A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
15/2001. (III.3.) FVM rendelete


Mezőgazdasági gyártók, kereskedők, termelők
A cégek téma szerinti, település, cégmegnevezés szerinti keresése, címadatok, elérhetőségük. Ingyenes regisztráció.
Az áru elhelyezése az elektronikus kereskedelmi rendszerben üzletáganként történik
.
RegisztrációFolyóiratok, újságok

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
15/2001. (III.3.) FVM rendelete


az agrárgazdasági célok 2001. évi költségvetési támogatásáról

A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 109. §-a (4) és (5) bekezdése, valamint az agrárfejlesztésről szóló 1997. évi CXIV. törvény 10. §. (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §
E rendelet alapján

a) a vállalkozásokhoz, az agrártermelés költségeinek csökkentéséhez és a piacrajutás elősegítéséhez,
b) az agrárgazdasági beruházásokhoz,
c) az erdővédelemhez és az erdőgazdálkodási tevékenységhez,
d) a termőföld minőségi védelméhez és hasznosításához,
e) az állattenyésztési és tenyésztésszervezési feladatokhoz,
f) a halgazdálkodási tevékenységekhez,
g) a vadgazdálkodási tevékenységekhez,
h) az agrárinformatikához, a farm és egyéb szakmai gyakorlatokhoz, valamint
i) az a)-h) pontokhoz kapcsolódó agrárgazdasági célok megvalósítását segítő feladatokhoz

a rendelkezésre álló költségvetési forrás erejéig támogatás vehető igénybe.

2. §

(1) Az e rendelet szerinti támogatások igénybevételére, elszámolására az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló többször módosított 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.), az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ámr.), valamint a mezőgazdasági termelők agrártámogatás igénybevételével összefüggő adatszolgáltatásáról és nyilvántartásba vételéről szóló többször módosított 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Nyilv. r.) foglaltakat az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.

(2) A támogatásra való jogosultság megállapítása, igazolása során

a) pályázat alapján igényelhető támogatások esetén az R. 8. §-ának (5) bekezdésében;
b) alanyi jogon kérelemmel igényelhető támogatások esetén az R. 8. §-ának (6) bekezdésében;
c) a pályázati felhívások tartalmára és a pályázatok elbírálására vonatkozóan az Ámr. 83-86. §-aiban és a R-ben;
d) a támogatási okirat tartalmára és a támogatási szerződés megkötésére vonatkozóan az Ámr. 87-89. §-aiban és a R-ben;
e) a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel összes árbevételhez viszonyított arányának kiszámítása tekintetében a 6. számú melléklet B) pontjában

foglaltak alapján kell eljárni. Támogatási kérelem és pályázat - a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXIV. törvény és az új szövetkezetekről szóló 2000. évi CXLI. törvény hatályai alá tartozó társaságtól - csak a cégbírósági bejegyzést igazoló cégkivonat csatolásával fogadható be.

(3) A költséghez kötött támogatás esetében a támogatás alapja az általános forgalmi adót (a továbbiakban: áfa-t) nem tartalmazó, számlával igazolt költség.

(4) Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivataltól (a továbbiakban: adóhatóság) igényelhető támogatást a kedvezményezett az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Art.) előírásainak megfelelően igényelheti a lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes APEH igazgatóságtól, és a támogatást valamint a jogosultságát bizonyító dokumentumokat az Art. előírásaira is figyelemmel köteles kezelni.

(5) E rendelet alapján, a R. 2. §. (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelő hitelek után igényelhető kamattámogatás - eltérő rendelkezés hiányában - a hitelintézeti, pénzügyi vállalkozási (a továbbiakban: pénzügyi intézményi) kamatterhelés gyakoriságának megfelelően, az esedékes kamat megfizetéséről szóló igazolás egyidejű csatolásával igényelhető az adóhatóságtól. A kamattámogatás számításának alapja forint hitel esetében a jegybanki alapkamat, devizahitel esetében a hitelszerződés szerinti kamat. A kamattámogatás összegét

a) éven belüli lejáratú forint hitel esetében a hitelszerződés megkötésének, vagy jogszabály alapján történő megújításának,
b) éven túli lejáratú forint hitel esetében a kamattámogatási igény benyújtásának

napján érvényes jegybanki alapkamat alapul vételével kell kiszámítani. A kamatszámítás a 6. számú melléklet A) pontja szerint történik.

(6) A SAPARD program keretében a

a) mezőgazdasági vállalkozások beruházásához, a
b) mezőgazdasági és halászati termékek feldolgozásához és marketing fejlesztéséhez,
c) a szakképzéshez,
d) az agrár-környezetvédelmet és tájfenntartást szolgáló termelési módszerek elterjesztéséhez és a
e) termelői csoportok felállításához, működtetéséhez

külön rendelet és pályázati felhívás alapján igényelhető támogatás.

(7) A mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet alapján a jogosult igénylők három éves futamidejű kibontakozási hitelhez kamattámogatást és vissza nem térítendő kibontakozási támogatást vehetnek igénybe. A támogatások igénybevételének részletes feltételeit, valamint a kibontakozási és gazdahitel programokban résztvevők éves beszámolási kötelezettségeit külön rendelet szabályozza.

II. Fejezet

VÁLLALKOZÁSOKHOZ, AZ AGRÁRTERMELÉS KÖLTSÉGEINEK CSÖKKENTÉSÉHEZ ÉS A PICRAJUTÁS ELŐSEGÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK

3. §

A vállalkozásokhoz, az agrártermelés költségeinek csökkentéséhez és a piacrajutás elősegítéséhez kapcsolódó támogatások forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 11. cím, 1. és 3. alcím alatt biztosított összeg.

A) AZ AGRÁRTERMELÉST SEGÍTŐ TÁMOGATÁSOK

1. Földalapú növénytermelési támogatás

4. §

(1) E jogcímen a 6. §-ban meghatározott mértékű vissza nem térítendő támogatást vehet igénybe - a Nyilv. r. szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét, és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 184/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet előírásait teljesítő - az a földhasználó (beleértve az agrároktatási és kutatási intézmények tangazdaságait is) aki betartja ezen rendelet 1. számú mellékletében szereplő szakmai követelményeket,

a) ha 1,00-300,00 hektár közötti külterületi szántóterületen gazdálkodik a köztermesztésben lévő szántóföldi növények termesztése, illetve a gyepgazdálkodás folytatása esetén a 6. §-ban részletezettek szerint,
b) birtokkategóriától függetlenül: rizs, szabadföldi zöldség (fűszerpaprikát is beleértve), termő gyümölcsös, termő szőlőterület és halastó illetve biodízel gyártás céljára átvett olajos magból kinyert olaj után, valamint
c) birtokkategóriától függetlenül szántóföldi növény, szabadföldi zöldség és termő gyümölcsültetvény területeken öntözővíz használata (továbbiakban: vízhasználat) esetén, ha erre érvényes vízjogi, illetve saját névre szóló öntözési üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

(2) Az igénylő földhasználó öntözővíz használatra, valamint arra a külterületi szántó, termő szőlő, termő gyümölcsös, gyep művelési ágban nyilvántartott területre és halastóra igényelhet vissza nem térítendő támogatást, amely az igényléskor a tulajdonában, vagy haszonbérleti szerződés alapján használatában van, illetve amelyen a 6. § szerinti támogatott növényeket termeli.

5. §

A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy az igénylő

a) előző évi összes árbevételében a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel érje el az ötven százalékot. A kezdő vállalkozások, illetve azon mezőgazdasági termelők esetében, akik/amelyek a tárgyévet megelőző évben az őket ért ár- és belvízkárok miatt szerepelnek az illetékes megyei földművelésügyi hivatal kárfelmérés alapján készített nyilvántartásában, a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevételt a tárgyévi várható árbevétel alapján is lehet számítani. Ebben az esetben a tárgyévi várható árbevételről az igénylőnek nyilatkoznia kell;
b) az előző évi őszi búza vetésterületének legalább negyven százalékán fémzárolt, vagy - ha előző évben igazolhatóan minősített első szaporítási fokú vetőmagot használt - másodfokú utántermesztett vetőmagot, a vetés teljes területén pedig - kivéve az elismert ökológiai gazdálkodást folytatókat - csávázott vetőmagot vetett. A tárgyévben továbbá műtrágyát használjon, és végezze el az adott növényi kultúrára vonatkozó, technológiai előírásoknak megfelelő növényvédelmi munkálatokat;
c) a kukoricavetés teljes területére hibrid vetőmagot, az egyéb támogatott növények körébe tartozó területen - annak legalább negyven százalékán - fémzárolt, vagy - ha előző évben igazolhatóan minősített első szaporítási fokú vetőmagot használt - másodfokú utántermesztett vetőmagot (a rozs, a triticale, a vöröshagyma, és a fokhagyma kivételével), illetve szaporítóanyagot használjon. Ezen túlmenően az igényelhető támogatás mértékéig a szervestrágya- és - kivéve az elismert ökológiai gazdálkodást folytatókat - műtrágya- és növényvédőszer-felhasználás is támogatható;
d) az előző évben igénybe vett áruhitellel kapcsolatosan esedékessé vált kötelezettségét teljesítette, amit az illetékes falugazdász - a forgalmazók és gyártók nyilatkozatai alapján - igazol;
e) a vetőmag, illetve szaporítóanyag, a műtrágya és a növényvédő szer felhasználását (műtrágya és növényvédő szer esetében, beleértve a szőlő és gyümölcsös területeket is) áfa nélkül számított, legalább az igénybe vett támogatás mértékéig saját névre szóló, igazoltan kiegyenlített számlával - integráció vagy áruhitel konstrukcióban folyó termelés esetén áruhitel megállapodással és saját névre szóló átvételi bizonylattal - igazolja. Szervestrágya-felhasználás esetén a helyben szokásos áron - maximum ezer forint/tonna értéken - a falugazdász igazolása is elfogadható. Elfogadható a számlák váltóval történt kiegyenlítése;
f) ha őstermelő, rendelkezzen érvényesített őstermelői igazolvánnyal, és a tárgyévre érvényes értékesítési betétlappal;
g) a használatában lévő mezőgazdasági területet a vegetációs időszakban gyommentes állapotban tartsa, az ültetvényeket szakszerű kezelésben (metszés, növényvédelem, gyomirtás) részesítse;
h) a termékminőség javítását ösztönző M) pontjában szereplő támogatásokat ugyanazon növényekre ne vegye igénybe,
i) amennyiben ökológiai gazdálkodást folytat, a mezőgazdasági termékek előállításáról, forgalmazásáról és jelöléséről rendelkező 140/1999. (IX. 3.) Korm. rendelet, valamint annak részletes szabályairól szóló 2/2000. (I. 18.) FVM-KöM együttes rendelet előírásait betartja és a minisztérium által elismert ellenőrző szervezet nyilvántartásában szerepeljen és azt igazolja,
j) a 4. §-ban meghatározott növényfajok vetőmagja, szaporítóanyaga előállítása esetén olyan vetőmagot, szaporítóanyagot használjon, amely az adott növényi kultúrára vonatkozó előírásoknak megfelel. Az erről szóló igazolást - származási bizonyítvány alapján - az illetékes falugazdász állítja ki,
k) biodízel gyártás céljára az általa termelt olajos magból kinyert olaj mennyiségéről rendelkezzen a minisztérium engedélyével bíró egy elfogadott kísérleti gyártómű által kiállított 5. számú melléklet szerinti igazolással.

6. §

A támogatás mértéke az egyes birtokkategóriákban a termelt növények összevont területére, illetve a 4. § (1) bekezdése c) pontjában szereplő területekre felhasznált vízmennyiségre:

Támogatott növények Birtokkategória a használt szántóterület alapján (hektár) TámogatásFt/ha
1,00-20,00 12.000
meghatározott 20,01-50,00 8.000
szántóföldi növények* 50,01-300,00 4.000
gyep 1,00-50,00 4.000
rizs** birtokkategória nélkül 35.000
termő szőlő és gyümölcs birtokkategória nélkül 12.000
szabadföldi zöldség, gyógy- és fűszernövény* birtokkategória nélkül 12.000
halastó birtokkategória nélkül 4.000
öntözővíz *** birtokkategória nélkül 13 Ft/m3
biodízel gyártás céljára: a) termelt repce terület birtokkategória nélkül 12.000
b) olajos magból kinyert olaj a minisztérium által elfogadott egy biodízel modellüzem integrációjában 30 Ft/liter

Megjegyzések:
* A mák nem támogatható, a szója, borsó és napraforgó esetében csak az 1,00-50,00 ha közötti birtokkategória gazdálkodói igényelhetik a támogatást.
** beleértve az indián rizst is.
*** a támogatás alapjául figyelembe vett vízmennyiség hektáronként nem haladhatja meg szántóföldi növényeknél - beleértve a vetőmag termelést is - a 400 m3-t, szabadföldi zöldségnél és az ültetvényeknél a 600 m3-t.

7. §

A támogatásnál figyelembe vehető területnagyságot - egy tizedesig számolva - önálló helyrajzi számú területenként (táblánként), illetve földrészletenként (alrészletenként) kell meghatározni. A támogatási összeget a kerekítés általános szabályai szerint ezer forintra kell kerekíteni.

8. §

(1) A 2. számú melléklet, biodízel olaj esetében az 5. számú melléklet szerinti támogatási igénylőlapot - öntözési támogatás igénylése esetén a 4. § (1) bekezdés c) pontban előírt vízjogi engedély és az 5. § i) és k) pontjában előírt igazolások becsatolásával - legkésőbb a tárgyév november 30-ig lehet a nyilvántartásba vételt végző lakóhely/telephely szerinti megyei földművelésügyi hivatalhoz benyújtani. Az igénylő laphoz mellékelni kell az 5. § e) pontjában előírt saját névre szóló számlákat - illetve az integráció vagy áruhitel konstrukció keretében kötött megállapodásokat és saját névre szóló átvételi bizonylatokat -, öntözési támogatás esetében a kifizetett és saját névre szóló vízszolgáltatási számlát, vagy a területi vízügyi szakhatóság által a felhasznált vízmennyiségről kiállított igazolást. Amennyiben a támogatási igénylés nem felel meg az előírt feltételeknek (hiányos kitöltés, téves adatközlés), úgy arról az igénylőt a megyei földművelésügyi hivatal a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül értesíti. Ha az igénylő a hiánypótlási felhívásnak a kézhezvételétől számított tizenöt napon belül nem tesz eleget, a megyei földművelésügyi hivatal az igénylést elutasítja.

(2) Az a földhasználó, aki/amely több település közigazgatási területén is rendelkezik olyan külterületi szántóval, amelyen támogatott növényeket termel, illetve szabadföldi zöldség-, szőlő- vagy gyümölcstermelést, vagy gyepgazdálkodást folytat, illetve öntözést végez, annak a használt terület (felhasznált vízmennyiség) 2. számú melléklet szerinti részletezését településenként külön-külön kell megadnia.

(3) A megyei földművelésügyi hivatal az igénylő támogatási igényjogosultságáról igazolást állít ki, amelyet az igénylőlap benyújtásától számított harminc napon belül küld meg a támogatást igénylőnek. A támogatási jogosultságról szóló igazolás határidőn túl benyújtott igény esetén nem adható ki.

(4) Amennyiben az 5. § g) pontjában előírt gyommentesítési követelményeket a vegetációs időszakban az igénylő nem teljesíti, úgy a megyei növény-egészségügyi és talajvédelmi állomás a megyei földművelésügyi hivatalon keresztül kezdeményezi a támogatás igénybevételére kiadott igazolás, illetőleg a támogatás visszavonását.

9. §

A támogatás az adóhatóságtól igényelhető a megyei földművelésügyi hivatal támogatási jogosultságra vonatkozó igazolásalapján, a R 3. és 5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatok csatolásával.

10. §

(1) A támogatás igénybevételének és felhasználásának jogosságát a megyei földművelésügyi hivatalok - a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) távérzékelés keretében végzett ellenőrzését valamint a megyei növény-egészségügyi és talajvédelmi állomás közreműködését is felhasználva - folyamatosan ellenőrzik.

(2) A támogatási feltételek nem teljesítése, - beleértve e rendelet 1. számú mellékletében előírt agrár-környezetvédelmi követelmények betartását - valamint a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(3) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a megyei földművelésügyi hivatal kezdeményezésére, illetve saját hatáskörében végzett vizsgálat alapján az adóhatóság rendeli el.

11. §

A támogatást a 10032000-01905623 számú APEH Földalapú növénytermelési támogatás folyósítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.12. §

(1) A minőségi termelés elősegítése és a talajerő utánpótlása érdekében a vetőmagot termelők és forgalmazók, továbbá a műtrágyagyártók, a Nyilv. r-ben meghatározott feltételeknek megfelelő és 1,00-300,00 hektár szántóterületen gazdálkodó mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági termékek beszerzését, értékesítését, feldolgozását, raktározását és a mezőgazdasági termeléshez szükséges szolgáltatások nyújtását végző szövetkezetek (továbbiakban: szolgáltató szövetkezet) nyolcvan százalékos állami készfizető kezesség vállalással és százszázalékos kamattámogatás mellett hitelintézettől legfeljebb tizenkét hónapos lejáratú hitelt vehetnek igénybe. A tizenkét hónapot meghaladó futamidejű hitelhez állami garancia és kamattámogatás nem vehető igénybe.

(2) A kezességvállalás igénybevételének feltétele, hogy az (1) bekezdés szerinti jogosultak vállalják a minőségi termelés céljára felvett hitel összegével legalább azonos összegű árbevétel-engedményezés biztosítását a hitelt folyósító hitelintézet részére.

(3) A kamattámogatás igénybevételének feltétele - az (1) bekezdés szerinti jogosultak esetében - a hitel teljes összegének megfelelő áruhitel nyújtása a termelők részére, a felvett hitel futamidejével azonos futamidejű áruhitel szerződések keretében.

(4) A kedvezményes áruhitel, illetve az (1) bekezdésben meghatározott termelők által felvett kedvezményes hitel összege mind a vetőmag és mind a műtrágya esetében hektáronként legfeljebb tizenötezer forint lehet. Az áruhitel - hitel - fenti mértékeket meghaladó összegére a kedvezmények nem vehetők igénybe.

(5) A vetőmagtermelő és -forgalmazó, valamint a szolgáltató szövetkezet az (1) bekezdés szerinti kedvezményekre abban az esetben jogosult, amennyiben

a) a termelő részére legfeljebb tizenkét hónap futamidejű, kamatmentes áruhitel formájában a termelt növények tárgyévi vetéséhez a (4) bekezdésben meghatározott összegig fémzárolt vetőmagot vagy szaporítóanyagot forgalmaz. A termelővel kötött áruhitel megállapodáshoz csatolni kell e rendelet 3. számú melléklete szerinti igénylőlapot,
b) tagja az érintett terméktanácsnak (kivéve a szolgáltató szövetkezetek),
c) az a) pont szerinti áruhitel megállapodást olyan termelővel köti meg, aki/amely
ca) rendelkezik a részére a Nyilv. r. alapján az illetékes megyei földművelésügyi hivatal által tárgyévre kiállított nyilvántartásba vételt tanúsító igazolással és megfelel e rendelet 5. § a) pontjában meghatározott feltételeknek, továbbá
cb) az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményes hitelt közvetlenül nem vette igénybe.

(6) A műtrágyagyártó és a szolgáltató szövetkezet az (1) bekezdés szerinti kedvezményekre abban az esetben jogosult, amennyiben

a) a termelő részére legfeljebb tizenkét hónap futamidejű kamatmentes áruhitel formájában a tárgyévben műtrágyát forgalmaz. A termelővel kötött áruhitel megállapodáshoz csatolni kell a rendelet 4. számú melléklete szerinti igénylőlapot,
b) az a) pont szerinti áruhitel megállapodást olyan termelővel köti meg, aki/amely
ba) kötelezettséget vállal arra, hogy az általa használt szántóterületre hektáronként legfeljebb a (4) bekezdésben meghatározott összegben foszfor és kálium hatóanyagú műtrágyát vásárol és használ fel
bb) rendelkezik a részére Nyilv. r. alapján az illetékes megyei földművelésügyi hivatal által tárgyévre nyilvántartásba vételt tanúsító igazolással és megfelel e rendelet 5. § a) pontjában meghatározott feltételeknek, továbbá
bc) az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményes hitelt közvetlenül nem vette igénybe.

(7) Ezen szakasz rendelkezéseinek hatálya kiterjed a műtrágyát is forgalmazó vetőmagtermelőkre és forgalmazókra is.

13. §

(1) A kamattámogatás mértéke az esedékes kamat kiszámításakor érvényes jegybanki alapkamat száz százaléka.

(2) A kamattámogatás a kamat megfizetéséről szóló banki igazolással az adóhatóságtól igényelhető, és a 10032000-01905623 számú APEH Földalapú növénytermelési támogatás folyósítási számláról kell teljesíteni.

(3) A kamatmentes áruhitel visszafizetésére, illetőleg a hitelbiztosítékokra vonatkozó egyéb feltételeket a termelő és az áruhitelt nyújtó közötti megállapodásban kell szabályozni.

14. §

A kedvezményes hitelkonstrukcióban részt vevő gyártó, illetve forgalmazó szervezet köteles gondoskodni a konstrukció keretében forgalmazott vetőmag, műtrágya elkülönített nyilvántartásáról és az előírt feltételek meglétét igazoló bizonylatokat - ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik - köteles az Art. által előírt időpontig megőrizni, és ellenőrzéskor az ellenőrzést végző szerv részére bemutatni.

2. Az állattenyésztés támogatása

15. §

(1) Állattenyésztési támogatásban az az igénylő részesülhet, aki megfelel az egyes támogatási jogcímek külön feltételeinek.

(2) A támogatás a 2. § (4) bekezdése szerint az adóhatóságtól igényelhető, és a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

2.1. Nőivarú állatállomány-támogatás

16. §

A 2.1. pontban foglalt támogatást - kérelem alapján - nőivarú szarvasmarha, szarvas, sertés, juh, kecske, ló tulajdonosa (a 2.1. pont alkalmazásában a továbbiakban: igénylő) veheti igénybe.

17. §

(1) A támogatás igénylésének általános feltétele, hogy az igénylő

a) rendelkezzen az állattartás megfelelő feltételeivel:
b) gondoskodjon
ba) a szakszerű apaállat-használatról,
bb) a tulajdonában levő nőivarú állatállománya tartós jelöléséről és folyamatos nyilvántartásáról;
c) teljesítse a korábbi - külön jogszabály szerinti - állománytartási kötelezettségét, ellene visszafizetési eljárás ne legyen folyamatban;
d) nyilatkozzon a termékértékesítés megoldottságáról;
e) az induló állatállományára tartási kötelezettséget vállaljon; az induló állomány a támogatás igényléséhez szükséges igazolás kiadásának időpontjában lévő anyaállat létszám; az induló állomány meghatározásánál a korábbi tartási kötelezettségeit is figyelembe kell venni;
f) az állatállomány változásáról telephelyén folyamatos nyilvántartást vezessen, és azt öt évig őrizze meg;
g) mezőgazdasági termelő a Nyilv. r. szerinti adatszolgáltatást teljesítette és nyilvántartásba vették,
h) biztosítsa az ellenőrzés végrehajtását.

(2) Egy igénylő jogcímenként egy kérelmet adhat be és egy tenyészállat (induló állomány) után csak egy alkalommal igényelhet támogatást.

2.1.1. Anya- és növendékállat-támogatás

18. §

(1) Az állományfenntartási célú támogatás igénylésének feltétele a 17. § (1) bekezdésében meghatározott általános feltételek teljesítése, továbbá, hogy az igénylő

a) az induló állatállományára a tárgyév október 31-ig folyamatos szintentartási kötelezettséget vállaljon,
b) húshasznosítási célra beállított tehén esetében a teljes szarvasmarha-állománya ENAR jelöléséről és folyamatos nyilvántartásáról gondoskodjon, valamint a teljes tehénállományára vonatkozóan igazolja a magyar tarka, illetve húshasznú apaállat szakszerű használatát,
c) tehénállománya brucellózis, leukózis és gümőkór mentességét igazolja,
d) nyilatkozik arról, hogy a külön rendelet alapján meghirdetett minőségi tejtermelési támogatást nem igényel.

