Pándi Pál. - Budapest : Bibliotheca, 1957. - 492 p. : ill. ; 25 cm

(poss.) „Ex libris Vajda György Mihály, 1958. június” 

(487)

A magyar irodalom története : 1849-1905 / szerk. Király István, Pándi Pál, Sőtér István. - Budapest : Gondolat, 1963. - 492 p. : ill. ; 25 cm 

(488)

Culture and society in classical Weimar : 1775-1806 / W. H. Bruford. - Cambridge : Cambridge University Press, 1962. - 465 p. : ill. ; 23 cm

V. Gy. M. jegyzetei külön lapon mellékelve 

(489)

Deutsche Literatur im bürgerlichen Realismus : 1848-1898 / Fritz Martini. - Stuttgart : Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1962. - (Geschichtliche Darstellungen ; 5/2). - 908 p. 24 cm

Jegyzetelve 

(490)

The Victorian Age of German Literature : eight essays / Norbert Fuerst. - London : Dennis Dobson, 1966. - 206 p. ; 25 cm

Saját kezű javítás a kiadásjelzeten: „really: Pennsylvania State University Press” 

(491)

Zur Literatur und Philosophie der Goethezeit : Gesammelte Aufsätze zur Literaturwissenschaft / Theodor Wilhelm Danzel ; hrsg. von Hans Mayer. - [2. Aufl.]. - Stuttgart : Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1962. - 351 p. ; 20 cm. - (Realienbücher für Germanisten) 

(492)

Angelika Kaufmann : Goethes Freundin in Rom ; ein Lebensbild nach ihren Briefen und nach Berichten ihrer Zeitgenossen / Irmgard Smidt-Dürrenberg. - Wien : Bergland, 1968. - 58 p. : ill. ; 19 cm. - (Österreich Reihe ; 356) 

(493)

Goethe und Frankreich : eine Ausstellung des Goethe-Museums Düsseldorf / hrsg. von Jörn Göres. - Düsseldorf : Goethe-Museum, 1984. - 129 p. : ill. ; 21 cm 

(494)

„Was ich dort gelebt, genossen...” : Goethes Badeaufenthalte 1785-1823 ; Geselligkeit, Werkentwicklung, Zeitereignisse / hrsg. von Jörn Göres. - Königstein : Athenäum, 1982. - 315 p. : ill. ; 22 cm

ISBN 3-7610-8177-4 

(495)

Goethe Heute : über Stellung und Wirkung von Werk und Gedankenwelt Johann Wolfgang Goethes im geschichtlichen Selbstverständnis unserer Zeit. - Weimar : Goethe-Gesellschaft, 1982. - 91 p. ; 22 cm 

(496)

Ansichten zu Faust : Karl Theens zum 70. Geburtstag / hg. von Günther Mahal ; mit einem Geleitwort von Gerhard Storz. - Stuttgart ; Berlin ; Köln ; Mainz : Kohlhammer, 1973. - 272 p. : ill. ; 22 cm

ISBN 3-17-001156-1 

(497)

Der historische Faust : ein wissenschaftliches Symposium / hrsg. und mit einem Nachwort von Günther Mahal. - Knittlingen : [s. n.], 1982. - 124 p. ; 24 cm. - (Publikationen des Faust-Archivs ; 1) 

(498)

ABC um Faust : ein amüsantes Glossarium mit einer Reverenz vor dem Meister der Schwarzen Magie / Günther Mahal. - Freiburg : Eulen, 1985. - 120 p. : ill. ; 22 cm

ISBN 3-89102-105-4 

(499)

Lessing : ocerk tvorcestva / T. Fridlender. - Moskva . Tosudarstvennoe Izdatelstvo Hudozsestvennoi Literatury, 1957. - 238 p. ; 21 cm

A szerző ajánlásával 

(500)

Schiller Magyarországon = Schiller in Ungarn / összeáll. Albert Gábor, D. Szemző Piroska, Vizkelety András ; a bevezető tanulmányt írta Turóczi-Trostler József. - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár, 1959. - 277 p. ; 21 cm. - (Új bibliográfiai füzetek ; 3)

Turóczi-Trostler József ajánlásával

Hiv. 56., 57., 76., 78., 132., 191., 256. p. 

(501)

Schiller világa / Dániel Anna. - Budapest : Európa, 1988. - 325 p. : ill. ; 19 cm. - (Írók világa)

ISBN 963-07-4648-4 

(502)

Schiller Bibliographie : 1893-1958 / bearbeitet von Wolfgang Vilpius. - Weimar : Arion, 1959. - 569 p. ; 25 cm. - (Bibliographien, Kataloge und Bestandsverzeichnisse)

Hiv. (Nrs): 139, 140, 360, 361, 1070, 2065, 68a, 7028a 

(503)

Aus der Werkstatt deutscher Dichter : Goethe, Schiller, Heine / Karl-Heinz Hahn. - Halle : VEB Verlag Sprache und Literatur, 1963. - 371 p. ; 23 cm + mell. - (Beiträge zur Gegenwartsliteratur ; 25)

A szerző ajánlásával 

(504)

Schiller : Théories esthétiques et structures dramatiques ; Liberté et culture á l''époque de la Révolution francaise et de l''idéalisme allemand / Victor Hell. - Paris : Aubier, 1974. - 381 p. ; 22 cm

A szerző ajánlásával 

(505)

Düsseldorfer Künstler im Goethe-Kreis : eine Ausstellung des Goethe-Museums Düsseldorf, Anton-und-Katharina-Kippenberg-Stiftung, 19.További információk: http://www.pointernet.pds.hu/kissendreHirdessen itt! A szükséges információkat elolvashatja, ha erre a szövegre kattint.


A fenti dokumentummal kapcsolatos felelősség meghatározása