(2) Az igénylő az (1) bekezdésben foglalt feltételeket a támogatás igénylésekor köteles vállalni.


19. §

(1) A támogatás mértéke

a) húshasznosítási célra beállított tehenenként húszezer forint,
b) regisztrált termelő tulajdonában lévő törzskönyvezett kancánként tízezer forint,
c) a támogatás igénylésekor hat hónaposnál idősebb, az előző évben született, megjelölt és nyilvántartásba vett csikóval rendelkező, az Angol Telivér Tenyésztők Országos Egyesülete vagy a Magyar Ügető Tenyésztők Országos Egyesülete nyilvántartásában szereplő kancánként hatvanezer forint,
d) anyajuh, anyakecske, illetve a tárgyév május 31-ig a hat hónapos kort betöltő jerke és gödölye után egyezerötszáz forint
e) az egyedileg jelölt, nyilvántartott, huszonnégy hónapnál idősebb korú, szaporításra beállított, a vadászati hatóság által szaporításra engedélyezett, vadasparkban tartott nőivarú szarvas után tízezer forint.

(2) Az (1) bekezdés c) pont szerinti támogatás esetén a 17. § (1) bekezdés d) pont szerinti feltételt, az (1) bekezdés e) pont szerinti támogatás esetén a 17. § (1) bekezdés ba) és d) pontját nem kell teljesíteni.

(3) A támogatás alapja az induló állománynak megfelelő anyaállatlétszám.

2.1.2. Vemhesüsző-állomány támogatása

20. §

A 2.1.2. pontban foglalt támogatást az intervenciós telepről vásárolt vemhes üsző tulajdonosa (a pont alkalmazásában a továbbiakban: igénylő) veheti igénybe.

21. §

(1) Támogatás igényelhető az állami hitelgarancia felhasználását szabályozó pályázati rendszerben intervenciós telepnek minősített telepről vásárolt, a 25/2000. (V.26.) FVM rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő, igazoltan vemhes üsző után, ha annak vemhesítéséhez igazoltan húshasznosítású bika szaporítóanyagát használták.

(2) A támogatás igénylésének feltétele a 17. § (1) bekezdésében meghatározott általános feltételek teljesítése, továbbá, hogy az igénylő

a) a vemhes üszőket tenyésztésbe állítja és erre az állományra 2004. december 31-ig tartási kötelezettséget vállal,
b) rendelkezzen a vemhes üszőre vonatkozó 8/a. számú mellékletben meghatározott dokumentumokkal,
c) teljes állatállománya igazoltan gümőkór, brucellózis és leukózis mentes.

(3) Az igénylő az (1)-(2) bekezdésben foglalt feltételeket a támogatás igénylésekor köteles vállalni.

22. §

(1) A támogatás mértéke ötvenezer forint, az igazoltan húshasznú apaállat szaporítóanyagával vemhesített üsző után.

2.1.3. Tenyészkoca-állomány minőségi cseréjének támogatása

23. §

A tenyészkoca-süldő beállítója minőségi állománycsere célú támogatást igényelhet, amelynek feltétele a 17. § (1) bekezdés a)-d) és f)-h) pontjaiban meghatározott általános feltételek teljesítése, továbbá, hogy
a) a beállításra kerülő tenyészkoca-süldő elismert vagy ideiglenes forgalmazási engedéllyel rendelkező sertésfajtának vagy -hibridnek hiteles törzskönyvi ellenőrzésbe vont tenyészetéből származzon,
b) a tenyészet, ahonnan a tenyészkoca-süldő származik, mentes legyen brucellózistól, leptospirózistól, Aujeszky-féle betegségtől és a sertések szaporító- és légzőszervi tünetegyüttese (a továbbiakban: PRRS) megbetegedéstől,
c) az igénylő rendelkezzen - saját beállítás esetén is - a tenyészállatra vonatkozó, az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (a továbbiakban: OMMI) által hitelesített vásárlási jegyzőkönyvvel, melyet a kérelem benyújtását követően is csatolhat, de legkésőbb a tárgyév december 31-éig,
d) a 41/1997. (V. 28.) FM rendelettel kiadott Állategészségügyi Szabályzat 1. számú függeléke szerint az igénylő nagy létszámúnak minősülő (száz sertés feletti) telepe igazoltan mentes brucellózistól, leptospirózistól, Aujeszky-féle betegségtől és PRRS-től.

24. §

(1) Induló létszámként a tárgyév január 1-jei, illetve amennyiben az állomány hatósági intézkedésre előző év november 15-ét követően került felszámolásra, a felszámoláskori létszámot kell tekinteni. Minden esetben figyelembe kell venni a korábbi jogszabályok alapján fennálló tartási kötelezettséget.

(2) Az induló állományra 2003. december 31-ig folyamatos szintentartási kötelezettséget vállal. A más jogszabály szerint vállalt, fennálló korábbi tartási kötelezettség esetében a saját költségen történő állománypótlási kötelezettség csak a támogatással beállított egyedekre vonatkozik.

(3) Saját beállítású tenyészcsere esetén csak 115 vagy afeletti indexű tenyészkoca-süldő után igényelhető támogatás. Ez esetben a tenyészcsere céljából beállított saját tenyésztésű egyedek száma nem haladhatja meg az induló állomány negyven százalékát.

25. §

A termelő a 23-24. §-ban foglalt feltételeket a támogatás igénylésekor köteles vállalni.

26. §

A támogatás mértéke indexpontszám alapján:

Tenyészsüldő index Támogatás mértéke
100-109 8 000 Ft/kocasüldő
110-118 11 000 Ft/kocasüldő
119, illetőleg afelett 15 000 Ft/kocasüldő

2.2. A nőivarú állatállomány támogatás igénybevételének, elbírálásának rendje

27. §

(1) A 2.1.1. pont szerinti támogatás igénylése esetén az igénylőnek a 7. számú melléklet szerinti kérelmet, valamint az R. 4. számú melléklete szerinti nyilatkozatot a telephelye szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatalnál, legkésőbb a tárgyév május 31-ig kell benyújtani.

(2) A földművelésügyi hivatal a támogatás igénybevételének jogosságáról, valamint összegéről az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást harminc napon belül állítja ki. A támogatás az igazolás alapján, az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok csatolásával igényelhető az adóhatóságtól.

28. §

(1) A 2.1.2. pont szerinti támogatás igénylése esetén az igénylőnek a kérelmet a 8. számú melléklet szerint kell összeállítania. A kérelemhez csatolni kell az R. 4. számú melléklete szerinti nyilatkozatot.

(2) A támogatási kérelmet négy példányban kell az állattartó telephelye szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatalnál, legkésőbb a tárgyév november 15-ig benyújtani.

(3) A megyei földművelésügyi hivatal a nyilvántartásba vett kérelmeket a nyilvántartásba vételt vagy a szükség szerinti helyszíni szemlét követően folyamatosan bírálja el és dönt a támogatás odaítéléséről.

(4) A megyei földművelésügyi hivatal a támogatás igénybevételének jogosságáról, valamint összegéről az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást a kérelmek elbírálását követő harminc napon belül akkor állítja ki, ha a termelő a tenyészállat-beállítás tényét igazolta. Kérelmenként egy időközi részigazolás és egy végelszámoláshoz kapcsolódó igazolás adható ki. A támogatás az igazolás alapján, az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok csatolásával igényelhető az adóhatóságtól.

29. §

(1) A támogatásban részesített igénylő köteles elszámolást készíteni a megyei földművelésügyi hivatal részére a támogatás feltételeinek teljesítéséről. Az elszámoláshoz csatolni kell az elismert tenyésztő szervezet igazolását a termelő tulajdonában lévő anyaállatlétszámról és a vállalt állattartási kötelezettség teljesítésének mértékéről. Az elszámolást a tartási kötelezettség lejárta előtt legalább harminc nappal a megyei földművelésügyi hivatalnak kell megküldeni.

(2) A 2.1. pont szerinti támogatások igényléséről és a döntésekről a megyei földművelésügyi hivatal hetenként köteles a minisztérium részére tájékoztatást adni.

30. §

(1) Nem minősül jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak, ha

a) az igénylő a tartási kötelezettséggel terhelt állománynak az állatorvos által igazoltan kényszervágott vagy elhullott, valamint a tenyésztési selejtnek minősülő egyedét - az ok bekövetkezésétől számított hatvan napon belül - az előírt feltételeknek megfelelő egyeddel, saját költségére pótolja,
b) az igénylőnek fel nem róható okból hatvan napon túl történik az állomány a) pont szerinti pótlása, és erről az ok megjelölésével és annak megfelelő igazolásával bejelentést tesz, valamint a pótlás tényleges végrehajtásáról az illetékes megyei földművelésügyi hivatalt értesíti; ebben az esetben a hatvan naptól a tényleges pótlásig eltelt idővel a tartási kötelezettséget meg kell hosszabbítani.

(2) A tartási kötelezettség időtartama alatt az állatállomány nem értékesíthető csak különösen indokolt esetben (így például, ha csődeljárás esetén a csődegyezség részét képezi az állatállomány, illetve egy részének értékesítése; felszámolási eljárás esetén) a megyei földművelésügyi hivatal által jóváhagyott kérelem alapján, ha a vevő megfelel a vonatkozó támogatási feltételeknek, valamint vállalja az állatok tartásának kötelezettségét.

31. §

A 2.1. pontban foglaltak szerinti támogatás esetében az igénylésben foglaltak valódiságát és jogosságát az elismert tenyésztő szervezet vizsgálja, a megyei földművelésügyi hivatal ellenőrzi, rendelkezik az igénylő által jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszavonásáról, a támogatás visszafizetésének elrendelését pedig az adóhatóságnál a megyei földművelésügyi hivatal kezdeményezi.

2.3. Méhészet támogatása
2.3.1. Méhcsalád-támogatás

32. §

(1) A 2.3.1. pontban foglalt támogatást - kérelem alapján - a méhcsalád-tulajdonos (a 2.3.1. pont alkalmazásában a továbbiakban: igénylő) veheti igénybe.

(2) A támogatás az állategészségügyi és élelmiszerellenőrző állomás előző év június 1. és szeptember 30-a között végzett felmérése szerinti méhcsaládok száma után igényelhető.

(3) A támogatás mértéke egyezerötszáz forint igazolt méhcsaládonként.

33. §

(1) A támogatás igénybevételére az az igénylő jogosult, aki

a) tagja a Méhészeti Terméktanácsnak, legalább tárgyév január 1-jétől,
b) rendelkezik a külön jogszabályban előírt állategészségügyi kezelések elvégzését tartalmazó nyilvántartással.

(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell:

a) az R. 4. számú melléklete szerinti nyilatkozatot,
b) a méhészeti terméktanácsi tagságot igazoló okiratot,
c) a méhcsalád tartási helye szerint illetékes hatósági állatorvos igazolását a méhcsaládok - felmérés időpontjában megállapított - számáról, illetve a méhészetben vezetett, az (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilvántartásról (az igazoláson szerepelnie kell a hatósági állatorvos aláírásának, székhelyének és bélyegzőlenyomatának),

(3) Az igénylőnek a (2) bekezdés szerinti kérelmet a Méhészeti Terméktanácsnak legkésőbb a tárgyév szeptember 30-ig kell benyújtani, amely köteles azt javaslatával ellátva elküldeni az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatal részére. A támogatás a Méhészeti Terméktanács javaslata alapján az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatal által kiállított, az R. 1. számú melléklete szerinti igazolással, valamint az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatokkal igényelhető az adóhatóságtól.

(4) Igénylőnként egy alkalommal nyújtható be támogatási kérelem és a támogatás méhcsaládonként egyszer vehető igénybe.

34. §

A 2.3.1. pont szerinti támogatás ellenőrzését az adóhatóság végzi, jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén rendelkezik a visszafizetésről.

2.3.2. Méhanya-beállítás támogatása

35. §

(1) A 2.3.2. pontban foglalt támogatást - kérelem alapján - az a méhész veheti igénybe, aki a Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete tagjaitól, minősített törzscsaládtól származó méhanyát vásárol (a 2.3.2. pont alkalmazásában a továbbiakban: igénylő).

(2) A támogatás mértéke nyolcszázötven forint méhanyánként.

36. §

(1) A támogatás igénylésének feltétele, hogy az igénylő rendelkezzen a méhanya beszerzéséről szóló kiegyenlített számlával, amelyen szerepel a 35. § (1) bekezdése szerinti törzscsalád nyilvántartási száma.

(2) Az igénylőnek a 9. számú melléklet szerinti kérelmet, valamint az R. 4. számú melléklete szerinti nyilatkozatot a Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete részére, legkésőbb a tárgyév október 31-éig kell megküldenie.

(3) A Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete köteles a kérelmeket a Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutató Intézettel (a továbbiakban: KÁTKI) hitelesíttetni.

(4) Igénylőnként évente egy alkalommal nyújtható be kérelem. Támogatás méhanyánként egyszer vehető igénybe.37. §

(1) A Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete a hitelesített kérelmeket a tárgyév november 10. napjáig köteles megküldeni az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatalnak. A támogatás az Egyesület javaslata alapján, az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatal által kiállított, az R. 1. számú melléklete szerinti igazolással, valamint az R. 3. és 5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokkal igényelhető az adóhatóságtól.

(2) A 2.3.2. pont szerinti igénylés jogosságát az igénybejelentés során a Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete köteles megvizsgálni, az OMMI pedig a KÁTKI Méhészeti Osztályának bevonásával alkalomszerűen ellenőrizni. Az OMMI kezdeményezi az adóhatóságnál a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elrendelését.

(3) A 2.3. pont szerinti támogatások igényléséről és a döntésekről a megyei földművelésügyi hivatal hetenként köteles a minisztérium részére tájékoztatást adni.

2.4. Baromfi-szülőpár támogatás

38. §

A 2.4. pontban foglalt támogatást - kérelem alapján - a baromfi tenyészvonal, nagyszülő, szülőpár (a továbbiakban: szülőpár) tartója (a 2.4. pont alkalmazásában a továbbiakban: igénylő) veheti igénybe.

39. §

(1) A támogatás az elismert tenyésztő szervezet törzskönyvében/főkönyvében nyilvántartott, az OMMI által tenyészetszámmal ellátott szülőpárállomány után igényelhető.

(2) A támogatás mértéke

a) tyúkfélék és pekingi típusú kacsa esetén hatvan forint beólazott nőivarú egyedenként,
b) pulyka és barbarie kacsa esetén kettőszáz forint beólazott nőivarú egyedenként,
c) lúd és mulard kacsa esetén négyszáz forint beólazott nőivarú egyedenként.

(3) Egy beólazott állomány után, csak egy alkalommal igényelhető támogatás.

40. §

(1) A támogatás igénylésének feltétele, hogy az igénylő rendelkezzen:

a) az OMMI igazolásával a szülőpárállományról és annak tenyészetszámáról,
b) a származási igazolás hiteles másodlatával.

(2) Az igénylőnek a 10. számú melléklet szerint összeállított kérelmet, összesítés céljából az adott fajta elismert tenyésztő szervezete részére havonta, de legkésőbb december 1-jéig kell megküldenie.

(3) Az elismert tenyésztő szervezet köteles az összesítéseket havonta, de legkésőbb december 5-ig megküldeni az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatal részére.

41. §

(1) A támogatás az igénylő telephelye/lakóhelye szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatal által kiállított, az R. 1. számú melléklete szerinti igazolással, valamint az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatokkal igényelhető az adóhatóságtól.

(2) A 2.4. pont szerinti támogatások igényléséről és a döntésekről a megyei földművelésügyi hivatal hetenként köteles a minisztérium részére tájékoztatást adni.

42. §

A 2.4. pont szerinti igénylés jogosságát az igénybejelentés során az elismert tenyésztő szervezet köteles megvizsgálni, az OMMI pedig ellenőrizni. Az OMMI kezdeményezi az adóhatóságnál a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elrendelését.

2.5. Tenyészbika, -kan,
-kos és -kecskebak beállításának támogatása

43. §

(1) A 2.5. pontban foglalt támogatást - kérelem alapján - az apaállat előállítója, tenyészbika esetén annak vásárlója (a 2.5. pont alkalmazásában a továbbiakban: igénylő) veheti igénybe.

(2) A támogatás igénybevételére mezőgazdasági termelő esetén az jogosult, aki a Nyilv. r. szerinti adatszolgáltatást teljesítette és nyilvántartásba vették.

44. §

A támogatás az adott fajta elismert vagy ideiglenesen elismert (a továbbiakban: elismert) tenyésztő szervezete által kijelölt, hazai tenyésztésű, származási igazolással ellátott tenyészbika, -kan, -kos és -kecskebak vásárlása, illetve saját tenyészetből történő beállítása után vehető igénybe.

45. §

(1) A támogatás mértéke tenyészbika után hatvanezer forint/egyed.

(2) A támogatás mértéke tenyészkan után, tenyészsüldő index alapján:

Indexpont Támogatás mértéke
111-115 10 000 Ft/egyed
116-120 15 000 Ft/egyed
121-125 20 000 Ft/egyed
126, illetőleg afelett 25 000 Ft/egyed

(3) Tenyészkan esetén a támogatás akkor vehető igénybe, ha a tenyészet, ahonnan a tenyészkan származik, igazoltan mentes brucellózistól, leptospirózistól, Aujeszky-féle betegségtől és a PRRS megbetegedéstől és az erről szóló igazolást az igénylő a kérelméhez csatolja.

(4) A támogatás mértéke tenyészkos és tenyészkecskebak után, tenyészkos és tenyészbak index alapján:
Indexpont Támogatás mértéke
90-110 15 000 Ft/egyed
111-130 20 000 Ft/egyed
131 felett 25 000 Ft/egyed

(5) A (2) és (4) bekezdések szerinti támogatások abban az esetben igényelhetők, ha az értékesítési egységár nem haladja meg a nyolcvanezer forintot.46. §

(1) Tenyészkan esetén a helyi önkormányzat negyvenezer forint támogatást vehet igénybe a 111, vagy e feletti tenyészsüldő indexpontot elért tenyészkan süldő után, ha a zugapaállat tartás visszaszorítása érdekében tenyészkan süldőt vásárol és azt köztenyésztési céllal használja.

(2) A támogatás abban az esetben igényelhető, ha az önkormányzat gondoskodik az apaállat(ok) szakszerű elhelyezéséről, használatáról és a búgatások folyamatos nyilvántartásáról, a kanokat nyilvántartásba veszi és gondoskodik az önkormányzat területén a nem minősített apaállatok használatának visszaszorításáról, az előírásoknak meg nem felelő apaállat használat fokozatos megszüntetéséről.

(3) A tenyészkan vásárlásról az önkormányzat a 12. számú melléklet szerinti kérelmet állítja ki, amelyet megküld az illetékes megyei földművelésügyi hivatal részére.

(4) A kérelemhez csatolni kell a tenyészkan vásárlási jegyzőkönyvet.

47. §

(1) A 43-45. § szerinti támogatási iránti kérelmet a 11. számú melléklet alapján kell összeállítani, amelyhez csatolni kell az apaállat értékesítéséről/vásárlásáról szóló jegyzőkönyv egy példányát, vagy saját beállítás esetén az állat származási igazolásának hiteles másodlatát, az árat is tartalmazó számla másolatát, valamint az R. 4. számú melléklete szerinti nyilatkozatot.

(2) Az igénylőnek az (1) bekezdésben előírt dokumentumokat összesítés céljából az adott fajta elismert tenyésztő szervezete részére havonta, de legkésőbb december 1-jéig kell megküldenie.

(3) Az elismert tenyésztő szervezet köteles az összesítéseket az OMMI-val hitelesíttetni és havonta, de legkésőbb december 5-ig az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatal részére megküldeni.

48. §

A megyei földművelésügyi hivatal a megküldött összesítők alapján az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki az igénylő részére, és értesíti az apaállat fajtája szerinti elismert tenyésztő szervezetet az engedélyezésről. A támogatás az igazolás, valamint az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján az adóhatóságtól igényelhető. A kiadott igazolásokról a megyei földművelésügyi hivatal hetenként köteles a minisztérium részére tájékoztatást adni.

49. §

A 2.5. pont szerinti igénylés jogosságát az igénybejelentés során az elismert tenyésztő szervezet köteles megvizsgálni és igazolni, az OMMI pedig ellenőrizni. Az OMMI kezdeményezi az adóhatóságnál a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elrendelését.

2.6. Tenyészménvásárlás támogatása

50. §

(1) Támogatást igényelhet az OMMI az állami mének köztenyésztésbe állítása céljából általa felvásárolt hazai születésű mén/csikó után, legalább negyven, de legfeljebb hatvan darabig, valamint a méncsikók központi felnevelésének költségtérítésére.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak fedezetére igényelhető támogatás összege legfeljebb harmincötmillió forint/tárgyév.

(3) A támogatás igénybevételének feltétele az adott fajta elismert tenyésztő szervezetének javaslata a kiválasztott, megvásárlásra kerülő egyedekre vonatkozóan.

(4) A támogatás egy összegben kerül kifizetésre.

(5) A kérelmet a minisztériumhoz kell benyújtani, melyhez csatolni kell az R. 4. számú melléklete szerinti nyilatkozatot. A minisztérium a megküldött igénylés alapján az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki az igénylő részére. A támogatás az igazolás alapján, az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok csatolásával az adóhatóságtól igényelhető.

(6) Az elszámolást tárgyév december 15-ig kell benyújtani a minisztériumhoz, a mének megvásárlásának igazolásával, valamint a központi méncsikónevelő teleppel kötött szerződéssel és a kifizetések igazolásával.

51. §

Az igénybe vett támogatás felhasználását a minisztérium ellenőrzi. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének az elrendelését a minisztérium kezdeményezi az adóhatóságnál.


2.7. Szarvasmarha, sertés, juh, kecske szaporítóanyag használat támogatása

52. §

(1) A 2.7. pontban foglalt támogatást kérelem alapján veheti igénybe az az állattartó, aki/amely a termékenyített nőivarú szarvasmarha, sertés, juh és kecske tulajdonosa vagy bérlője (a 2.7. pont alkalmazásában a továbbiakban: igénylő).

(2) A támogatás igénybevételére mezőgazdasági termelő esetén az jogosult, aki a Nyilv. r. szerinti adatszolgáltatást teljesítette és nyilvántartásba vették.

53. §

A támogatás nőivarú szarvasmarha, sertés, juh és kecske termékenyítése után vehető igénybe, amennyiben a donor apaállat hazai minősítéssel, illetve mesterséges termékenyítési engedéllyel rendelkezik, vagy hivatalos ivadékvizsgálati programban vesz részt.

54. §

A támogatás mértéke:

a) tenyészbika szaporítóanyag használatnál
aa) a magyartarka és húshasznú fajták esetében az elismert tenyésztő szervezet által ivadék teljesítmény vizsgálati (a továbbiakban: ITV) értékelésenként kijelölt legjobb tíz bika szaporítóanyagának használata esetén kettőezer forint a 2001. évben született és ENAR szerint regisztrált borjúnként,
ab) ivadékvizsgálati bikák szaporítóanyagának használata esetén kizárólag az OMMI által regisztrált ITV terv szerint, a párosítástól számított 120 napon belül felhasznált szaporítóanyagból 2001. évben született és az ENAR szerint regisztrált borjanként kettőezer forint;
b) tenyészkan - mesterséges termékenyítő állomásról származó - szaporítóanyagának használatánál
ba) import kan vagy 110, illetve afeletti Hízékonysági és Vágási Teljesítményvizsgálat (HVT) pontszám esetén ötszáz forint fialásonként,
bb) 115, illetve afeletti tenyészsüldő index (TI) pontszám esetén kettőszáz forint fialásonként,
bc) ivadékvizsgálati kanok szaporítóanyagának használata esetén ötszáz forint fialásonként;
c) termékenyítési engedéllyel rendelkező tenyészkos, illetve tenyészkecskebak szaporítóanyag használata esetén négyszáz forint ellésenként.

55. §

(1) A támogatási kérelmet a 13. számú melléklet alapján kell összeállítani, amelyhez csatolni kell - a mesterséges termékenyítésről, az embrióátültetésről, az állati szaporítóanyagok előállításáról, felkínálásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 39/1994. (VI. 28.) FM rendelet szerint - az eredményes termékenyítést igazoló mesterséges termékenyítési jegy másodpéldányát.

(2) A 2.7. pont szerinti támogatás igénybevételére, a támogatás ellenőrzésére, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére a 47-49. §-okban foglaltakat kell alkalmazni.

2.8. Szarvasmarha mesterséges termékenyítési felelős hálózat működtetésének
és az általuk gyűjtött adatok feldolgozásának támogatása

56. §

(1) Támogatás igényelhető a területi mesterséges termékenyítési felelős hálózat működtetésére, az általuk gyűjtött adatok feldolgozására.

(2) A támogatás mértéke

a) 125 Ft az OMMI által igazolt, a Szarvasmarha Információs Rendszerbe (a továbbiakban: rendszer) termékenyítésenként bejelentett, regisztrált és feldolgozott adatonként, amelyet a területi mesterséges termékenyítési felelős hálózatot működtető Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. igényelhet,
b) 65 Ft a rendszerbe termékenyítésenként bejelentett, regisztrált és feldolgozott adatonként, amelyet a nyilvántartási rendszert üzemeltető OMMI igényelhet.

(3) Az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. és az OMMI a támogatási igényről havonta összesítést készít és megküldi a minisztérium részére.

(4) A támogatási kérelmet a minisztériumhoz kell benyújtani, melyhez csatolni kell a (3) bekezdés szerinti összesítőt, az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. esetén az OMMI igazolását és az R. 4. számú melléklete szerinti nyilatkozatot. A végelszámolás időpontja a tárgyévet követő év január 31. A támogatási kérelmet a minisztérium bírálja el, és a támogatás igénybevétele jogosságáról, valamint összegéről az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki. A támogatás az igazolás, továbbá az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján az adóhatóságtól igényelhető.

(5) A 2.8. pont szerinti támogatás esetén az igénylés jogosságát a minisztérium ellenőrzi. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium kezdeményezi az adóhatóságnál.

2.9. Kanca mesterséges termékenyítésének támogatása

57. §

(1) A működési engedéllyel rendelkező mesterséges termékenyítő állomás kérelem alapján támogatást vehet igénybe minden eredményesen termékenyített kanca után.

(2) A támogatás feltétele, hogy

a) a kanca termékenyítése az OMMI által kiadott előírások szerint történjen,
b) az illetékes mesterséges termékenyítő állomás a vemhességet igazolja,
c) a kancatartó térítési kötelezettsége, az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 10. § (1) bekezdése szerinti, OMMI tulajdonában lévő fedezőmén használata esetén nem haladhatja meg a tizenötezer forintot.

(3) A támogatás igénybevételére azt követően kerülhet sor, hogy az igénylő a feltételek teljesítését hitelt érdemlően igazolta.

(4) A támogatás mértéke harmincezer forint igazolt vemhes kancák után.

(5) Támogatás igazolt vemhességenként egyszer vehető igénybe.

58. §

A kérelmet a minisztériumhoz a 14. számú melléklet alapján kell benyújtani, legkésőbb a tárgyév november 1-jéig, melyhez csatolni kell az R. 4. számú melléklete szerinti nyilatkozatot. Az előző évben termékenyített kancák után támogatási igény e rendelet hatálybalépését követő kilencven napig nyújtható be. A minisztérium a megküldött kérelem alapján az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki az igénylő részére. A támogatás az igazolás, valamint az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján az adóhatóságtól igényelhető.

59. §

(1) Az igénylés jogosságát az OMMI, az országos csikónyilvántartás alapján ellenőrzi. Az ellenőrzés a támogatás alapját képező kancák csikózására is kiterjed.

(2) A vemhesnek igazolt kancák csikózásának tíz százalékot meghaladó indokolatlan elmaradása, a csikó származásának a megadott szülőktől való kizártsága jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. Ez esetben a minisztérium kezdeményezi az adóhatóságnál a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elrendelését.

2.10. Egységes nyilvántartási és azonosítási rendszer (ENAR) támogatása

60. §

A 2.10. pontban foglaltak alapján - kérelemre - a nyilvántartást végző OMMI támogatást vehet igénybe, az egységes nyilvántartási és azonosítási rendszer szerinti (ENAR program) nyilvántartás működtetése, illetve fejlesztése után.

61. §

A támogatás mértéke:
a) hétszáz forint/tárgyévben nyilvántartásba vett borjú,
b) egyezerhatszázötven forint/tárgyévben nyilvántartásba vett ló,
c) a sertés egységes nyilvántartási és azonosítási rendszer fejlesztésére legfeljebb százhúszmillió forint/tárgyév, a benyújtott és elfogadott költség-előirányzat szerint,
d) juh informatikai rendszer fejlesztésére legfeljebb hatvanmillió forint/tárgyév a benyújtott és elfogadott költség-előirányzat szerint.

62. §

(1) Az OMMI az igényekről előzetes összesítést készít és megküldi a minisztérium részére. Előleg kifizetésére az igényelt támogatás nyolcvan százalékáig van lehetőség.

(2) A kérelmet a minisztériumhoz kell benyújtani, melyhez csatolni kell az R. 4. számú melléklete szerinti nyilatkozatot, valamint lónyilvántartás esetén az előleg igényléséhez a Magyar Lótenyésztők és Lovassport Szövetséggel, juh nyilvántartás esetén pedig a Magyar Juhtenyésztő Szövetséggel kötött együttműködési megállapodást, amely rendelkezik a támogatás felhasználásáról is. A támogatási kérelmet a minisztérium bírálja el, és a támogatás igénybevétele jogosságáról, valamint összegéről az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki. A támogatás az igazolás, továbbá az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján az adóhatóságtól igényelhető.

63. §

(1) Az OMMI az előleggel - a jelölés és nyilvántartásba vétel igazolásával - folyamatosan számol el, legkésőbb a tárgyévet követő év március 31-ig. Az 2000. évben igénybe vett előleggel 2001. március 31-ig kell elszámolnia.

(2) A támogatás igénybevételének jogosságát a minisztérium ellenőrzi. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elrendelését a minisztérium kezdeményezi az adóhatóságnál.

2.11. Ló-teljesítményvizsgálat támogatása

64. §

A 2.11. pontban foglalt támogatást - kérelem alapján - az elismert lótenyésztő szervezet [a 2.11. pont alkalmazásában a továbbiakban: igénylő] veheti igénybe.

65. §

(1) A támogatás az adott fajta teljesítményvizsgálatainak elvégzése és számítógépes adatgyűjtő rendszerének kialakítása esetén, azon ló után igényelhető, amely a Ló Teljesítményvizsgálati Kódex szabályainak megfelelő tenyészszemlén vagy központi kanca-teljesítményvizsgálaton a tárgyév január 31. és november 10. között került minősítésre, illetve az elismert lótenyésztő egyesület által meghatározott ivadék- és sajátteljesítmény szintet értékelhető eredménnyel teljesítette.

(2) A támogatás mértéke húszezer forint, az adott fajta elismert tenyésztő szervezete által minősített lovanként.

(3) Támogatás folyamatosan igényelhető, de minősített egyedenként évente csak egy alkalommal.

66. §

(1) A támogatási kérelmet a 15. számú melléklet alapján kell összeállítani, amelyhez csatolni kell az R. 4. számú melléklete szerinti nyilatkozatot.

(2) Az elismert tenyésztő szervezet köteles a kérelmet havonta, de legkésőbb a tárgyév december 5-ig a minisztérium részére megküldeni.

67. §

A minisztérium a kérelem alapján az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki az igénylő részére. A támogatás az igazolás, valamint az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján az adóhatóságtól igényelhető.

68. §

A 2.11. pont szerinti igénylés jogosságát az OMMI ellenőrzi. Az OMMI kezdeményezi az adóhatóságnál a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elrendelését.


2.12. Haltenyészanyag felhasználásának támogatása

69. §

(1) Támogatás igényelhető - kérelem alapján - évente összesen ezer tonna egynyaras ponty kihelyezéséhez.

(2) Támogatást az a termelő igényelhet, aki

a) elismert vagy ideiglenes elismeréssel rendelkező tenyésztő szervezet nyilvántartásában szereplő tenyészanyától származó tenyészanyagot telepít, melyet igazol,
b) tagja a Halászati Terméktanácsnak és annak az előző év szeptemberi termékbecslést beküldte,
c) növendék-hal termelő területét 2000. évhez képest nem növeli. Azon Halászati Terméktanács tagok, akik előző évben nem üzemelt területükön rekonstrukciót végeztek, vagy új területen halastavat építettek, jogosultak e terület tíz százalékán egynyaras ponty támogatás igénybevételére is. Támogatás nyújtható háromszáz kilogramm/hektár ivadék kihelyezéséig;
d) nem csökkenti az étkezési ponty termelési területét.

(3) A támogatás mértéke kihelyezett tenyészanyag-kilogrammonként hetven forint.

70. §

(1) A támogatási kérelmet a 16. számú melléklet alapján kell összeállítani.

(2) Az igénylőnek az (1) bekezdésben előírt kérelmet, három példányban összesítés céljából a Halászati Terméktanács részére legkésőbb a tárgyév március 31-ig kell megküldeni.

(3) A Halászati Terméktanács köteles az összesítéseket legkésőbb a tárgyév április 15-ig a minisztérium részére megküldeni.

71. §

A minisztérium a megküldött összesítők alapján az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki a termelő részére. A támogatás az igazolás, valamint az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján az adóhatóságtól igényelhető.

72. §

(1) A támogatásban részesített termelő köteles elszámolást készíteni a minisztérium részére a támogatás feltételeinek teljesítéséről, a vásárolt és saját termelésből származó kihelyezésekről.

(2) A termelő köteles legkésőbb a tárgyév szeptember 15-ig megküldeni az elszámolást a Halászati Terméktanácsnak, melyhez csatolni kell a telepített hal mennyiségéről szóló nyilatkozatot, amit a Halászati Terméktanács igazol, továbbá az OMMI igazolását a telepített hal előírásnak való megfeleléséről.

(3) A Halászati Terméktanács az összesített, ellenőrzött elszámolásokat legkésőbb a tárgyév szeptember 30-ig a minisztérium részére megküldi.

73. §

Az igénylés jogosságát az igénybejelentés során a Halászati Terméktanács köteles megvizsgálni, továbbá az elszámoláskor az elszámolás valódiságát ellenőrizni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elrendelését a Halászati Terméktanács javaslata alapján a minisztérium kezdeményezi az adóhatóságnál.

2.13. Tenyésznövendék-nyúl támogatás

74. §

(1) A támogatás az elismert tenyésztő szervezet törzskönyvében/főkönyvében nyilvántartott, az OMMI által hitelesített származási igazolással ellátott tenyésznövendék-nyúl beállítása után igényelhető.

(2) A támogatás mértéke kettőezer forint/tenyésznövendék-nyúl.

(3) Egy tenyésznövendék-nyúl után egyszer igényelhető támogatás. Az igénylő a Nyúl Terméktanács által igazolt tenyészállat férőhelyének legfeljebb százhúsz százaléka mértékéig igényelhet évente támogatást.

75. §

(1) A támogatás igénybevételére jogosult az az igénylő, aki tagja a Nyúl Terméktanácsnak.

(2) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylő rendelkezzen:

a) a nyúl terméktanácsi tagságot, valamint a tenyészállat-férőhely számot igazoló okirattal,
b) az OMMI által hitelesített, az adott fajta tenyésztő szervezetének igazolásával a támogatott tenyésznövendék-nyúl azonosítójáról és származási igazolásáról.

76. §

Az igénylő a 17. számú melléklet alapján összeállított kérelmet, összesítés céljából a Nyúl Terméktanácshoz legkésőbb a tárgyév december 1-jéig nyújthatja be.

77. §

A Nyúl Terméktanács köteles az összesített kérelmeket havonta, de legkésőbb a tárgyév december 5-ig a minisztérium részére megküldeni.


78. §

A minisztérium a megküldött összesítők alapján az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki az igénylő részére. A támogatás az igazolás, valamint az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján az adóhatóságtól igényelhető.

79. §

A 2.13. pont szerinti igénylés jogosságát az igénybejelentés során az elismert tenyésztő szervezet köteles megvizsgálni, az OMMI pedig ellenőrizni. Az OMMI kezdeményezi az adóhatóságnál a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elrendelését.


80. §

A 2.14. pont szerinti támogatás esetén az igénybevétel jogosságát a minisztérium ellenőrzi. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elrendelését a minisztérium kezdeményezi az adóhatóságnál.


B) AZ AGRÁRFINANSZÍROZÁS TÁMOGATÁSA

81. §

(1) A B) pont alatti támogatásokban a 82. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet folytató termelő, továbbá a 20-22. számú mellékletek szerint nyilvántartásba vett integrátor [a B) pont vonatkozásában a továbbiakban együtt: igénylő] akkor részesülhet, ha eleget tett a Nyilv. r. szerinti bejelentési kötelezettségének és megfelel az egyes támogatási jogcímek e rendeletben szabályozott külön feltételeinek.

(2) A feltételek teljesítésének ellenőrzésére az adóhatóság által - Art. szerint - végzett ellenőrzés keretében kerül sor. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az adóhatóság rendeli el.

(3) A támogatások a 2. § (4) bekezdése szerint az adóhatóságtól igényelhetők és azokat a 10032000-01905616 számú APEH Agrárfinanszírozás támogatása folyósítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

1. Éven belüli lejáratú hitel kamattámogatása és egyes hitelek után nyújtott állami kezességvállalás

82. §

(1) E jogcím alapján

a) a növénytermelés, kertészet, az állattenyésztés, vegyes gazdálkodás (TEÁOR 01.1-01.3),
b) a vadgazdálkodás (TEÁOR 01.50),
c) az erdőgazdálkodás (TEÁOR 02.01), valamint
d) a halászati tevékenység (TEÁOR 05.0)

[az a)-d) pontokban foglaltak a továbbiakban együtt: mezőgazdasági tevékenység] költségeinek fedezetére pénzügyi intézményről igénybe vett, legfeljebb egyéves lejáratú hitel után az eredeti hitelszerződés szerinti időszakra kamattámogatás vehető igénybe.

(2) Az (1) bekezdés szempontjából az egy év a hitelszerződés megkötésének napjától számított háromszázhatvanöt napot jelent.

(3) A közraktárba letett búzára, takarmánykukoricára és szójára közraktári jegy fedezete alapján pénzügyi intézménytől, illetve közraktártól felvett, legfeljebb egyéves lejáratra engedélyezett hitel után kamattámogatás vehető igénybe. A kamattámogatás igénybevételének feltétele, hogy a terméket az igénylő kizárólag saját gazdaságában termelje meg, illetve az integrátor az integráció keretében termeltesse meg és a közraktárba helyezés időpontjában az áru tulajdonosa legyen.

(4) A kalászos gabona (búza, árpa, rozs, zab, triticale), valamint a szemes cirok és a kukorica takarmány-szükséglet megvásárlásának elősegítésére a minisztérium által meghirdetett külön pályázat alapján az állattartó igénylők pénzügyi intézménytől, illetve közraktártól felvett, legfeljebb egy éves lejáratra engedélyezett hitelek után kamattámogatást vehetnek igénybe.

(5) Azok a termelők és integrátorok, akik a (3) bekezdés alapján közraktárba helyezett termékeik után már igénybe vettek támogatást, a (4) bekezdés szerinti támogatásra csak a meghirdetésre kerülő pályázatban meghatározott gabonamennyiség és a (3) bekezdés alapján támogatásban részesített közraktározott termékmennyiség különbözete után jogosultak támogatás igénybevételére.

83. §

(1) A kamattámogatás mértéke és összege a hitelszerződés szerinti időszakra a 82. § (1), (3) és (4) bekezdéseiben meghatározott forint hitel esetében a jegybanki alapkamattal számított kamat összegének negyven százaléka. A kamattámogatás szempontjából figyelembe vehető jegybanki alapkamat mértékét a hitelszerződésen fel kell tüntetni.

(2) Kamattámogatás forinthitel esetén csak olyan hitelszerződés után vehető igénybe, amelyben a teljes hiteldíj legfeljebb három százalékponttal haladja meg a hitelszerződés megkötésének, vagy jogszabály alapján történő megújításának időpontjában érvényes jegybanki alapkamatot.

(3) E rendelet alkalmazása szempontjából a teljes hiteldíj a hitel folyósításához kapcsolódó és a hitel szerződés szerinti normál igénybevételével kapcsolatban felmerülő költségeket és díjakat tartalmazza (kamat, kezelési költség, folyósítási jutalék). A teljes hiteldíj nem tartalmazhatja a hitel folyósításától független, illetőleg a hitel folyósítása előtt felmerült költségeket (pl. hitelbírálati díj, rendelkezésre tartási jutalék stb.).

(4) Devizahitel esetén a támogatás mértéke a hitelszerződés szerinti kamat huszonöt százaléka.

84. §

(1) Az R. 13. §-a alapján elemi csapással sújtottnak minősülő igénylő a károsodott termék termelésével összefüggő - illetve erdő esetében a gazdálkodóknak az elemi kár felszámolásával kapcsolatos - költségeinek fedezetére felvett

a) a 82. § (1) bekezdés szerinti forinthitel tartozás után a jegybanki alapkamattal számított összeg további huszonöt százalékának,
b) a 83. § (4) bekezdésében meghatározott devizahitel esetén a kamat további tizenöt százalékának

megfelelő mértékű kamattámogatásra jogosult az eredeti hitelszerződés szerinti időszakra.

(2) A többlettámogatás igénybevételéhez a 18. számú melléklet szerinti kérelmet nyilvántartásba vétel céljából a káresemény bekövetkezése után öt munkanapon belül, illetve a tényleges kár mértékének megállapítását követően, de legkésőbb december 15-ig lehet benyújtani a területileg illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz, illetve állami erdészeti szolgálathoz.

(3) Amennyiben az elemi csapás a használt összes földterület hozamának tizenöt százalékot meghaladó kiesése következtében került megállapításra, az igénylő az (1) bekezdésben meghatározott mértékű kedvezményt a hitelszerződés szerinti időszakra - az elemi csapás tényének megállapításakor fennálló - összes növénytermesztési célú hitele után igénybe veheti.

85. §

Az integrátor olyan esetben is részesülhet a 83. § (1) és (4) bekezdésben meghatározott mértékű kamattámogatásban, amikor a legfeljebb egyéves lejáratú, pénzügyi intézménytől felvett hitelt nem a partnerei termelési ráfordításainak, hanem a vele szerződéses kapcsolatban álló termelők érdekében végzett szolgáltatások (TEÁOR 01.4, 02.02) finanszírozására használja fel. Ebben az esetben a támogatás folyósításának feltételei:

a) az igénylőnek rendelkeznie kell integrátori szerződéssel, valamint az integrátori bejegyzést tanúsító - a területileg illetékes megyei földművelésügyi hivatal által kiállított - igazolással, illetve
b) a támogatott hitelből igazolhatóan olyan szolgáltatások költségeit kell finanszíroznia, amelyek az integrátori szerződésben rögzített mezőgazdasági termékek előállításához kapcsolódnak. Ennek tényét a hitelt folyósító pénzügyi intézménnyel kötött hitelszerződésben is rögzíteni kell, és az igénybe vett kamattámogatást a szolgáltatások ellenértékének elszámolásánál érvényesíteni kell.

86. §

(1) A kamattámogatást igénylő nyomtatványhoz csatolni kell a hitelszerződést, a pénzügyi intézmény vagy közraktár kamat megfizetéséről szóló igazolását, valamint az első igényléskor az illetékes megyei földművelésügyi hivatal kamattámogatásra jogosító igazolását.

(2) Integrátor igénylő esetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően csatolni kell az integrációs szerződésekről készített összesítő kimutatást is. Az integrátor igénylő az általa felvett támogatás integráltakkal történő elszámolásáról köteles elkülönített nyilvántartást vezetni, és az erre vonatkozó dokumentumokat - ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik - az Art által előírt időpontig megőrizni.

87. §

(1) A nyilvántartásba vett mezőgazdasági termelő a búza, a kukorica, a rozs, az árpa termelési költségeire kizárólag egy pénzügyi intézménytől, legfeljebb egyéves lejáratra felvett hitel tőkeösszegének hetven százalékáig, a termelés ugyanarra a hektárjára és időszakára számítva legfeljebb húszezer forint hitelösszeg után sortartó állami kezességvállalást vehet igénybe.

(2) Az állami kezességvállalás szempontjából ugyanazt a földterületet egy termelési ciklusban csak egyszer lehet figyelembe venni.

(3) Az állami kezességvállalás az (1) bekezdésben szabályozott hitel tőkeösszegének, illetve egy részének törlesztése esetén a fennmaradó hitel tőkeösszegének hetven százalékára terjed ki.

(4) Az állami kezességvállalás nyújtásának feltétele, hogy a pénzügyi intézmény által befogadott hitelkérelem egy példányán az igénylő nyilvántartásba vételét végző megyei földművelésügyi hivatal a kezességvállalással érintett gabonafélék vetésterületének részletezésével a kezességvállalásra való jogosultságot igazolja. A megyei földművelésügyi hivatal - a Kormány határozatában rögzített állami kezességvállalási keret betartása érdekében - a miniszter által meghatározott időponttól kezdődően a jogosultság igazolását megtagadja.

88. §

Az állami kezességvállalás szempontjából csak olyan hitelszerződés fogadható el, amelynek kidolgozása során a pénzügyi intézmény a hitelkérelmet az általa - a hitelintézeti törvény előírásainak megfelelően - kialakított hitelbírálati rend szerint bírálta el, és amelyben az igénylő hozzájárul ahhoz, hogy

a) a megtermelt termék az állami kezességvállalással érintett követelés összegéig a hitel biztosítékául - ideértve a pénzügyi intézmény javára alapított vételi jogot is - szolgál, vagy
b) ha az a) pont alapján a hitel visszafizetésére nem kerülne sor, úgy a pénzügyi intézmény a hiányzó összeget az igénylő bármely egyéb bevételéből is fedezhesse.89. §

(1) Amennyiben az állami kezességvállalással érintett hitel törlesztése meghiúsul, a pénzügyi intézmény, mint a kezességvállalás jogosultja a 88. § szerinti biztosítékok eredménytelen, vagy csak részlegesen eredményes érvényesítését követően élhet az állami kezességvállalásból eredő jogaival. Ebben az esetben az igénylő hiteltartozása állammal szembeni kötelezettséggé válik.

(2) A jogosult pénzügyi intézmény az állami kezességvállalást a 19. számú melléklet szerinti igénylőlap felhasználásával az adóhatóságnál válthatja be a XII. Földművelésügyi Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 10. cím 4. alcím 1. jogcímcsoport, 1. Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása, vagy a 11. cím 3. Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás jogcímek terhére, az eredeti, vagy jogszabály alapján módosított hitelszerződés lejártát követő hatvanegyedik naptól. A beváltás tényéről a 19. számú melléklet szerint a jogosult pénzügyi intézmény köteles a minisztériumot és a Pénzügyminisztériumot értesíteni.

(3) Amennyiben az igénylő a hiteltartozásából már törlesztett, illetve a pénzügyi intézmény a 88. § a) és b) pontjai szerinti biztosítékokból a tartozást csökkentette, úgy a fennmaradó hitel tőkeösszegének hetven százalékára érvényesíthető az állami kezességvállalás.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség keletkezéséről az igénylőt az adóhatóság határozatban értesíti.

(5) Amennyiben az állami kezességvállalás szempontjából ugyanazt a földterületet egy termelési ciklusban több alkalommal kívánják figyelembe venni, csak az elsőként jogszerűen jelentkező pénzügyi intézmény javára váltható be a kezesség.

90. §

(1) A beváltott állami kezességvállalást a APEH "Agrárgazdasági kezesség beváltás 10032000-01907010 számú folyósítási számla"-ról kell teljesíteni, illetve a visszafizetési kötelezettséget erre a számlára kell teljesíteni.

2. Az éven túli lejáratú hitel kamattámogatása és egyes hitelek után nyújtott garanciavállalás
91. §

(1) A 2. pontban foglaltak alapján a B) pont szerinti igénylők, gazdálkodásuk tartós forgóeszköz-szükségletének fedezetére pénzügyi intézménytől felvett hiteleik után, a hitelszerződés szerinti legalább három-, de legfeljebb hatéves időtartamra kamattámogatást vehetnek igénybe.

(2) A kedvezménnyel igénybe vehető hitel összege a 2001. években megkötésre kerülő hitelszerződésben

a) termelői hitelkérelem esetén legfeljebb százötvenmillió forint,
b) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-ának 19. pontjában jelölt mezőgazdasági kistermelők, valamint az adóévben négymillió forint bevételt el nem érő mezőgazdasági egyéni vállalkozók (a továbbiakban: kistermelők) integrálását végző integrátor szervezet esetében - amennyiben kötelezettséget vállal arra, hogy legalább a hitel futamidőszakára az integráltakkal integrációs szerződéseket köt - az integrációs szerződésekben a termékfelvásárlás adott évére rögzített szerződés felvásárlási összeg száz százaléka, de legfeljebb ötszáz millió forint

lehet.

92. §

A kamattámogatás csak olyan hitelszerződés után vehető igénybe, amelyben

a) a teljes hiteldíj legfeljebb négy százalékponttal haladja meg a hitelszerződés megkötésének időpontjában érvényes jegybanki alapkamatot. A négy százalékpont korlátnak a jegybanki alapkamat mindenkori szintjéhez viszonyítottan a teljes futamidő alatt teljesülnie kell,
b) a pénzügyi intézmény legalább egyéves tőketörlesztési haladékot engedélyez,
c) készfizető kezesség igénybevétele esetén a kezességvállalási díj évenként nem haladja meg a szerződéskötéskor a hitelszerződés szerinti hitelösszegre, illetve az előző év december 31-én fennálló tőketartozásra vonatkoztatva a másfél százalékos mértéket.


93. §

(1) A kamattámogatás mértéke az e rendelet hatálybalépését követően megkötött hitelszerződések esetében a jegybanki alapkamattal számított kamat összegének ötven százaléka.

(2) A 92. § b) pontja szempontjából az első év a hitelszerződés megkötésétől számított háromszázhatvanöt napot jelent.

(3) Az igénybe vett támogatás jogosulatlannak minősül, ha az igénylő a felvett hitelt a szerződésben vállaltnál rövidebb idő alatt fizeti vissza, kivéve, ha a tényleges futamidő a három évet meghaladja.

(4) A felvett hitel - szerződésben vállaltnál - rövidebb határidő alatt történő visszafizetése esetén az igénybe vett támogatás nem minősül jogosulatlan igénybevételnek azon hitelek esetében, amelyek a mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet alapján a kibontakozási hitelkonstrukcióba részben vagy teljes összegükben bevonásra kerültek. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni a kormányrendelet alapján három éves lejáratra folyósított kibontakozási hitelek, hitelszerződésben rögzített, a futamidő egyes éveire megállapított tőketörlesztési határidőket megelőzően teljesített tőketörlesztés esetén is. E hitelek esetében nem kell alkalmazni a (3) bekezdés kamattámogatásra vonatkozó rendelkezéseit sem.

94. §

(1) A hitel igénybevételéhez a teljes hitelösszegre jogosultanként legfeljebb nyolcvan százalékos kezességvállalás kapcsolódhat. Az ötmillió forintot meghaladó hitelszerződések esetében a kezességvállalás kezességvállaló intézményenként éves átlagban nem haladhatja meg a hetven százalékos mértéket, amelyet az Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány, illetve a Hitelgarancia Rt. (a továbbiakban együtt: kezességvállaló intézmény) vállal.

(2) A kezességvállalásért a termelő éves ütemezésben a fennálló hitelösszegre vetítve készfizető kezességvállalási díjat fizet, amelynek ötven százalékát a költségvetés megtéríti.

(3) E rendelet szerint kamattámogatással kedvezményezett hitelek esetében a készfizető kezességvállalási díj tízmillió forint hitelösszegig a hitel összegére vetítve egységesen évi egy százalék, ezen összeg felett a vállalt kezesség mértékétől függően a hitel összegére vetítve az alábbiak szerint változik:

A kezesség mértéke (%) Kezességvállalási díj (%)
50-ig 1,0
51-60 1,2
61-80 1,5

(4) A kezességvállaló intézmény által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből az intézményt terhelő fizetési kötelezettség hetven százalékára a központi költségvetés viszontgaranciát vállal.

95. §

(1) A hitelkérelmeket az agrárfinanszírozásban részt vevő pénzügyi intézmény területi fiókjaihoz folyamatosan lehet benyújtani az intézmények által előírt példányban és tartalommal. A pénzügyi intézmények csak olyan hitelkérelmeket fogadhatnak be, amelyeket előzetesen a megyei földművelésügyi hivatal nyilvántartásba vett és záradékolt. A záradékolás hatvan napig érvényes.

(2) A megyei földművelésügyi hivatal által - a hitelkérelem egy példányára - rávezetett záradék tartalmazza, hogy a kérelmező, illetőleg az általa végzett tevékenység és annak finanszírozására felvenni tervezett hitel felhasználási célja és összege megfelel-e a rendeletben meghatározott feltételeknek. A záradékolást a területi Agrárfejlesztési Bizottság állásfoglalása alapján kell a hitelkérelemre rávezetni, és a záradékolt hitelkérelmet legkésőbb a beadástól számított huszadik munkanapon a kérelmező részére vissza kell juttatni.

96. §

A pénzügyi intézmény a hitelkérelmeket az általa - a hitelintézeti törvény előírásainak megfelelően - kialakított hitelbírálati rend szerint bírálja el, és szükség esetén a vele szerződéses kapcsolatban álló kezességvállaló intézményekkel a kezességvállalási szerződéseket megköti. A pénzügyi intézmény által elfogadott hitelkérelmek benyújtói a megkötött hitelszerződések, illetve készfizető kezességvállalás esetén a kezességvállalási szerződések megkötése alapján a 93. § szerinti kamattámogatás, valamint a 94. § szerinti kezességvállalási díj támogatás igénybevételére is jogosulttá válnak.97. §

A pénzügyi intézmények a megkötött hitelszerződések összesített adatairól (hitelösszeg, annak évenkénti kezességvállalási díjtámogatási és kamattámogatási igénye) havonta tájékoztatást adnak a Pénzügyminisztérium és a minisztérium részére.

98. §

(1) Amennyiben a hitelfelvevő a támogatással felvett hitelt nem a hitelkérelemben feltüntetett célokra használja, a kamattámogatás és a kezességvállalási díjtámogatás igénybe vétele jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az adóhatóság rendeli el.

(2) Nem minősül jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak, ha a módosított felhasználási cél meghatározása a területileg illetékes megyei földművelésügyi hivatal előzetes hozzájárulásával történik, és a tevékenység a 82. § (1) bekezdése szerinti tevékenységi körbe tartozik.

99. §

A hitelezés futamideje alatt - a pénzügyi intézmény vagy a hitelfelvevő kötelezett kezdeményezésére - a hitelkövetelést a szerződő pénzügyi intézménytől más pénzügyi intézmény, illetve tartozást a hitelfelvevő kötelezettől más jogosult átvállalhatja. Az átvállalás után a kamattámogatásra, illetőleg a kezességvállalási díjtámogatásra való jogosultság akkor folytonos, ha az új hitelszerződés a megszűnő szerződés folytatásaként jött létre újabb tőketörlesztési moratórium időszak nélkül, változatlan feltételekkel, amit a területileg illetékes földművelésügyi hivatal záradékkal igazol.

100. §

A támogatások a 81. §-ban meghatározott módon igényelhetők az alábbiak szerint:

a) a kamattámogatás a 2. § (5) bekezdésében, illetőleg a 86. §-ban foglaltaknak megfelelően;
b) a hitelszerződés megkötését követően az első kamatfizetési kötelezettséghez kapcsolódó kamattámogatás összege előlegként a 23. számú melléklet szerinti igénylőlap felhasználásával;
c) a kezességvállalási díjtámogatás a kezességvállalási szerződés szerinti díjfizetés gyakoriságának megfelelően (a szerződés megkötésekor, illetve a futamidő alatt évente egyszer). Az igényléshez csatolni kell a kezességvállaló intézmény vagy a pénzügyi intézmény díjfizetési igazolását, valamint az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatokat.

4. Reorganizációs program támogatása

101. §

A 4. pontban foglaltak alapján támogatást azok a gazdálkodók vehetnek igénybe, akik/amelyek a mezőgazdasági tevékenység egyes adózási és támogatási kérdéseiről szóló - többször módosított - 39/1987. (X. 12.) MT rendelet, az agrárágazat támogatásának egyes kérdéseiről szóló 182/1993. (XII. 30.) Korm. rendelet, az agrárágazat támogatásának egyes kérdéseiről szóló - többször módosított - 187/1994. (XII. 30.) Korm. rendelet, továbbá az egyes agrárgazdasági célok 1996. évi költségvetési támogatásáról szóló - többször módosított - 177/1995. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján már reorganizációs támogatásra jogosultak, és érvényes támogatási határozattal vagy támogatási okirattal rendelkeznek.

102. §

A támogatás az állami adóhatóságtól igényelhető, a támogatási határozatban vagy támogatási okiratban foglaltak szerint a 2001. és 2002. évre engedélyezett mértékig, és a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatás folyósítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

103. §

(1) Indokolt esetben a minisztérium engedélyezheti a reorganizációs támogatási határozatban (támogatási okiratban) rögzített teljesítési kötelezettségek módosítását, továbbá a reorganizációs támogatással érintett vagyontárgyak (beleértve az állatokat is) elidegenítését, gazdasági társaságba nem pénzbeli hozzájáruláskénti bevitelét, vagy átmeneti bérbeadását.

(2) Elidegenítés, illetve nem pénzbeli hozzájáruláskénti bevitel esetén az új tulajdonosnak meg kell felelni az R. 3. §-ban foglalt feltételeknek, továbbá vállalnia kell a vagyontárgyak eredeti feltételek szerinti hasznosítását, és az állammal szemben fennálló minden, a támogatáshoz fűződő kötelezettség teljesítését. Jogi személyiséggel rendelkező új tulajdonos esetében el lehet tekinteni a tulajdoni hányad(ok) eredeti jogszabály által meghatározott arányától.

(3) Bérbeadás esetén a bérlőnek vállalnia kell a vagyontárgyak eredeti feltételek szerinti hasznosítását, azonban a támogatással összefüggő kötelezettségek változatlanul a támogatás eredeti jogosultját terhelik, és továbbra is felelős azok teljesítéséért.

104. §

(1) Azon gazdálkodóknak, akik az agrárágazat támogatásának egyes kérdéseiről szóló 187/1994. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján az export-árualapnövelő reorganizációs támogatás keretében állatbeállítási és forgóeszköz-támogatásban részesültek, elszámolási kötelezettségeiket maradéktalanul teljesítették és e program keretében kamattámogatást nem vesznek igénybe, az agrárgazdasági célok 1999. évi költségvetési támogatásáról szóló 8/1999. (I. 20.) FVM rendelet hatálybalépésével baromfitartási kötelezettségük megszűnt, a szarvasmarha, a sertés és a juh anyaállat-tartási kötelezettségük ezen rendelet hatálybalépésével megszűnik.

(2) Az 1995. december 31-ig benyújtott pályázatoknál, az agrárreorganizációs program keretében felvett, az első teljes negyedévre számított kamattámogatásnak megfelelő összegű kamattámogatási előleg - az éves kamatfizetési kötelezettség csökkenésével arányosan csökkenő mértékben - folyamatosan, a támogatás fennállásáig megilleti a gazdálkodót. A kamattámogatási előleg maradványértékével a kamattámogatás lejártakor a gazdálkodó köteles elszámolni az adóhatósággal.105. §

(1) A támogatás felhasználásának és a feltételek teljesítésének folyamatos ellenőrzéséről a minisztérium gondoskodik.

(2) A támogatás elszámolását és a jogosulatlanul igénybe vett támogatás tényét - a 385. §-ban és az R. 11. § (6) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel - a támogatás alapjául szolgáló jogszabályban, valamint a támogatási határozatban, támogatási okiratban foglaltak szerint kell megállapítani.

(3) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére vonatkozóan a minisztérium intézkedik, és erről értesíti az adóhatóságot.


C) BIOLÓGIAI ALAPOK MEGŐRZÉSÉNEK, FENNTARTÁSÁNAK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

106. §

Pályázat útján támogatást vehet igénybe az az igénylő,

a) aki a 24. számú mellékletben megnevezett növény és állatfajokkal/fajtákkal kapcsolatos génmegőrzésnek, fajtafenntartásnak minősülő tevékenységeket az illetékes szakmai szervezetek nyilvántartása alapján végez;
b) aki új szaporítóanyag termő törzsültetvényeket létesít;
c) aki a 24. számú mellékletben megnevezett növényfajok vírusmentesítését végzi, valamint azok vírus-, kórokozó- és kártevő rezisztenciáját fenntartja, és az azokat súlyosan károsító betegségek előrejelzésen alapuló, a környezet peszticid terhelésének csökkentését megalapozó védekezés lehetőségeit kidolgozza;
d) aki a Magyarországon előállított saját fajtáit belföldön és külföldön állami elismerés céljából vizsgáltatja;
e) aki a fajták, hibridek kísérleti eredményeit, beltartalmi értékeit a termelők, felhasználók részére ismerteti;
f) aki a 24. számú mellékletben felsorolt állatfajok tartástechnológiáját a területileg érvényben lévő környezetvédelmi és állatvédelmi előírások figyelembe vételével korszerűsíti;
g) aki a fejlesztési tevékenység eredményeként jelentkező növényi és állati szaporítóanyagok és tenyészállatok-, ezekkel összefüggő takarmányok minősítésével kapcsolatos feltételeket korszerűsíti, a teljesítmény-vizsgálatokhoz és a mesterséges termékenyítéshez szükséges eszközöket beszerzi;
h) aki országos felmérést készít a mezőgazdaság legfontosabb termékeinek minőségére és az azt befolyásoló legfontosabb ökológiai tényezők közötti összefüggésre;
i) aki a minisztériumi megbízásból nemzetközi szervezetekben nemzeti képviseletet lát el.
j) aki az a)-h) pontokban felsorolt feladatok megvalósítását elősegítő speciális műszereket, fajspecifikus kiegészítő eszközöket beszerzi.

107. §

A támogatás mértéke

a) a 106.§ a)-b) pontjában felsorolt tevékenységekhez kérelem és pályázat útján a pályázati kiírásban meghatározott normatíva;
b) a 106.§ c)-g) pontjaiban felsorolt feladatokhoz pályázat útján a költségek 50%-a, de legfeljebb négymillió forint;
c) a 106.§ h) és i) pontjaiban megnevezett feladatokhoz pályázat útján a felmerülő költségek mértékéig;
d) a 106.§ j) pontjában megnevezett beszerzésekhez pályázat útján a költségek 50%-a, de legfeljebb tízmillió forint.
108. §

(1) A 106. § a) pontjában meghatározott feladatok támogatásához az igényléseket az igénylő területileg illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz, a 106. § b)-j) pontjaiban meghatározott tevékenységek támogatásához a pályázatokat a minisztériumhoz kell benyújtani. Az igénylések és a pályázatok benyújtásának részletes a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben megjelenő pályázati felhívás tartalmazza.

(2) Az igénylések jogosságáról a földművelésügyi hivatal - az OMMI és az ellenőrzésben résztvevő szakértők közreműködésével - dönt. A támogatás összegéről az R. 1. számú melléklet szerinti igazolást (engedélyt) állítja ki. A támogatás, az igazolás, valamint az R. 3-5 melléklete szerinti nyilatkozatok benyújtásával az adóhatóságtól igényelhető.

(3) A pályázatok elbírálásáról a minisztérium a Biológiai Alapok Bíráló Bizottságának javaslata alapján dönt. A pályázatok elfogadása esetén a minisztérium szerződést köt a pályázóval. Ezzel egyidejűleg a támogatás összegéről az R.1. számú melléklet szerinti igazolást állítja ki. A támogatást az igazolás, valamint az R.3-5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok benyújtása alapján az adóhatóságtól igényelhető.

(4) A szerződésben foglaltak szakmai ellenőrzését az OMMI és a Biológiai Alapok Bíráló Bizottságának bevonásával a minisztérium végzi.

(5) A szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, vagy a támogatási összeg rendeltetési céltól eltérő felhasználása a támogatás teljes összege, vagy annak teljesítmény arányos része vonatkozásában jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. Az OMMI, illetve az ellenőrzésben résztvevő szakértők javaslatára a minisztérium kezdeményezi az adóhatóságnál a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését.

(6) A támogatás a 2.§ (4) bekezdése szerint az adóhatóságtól igényelhető és a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást erre a számlára kell visszafizetni.


D) AZ ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSRA VALÓ ÁTTÉRÉS VALAMINT AGRÁR-KÖRNYEZETVÉDELMI TÁJKÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

109. §

(1) A D) pont alatti támogatások a 2.§. (4) bekezdése szerint az adóhatóságtól igényelhetők és a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítása számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

1. Az ökológiai gazdálkodásra való áttérés támogatása

110. §

(1) Támogatást vehet igénybe az az igénylő, aki/amely az ökológiai gazdálkodás szakmai előírásai szerint

a) növényi biotermék-előállítást folytat, és azt az átállást követően legalább három évig végzi, vagy
b) ökológiai termelésre alkalmas toleráns és rezisztens fajta előállítását, felszaporítását végzi.

111. §

A támogatás igényelhető az ökológiai gazdálkodásra való átállási időszakában évente - legfeljebb három éven át - felmerülő:

a) talaj- és növényvizsgálatok,
b) ellenőrzés és minősítés,
c) felhasznált szervestrágya, ökológiai gazdálkodásban használható speciális növényvédő szerek és különféle anyagok, ökológiai gazdálkodásból származó, fémzárolt vetőmag és vegetatív szaporítóanyag beszerzési,
d) ökológiai termelésre alkalmas, növényi károsítók elleni, vagy egyéb rezisztenciával rendelkező növényfajok, illetve fajták nemesítése, felszaporítási,
e) termelési és talajerő utánpótlási módszerek kidolgozása

költségeinek csökkentéséhez.

112. §

(1) A támogatás mértéke

a) a 111. § a)-b) pontjai esetén a számlával igazolt költségek legfeljebb hetvenöt százaléka,
b) a 111. § c)-e) pontjai esetén a felmerülő költségek - saját előállítású szervestrágya esetén az 5. § e) pontjában szabályozottak szerint - legfeljebb negyven százaléka.

(2) A támogatás pályázat alapján igényelhető. A pályázatot a minisztériumhoz kell benyújtani. A pályázat benyújtásának részletes tartalmi és formai követelményeit a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben megjelenő pályázati felhívás tartalmazza.

(3) A pályázat elfogadásáról a Biotermelési Bíráló Bizottság javaslata alapján a minisztérium dönt. A minisztérium a pályázat elfogadása esetén szerződést köt a pályázóval. A támogatás - a szerződés alapján - a minisztérium által kiállított, az R. 1. számú melléklete szerinti igazolással az adóhatóságtól igényelhető. Az igazoláshoz csatolni kell az R. 3-5. számú melléklete szerinti nyilatkozatokat.

113. §

A szerződésben foglaltak szakmai ellenőrzését - a Biotermelési Bíráló Bizottság valamint a Biokultúra Egyesület bevonásával - a minisztérium végzi. A szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, vagy a támogatási összeg rendeltetési céltól eltérő felhasználása jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. A minisztérium kezdeményezi az adóhatóságnál a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését.

2. Agrár-környezetvédelmi tájközpontok kialakításának támogatása

114. §

(1) A tájközpont olyan gazdálkodást is folytató képzési, információs, demonstrációs és szaktanácsadási központ, mely a térség természeti, környezeti és kulturális hagyományaira támaszkodva azokat optimálisan kihasználva a térségben élők számára követhető, jövedelmező gazdálkodási módszereket mutat, a természeti és fizikai környezet lehető legnagyobb védelme mellett. A tájközpontok rendszere a 2001-től bevezetésre kerülő Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program végrehajtási rendszerének egyik eleme.

(2) Pályázatos alapon támogatás biztosítható olyan térségi, komplex feladatokat ellátó egyéni és társas vállalkozásoknak, amelyek a területi és természeti adottságokhoz, térségi problémákhoz és igényekhez igazodóan segítik az előírt környezetkímélő gazdálkodási módszerek elterjesztését a tájközpont feladatainak ellátása mellett. A gazdálkodási módszerek közül a pályázó választ és ezt kapcsolja össze a tájközponti tevékenységgel.

(3) A pályázat benyújtásának alapfeltétele, hogy a pályázónak biztosítania kell a tájközpont működéséhez szükséges földterületet, eszközállomány, valamint rendelkezni kell szakmai és gyakorlati képzettséggel az agrár-környezetgazdálkodás területén.

115. §

(1) A támogatás mértéke pályázatonként és pályázóként legfeljebb nyolcmillió forint vissza nem térítendő fejlesztési célú juttatás, melyre a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben meghirdetésre kerülő pályázati felhívásban rögzített feltételek szerint lehet pályázni. A pályázatot a területileg illetékes földművelésügyi hivatalokhoz kell benyújtani a pályázatban meghatározott határidőig.

(2) A pályázat elfogadásáról az Agrár-környezetvédelmi Koordinációs Bizottság javaslata alapján a minisztérium dönt. A minisztérium a pályázat elfogadása esetén szerződést köt a pályázóval. A szerződésben foglaltak teljesítésének igazolása után a minisztérium az R. 1. számú melléklet szerinti igazolást ad ki és a támogatás az igazolás alapján az adóhatóságtól igényelhető.

(3) A szerződésben foglaltak szakmai ellenőrzését az Agrár-környezetvédelmi Koordinációs Bizottság útján - a területileg illetékes megyei növényegészségügyi és talajvédelmi állomások bevonásával - a minisztérium végzi. A szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése vagy a támogatási összeg rendeltetési céltól eltérő felhasználása jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. A minisztérium kezdeményezi az adhatóságnál a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését.

(4) A támogatást a 2. § (4) bekezdése szerint az adóhatóságtól igényelhető és a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítási számláról kell teljesíteni. A jogtalanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

E) A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A GAZDÁLKODÁS EREDMÉNYESSÉGÉT SEGÍTŐ ISMERETÁTADÁS TÁMOGATÁSA

116. §

(1) Az E) pont alatti támogatások a 2. § (4) bekezdése szerint az adóhatóságtól igényelhetők és a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítása számláról kell teljesíteni. A jogtalanul igénybevett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

(2) A minisztérium megyénként a megyei hatáskörben felhasználható támogatási keretet állapít meg.

1. A szaktanácsadás díjának támogatása

117. §

(1) A támogatást az a szaktanácsadási szolgáltatást igénybe vevő kaphatja, aki/amely mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, vadgazdálkodási, halgazdálkodási, élelmiszer-feldolgozási termelő tevékenységet, valamint az ezeket kiegészítő agroturizmus szolgáltatói tevékenységet folytat és megfelel a Nyilv. R. előírásainak. Nem jogosult támogatásra, aki szerepel a minisztérium Szaktanácsadói Névjegyzékében (a továbbiakban: Szaktanácsadói Névjegyzék).

(2) Az elmúlt évben egymillió forint árbevételt el nem ért, a Nyilv. R. alapján nyilvántartásba vett termelők csoportos formában kaphatnak ingyenes szaktanácsadást a területi központ vezető falugazdásza által jelzett igény szerinti témakörökben megrendezésre kerülő szaktanácsadási programok - előadások, konzultációk, bemutatók - keretében. A szaktanácsadói programok megvalósítóját a program helye szerint területileg illetékes megyei földművelésügyi hivatal jelöli ki, azok közül az ajánlattevők közül, akik nem végeznek az agrárgazdasággal összefüggő kereskedelmi és/vagy ügynöki tevékenységet, és az ajánlott szaktanácsadási programot a Szaktanácsadói Névjegyzékben szereplő szaktanácsadó bevonásával valósítják meg. Amennyiben a falugazdász területi központ olyan szaktanácsadási programot igényel, amelyhez nincs megfelelő regisztrált szaktanácsadó, vagy az adott időben és helyen regisztrált szaktanácsadó bevonása gazdaságosan nem oldható meg, a megyei programok megvalósításához a programok tervezett időtartamának 20%-ának mértékéig a Szaktanácsadói Névjegyzékben nem szereplő szakember is alkalmazható. Ez alól - indokolt esetben - a földművelésügyi hivatal vezetője adhat felmentést.

(3) Az éves egymillió forint árbevételt meghaladó és a támogatásra jogosult igénylő olyan szerződés alapján vehet igénybe támogatást, amely szerint a szolgáltatást a Szaktanácsadói Névjegyzékben szereplő szaktanácsadó végzi.

(4) A támogatás a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 44-45. §-ban előírt üzemtervezéshez nem vehető igénybe.

(5) A támogatás felső határa és mértéke az (1) bekezdés szerinti tevékenységből származó - a tárgyévet megelőző évre vonatkozó - éves árbevétel alapján a következő:

Az éves árbevételezer Ft támogatás felső határaFt/év támogatás mértéke%
1.000 - 5.0005.000 - 15.00015.000 - 30.000 75.000100.000125.000 755025
(induló vállalkozás esetén a legalacsonyabb árbevételi kategóriát kell figyelembe venni)

(6) Az aki - a tárgyév január 1-én a 40. életévét még nem töltötte be - és egyéni agrárvállalkozói igazolvánnyal rendelkezik - a szerződés szerinti díj hetvenöt százalékát igényelheti támogatásként. A számára kifizethető támogatás felső határát úgy kell meghatározni, hogy az nem haladhatja meg az (5) bekezdésben a gazdaság éves árbevétele függvényében meghatározott összeget.

(7) A rendelet II. fejezet I) pontja alapján támogatást nyert termelői közösségek tagjai a (2) bekezdésben foglalt általános szempontok szerinti csoportos formában jogosultak szaktanácsadás igénybevételére.

118. §

(1) A szaktanácsadóval a 117. § (3) bekezdés szerint megkötött szerződés egy példányát a szolgáltatást részletesen leíró melléklettel együtt - a szerződés megkötését követő harminc napon belül, de a szerződés tárgyát képező munka megkezdése előtt - előjegyzés céljából be kell nyújtani a támogatást igénylő székhelye szerint illetékes földművelésügyi hivatalhoz. A szerződést a megyei földművelésügyi hivatalban beszerezhető űrlapon kell megkötni. A szerződés a megyei földművelésügyi hivatalhoz a tárgyév október 31-ig nyújtható be. Az előjegyzésbe nem vett szerződés alapján támogatás nem folyósítható.

(2) A támogatás kifizetése iránti kérelmet a szerződésben foglalt teljesítési határidőt követően harminc napon belül kell írásban benyújtani a megyei földművelésügyi hivatalhoz. A támogatás tárgyévi kifizetésére vonatkozó kérelmek a tárgyév október 31-ig nyújthatók be.

(3) A támogatás kifizetése iránti kérelemhez mellékelni kell a számla másolatát, erdőgazdálkodási tevékenység esetén az erdészeti hatóság szakvéleményét is. Átutalással történt fizetés esetén a fizetést igazoló bankszámla kivonat másolatát csatolni kell a kérelemhez. Tartós, legalább fél éves szaktanácsadási tevékenységre kötött szerződés tartalmazhat részletfizetési feltételt is.

119. §

(1) A támogatás igénybevételének jogosságát a megyei földművelésügyi hivatal állapítja meg.

(2) A támogatás kifizetése iránti kérelem elfogadása esetén a megyei földművelésügyi hivatal az R. 1. számú melléklete szerinti Igazolást állítja ki. A támogatás kifizetése az Igazolás, valamint az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján az adóhatóságtól igényelhető.

(3) A támogatás felhasználásának szakmai és pénzügyi ellenőrzését a minisztérium végzi. A jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetését a minisztérium kezdeményezi az adóhatóságnál.

2. Az erdészeti szakirányítás igénybevételének támogatása

120. §

(1) Az E) 2. pontban foglaltak alapján támogatást igényelhet:

a) az erdészeti hatóság által bejegyzett egyéni erdőgazdálkodó, erdőbirtokossági társulat, a kizárólag erdőgazdálkodási tevékenységet folytató erdőszövetkezet, akiknek/amelyeknek erdőterülete nem haladja meg a kétezer hektárt, illetőleg a saját és a megbízás alapján szakirányított erdőterület nagysága együttesen eléri a kettőszáz hektárt, valamint
b) az az erdőgazdálkodási integrátor, aki/amely az alábbi együttes feltételeknek megfelel:
ba) legalább kétszáz, de maximum négyezer hektár magántulajdonú erdőterület jogszerű használója, és az erdészeti hatóság erdőgazdálkodóként nyilvántartásba vette,
bb) minimum kétszáz hektár erdőterületet szerződés alapján szakirányít,
bc) legalább ötven hektár fahasználati és erdőművelési (fakitermelés, erdősítés és ápolás alá vont terület) munkára vonatkozó szerződése van,
bd) összes árbevétele az ötszázmillió forintot nem haladja meg, melynek legalább hetvenöt százaléka erdőgazdálkodási tevékenységből származik és erről a kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozott,
be) elfogadja a miniszter által kiadott kényszerkezelői megbízást abban és az azzal szomszédos erdőtervezési körzetben, amelyben legalább kétszáz hektárt meghaladóan nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó,
bf) tagja a Magánerdő-tulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségének.

(2) Az integrátor az általa integrált területre erdőgazdálkodói jogosultság alapján járó támogatást nem vehet igénybe.

121. §

A támogatás mértéke:

a) a 120. §. (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylő az erdészeti szakemberrel, vagy erdőgazdálkodási tevékenységet folytató - erdészeti szakembert foglalkoztató - szervezettel [az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény 86. és 91. §-aiban foglaltak szerinti erdészeti szakszemélyzettel (a továbbiakban: erdész)] kötött szakirányítási szerződés alapján a szerződés szerinti díj ötven százalékát igényelheti támogatásként. A támogatás összege nem haladhatja meg a szerződés időtartamára eső mindenkori minimálbér nagyságát.
b) a 120. § (1) bekezdés b) pontja szerinti integrátor a szakirányítási szerződés alapján évente a szakirányított terület után hektáronként ezerhatszáz forintot, az erdészeti hatóságnál nyilvántartott üzemi területe után hektáronként hétszáz forintot igényelhet támogatásként. Évközi szerződéskötés esetén a támogatás időarányosan vehető igénybe. Az időarányos támogatás kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint a szerződés földművelésügyi hivatalba történt benyújtásának időpontja.

122. §

(1) Az erdészeti szakszemélyzettel kötött szerződésnek együttesen az alábbiakra kell kiterjednie:
a) az éves gazdálkodási tervek, költségvetések és pályázatok elkészítése,
b) a munkák művezetése,
c) szakirányítói képviselet a műszaki átvételeken,
d) az éves pénzügyi elszámolások elkészítése,
e) a szakmai adminisztráció vitele, ideértve az üzemtervi bejegyzést is,
f) az erdőgazdálkodó szakirányítói képviselete üzemtervezéskor,
g) erdőőrzés.

(2) Az integrátori szakirányítási szerződésnek együttesen az alábbiakra kell kiterjednie:

a) az éves gazdálkodási tervek, költségvetések és pályázatok elkészítése és határidőre történő eljuttatása az integrálthoz,
b) a munkák művezetése, függetlenül attól, hogy a munkát az integrátor végzi, vagy sem,
c) szakirányítói képviselet a műszaki átvételeken, ami nem jogosít fel a jegyzőkönyv aláírására,
d) az éves pénzügyi elszámolások elkészítése és határidőre történő eljuttatása az integrálthoz,
e) a szakmai adminisztráció vitele, ideértve az üzemtervi bejegyzést is,
f) az erdőgazdálkodó szakirányítói képviselete üzemtervezéskor,
g) erdőőrzés.

(3) Integrátorok egymással kötött szakirányításra vonatkozó szerződése nem támogatható.

123. §

(1) Az erdésszel, illetve az integráltakkal megkötött szerződés egy példányát - a szerződés megkötését követően harminc napon belül, de a szerződés tárgyát képező munka megkezdése előtt - előjegyzés céljából legkésőbb a tárgyév október 15-éig be kell nyújtani a megyei földművelésügyi hivatalhoz. A szerződést a megyei földművelésügyi hivatalban beszerezhető űrlapon kell megkötni. Előjegyzésbe nem vett szerződés alapján támogatás nem folyósítható.

(2) A támogatás kifizetése iránti kérelmet a tárgyév október 31-éig az igénylő székhelye szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz kell írásban benyújtani. Átutalással történt fizetés esetén a fizetést igazoló bankszámlakivonatot is csatolni kell a kérelemhez.

(3) A támogatás kifizetése iránti kérelemhez mellékelni kell az erdésszel, illetve az integrátorral kötött szerződést (a szolgáltatást részletesen leíró mellékletével);

a) a 120. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylő esetében a szerződés alapján fizetett díjról kiállított számla másolatát;
b) a 120. § (1) bekezdés b) pontja szerinti integrátor esetében az integráltak nyilatkozatát arról, hogy az integrátor a szerződésben vállalt kötelezettségeinek eleget tett, valamint
c) mindkét igénylő esetében az erdészeti hatóság szakvéleményét is. Tartós - legalább féléves - időszakra kötött szerződés tartalmazhat részletfizetési feltételt is.

124. §

(1) A támogatás igénybevételének jogosságát a megyei földművelésügyi hivatal - az illetékes erdészeti hatóság véleményének figyelembevételével - állapítja meg.

(2) A támogatási kérelem elfogadása esetén a megyei földművelésügyi hivatal az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki. A támogatás az igazolás, valamint az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján az adóhatóságtól igényelhető.

(3) A támogatás felhasználásának szakmai és pénzügyi ellenőrzését a minisztérium végzi az erdészeti hatóság bevonásával. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium kezdeményezi az adóhatóságnál.


3. Gazdálkodás eredményességét segítő ismeretátadás támogatása

125. §

(1) Támogatás vehető igénybe a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, vadgazdálkodási, halgazdálkodási, élelmiszer-feldolgozási termelő tevékenységet, valamint az ezen tevékenységeket kiegészítő agroturizmus szolgáltatói tevékenységet folytatók számára nyújtott ismeretátadás költségeinek részbeni megtérítésére.

(2) A támogatás az alábbi célokra vehető igénybe:

a) szakképesítést adó - iskolarendszeren kívüli - képzés költségeinek támogatása,
b) szakképesítést nem adó tanfolyamok, előadások költségeinek támogatása,
c) szakmai rendezvények költségeinek támogatása,
d) szakmai ismeretterjesztéssel kapcsolatos kiadványok készítése és terjesztési költségeinek támogatása,
e) szaktanácsadók továbbképzésének támogatása,
f) gazdálkodás eredményességét segítő informatikai szolgáltatások támogatása,
g) a szaktanácsadási központokban folytatott szaktanácsadási tevékenység és az ahhoz szükséges feltételek megteremtésének támogatása,
h) bemutató üzemek által biztosított üzemlátogatások költségeinek támogatása.

126. §

(1) A támogatás formája a támogatási szerződésben meghatározandó vissza nem térítendő támogatás, vagy fejlesztési célú juttatás.

(2) A támogatás a 125. § (2) bekezdés a) - c) és h) pontjai szerinti jogcímekre pályázat útján vehető igénybe.

(3) A támogatás a 125. § (2) bekezdés g) pontja szerinti jogcímre a minisztérium által létesített állami megbízás útján vehető igénybe.

(4) A támogatás a 125. § (2) bekezdés d) - f) pontjai szerinti jogcímekre pályázat, valamint a minisztérium által létesített állami megbízás útján vehető igénybe.

127. §

A nyilvános pályázat benyújtásának részletes tartalmi és formai követelményeit a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben megjelenő pályázati felhívás tartalmazza.

128. §

(1) A támogatás mértéke a 125. § (2) bekezdés a) - d) pontjai szerinti célok esetében a minisztérium által elismert költségek ötven százalékáig, legfeljebb hárommillió forintig terjedhet. A 125. § (2) bekezdés e) - h) pontjai szerinti célok esetében a minisztérium által elismert költségekig terjedhet, de nem haladhatja meg a feladat elkezdése előtt létrehozott támogatási szerződésben rögzített összeget.

(2) A 125. § (2) bekezdés a) pont keretében szervezett "mezőgazdasági vállalkozó" (OKJ: 32 6201 02) "ezüstkalászos gazda" (OKJ: 21 6201 01) és "aranykalászos gazda" (OKJ: 32 6201 01) tanfolyamok esetében - a tanfolyamot sikeresen elvégzők számára - a támogatás az elismert költségekig terjedhet.

(3) A 125. § (2) bekezdés d) pont alapján, állami megbízás keretében a minisztérium és a megyei földművelésügyi hivatalok által kezdeményezett - szaktanácsadással összefüggő - tájékoztató kiadványok esetében a támogatás az elismert költségekig terjedhet, amely a minisztérium által kezdeményezett kiadványok esetében legfeljebb hárommillió forint, a megyei földművelésügyi hivatalok által kezdeményezett kiadványok esetében legfeljebb kettőszázötvenezer forint lehet.

129. §

(1) A 125. § (2) bekezdés a) pontja szerinti támogatásra agrár képzést folytató oktatási intézmény jogosult pályázatot benyújtani.

(2) A 125. § (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatásra agrár képzést folytató oktatási intézmény, agrár kutató intézet, valamint a teljesítés időpontjában a Szaktanácsadói Névjegyzékben szereplő szaktanácsadó jogosult pályázatot benyújtani.

(3) A 125. § (2) bekezdés c) pontja szerinti támogatásra a rendezvény szervezője jogosult pályázatot benyújtani.

(4) A. 125. § (2) bekezdés d) pontja szerinti támogatásra olyan kiadó jogosult pályázatot benyújtani, amely a pályázatában be tudja mutatni, hogy megfelelő kiadói tapasztalattal és terjesztői háttérrel rendelkezik. Legfeljebb három szerzői ív terjedelmű, nyomdai előállítású kiadvány támogatásához kiadói tevékenységgel rendelkező gazdálkodó szervezet is jogosult pályázat benyújtására.

(5) A 125. § (2) bekezdés e) pontja szerinti támogatásra agrár képzést folytató oktatási intézmény valamint agrár kutató intézet jogosult pályázatot benyújtani.

(6) A 125. § (2) bekezdés f) pontja szerinti támogatásra a minisztérium által koordinált - és a minisztérium, vagy annak megyei földművelésügyi hivatalainak informatikai rendszeréhez kapcsolódó, a szaktanácsadói tevékenységet közvetlenül támogató - informatikai szolgáltatás, létrehozására, fenntartására vagy annak továbbfejlesztésére vállalkozó igénylő jogosult pályázatot benyújtani.

(7) A 125. § (2) bekezdés h) pontja szerinti támogatásra a bemutató üzemek közül az jogosult, aki a "Bemutató üzem 2000" cím használatára jogosult, valamint aki a meghirdetésre kerülő pályázati felhívás alapján elnyerte a "Bemutató üzem 2001" címet.

130. §

(1) A 125. § (2) bekezdés a) - c) pontja szerinti támogatásra a pályázatot a program helye szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz kell benyújtani.

(2) A. 125. § (2) bekezdés d) és h) pontja szerinti támogatásra a pályázatot a pályázó lakhelye (székhelye) szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz kell benyújtani.

(3) A 125. § (2) bekezdés e) pontja szerinti támogatásra a pályázatot a minisztériumhoz kell benyújtani.

(4) A 125. § (2) bekezdés f) pontja szerinti támogatásra a pályázatot a minisztériumhoz kell benyújtani abban az esetben, ha a pályázat a minisztérium informatikai szolgáltatásához kapcsolódik. Ha a pályázat valamelyik megyei földművelésügyi hivatal informatikai szolgáltatásához kapcsolódik, úgy a pályázatot a téma szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz kell benyújtani.

131. §

(1) A pályázat elfogadásáról szóló értesítésnek megfelelően a megyei földművelésügyi hivatal, illetve a minisztérium szerződést köt a pályázóval. A megyei földművelésügyi hivatal, illetve a minisztérium a támogatás igénybevételének jogosságáról, valamint összegéről az R. 1. sz. melléklete szerinti igazolást állítja ki. A támogatás az igazolás, az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján az adóhatóságtól igényelhető.

(2) A 3. pontban foglaltak szerinti támogatás felhasználásának ellenőrzésére, a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetésének kezdeményezésére, valamint a támogatás teljesítésére a E) 1. pontban foglaltakat kell alkalmazni.

F) A MINISZTÉRIUM ÁLTAL ALAPÍTOTT KUTATÓ-FEJLESZTŐ, ILLETVE A 100 %-OS ÁLLAMI TULAJDONÚ, ÁLLAMI FELADATOKAT ELLÁTÓ TÁRSASÁGOK TÁMOGATÁSA

132. §

(1) A támogatás a 2.§. (4) bekezdése szerint az adóhatóságtól igényelhető és a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítása számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanerre a számlára kell visszafizetni.

(2) Az 1. és 2. pont alapján igényelhető támogatások együttes keretösszege összesen négyszáz millió forint.

1. Egyes, kutató-fejlesztő tevékenységet folytató szervezetek támogatása

133. §

(1) E jogcímen támogatást vehet igénybe

a) a minisztérium által alapított, kutató-fejlesztő tevékenységet alapfeladatként ellátó közhasznú társaság, valamint
b) az a jogi személy, amely a minisztériummal kötött szerződés alapján szövetkezetfejlesztési-, kutatási tevékenységet végez.

(2) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a tevékenység feleljen meg az

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti szervezet esetében: az alapító okiratban és a közhasznú K+F szerződésben meghatározott közhasznú feladatokra vonatkozó feladattervek részteljesítések és beszámoló jelentések,
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti jogi személy esetében: a szövetkezetfejlesztési-, kutatási tevékenység szerződés szerinti elvégzése és a támogatással végzett tevékenység eredményének hasznosítható formában való közzététele, továbbá a vonatkozó elszámolások minisztérium általi elfogadása.

134. §

(1) A támogatás mértéke

a) közhasznú társaságok esetében a feladattervben meghatározott és elfogadott költségek száz százaléka.
b) a szövetkezetfejlesztési-, kutatási tevékenységet feladatszerűen végző jogi személyek esetében az igazolt és elfogadott költségek ötven százaléka.

(2) A támogatás - a minisztérium által jóváhagyott feladattervek, részteljesítés, teljesítés elfogadása után - a minisztérium által kiállított R. 1. számú melléklet szerinti igazolással, valamint az R. 3-5. számú melléklete szerinti nyilatkozatokkal igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

(3) A szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése vagy a támogatási összeg rendeltetési céltól eltérő felhasználása a támogatás jogosulatlan igénybevételének minősül, és a támogatás teljes összegének vagy időarányos részének a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben való visszafizetését vonja maga után. A támogatás felhasználását a minisztérium ellenőrzi, illetve jogosulatlan igénybevétel esetén elrendeli annak visszafizetését.135. §

A 133. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatási kérelmeket a minisztérium szövetkezeti ügyekkel foglalkozó szakmai főosztálya bírálja el és köti meg a támogatási szerződéseket.

2. Az FVM a 100 %-os tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami feladatokat ellátó társaságok támogatása

136. §

(1) E jogcímen támogatást a minisztérium 100 %-os tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami feladatot ellátó társaságok vehetnek igénybe.

(2) A támogatás igénybevételének feltétele az Alapító Okiratban és megbízási szerződésben meghatározott állami feladatokra vonatkozó feladattervek, részteljesítések és beszámoló jelentések, valamint a vonatkozó elszámolások minisztérium általi elfogadása.

137. §

(1) A támogatás mértéke a feladattervben meghatározott és elfogadott költségek, fejlesztési kiadások legfeljebb 100 %-a.

(2) A támogatás a minisztérium által kiállított R. 1. számú melléklet szerinti igazolása alapján igényelhető az adóhatóságtól.

(3) A szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, vagy a támogatási összeg rendeltetési céltól eltérő felhasználása a támogatás jogosulatlan igénybevételének minősül és a támogatás teljes összegének, vagy időarányos részének a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben való visszafizetését vonja maga után. A támogatás felhasználását a minisztérium ellenőrzi, illetve jogosulatlan igénybevétel esetén elrendeli annak visszafizetését.

G) EGYES TERMÉKEK BESZERZÉSÉT, ÉRTÉKESÍTÉSÉT, SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ SZÖVETKEZÉSEK ÉS EGYÉB GAZDÁLKODÓI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA


1. A szövetkezet, az erdőbirtokossági társulat, valamint egyéb, a gazdálkodói együttműködést segítő szervezetek megalakulásának támogatása

138. §

Az 1. pontban foglaltak alapján támogatást vehetnek igénybe a 1992. évi I. törvény, az 1994. évi XLIX. törvény alapján és az új szövetkezetekről szóló 2000. évi CXLI. törvény előírásának megfelelően alapított - az erdőbirtokossági társulatot kivéve - legalább tizenöt taggal működő és eddig még e címen támogatásban nem részesült

a) mezőgazdasági termékek beszerzését, raktározását, értékesítését, a mezőgazdasági termeléshez szükséges anyagok beszerzését, valamint a mezőgazdasági termeléshez szükséges szolgáltatások nyújtását végző szövetkezetek,
b) erdőbirtokossági társulatok, illetőleg a kizárólag erdőtulajdonos tagokból álló és kizárólag erdőgazdálkodási, valamint ahhoz kapcsolódó tevékenységet végző szövetkezetek, amelyek megfelelnek a társult erdőgazdálkodás külön jogszabály szerinti feltételeinek,
c) a mezőgazdasági termelők többségi részvételével működő, minimum tíz mezőgazdasági termelő által alapított, a Ptk. 685.§-ának c) pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősülő mezőgazdasági gépkörök (a továbbiakban: gépkörök),

139. §

(1) A támogatás mértéke:

a) az alapítás számlával igazolt költségeinek nyolcvan százaléka, de legfeljebb négyszázezer forint, a 138. §-ban megjelölt szervezetek részére, a cégbírósági bejegyzésük igazolása esetén, a földművelésügyi hivatalhoz benyújtott számlák alapján.
b) a megalakult szövetkezet, forgóeszköz-feltöltéshez és működési költségeinek részbeni megtérítéséhez igénybe vehető támogatás összege nem haladhatja meg, a tárgyévi forgalmukból származó árbevételük húsz százalékát, illetve a jegyzett tőke kettőszáz százalékát, de a támogatás legfeljebb tizenötmillió forint lehet. A támogatást a várható éves árbevétel és a vagyon alapján lehet igényelni, de a többlettámogatást az év végi beszámoló adatai alapján vissza kell fizetni.
c) A megalakult erdőbirtokossági társulat, erdőszövetkezet forgóeszköz-feltöltéséhez és működési költségeinek részbeni megtérítéséhez igénybe vehető támogatás összege hektáronként százötvenezer forint, illetve legfeljebb ötmillió forint, de nem haladhatja meg a számlával igazolt, ténylegesen elszámolt működési költségek ötven százalékát.

(2) A gazdálkodó szervezetként működő gépkörök működtetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításához (menedzserek dotálása, irodabérlet, stb.) tagonként százezer forint, de legfeljebb három-millió forint adható.

140. §

(1) A támogatási kérelmet a 68. számú melléklet szerint kell benyújtani a területileg illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz, a 138. § a)-c) pontjaiban érintett szervezeteknek, a rendelet hatálybalépését követő 60. napjáig.

(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:

a) az alapszabályt, vagy az alapító okiratot,
b) a cégbejegyzési határozatot,
c) a számlát az igazolt alapítási (szervezési) költségekről,
d) az erdőbirtokossági társulatot és erdőszövetkezetet kivéve, a hitelintézet igazolását a jegyzett tőkének a kérelmező folyószámlájára történt befizetéséről, illetve a jegyzett tőke meglétét tanúsító nyitómérleget.
e) gépkörök esetében a Gépkörök Országos Szövetsége (GOSZ) támogató nyilatkozatát,
f) szövetkezetek esetében a szakágnak megfelelő termékpályás szövetkezeti szövetség támogató nyilatkozatát.

(3) Amennyiben a támogatást a kérelmező az alapítás költségeihez veszi igénybe, csak a (2) bekezdés a)-c) pontjai szerinti igazolásokat, erdőbirtokossági társulat, erdőszövetkezet esetén azonban ezeken felül még az illetékes erdészeti hatóság véleményét is mellékelni kell.

(4) A támogatási kérelmet a kérelmező székhelye szerint területileg illetékes földművelésügyi hivatal a 138. § és 139.§ (1)-(2) bekezdéseiben rögzítettek esetében - a részére megállapított keretösszegen belül - a támogatási kérelem beadási határidejét követően számított harminc napon belül bírálja el. Az elbírálásnál előnyben részesülnek azok a pályázók, akik állandó munkahelyeket teremtenek és a termékstruktúrájukkal a tájegységre jellemző, jó minőségű piacképes termékek előállítását, vagy gépköri szolgáltatást vállalnak.

(5) A támogatási kérelem elfogadásakor a földművelésügyi hivatal, az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki. A támogatás az igazolás, az R. 3. számú melléklete, valamint az rendelet R.1. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján az adóhatóságtól igényelhető.

141. §

(1) A 140. § (1)-(2) bekezdése alapján kapott támogatás felhasználásának, ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat a minisztérium - a földművelésügyi hivatal, az erdészeti hatóság, illetőleg más szakértő szervek bevonásával - látja el. A földművelésügyi hivatal, valamint az erdészeti hatóság a saját hatáskörben végzett ellenőrzésről készített jelentést évenként - intézkedést igénylő esetben azonnal - megküldi a minisztériumnak. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium kezdeményezi az adóhatóságnál.

(2) Jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül különösen, ha a szövetkezet, gazdasági társaság a tevékenységét a támogatás igénybevételétől számított öt éven belül megszünteti, illetve ezen időszakon belül az alapító okiratban vállalt agrártermelői szolgáltató tevékenységből származó árbevétele az összes árbevételének hetven százaléka mértéket nem éri el.

(3) Mindazon szövetkezetek tekinthetők mezőgazdasági termékek beszerzését raktározását és értékesítését, valamint mezőgazdasági termeléshez szükséges anyagok beszerzését, illetve a mezőgazdasági termeléshez szükséges szolgáltatások nyújtását végző szövetkezetnek, amelyek a felsorolt tevékenységeket non profit jelleggel és a nyitott tagság elvének megfelelően számvitelileg igazolt módon, a tagok alaptevékenységét kifejezően legalább 70 %- os mértékben végzik, és tagjaik 75 %-ban a termelési és tulajdoni viszonyaik alapján a tárgyévben regisztráltak.

142. §

(1) A támogatás a 2. §. (4) bekezdése szerint az adóhatóságtól igényelhető és a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítása számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanerre a számlára kell visszafizetni.


2. Zöldség-gyümölcs termelői értékesítő szervezetek (TÉSZ-ek) támogatása

143. §

A 25/1999. (III. 5.) FVM rendelet alapján elismert (előzetesen elismert) zöldség-gyümölcs termelői értékesítő szervezetek (a továbbiakban: TÉSZ-ek) gazdálkodásuk segítéséhez támogatást vehetnek igénybe.144. §

(1) A támogatás alapja a TÉSZ számlával igazolt tárgyévi árbevétele, a támogatás mértéke az árbevétel tíz százaléka, de legfeljebb harmincmillió forint.

(2) Az árbevétel kiszámítása során csak a TÉSZ tagjaitól származó, értékesített friss zöldség és gyümölcs, amennyiben a TÉSZ saját feldolgozó üzemmel rendelkezik, úgy a saját alapanyagból készített, feldolgozott termék értéke vehető figyelembe.

(3) A TÉSZ-ek a támogatást elismerésük után jogosultak igénybe venni.

(4) A támogatás a várható éves árbevétel alapján is igényelhető, de a megalapozatlanul felvett többlettámogatást - az év végi beszámoló adatai alapján - mint jogosulatlanul igénybe vett támogatást a jegybanki alapkamat kétszeres mértékével növelten vissza kell fizetni.

145. §

(1) A támogatási kérelmet a 68. számú melléklet szerint kell benyújtani a területileg illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz, a rendelet hatálybalépését követő 90. napjáig.

(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:

a) a minisztérium elismerésről szóló határozatát,
b) az alapszabályt vagy alapító okiratot,
c) a cégbejegyzési határozatot.

(3) A támogatási kérelmet a kérelmező székhelye szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatal - a részére megállapított keretösszegen belül - a támogatási kérelem beadási határidejét követő harminc napon belül bírálja el.

(4) A támogatási kérelem elfogadása esetén a megyei földművelésügyi hivatal a R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki. A támogatás az igazolás, valamint a R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok alapján igényelhető az adóhatóságtól.

146. §

(1) A támogatás felhasználása jogszerűségének ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat a minisztérium - a megyei földművelésügyi hivatal, illetőleg a minisztérium által megbízott szakértő szervek bevonásával - látja el. A megyei földművelésügyi hivatal a saját hatáskörben végzett ellenőrzésről készített jelentést évenként - intézkedést igénylő esetben azonnal - megküldi a minisztériumnak. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium kezdeményezi a területileg illetékes adóhatóságnál.

(2) A támogatás a 2. §. (4) bekezdése szerint az adóhatóságtól igényelhető és az APEH "Agrártermelési támogatások 10032000-01905609 számú folyósítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.H) FIATAL AGRÁRVÁLLALKOZÓK, VALAMINT PÁLYAKEZDŐ FIATAL AGRÁRSZAKEMBEREK ALKALMAZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

1. Fiatal agrárvállalkozók támogatása

147. §

(1) Pályázat útján saját tulajdonú családi gazdaság (birtok) létrehozásához, továbbfejlesztéséhez, a gazdaság működtetésének elősegítéséhez támogatást vehetnek igénybe azok a fiatal agrárvállalkozók akik a pályázati felhívásban megjelölt 2001. január 1-én 40. életévüket nem töltötték be és megfelelnek az alábbi feltételeknek :

a) büntetlen előéletű, nagykorú, mezőgazdasági vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magyar állampolgárok;
b) legalább középfokú szakirányú végzettséggel és legalább egy éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek;
c) a Nyilv. r. előírásainak eleget tettek;
d) nem vettek részt a 30/2000 (III.10.) Korm. rendelet alapján meghirdetett programokban, valamint az 1998. és 1999. években fiatal agrárvállalkozók támogatása jogcímen támogatásban nem részesültek;
e) a vállalkozásukban a család tagjain kívül idegen munkaerőt tartósan nem foglalkoztatnak;
f) vállalják, hogy a támogatás igénybe vétele esetén:
fa) növénytermelési-, kertészeti-, állattenyésztési-, vegyes gazdálkodást (TEÁOR 01.1, 01.2, 01.3), vadgazdálkodást (TEÁOR 01.5), erdőgazdálkodást (TEÁOR 02.01), vagy halászati (TEÁOR 05.0) tevékenységet egyéni vállalkozóként főfoglalkozásban fogják végezni;
fb) termőföld, különféle mezőgazdasági létesítmények, technológiai berendezések, tárgyi eszközök, készletek vásárlásával, a meglévő vagy vásárolt létesítmények felújításával, vagy új beruházással (továbbiakban: fejlesztéssel) teljeskörűen felszerelt, korszerű, versenyképes családi gazdaságot hoznak létre, illetve meglévő gazdaságukat tovább fejlesztik;
fc) a létrehozott családi gazdaság támogatással megszerzett alkotórészeit - a tenyész- és hízóállatok kivételével - az üzembe helyezésüket követően a hitel futamideje alatt, de legalább öt évig a támogatás folyósítását engedélyező szerv előzetes engedélye nélkül nem idegenítik el, illetve azokat rendeltetésszerűen hasznosítják, az állatokat nem élik fel;
fd) a támogatás igénybevételét követő évtől, vagy a termelés biológiai ciklusát figyelembevevő türelmi időt követően, a fejlesztés mértékével arányos, - a pályázat üzleti tervében évenként számszerűen is rögzített - mezőgazdasági árutermelő tevékenységből származó bevételt érnek el;
fe) az fb) alpontban meghatározott vagyontárgyakat vásárlás esetén a támogatási szerződés aláírását követően a szerződésben meghatározott ütemezés szerint, de legkésőbb 2001. október 31-ig megvásárolják, új létesítmény létrehozása vagy a meglévő létesítmények értéknövelő felújítása esetén a támogatási szerződés aláírását követő huszonnégy hónapon belül a munkálatokat befejezik, a létesítményeket üzembe helyezik és a használatba vételhez a hatósági engedélyeket megszerzik.

(2) A pályázónak rendelkeznie kell:

a) a támogatás alapját képező fejlesztési költség legalább 20%-ának megfelelő saját erővel;
b) a tevékenységéhez szükséges vagyontárgyak megvásárlására vonatkozó adásvételi előszerződéssel és/vagy árajánlattal, a meglévő létesítmények felújítását, illetve az új beruházások kivitelezését lehetővé tevő előzetes hatósági engedélyekkel, és a megvalósításra vonatkozó tervezői költségvetéssel, illetve vállalkozói ajánlatokkal;
c) pénzintézeti nyilatkozattal a támogatás pénzügyi lebonyolítására, és hitel felvétel esetén a pénzintézet hitelígérvényével;
d) belterületi ingatlan megvétele esetén a megyei földművelésügyi hivatal igazolásával arról, hogy a belterületi ingatlan a hitel futamideje alatt, de legalább öt évig a pályázatban meghatározott célra hasznosítható.

(3) A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy:

a) a pályázatban foglalt fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához, milyen más támogatási rendszer támogatását veszi igénybe;
b) az agrárágazati információs rendszerrel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeinek mindenkor eleget tesz;
c) a hitel futamideje alatt, de legalább a támogatási szerződés megkötésétől számított öt éves időtartamra, a támogatási összeg mértékéig a minisztérium javára a jelzálogjog bejegyzéséhez hozzájárul, és a támogatás igénybevételét megelőzően az általa felajánlott ingatlanok terhére a jelzálogjog bejegyzéséhez a minisztériummal a szerződést megköti.

148. §

(1) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, illetve hitelfelvétel esetén kamattámogatás lehet.

(2) A vissza nem térítendő támogatás mértéke a minisztérium által elfogadott fejlesztési költség áfa-mentes értékének 30%-a, de legfeljebb tizenötmillió Ft lehet

(3) A kamattámogatás mértéke a jegybanki alapkamattal számított kamat negyven százaléka, összege a 2. §. (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelő hitel után igényelhető.

(4) A hitel összege a (2) bekezdés szerinti fejlesztési költség 50 %-a de legfeljebb huszonötmillió Ft, amelynek futamideje legfeljebb tíz év lehet,

149. §

(1) A támogatás igénybevételének feltételei:

a) csak az olyan fejlesztés támogatható, amelynek eredményeként a mezőgazdasági árutermelő tevékenységből származó árbevétel - amelyet a pályázat üzleti tervében is rögzíteni kell - meghaladja az összes árbevétel 50 százalékát;
b) tárgyi eszközök közül termőföld, mezőgazdasági létesítmények, a létesítmények létrehozásához szükséges telek, a létesítmények működtetéséhez szükséges új technológiai gépek és berendezések, a fejlesztéshez kapcsolódóan növendék-, tenyész-, hízó-, haszonállatok, és egyéb tartós forgóeszközök, készletként hivatalos forgalmazótól származó fémzárolt vetőmag, takarmány, növényvédő szer, műtrágya megvásárlása képezheti a támogatás alapját;
c) a fejlesztés keretében a vásárolt állatok értéke nem haladhatja meg a fejlesztés értékének harminc százalékát, a készletek együttes értéke a fejlesztés értékének legfeljebb tíz százaléka lehet,
d) a megvásárolni tervezett ingatlanoknak a pályázat benyújtásának időpontjában per- és tehermentesnek kell lenni; és a vételi költségeket hivatalos értékbecsléssel kell alátámasztani;
e) állattartó telep vásárlása, létesítése és/vagy bővítése esetén csak olyan fejlesztés támogatható, amelynél a működtetési feltételeket az illetékes szakhatóságok jóváhagyták és a pályázó igazolni tudja a keletkezett hulladékok szakszerű elhelyezésének módját.

(2) Támogatásban nem részesíthető:

a) nem saját tulajdonú vagy részarány tulajdonban lévő földterületen (termőföldön, ingatlanon) megvalósítani tervezett fejlesztés;
b) belterületi lakóingatlan, valamint résztulajdonban lévő ingatlan megvásárlása, osztatlan közös tulajdon;
c) a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozók, valamint gazdasági társaság - amelyben a pályázó valamint közeli hozzátartozóinak egyike a pályázat benyújtásának évében, vagy az azt megelőző évben tag volt - és a pályázó között létrejött adásvétel;
d) a jelen rendelet alapján gépvásárlási támogatásban részesíthető új, valamint használt mezőgazdasági erő- és munkagépek vásárlása
e) a pályázat befogadási időpontja előtt megkezdett fejlesztés, illetve lebonyolított adásvétel;
f) az öt éven belül állami támogatással vásárolt, felújított, korszerűsített vagyontárgy megvásárlása, illetve öt éven belül állami támogatással felújított, korszerűsített vagyontárgyak azonos jellegű felújítása, korszerűsítése;

(3) Nem vehet igénybe támogatást az a pályázó,

a) aki a családi gazdaságán kívül más vállalkozásban is érdekelt, kivéve a non profit elven működő, a családi gazdaság működését elősegítő beszerző, feldolgozó, szolgáltató, és értékesítő szövetkezetekkel kialakított tagi érdekeltséget,
b) aki ezen a jogcímen korábban sikeresen pályázott és a minisztériummal támogatási szerződést kötött, de a támogatási szerződését neki felróható módon nem teljesítette;
c) akinek a pályázatát a minisztérium elfogadta, de a támogatási szerződést annak kézhezvételétől számított 30 napon belül nem köti meg.

150. §

(1) A támogatásra pályázatot folyamatosan, de legkésőbb a (4) bekezdés alapján meghatározott időpontig lehet az illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz benyújtani. A hivatal a pályázatot a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül megvizsgálja, és véleményével ellátva, hitelesítve megküldi a minisztériumnak. A pályázat tartalmi és formai követelményeit a minisztérium által közzé tett pályázati felhívás tartalmazza.

(2) A pályázat elfogadásáról vagy elutasításáról - a szakértőkből álló bizottság bevonásával - a minisztérium dönt. A bizottság döntés-előkészítő, véleményező, javaslattételi jogkörrel rendelkezik, elnökét és tagjait a miniszter jelöli ki, illetve kéri fel, ügyrendjét maga állapítja meg.

(3) A minisztérium a pályázat elfogadása esetén támogatási szerződést köt a pályázóval, amelyben rögzítik a támogatás igénybevételével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.

(4) A rendelkezésre álló költségvetési előirányzat forráshiánya esetén a pályázatok befogadása felfüggeszthető, leállítható.

(5) Amennyiben a pályázó a pályázat hiánypótlására felszólítást kapott, és határidőn belül hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul nem tett eleget, a kérelmét el kell utasítani.

151. §

(1) A szerződésben meghatározott feltételek teljesítését követően a minisztérium a vissza nem térítendő támogatás igénybevételének jogosságáról, valamint az összegéről az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki. A támogatás az igazolás adóhatósághoz történő benyújtásával vehető igénybe.

152. §

(1) A vissza nem térítendő támogatás a támogatási szerződésben foglalt feltételek teljesítése alapján a fejlesztés legalább 70%-os mértékű megvalósítását követően vehető teljes egészében igénybe. A fejlesztés legalább 40%-os mértékű megvalósítását követően egy alkalommal teljesítés és forrásarányosan résztámogatás is igénybe vehető.

(2) A fejlesztés tárgyaira vonatkozó vásárlásokat legkésőbb 2001 október 31-ig, a tárgyi eszközök létrehozását és értéknövelő felújítását a pályázatban vállalt, és a támogatási szerződésben előírt határidőig kell befejezni. A fejlesztés megvalósítását, a pénzügyi teljesítést igazoló számlákkal és/vagy egyéb bizonylatokkal kell igazolni, amelyeket az előirt befejezési határidőkig kell a minisztériumnak megküldeni. A támogatás részleges vagy teljes igénybevételéhez első alkalommal a pályázónak a támogatási szerződésben a támogatás igénybe vételére előírt egyéb feltételek teljesítését igazoló dokumentumokat is meg kell küldenie.

(3) Az elbírált pályázatoknak a támogatási szerződésben rögzített tartalmát, ütemezését - indokolt esetben a támogatásban részesített kérelmére - a pályázat elbírálója módosíthatja.

153. §

(1) A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül. Rendeltetéstől eltérő felhasználásnak minősül különösen az, ha a támogatott a támogatás igénybevételének feltételeként a jogszabályokban, a pályázati felhívásban vagy a támogatási szerződésben meghatározottaktól eltér, a támogatás felhasználását az előírt és hiteles bizonylatokkal nem tudja alátámasztani.

(2) Jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül továbbá:

a) a támogatási szerződésben foglaltaktól történő eltérés;
b) ha nem valósul meg a támogatási szerződésben rögzített fejlesztés, illetve a megvalósított létesítményeket nem helyezik üzembe;
c) ha a támogatással megvásárolt vagy létrehozott vagyontárgyat engedély nélkül, a támogatási szerződésben foglalt időtartam lejárta előtt értékesítik, vagy gazdasági társaságba nem pénzbeli hozzájárulásként beviszik;

(3) Jogosulatlanul igénybevett támogatást a támogatott a visszafizetést elrendelő jogerős határozat kézhezvételét követő 15 napon belül köteles a jegybanki alapkamat kétszeres mértékével növelten egy összegben a 155. § (2) bekezdése szerint visszafizetni .

154. §

Indokolt esetben a támogatási kérelem elbírálója engedélyezheti a megvalósított fejlesztésnek a támogatási szerződésben foglalt határidőn belüli értékesítését, nem pénzbeli hozzájáruláskénti bevitelét, ha az új tulajdonos a jelen rendelet szerint egyébként is jogosult lenne ilyen kedvezmény igénybevételére, és vállalja a támogatási szerződésben meghatározott tevékenység folytatását, valamint az állammal szemben fennálló kötelezettség teljesítését. Ez esetben az új tulajdonost a vételárnak az eredeti fejlesztési összeghez viszonyított arányában terheli a vissza nem térítendő támogatással összefüggő kötelezettség.

155. §

(1) A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználását a minisztérium állapítja meg, és erről - a támogatási szerződés egyidejű felbontásával - értesíti a támogatottat, és kezdeményezi a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elrendelését az adóhatóságnál. A jogosulatlanul igénybevett támogatást a támogatott a visszafizetés elrendelésének kézhezvételét követő 15 napon belül köteles a jegybanki alapkamat kétszeres mértékével növelten egy összegben a (2) bekezdés szerint visszafizetni.

(2) A támogatás és a kamattámogatás a 2.§. (4) bekezdése szerint az adóhatóságtól igényelhető és a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.


2. Pályakezdő fiatal agrárszakemberek alkalmazásának támogatása

156. §

(1) Pályakezdő fiatal agrárszakemberek foglalkoztatásának elősegítése érdekében pályázat útján támogatást vehetnek igénybe azok a jogi személyiséggel rendelkező, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és szervezetek, továbbá egyéni vállalkozók, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek:

a) mezőgazdasági termelő tevékenységet végzők esetében
aa) a mezőgazdasági tevékenységükből származó éves árbevételük meghaladja a 30 millió Ft-ot,
ab) az általuk használt szántóterület nagysága legfeljebb 300 ha,
ac) az elmúlt öt évben gazdálkodásukat legalább két évben nyereségesen folytatták;
b) az 1992. I. törvény alapján megalakult és a 2000. évi CXLI. sz. tv. előírásainak megfelelő beszerző és értékesítő szövetkezetek esetében azok, amelyek taglétszáma legalább húsz fő, és szövetkezeti árbevételük legalább évi 75 millió Ft,
c) a 25/1999. (III.5.) FVM rendelet alapján elismert zöldség-gyümölcs termelői értékesítő szervezetek, (TÉSZ-ek),
d) azok a gépkörök, amelyek legalább 50 fős taglétszámmal rendelkeznek.

(2) A támogatást olyan pályakezdő fiatal agrárszakemberek tartós foglalkoztatása esetén lehet igényelni, akik a 2000. és 2001. években szereztek mezőgazdasági szakirányú főiskolai, vagy egyetemi oklevelet.

(3) A pályázónak vállalnia kell a pályázat elfogadása esetén a pályakezdő fiatal szakember legalább öt éves időtartamú alkalmazottként történő foglalkoztatását, amelyet a pályázat szöveges ismertetésében és üzleti tervében is rögzíteni kell. A pályázathoz csatolni kell az (1) bekezdés b), c) pontjaiban szereplő szövetkezeteknek a szakágnak megfelelő termékpályás szövetkezeti szövetség támogató nyilatkozatát, az (1) bekezdés d) pontjában szereplő gépköröknek a Gépkörök Országos Szövetsége (GOSZ) támogató nyilatkozatát.

(4) Egy pályázó egy pályakezdő fiatal szakember foglalkoztatásához igényelhet támogatást.

157. §

(1) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, amelynek mértéke a támogatás időtartama alatti mindenkori minimálbér, és ezek közterheinek megfelelő összeg.

(2) A támogatást a pályázatban meghatározott és a minisztérium által elfogadott időponttól 36 hónapos időtartamra negyedévenként lehet igénybe venni, a 158. § (1) bekezdésben előírt dokumentumok benyújtásával.

158. §

(1) A támogatás igénybevételéhez az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:

a) a támogatás első igénylésekor pályakezdő fiatal agrárszakemberrel megkötött, legalább öt éves időtartamú munkaszerződés, valamint a végzettséget igazoló oklevél másolatait.
b) a negyedévenként igényelt támogatás időtartamához tartozó munkabér és közterhei kifizetését igazoló dokumentumokat.

(2) Az (1) bekezdésben előirt dokumentumokat a területileg illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz kell benyújtani, a tárgyidőszakot követően 20 napon belül, a hivatal a dokumentumok megfelelősége esetén, az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állít ki a támogatott részére.

(3) A támogatás a területileg illetékes adóhatóságtól igényelhető, a minisztérium által kiállított támogatási okirat, és az illetékes megyei földművelésügyi hivatal igazolása alapján.

159. §

(1) A támogatásra a pályázatot folyamatosan lehet az illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz 3 példányban benyújtani. A hivatal a pályázatot a kézhezvételtől számított 15 napon belül megvizsgálja, az abban foglaltakat ellenőrzi, és 2 példányt véleményével ellátva a minisztériumnak megküldi.

(2) A pályázat tartalmi és formai követelményeit a minisztérium által közzétett pályázati felhívás tartalmazza.

(3) A pályázat elfogadásáról vagy elutasításáról a szakértőkből álló bíráló bizottság javaslata alapján a minisztérium dönt. A bizottság elnökét és tagjait a miniszter jelöli ki, ügyrendjét maga állapítja meg. A bizottság a javaslatát 30 napos bírálati határidővel a területileg illetékes megyei földművelésügyi hivatal javaslata, valamint a benyújtott pályázat elbírálása alapján készíti el. A pályázat elfogadásáról, vagy elutasításáról a minisztérium végleges jelleggel dönt, amelyről jogorvoslati lehetőség kizárásával értesíti a pályázót.

(4) A minisztérium a pályázat elfogadása esetén a pályázó részére támogatási okiratot állít ki, amelyben rögzíti a támogatás igénybevételével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, amelyet megküld a területileg illetékes adóhatóságnak és a megyei földművelésügyi hivatalnak.

(5) A rendelkezésre álló támogatási forrás-előirányzat felhasználása esetén a pályázatok befogadása leállítható, a beérkezett pályázatok támogatási igénye visszautasítható.

(6) Indokolt esetben a pályázat elbírálója engedélyezheti a munkaszerződés módosítását, illetve új szakember alkalmazását, amennyiben az új szakember foglalkoztatása és képzettsége megfelel a 156.§ (2) és (3) bekezdéseiben foglalt előírásoknak.

160. §

(1) A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül. Rendeltetéstől eltérő felhasználásnak minősül különösen az, ha a támogatott a támogatás igénybevételének feltételeként, jogszabályokban, a pályázati felhívásban, vagy a támogatási okiratban meghatározottaktól eltér, a támogatás felhasználását az előírt és hiteles bizonylatokkal nem tudja alátámasztani.

(2) A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználását a minisztérium állapítja meg, és erről értesíti a támogatottat, és a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elrendelését kezdeményezi az adóhatóságnál. A jogosulatlanul igénybevett támogatást a támogatott a visszafizetés elrendelésének kézhezvételét követő 15 napon belül köteles a jegybanki alapkamat kétszeres mértékével növelten egy összegben a (3) bekezdés szerint visszafizetni.

(3) A támogatás az adóhatóságtól igényelhető, amelyet a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

I) TERMELŐI KÖZÖSSÉGEK TÁMOGATÁSA

161. §

(1) A támogatás célja az ország különböző térségeiben rendelkezésre álló önkormányzati közhasznú, illetve magántulajdonban lévő termőföld területeken a halmozottan hátrányos helyzetben élő, szociálisan rászoruló, munkanélküli lakosság (a továbbiakban: termelői közösség) növénytermelési, kertészeti, állattenyésztési és vegyes gazdálkodási tevékenységének (TEAOR A 01.1-01.3, A 02.01, B 05.01) segítése, illetve ösztönzés annak elkezdésére.

(2) A támogatás igénybe vehető az (1) bekezdés szerinti tevékenységhez vásárolt vetőmag-, szaporítóanyag-, állat-beszerzések és igénybevett szolgáltatások költségeinek csökkentéséhez. A támogatás mértéke a vásárlások és szolgáltatások kifizetett számlával igazolt költségének ötven százaléka.

162. §

(1) A támogatás pályázat alapján vehető igénybe. A pályázat részletes tartalmi, formai követelményeit a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben megjelenő, a minisztérium által kiírt pályázati felhívás tartalmazza.

(2) A támogatásban részesíthető termékek BTO számú megjelölését a pályázati felhívás tartalmazza.

(3) A támogatás elnyerésére pályázhat
a) a települési önkormányzat
b) a települési önkormányzat, a települési kisebbségi önkormányzattal együtt,
c) a települési kisebbségi önkormányzat.

(4) A pályázatokat a területileg illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz kell benyújtani. A megyei földművelésügyi hivatal a benyújtott pályázatokat felülvizsgálja és véleményével ellátva továbbítja a minisztériumnak.

(5) A támogatás igénybevételének jogosságát a minisztérium állapítja meg, és a pályázat elfogadása esetén szerződést köt a pályázóval.

163. §

(1) A nyertes pályázó köteles a támogatásban részesített termelési tevékenységet szervezni, figyelemmel kísérni, ellenőrzési tevékenységet folytatni, a termelői közösség tagjainak tanfolyami oktatáson való részvételét megszervezni.

(2) A támogatás a szerződésben meghatározott feltételek számlákkal igazolt teljesítését követően a minisztérium által - az R 1. számú melléklete szerint - kiállított igazolással az adóhatóságtól igényelhető.

(3) A szerződésben foglaltak végrehajtását a megyei földművelésügyi hivatal ellenőrzi, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az adóhatóságnál kezdeményezi.

(4) A támogatás a (2) bekezdés szerinti igazolással a 2.§. (4) bekezdése szerint az adóhatóságtól igényelhető és a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítása számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.


J) A GAZDÁLKODÁS KOCKÁZATÁT CSÖKKENTŐ TÁMOGATÁS

164. §

(1) A támogatást igénybe veheti az az igénylő, aki/amely a Nyilv. r.-ben foglaltaknak eleget tett és

a) a mezőgazdasági növénytermesztésben, illetve a szőlő- és gyümölcstermesztésben, vagy
b) gazdasági haszonállatok tenyésztésében és tartásában termelőként vesz részt, vagy
c) erdőgazdálkodást folytat, vagy
d) engedélyezett zárttéri vadtenyésztést folytat, vagy
e) termeltető (integrátor), és kötelezettséget vállal arra, hogy a termelőnek az igénybe vett támogatást továbbadja legkésőbb az integrációs szerződés végelszámolásakor.

(2) A támogatás a növény-, szőlő- és gyümölcskultúrákra, erdőre, gazdasági haszonállatokra, valamint tenyésztett vadra kötött, érvényes mezőgazdasági biztosítások alapján ténylegesen kifizetett díjak után vehető igénybe, költségráfordítás ellentételezéseként.

(3) A támogatás igénybe vehető az önkéntes mezőgazdasági biztosító egyesületeknél a (2) bekezdés szerint kötött biztosításokra is.

165. §

(1) A támogatás mértéke a ténylegesen kifizetett, számlával igazolt biztosítási díj harminc százaléka.

(2) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylő mező- és erdőgazdasági biztosítási szerződést - kivéve az önkéntes mezőgazdasági biztosító egyesületeket - azzal a biztosítóval kössön, amely a minisztérium és a Magyar Biztosítók Szövetsége együttműködési megállapodását elfogadta.

166. §

(1) A támogatás igényléséhez a biztosítási szerződés megkötését követő 30 napon belül jóváhagyás, nyilvántartásba vétel és felülvizsgálat végett a kérelmező lakóhelye (székhelye) szerinti földművelésügyi hivatalhoz meg kell küldeni a 66. számú melléklet szerinti kitöltött igénylőlapot és a biztosítási kötvény másolatát, erdőgazdálkodás, illetve vadtenyésztés esetében az illetékes erdészeti, illetve vadászati hatóság véleményét is. Amennyiben a biztosító a kötvényt a biztosítottnak 30 napon belül nem bocsátja rendelkezésére, a biztosítás megkötésekor a biztosító által kiadott és a szerződés megkötését igazoló "kötvényajánlat" másolata a kötvény kézhezvételéig helyettesítheti a kötvény másolatát, de a kötvény kézhezvétele után annak másolatát haladéktalanul be kell nyújtani.

(2) A biztosítási szerződés módosításakor a módosított szerződési feltételeket igazoló okirat másolatát is az (1) bekezdés előírásai szerint kell megküldeni.

(3) A támogatást az év során folyamatosan lehet igényelni. A biztosítónak a biztosítási díj részlet, vagy teljes befizetéséről szóló igazolását az (1) bekezdés szerint nyilvántartásba vett igénylő 60 napon belül benyújtja az illetékes földművelésügyi hivatalhoz, ahol részére a támogatás felvételére jogosító, a R. 1. számú melléklete szerinti igazolást kiállítják. A támogatás folyósítása ezzel az igazolással igényelhető az adóhatóságtól.

(4) A havonta kiadott igazolások összesített adatairól készített kimutatást a földművelésügyi hivatalok a tárgyhót követő hónap negyedikéig megküldik a minisztériumnak.

(5) A 2000. október 1. és jelen rendelet hatálybalépése közötti időszakban kötött biztosítási szerződésekre (kötvényekre) és befizetett díjakra az (1) és (3) bekezdésekben megadott határidőket a jelen rendelet hatálybalépésétől kell számítani.

167. §

(1) A támogatás jogszerű felhasználásával, valamint termeltető esetében a termelővel történő elszámolás teljesítésének ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat az adóhatóság végzi.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetéséről az adóhatóság intézkedik.

168. §

(1) A kármegelőzés érdekében végzett talajgenerátoros jégeső-elhárítási tevékenység fenntartására céltámogatás vehető igénybe, amelynek nem feltétele, hogy az igénylő megfeleljen a 164. §-ban előírtaknak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti célra a támogatási kérelmet a minisztériumhoz kell benyújtani. A támogatási kérelem tartalmazza a jégeső-elhárítási tevékenység részletes leírását, a tevékenység területi kiterjedését, a rendszer hatókörében lévő mezőgazdasági vállalkozások számát, területét és egyéb adatait, a jégeső-elhárítási tevékenység hatékonyságának előző évi adatait, valamint az éves költségvetést.

(3) A támogatási kérelmet a minisztérium bírálja el. Az igénybe vehető céltámogatásról a minisztérium az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki. A J) pont szerinti támogatás az igazolás alapján az adóhatóságtól igényelhető, és a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítása számláról kell teljesíteni. A jogtalanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

(4) A támogatás jogszerű felhasználásával kapcsolatos ellenőrzési feladatokat a minisztérium a területi szerveinek bevonásával látja el. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium kezdeményezésére, illetve saját hatáskörében végzett vizsgálat alapján az adóhatóság rendeli el.

K) A PIACRA JUTÁST ELŐSEGÍTŐ TÁMOGATÁSOK

169. §

(1) A piacra jutás elősegítéséhez nyújtott támogatás forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet kiadások, 11. cím, 1. alcím alatt biztosított összeg.

(2) A fejezet szerint igénybe vehető támogatások a 2. §. (4) bekezdése szerint az illetékes adóhatóságtól igényelhetők és a 10032000-01905630 számú APEH Piacrajutást elősegítő támogatások folyósítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanerre a számlára kell visszafizetni.

(3) A támogatás felhasználásának ellenőrzését az 1., 2., 3., és 5. pontok alatti támogatási célok kivételével az illetékes adóhatóság végzi, és rendelkezik a jogosulatlanul igénybevett támogatások visszafizetéséről.

1. Közösségi agrármarketing támogatás

170. §

(1) A minisztérium által jóváhagyott, éves közösségi agrármarketing programban elrendelt célok és feladatok megvalósítása összesen háromezer millió forint keretösszegű támogatásban részesülhet.

(2) A támogatás mértéke: a minisztérium által jóváhagyott, meghirdetett célok megvalósításakor ténylegesen felmerült és igazolt költségeknek legfeljebb száz százaléka.

171. §

(1) Az éves közösségi agrármarketing program kialakításához szükséges javaslatok a tárgyévet megelőző év szeptember 1-ig nyújthatók be a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrármarketing Centrum Kht-hoz (a továbbiakban: FVM AMC Kht.).

(2) Az FVM AMC Kht. a beérkezett szakmai javaslatok alapján, szakmai szempontok szerint összeállítja az éves közösségi agrármarketing program tervezetét, amelyet az Agrármarketing Bizottság elé terjeszt szakmai elfogadás céljából.

(3) Az Agrármarketing Bizottság az éves közösségi agrármarketing keretprogram tervezetét a miniszter elé terjeszti jóváhagyás céljából.

(4) A miniszter által jóváhagyott éves közösségi agrármarketing keretprogram megvalósítása során realizált eredmények térítésmentesen állnak a javaslatot benyújtók, illetve az ágazat egészének rendelkezésére.

172. §

(1) Az FVM AMC Kht. üzleti tervében kell megállapítani a működéséhez, valamint a minisztérium által elrendelt célok megvalósításához szükséges forrás összegét. Az FVM AMC Kht. üzleti tervét az Agrármarketing Bizottság javaslata alapján a miniszter fogadja el.

(2) Az FVM AMC Kht. elfogadott üzleti tervében szereplő célokra és összegekre pályázat kiírására nem kerül sor.

(3) Az FVM AMC Kht. elfogadott üzleti tervében szereplő célok finanszírozása a ténylegesen felmerült és igazolt költségek alapján, a megvalósításhoz szükséges pénzeszközök időszakonkénti lehívása az R. 1. számú melléklete alapján történik.

(4) A támogatási összeg felhasználását a minisztérium ellenőrzi. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium kezdeményezi az illetékes adóhatóságnál.

2. A központi és terméktanácsi informatika támogatása

173. §

A támogatást a miniszter által elismert terméktanácsok és a 175. § (2) bekezdésében meghatározott jogosultak vehetik igénybe.

174. §

Az agrárpiaci rendtartás központi informatikai rendszerének és működésének fejlesztésére, illetve fenntartására - ideértve az Agrárrendtartási Hivatal (a továbbiakban: ARH) által meghirdetendő pályázatok, az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézettől (a továbbiakban: AKII) megrendelt, az agrárpiac működésével kapcsolatos elemzések, számítások, az Agrárrendtartási Hírlevél megjelentetésének költségeit is -, az e fejezetben felsorolt feladatok ellátására elkülönített keret terhére, legfeljebb 150 millió forint összegű támogatás adható, amelyből a terméktanácsok támogatási kerete legfeljebb 90 millió forint.

175. §

(1) A támogatások igénybevételének feltételeit az ARH és a jogosult közötti szerződésben kell rögzíteni. A szerződések megkötésekor a minisztérium nevében az ARH jár el, az FVM Költségvetési Főosztálya ellenjegyzése mellett.

(2) A központi informatika támogatási kerete terhére az

a) az AKII-val,
b) a Magyar Mezőgazdaság Kft.-vel

lehet szerződéseket kötni. Az (1) bekezdésben meghatározott szerződésben kell rögzíteni a feladat meghatározáson túl a (7) bekezdés szerinti igazolás kiadásának rendjét és határidejét is.

(3) A terméktanácsok támogatásának mértékét - figyelembe véve az érintett terméktanács tárgyévet megelőző évre vállalt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését - a minisztérium a terméktanáccsal kötött szerződésben határozza meg.

(4) Az (1) bekezdésben említett szerződésben kell rögzíteni

a) a terméktanácsok információszolgáltatásának körét és tartalmát, valamint annak
b) rendjét és gyakoriságát, továbbá
c) a támogatás felhasználásának célját, nyilvántartásának, valamint ellenőrzésének
rendjét.

(5) A terméktanácsnak teljes évi támogatás jár, amennyiben az (1) bekezdés szerinti szerződést tárgyév március 31-ig az ARH megköti. Az ezen időpont után megkötött szerződések alapján a terméktanács az éves támogatás időarányos részére jogosult.

(6) A terméktanácsi támogatási összeg kifizetése két részletben történik:

a) első alkalommal a terméktanács és az ARH között megkötött szerződés aláírását követő tizenöt napon belül a támogatási összeg ötven százaléka,
b) második alkalommal a szerződésben kikötött feltételek teljesülése esetén tárgyév szeptember 30-ig a fennmaradó ötven százalék.

(7) A támogatás a minisztérium által az R. 1. számú melléklete szerint kiállított igazolás, valamint az R. 3. és 5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatok alapján igényelhető az illetékes adóhatóságtól. Az igazolást a minisztérium a terméktanácsok részére (5) bekezdésben foglalt határidőn belül állítja ki, miután minden esetben meggyőződik a terméktanács szerződésben vállalt kötelezettségének időarányos teljesítéséről. Az igazolást a minisztérium a (2) bekezdésben foglalt szervezetek részére a velük kötött szerződésekben meghatározott határidőkig állítja ki.

3. Élelmiszer-biztonsági rendszer kidolgozásának és bevezetésének támogatása

176. §

(1) A támogatás rendeltetése az Európai Unió szabályaival konform Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok (a továbbiakban: HACCP) élelmiszer-biztonsági rendszer kidolgozásának, bevezetésének támogatása.

(2) Támogatást vehetnek igénybe a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről szóló 9008/1997. (SK 7.) KSH közlemény szerint:

a) TEÁOR 15 élelmiszer, ital gyártó;
b) TEÁOR 01.21 szarvasmarha tenyésztőkből a nyers tehéntejet termelő;
c) TEÁOR 01.22 juh-, kecske- stb. tenyésztőkből a nyers juh- és kecsketejet termelő;
d) TEÁOR 51.32 hús- és húskészítmény-nagykereskedőkből a hússal kereskedő;
e) TEÁOR 52.22 hús- és húskészítmény-kiskereskedőkből a hússal kereskedő

belföldi székhelyű természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, akik/amelyek ilyen célú támogatásban eddig nem részesültek és nincs köztartozásuk.

177. §

A támogatás a tárgyév január 1- november 30. között elvégzett HACCP rendszer kiépítésére igényelhető. A támogatás mértéke a rendszer kiépítésére igénybe vett tanácsadó számlával igazolt, áfa nélküli költség 50 %-a, legfeljebb azonban a 25. számú melléklet szerinti összeg.

178. §

(1) A támogatási kérelem a kiépített rendszer dokumentációjának, vagy a rendszer kiépítőjétől független szakértő igazolásának csatolásával a minisztériumba folyamatosan, de legkésőbb november 30-ig nyújtható be.

(2) A minisztérium az igazolás vagy dokumentáció értékelésével, szükség szerint helyszíni ellenőrzéssel, a beérkezéstől számított harminc napon belül határozatban dönt a támogatás igénybevételének jogosságáról. A támogatás az R. 1. számú melléklete szerinti igazolással az illetékes adóhatóságtól igényelhető.

179. §

A rendeletben leírtaknak, a HACCP kiépítési szabályainak nem megfelelő, továbbá a támogatásra rendelkezésre álló, legfeljebb 300 millió Ft költségvetési előirányzat forráshiánya esetén már nem finanszírozható pályázatokat el kell utasítani.

4. Az étkezési tojás piaci helyzete stabilizálásának támogatása

180. §

(1) A 4. pontban foglaltak szerint, 2001. évben legfeljebb hatvanmillió forint.

(2) A támogatás mértékét és az igénybevétel feltételeit a pályázati felhívás tartalmazza.

(3) Támogatásra a Baromfi Termék Tanács (BTT) tagsági körébe tartozó, a BTT által kialakított és az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény 10. §-ának (3) bekezdése alapján létrehozott, elkülönített alap létrehozásában részt vevő étkezési tyúktojást termelők jogosultak.

(4) A pályázatot az AIK a 26. számú mellékletben foglalt pályázati felhívásban megjelölt feltételek alapján bírálja el és dönt a támogatás odaítéléséről. A támogatás az AIK által kiállított, az R. 1. számú melléklet szerinti igazolással igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

(5) A támogatás ellenőrzését az AIK a pályázati felhívásban megjelölt szervek bevonásával végzi, jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén rendelkezik a visszafizetésről.

5. Egyes állati eredetű hulladékok ártalmatlanításának költségtámogatása

181. §

A 5. pontban foglaltak alapján támogatás vehető igénybe az állati hulladék ártalmatlanná tételének költségeihez

a) a nyúl után a 27. számú melléklet 1. pontjában,
b) a vad után a 27. számú melléklet 2. pontjában,
c) az éticsiga után a 27. számú melléklet 3. pontjában

megállapított mértékben és feltételek szerint.

182. §

A támogatás igénylésére jogosult valamennyi gazdálkodó szervezet, aki/amely

a) a termékpályán működő terméktanácsnak igazolt tagja,
b) vágásnál a magyar szabvány szerinti minősítést alkalmazza,
c) tevékenysége 2001. január 1-jétől megfelel az ISO 9000 szabványsorozat, illetve a Magyar Élelmiszerkönyvben meghatározott HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer előírásainak, és ezt tanúsítvánnyal, igazolással vagy a felkészítő-tanácsadó céggel kötött szerződéssel dokumentálja.

183. §

A támogatás az illetékes adóhatóságtól igényelhető a 27. számú mellékletben előírt, valamint az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok, valamint igazolások csatolásával.

6. Egyes élő halak piacrajutásának támogatása

184. §

Az étkezési ponty és busa értékesítés szezonális piac meghosszabbítása után a többlet költségek támogatására a 28. számú mellékletben meghatározottak alapján támogatás vehető igénybe, valamint az R. 3. és 5. számú mellékletében foglalt nyilatkozatokkal igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

185. §

(1) A balatoni busa ökológiai célú halászatából származó termékek forgalmazásához legfeljebb ötvenmillió forint támogatás nyújtható a 29. számú melléklet szerint.

(2) A támogatás a 29. számú melléklet, valamint az R. 3. és 5. számú mellékletében foglalt nyilatkozatokkal igényelhető az illetékes adóhatóságtól.


7. A mangalica vágósertés értékesítésének támogatása

186. §

(1) A mangalica vágósertés értékesítése után, a 30. számú mellékletben meghatározott feltételek teljesítése esetén támogatás vehető igénybe, amelynek mértéke ötezer Ft/ egyed.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást - legfeljebb tízezer db., legalább 75 százalék mangalica vérhányadú vágósertésre - az alapanyag-termelő igényelheti.

187. §

A támogatás a 30. számú mellékletben, valamint az R. 3. és 5. számú mellékletében foglalt nyilatkozatokkal igényelhető az illetékes adóhatóságtól.


L) AZ ÁLLAT- ÉS NÖVÉNY-EGÉSZÉGÜGYI, VALAMINT A MINŐSÉGELLENŐRZÉSI
VIZSGÁLATOK TÁMOGATÁSA

188. §

(1) Az állat- és növény-egészégügyi, valamint a minőségellenőrzési vizsgálatok támogatásának forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet kiadások, 11. cím, 3. alcím alatt biztosított összeg.

(2) A fejezet szerint igénybe vehető támogatások a 2.§ (4) bekezdése szerint az illetékes adóhatóságtól igényelhetők és a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanerre a számlára kell visszafizetni.

(3) A támogatás felhasználásának ellenőrzését az 1.2. pont alatti támogatási cél kivételével az illetékes adóhatóság végzi, és rendelkezik a jogosulatlanul igénybevett támogatások visszafizetéséről.

1. Állat-egészségügyi költségek támogatása

189. §

E jogcímben foglaltak szerint igénybe vehető támogatások az e rendelet hatályba lépése utáni költségek térítésére terjednek ki.

1.1. Állatorvosi és élelmiszer-higiéniai vizsgálatok költségtámogatása

190. §

Az 1.1. pontban foglaltak alapján az állat-egészségügyi és élelmiszer-higiéniai vizsgálati költségekhez támogatás vehető igénybe

a) a vágósertés után a 31. számú melléklet 1. pontjában,
b) a vágómarha után a 31. számú melléklet 2. pontjában,
c) a vágóbaromfi után 31. számú melléklet 3. pontjában,
d) a vágónyúl után a 31. számú melléklet 4. pontjában,
e) egyes vadhúsok után a 31. számú melléklet 5. pontjában,
f) az éti csiga után a 31. számú melléklet 6. pontjában

megállapított mértékben és a melléklet egyéb feltételei szerint.

191. §

(1) A támogatást az a hús- és csigafeldolgozást végző belföldi székhelyű természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó veheti igénybe, aki/amely

a) nemzetközileg elfogadott (EU, USDA, illetőleg nemzeti listás) állat-egészségügyi és higiéniai minősítéssel rendelkezik,
b) adott termékpályán a miniszter által elismert terméktanácsnak igazolt tagja,
c) a hatályos jogszabályokban, illetve a vonatkozó szabványokban meghatározott vágóállat minősítési előírásoknak eleget tesz,
d) tevékenysége megfelel az ISO 9000 szabványsorozat, illetve a Magyar Élelmiszerkönyvben meghatározott HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer előírásainak, és ezt tanúsítvánnyal, igazolással vagy a felkészítő-tanácsadó céggel kötött szerződéssel dokumentálja,
e) ellenőrzési díj kifizetéséről számlával rendelkezik, és a vágási mennyiséget az állat-egészségügyi hatóság igazolta.

(2) A támogatás az illetékes adóhatóságtól igényelhető a 31. számú mellékletben előírt, valamint az R. 3. és 5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatok csatolásával.

1.2. Állatállomány betegségektől való mentesítéséhez igényelhető támogatás

192. §.

(1) Az 1.2. pont alapján támogatás vehető igénybe a sertés, szarvasmarha és baromfi állományok egyes betegségektől való mentesítésének (a továbbiakban: mentesítés) felgyorsításához.

(2) A támogatásra jogosultak:

a) a megyei (fővárosi) Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző állomások (a továbbiakban: Állomás) által jóváhagyott Aujeszky betegség elleni mentesítési tervvel rendelkező és azt végrehajtó, nagy létszámú (100 db-ot elérő vagy azt meghaladó), tenyésztést végző sertésállományok tulajdonosai, illetve
b) az illetékes Állomások az általuk meghatározott körben a kis létszámú állományok, és a nagy létszámú hízóállományok Aujeszky mentességi állapota felmérésének, a szükséges oltások térítésmentes beadásának, valamint a mentes térségek kialakítását akadályozó kis számú fertőzött nőivarú egyedek tulajdonosai részére megváltási támogatás kifizetésére, ha jóváhagyásával a sertések vágásra kerülnek, valamint
c) az Országos Állategészségügyi Intézet a kis létszámú (maximum ötven db. tehén) szarvasmarha állományok tárgyévben esedékes leukózis felmérő vizsgálatainak az állattartó számára történő térítésmentes elvégzése esetén a tulajdonos részére megváltási támogatás kifizetésére, ha a szarvasmarha az előző vizsgálat során mentes volt, valamint ha az előző vizsgálat során fertőzöttnek talált szarvasmarháját az újabb vizsgálat időpontjáig levágatta,
d) ugyancsak a kislétszámú szarvasmarha állományok tulajdonosai a tárgyévben elvégzett IBR felmérő-vizsgálataival és vakcinázással és BVD felmérő-vizsgálataival kapcsolatos, számlával igazolt, áfa nélküli költségeinek mértékéig.
e) szalmonella mentes vágócsírke állományok termelői

193.§.

(1)A támogatások összege és mértéke:

a) az 192.§ (2.) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatás összege legfeljebb négyszáz millió forint,
aa) a 192.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározott szervezeteknél a támogatás kocánként egyezerhétszáz forint,
ab) 192.§ (2) bekezdésének b) pontja esetén egyedenként hétezer forint megváltási támogatás,
b) a 192.§ (2) bekezdésének c) pontjában szereplő támogatás összege legfeljebb száz millió forint. A támogatás mértéke a 192.§ (2) bekezdés c) pontjában meghatározottak szerint negyvenezer forint megváltás egyedenként

(2) A 192.§ (2) bekezdésének d) pontja szerinti támogatás összege legfeljebb

a) ötven millió forint az IBR felmérő vizsgálataival és a vakcinázással kapcsolatos számlával igazolt áfa nélküli költségeinek mértékéig,
b) ötven millió forint a BVD felmérő vizsgálataival kapcsolatos, számlával igazolt 2. § (3) bekezdés szerinti költségeinek mértékéig.
(3) A 192.§ (2) bekezdésének e) pontja szerinti támogatás összege legfeljebb ötszázmillió forint. A támogatás mértéke: a nemzeti listás és/vagy EU higiéniai minősítéssel rendelkező baromfi vágóhíd által történő feldolgozásra értékesített vágócsirke esetében három forint/élőtesttömeg kg.

194.§

A támogatás igénybevételének feltételei:

a) a 192. §. (2) bekezdésének a) pontjában szereplő esetben
aa) az állategészségügyi hatóság által jóváhagyott mentesítési program,
ab) a program idejében történt végrehajtásának az állomás által történő igazolása,
ac) az állattulajdonos vállalja, hogy kocaállományát e rendelet tárgyévében fenntartja, amit az igénylés időpontjában az Állomás igazol;
b) a 192. §. (2) bekezdésének b) pontjában szereplő esetben:
ba) az állomás által meghatározott állomány felmérő vizsgálatainak igazolt elvégzése
bb) a vakcinázási programba bevont állományról, a vakcinázásról és a megváltási támogatásról készített állomási elszámolás, amit a minisztérium igazol,
bc) az ide tartozó állományokban a tulajdonosokat állomány-fenntartási kötelezettség terheli, amelyet az igénylés időpontjában az állomás igazol.
c) a 192. §. (2) bekezdésének c) pontjában szereplő esetben: az Állategészségügyi Intézet vizsgálati eredménye alapján fertőzöttnek talált szarvasmarha levágásának az Állomás által történt igazolása. Az állomány tulajdonosát állomány-fenntartási kötelezettség terheli, a kivágott szarvasmarha pótlásáról gondoskodni kell, amelynek tényét az Állomás az igénylés időpontjában igazolja.
d) a 192. § (2) bekezdésének d) pontjában szereplő esetben:
da) az Állomás által meghatározott állomány felmérő vizsgálatainak igazolt elvégzése,
db) a vakcinázási programba bevont állományról, a vakcinázásról készített állomási elszámolás, amit a Minisztérium igazol.
e) a 192.§ (2) bekezdésének e) pontjában szereplő esetben a megyei Állategészségügyi Állomás által kiállított igazolás a vágócsirke szalmonella mentességéről, amelyet a levágás előtt 10 nappal Állategészségügyi Intézetben elvégzett minősítő vizsgálat alapoz meg. A vizsgálat eredményét a termelő a vágás előtt legalább egy nappal az Állomástól közvetlenül megkapja, valamint a baromfi vágóhíd által kiállított igazolást a levágott vágócsirke élő testtömegéről.

195.§.

(1) A 192.§ (2) bekezdésének a) pontja szerinti jogosultak részére a támogatás az illetékes adóhatóságtól igényelhető a 194.§-ban előírt igazolások csatolása mellett.

(2) A 192.§ (2) bekezdésének b.), c.) és d.) pontja szerinti jogosultak részére a támogatás a mentesítési programban részt vevő szervezetek részéről évente egy alkalommal - a tárgyév április 1-jétől november 30-ig - a Földművelésügyi Költségvetési Irodán keresztül igényelhető.

(3) A Földművelésügyi Költségvetési Iroda részére a támogatási összeg kilencven százalékáig két részletben előleg folyósítható (igénylés esetén), melyről a feltételek megléte esetén a végelszámolást a tárgyév december 15-ig kell benyújtani. A Földművelésügyi Költségvetési Iroda részére a minisztérium az R. 1. számú melléklet szerinti igazolást állítja ki, a támogatásnak az adóhatóságtól történő felvételéhez.

(4) A 192.§ (2) bekezdésének e) pontja szerinti jogosultak a támogatást folyamatosan, az előirt feltételek megléte esetén az illetékes adóhatóságtól igényelhetik."

(5) A 1.2. pontban foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről a minisztérium gondoskodik.

(6) Jogosulatlan igénybevételnek minősül, ha az állattulajdonos vagy állattartó

a) a jóváhagyott mentesítési tervétől eltért,
b) a vállalt állomány-fenntartási kötelezettségét saját elhatározásból az év folyamán megszüntette,
c) a 192.§ (2) bekezdésének a) és b) pontjaiban meghatározott támogatást nem Aujeszky betegség miatt, vagy a már befejezett mentesítés után felszámolt, állománya újratelepítésére kéri.

1.3. Állatbetegségek megelőzési költségeinek és állatgyógyszer-vásárlások támogatása

196. §

Az 1.3. pont alapján támogatás vehető igénybe állatbetegségek megelőzési költségeihez, az állatok egészségének megőrzése céljából beszerzett gyógyszerekhez, valamint laboratóriumi vizsgálatok költségeihez:

a) a vágóbaromfi és étkezési tojástermelő baromfi termékpálya állattenyésztési szakaszára a 32. számú mellékletben,
b) a méhcsaládok állat-egészségügyi kezeléséhez felhasznált gyógyszerek beszerzésére a 33. számú mellékletben,
c) a halgazdaságok és intenzív halnevelő telepek halállományának vírusmentesítési és az értékesítés alkalmával elvégzett állat-egészségügyi igazgatási vizsgálatok költségeinek támogatására a 34. számú mellékletben,
d) a vadászható apró- és nagyvadak zártterületű állattenyésztési szakaszára a 35. számú mellékletben,

megállapított mértékben és feltételek szerint.

197. §

(1) A támogatás igénylésére jogosult valamennyi gazdálkodó szervezet, aki/amely

a) a 196. §-ban jelzett mellékletekben meghatározott részletes feltételeknek megfelel,
b) a termékpályán működő terméktanácsnak igazolt tagja,
c) rendelkezik a 196. § egyes mellékleteiben előírt számlával, terméktanácsi és hatósági igazolással, és azt az igénylőlaphoz csatolja.

(2) A támogatás az illetékes adóhatóságtól igényelhető, az R. 3. és 5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatok valamint a 196. §-ban jelzett mellékletekben előírt igazolások csatolásával.

2. Állat- és növény-egészségügyi valamint minőségi vizsgálatok költségeinek támogatása

198. §

A támogatások rendeltetése az FVM megyei állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrzési állomások, az FVM megyei (fővárosi) növény-egészségügyi és talajvédelmi állomások (a továbbiakban: NTÁ), valamint az OMMI által végzett vizsgálati költségeinek támogatása.


2.1. Kalászos gabonafélék, kukorica, takarmánykeverékek, liszt, dara állat- és növény-egészségügyi vizsgálati költségeinek támogatása

199. §

(1) Az Országos Gabona Terméktanács tagjai a hazai termesztésű kalászos gabonafélék, kukorica, takarmánykeverékek, liszt és dara kötelező állat- és növény-egészségügyi vizsgálatai után a kiadott számlán szereplő - 2. § (3) bekezdés szerinti - összeg ötven százaléka erejéig támogatást vehetnek igénybe, ha a vizsgálatok az alkalmasságot igazolják. A támogatást az áru eredeti (első) tulajdonosa veheti igénybe.

(2) A szállítmányozó közbeiktatásával elvégzett vizsgálatok esetén - megbízási szerződésben foglaltaknak megfelelően - a vizsgálati költségeket a szállítmányozó köteles tovább számlázni az árutulajdonosok részére.

(3) A támogatás az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok és az (1) bekezdésben meghatározott számla, a növény-egészségügyi és/vagy állat-egészségügyi bizonyítvány másolatainak, valamint a terméktanácsi tagsági igazolás csatolásával igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

2.2. Szántóföldi, kertészeti és engedélyes faiskolai területek növény-egészségügyi vizsgálatának támogatása

200. §

(1) A miniszter által elismert terméktanács igazolt tagjai, a vetőmagtermesztésre és szaporítóanyag előállítására használt terület szántóföldi és faiskolai növény-egészségügyi vizsgálatok díjának - az NTÁ által - kiállított számlán szereplő vizsgálati díj után ötven százalék erejéig támogatást vehetnek igénybe. A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a külön jogszabályban meghatározott növény-egészségügyi vizsgálati igényt határidőig az NTÁ-nak bejelentették és a vizsgálatok az alkalmasságot igazolják.

(2) A támogatás az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok és az (1) bekezdésben meghatározott számlák, az alkalmasságot igazoló vizsgálat jegyzőkönyve másolatainak, valamint a terméktanácsi tagsági igazolás csatolásával igényelhető az illetékes adóhatóságtól.


2.3. Erdészeti szaporítóanyag-előállítás támogatása

201. §

Az Erdészeti Szaporítóanyag Terméktanács tagjai

a) az OMMI által végzett
aa) az erdészeti szaporítóanyag előállítására igénybe vett területhely szemle,
ab) a törzskönyvezett nemesítői növényállomány szemle,
ac) az üzemi törzsültetvények (plantázsok, anyatelepek) szemle,
ad) a szaporítóanyagok minősítő szemle,
ae) a vegetatív szaporítóanyag fémzárolási,
áfát nem tartalmazó díjának, illetve
b) az NTÁ-k által végzett alkalmasságot igazoló növény-egészségügyi vizsgálat 2. § (3) bekezdés szerint meghatározott díjának hetven százaléka erejéig támogatást vehetnek igénybe.

202. §

(1) A támogatás igénylésére az a gazdálkodó szervezet, őstermelő, illetve egyéb, mezőgazdasági termelő jogosult, aki/amely

a) tagja az Erdészeti Szaporítóanyag Terméktanácsnak,
b) a 201. §-ban meghatározott vizsgálati díjak kifizetéséről számlával rendelkezik.

(2) A támogatás az illetékes adóhatóságtól igényelhető.

(3) A támogatási kérelemhez csatolni kell:

a) az R. 3. és 5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat,
b) az Erdészeti Szaporítóanyag Terméktanács tagsági igazolását,
c) 201. §-ban meghatározott vizsgálati díjakról szóló számlák, valamint a vizsgálati jegyzőkönyv másolatait.

3. Élelmiszer minőségvizsgálatának támogatása

203. §

A támogatások rendeltetése az FVM megyei állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomások, valamint az Országos Borminősítő Intézet (OBI) és a Gyógynövény Kutató Intézet, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) által végzett minőségvizsgálati költségeinek támogatása.

3.1. Zöldség- és gyümölcsfajok minőségvizsgálatának támogatása

204. §

(1) A miniszter által elismert terméktanács igazolt tagjai, a 36. számú melléklet szerinti friss fogyasztásra szánt hazai termelésű zöldség-és gyümölcsfajoknak a kötelező vizsgálati díjai után támogatást vehetnek igénybe.

(2) A támogatás mértéke a kiadott, számlán szereplő vizsgálati díj ötven százaléka.

(3) A támogatás a (2) bekezdés szerinti számla másolata, az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok, valamint a terméktanácsi tagságról szóló igazolás csatolásával igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

3.2. Hazai előállítású és kereskedelmi forgalomba hozott borok kötelező vizsgálatának támogatása

205. §

(1) A 3.2. pont alatti támogatások igénylésére jogosult az a hazai előállítású boripari terméket (szőlőbor, pezsgő, habzóbor, gyöngyöző bor és vermut) előállító, illetve palackozó természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki/amely az OBI kötelező alapvizsgálatait a kereskedelmi forgalomba hozatal céljából igénybe vette, annak költségeiről számlával rendelkezik.

(2) A támogatás mértéke a jogszabályban előírt, a kereskedelmi forgalomba hozatal céljából elvégzett kötelező alapvizsgálati díjak számlával igazolt összegének ötven százaléka.

(3) A támogatás a rendelet hatálybalépését követően elvégzett vizsgálatok után igényelhető az (1) bekezdés szerinti számla másolata és az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok csatolásával az illetékes adóhatóságtól. A termék forgalmazása az OBI áruminőséget tanúsító határozata csatolásával történik, amelyet az adóhatóság kérésére kötelező bemutatni.

3.3. A gyógy- és fűszernövények minőségvizsgálatának támogatása

206. §

A gyógy- és fűszernövény termékpályán a miniszter által elismert Gyógynövény Szövetség és Terméktanács igazolt tagjai, a 37. számú melléklet szerinti hazai termelésű növényfajok minőségvizsgálati - a Gyógynövény Kutató Intézet, az ÁNTSZ, valamint az illetékes megyei állategészségügyi és élelmiszerellenőrzési állomások által végzett, a növényfaj alkalmas minősítése esetén - díjának, a kiadott számlán szereplő a 2. § (3) bekezdés szerint megállapított összeg ötven százaléka erejéig támogatást vehetnek igénybe.

207. §

A támogatás a 206. §-ban meghatározott számla másolata, valamint a terméktanácsi tagságról szóló igazolás és az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatok csatolásával igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

3.4. A természetes méz minőségvizsgálatának támogatása

208. §

A 3.4. pont alapján támogatás vehető igénybe a természetes méz higiéniai idegen anyagot, valamint a minőséget meghatározó laboratóriumi vizsgálati költségeihez a 38. számú mellékletben meghatározottaknak megfelelően.

M). A TERMÉKMINŐSÉG JAVÍTÁSÁT ÖSZTÖNZŐ TÁMOGATÁSOK

209. §

(1) A termékminőség javítását ösztönző támogatások forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet kiadások, 11. cím, 3. alcím alatt biztosított összeg.

(2) A fejezet szerint igénybe vehető támogatások a 2.§. (4) bekezdése szerint az illetékes adóhatóságtól igényelhetők és a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési támogatások folyósítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanerre a számlára kell visszafizetni.

(3) A támogatás felhasználásának ellenőrzését az illetékes adóhatóság végzi, és rendelkezik a jogosulatlanul igénybevett támogatások visszafizetéséről.

210. §

(1) Az e fejezetben foglaltak alapján támogatást lehet igénybe venni az alábbi termékek termelése, illetve előállítása minőségének javítása érdekében:

a) az ipari paradicsom-termelés támogatására a 39. számú mellékletben,
b) a burgonyatermelés támogatására a 40. számú mellékletben,
c) a fűszerpaprika-termelés támogatására a 41. számú mellékletben,
d) a vöröshagyma-termelés támogatására a 42. "A" számú mellékletben,
e) cukorrépa-termelés támogatására a 42. "B" számú mellékletben,
f) a csemegekukorica termelés támogatására a 42. "C" számú mellékletben
g) a vadhús minőségi termelésének támogatására a 43. számú mellékletben,
meghatározott feltételek és támogatási mértékek szerint.

(2) Az (1) bekezdés a)-f) pontjaiban meghatározott támogatást ugyanazon termék után nem veheti igénybe az, aki az A) 1. pont szerinti "földalapú növénytermelési támogatás"-t igénybe vette.

(3) A támogatás az AIK által kiállított, az R. 1. számú melléklet szerinti igazolás - a 211. § (1) bekezdés g) pontjának kivételével -, valamint a 211. § (1) bekezdésében meghatározott mellékletekben előírt igazolások csatolásával igényelhető az illetékes adóhatóságtól.
III. Fejezet


AGRÁRGAZDASÁGI BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA

211. §

(1) Az agrárgazdasági beruházásokhoz nyújtható támogatások forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 4. alcím, 1. jogcímcsoport 1. jogcím a Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása jogcímnél és a 3. jogcím a Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása jogcím alatt biztosított összeg.

A) PÁLYÁZATOS ALAPON MŰKÖDŐ TÁMOGATÁSOK

212. §

E pont hatálya alá tartozó támogatásokat az 10032000-01220191-51000008 számú Mezőgazdasági alaptevékenység beruházása számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

1. Az 1. pontban foglalt támogatásokra vonatkozó közös szabályok

213. §

(1) A támogatások a beruházás helye szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz benyújtott pályázatok alapján vehetők igénybe.

(2) A pályázatokhoz mellékelni kell az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII. 30.) Korm rendelet 8/b. számú melléklete szerinti adatlapot, valamint az R. 3. és 5. számú melléklet szerinti nyilatkozatokat is.

(3) A pályázatok befogadására, elbírálási rendjére, a támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokat a 45. számú melléklet, a támogatás legnagyobb mértékének meghatározására a 44. számú melléklet, az ellenőrzés rendjére és a jogosulatlanul igénybe vett támogatással kapcsolatos szankciókra a 46. számú melléklet ad részletes szabályokat.

(4) A támogatás az áfa-t nem tartalmazó beruházási költség legalább huszonöt százalékának megfelelő mértékű saját forrás megléte esetén, a támogatási szerződésben (okiratban) foglalt éves ütemezéshez igazodóan, forrás- és teljesítésarányosan vehető igénybe.

1.1. Az egyes mező-, erdő-, vadgazdálkodási, illetve halászati rendeltetésű új építési beruházások megvalósításának, valamint a meglévő épületek, építmények technológiai korszerűsítéssel is járó átalakításának, értéknövelő felújításának támogatása

214. §

(1) E jogcímen pályázat benyújtásával támogatást igényelhet

a) a növénytermelési és kertészeti, az állattenyésztési, a vegyes gazdálkodási (TEÁOR 01. 1-01.3),
b) erdőgazdálkodási (TEÁOR 02.01),
c) vadgazdálkodási (TEÁOR 01.50),
d) a halászati (TEÁOR 05.01)

tevékenységet folytató igénylő, továbbá

e) az új szövetkezetekről szóló 2000. évi CXLI. tv. előírásainak megfelelő szövetkezet

(a továbbiakban e jogcím alkalmazásában együtt: pályázó).

(2) A meglévő épületek, építmények átalakítása, értéknövelő felújítása jogcímen támogatás nem nyújtható a pályázat benyújtását megelőző öt éven belül agrártámogatással megvalósult beruházáshoz.

215. §

(1) A 47. számú melléklet 1. pontjában meghatározott építési beruházásokhoz - ideértve az új létesítményeket és a meglévők átalakítását, felújítását is - továbbá ezen létesítmények funkcióképességét biztosító infrastrukturális és egyéb kiegészítő létesítmények megvalósításához

a) a 44. számú mellékletben részletezettek szerint, az áfa-t nem tartalmazó beruházási költség

aa) legfeljebb harminc százalékának megfelelő alaptámogatás, valamint
ab) a mezőgazdasági építési létesítmények esetében azok értéknövelő felújításához, vagy átalakításához további legfeljebb öt, amennyiben a mezőgazdasági létesítmények esetében az igénylő a nemzeti környezetvédelmi program szerinti szakmai követelményeket teljesíti további öt százaléknyi kiegészítő támogatás

végleges fejlesztési célú juttatásként, továbbá

b) a hitelintézettől felvett, a 2. §. (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelő, éven túli lejáratú beruházási hitel után a jegybanki alapkamattal számított kamatösszeg negyven százalékának megfelelő kamattámogatás

vehető igénybe.

(2) A elfogadott pályázat alapján az (1) bekezdés a) pontjai szerint igénybe vehető végleges fejlesztési célú juttatások együttes összege pályázónként, valamint ugyanazon telephelyen megvalósuló beruházásokra összesen, nem haladhatja meg a negyvenmillió forintot.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja alapján igénybe vehető kamattámogatás pályázónként legfeljebb egyszázötven-millió forint összegű hitel alapulvételével nyújtható.

(4) Az (1) bekezdés szerinti támogatás nem nyújtható ingatlanok, termőföld vásárlásához, immateriális javak beszerzéséhez.

216. §

A hígtrágya technológiával üzemelő állattartó telepek korszerűsítése esetében, a 215. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott mértéken és összegen felül, a trágyatechnológia építési és beépített technológiai berendezések áfa-t nem tartalmazó beruházási költségének további legfeljebb tíz százaléka mértékű kiegészítő támogatás igényelhető, amennyiben az igénylő

a) a telepek korszerűsítése során teljesíti a következő agrár-környezetvédelmi követelményeket:
aa) víztakarékos módszerek alkalmazása,
ab) megfelelő szellőzés, szagelszívás megoldása,
ac) a hígtrágya keletkezésétől a felhasználásig zárt, elszivárgás mentes ellenőrzött rendszer kialakítása,
ad) takarmányozásnál és állattartásnál keletkezett csurgalékok zárt rendszerben való gyűjtése, kezelése, vagy

b) a hígtrágya technológiát a környezetvédelmi követelményeket kielégítő szalmás trágyakezelési technológiával cseréli fel.

1.2. A zöldség-, és gyümölcságazat beruházásainak támogatása

217. §

E jogcímen pályázat benyújtásával támogatást igényelhet

a) a növénytermelési és kertészeti, vegyes gazdálkodási (TEÁOR 01.1, 01.3) tevékenységet folytató igénylő, valamint
b) a gyümölcs- és zöldség-feldolgozást (TEÁOR 15.33) folytató, négymilliárd forintot meg nem haladó éves árbevételű, legfeljebb 250 főt foglalkoztató, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 1999. évi XCV. törvény szerint kis- vagy középvállalkozásnak minősülő (a továbbiakban: kis- vagy középvállalkozásnak minősülő), belföldön állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy, belföldi székhelyű jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetve egyéni vállalkozó, továbbá
c) az új szövetkezetekről szóló 2000. évi CXLI. tv. előírásainak megfelelő szövetkezet, valamint
d) a 25/1999. (III.5.) FVM rendelet alapján elismert zöldség-, gyümölcstermelői, -értékesítő szervezetek

(a továbbiakban e jogcím alkalmazásában együtt: pályázó).

218. §

(1) A 47. számú melléklet 2. pontjában meghatározott beruházásokhoz, valamint ezen létesítmények funkcióképességét biztosító kiegészítő és infrastrukturális létesítmények megvalósításához

a) 44. számú melléklet szerint részletezett, az áfa-t nem tartalmazó beruházási költség

aa) harminc százalékának megfelelő alaptámogatás, valamint
ab) értéknövelő felújítás vagy átalakítás esetén további öt százalékának megfelelő kiegészítő támogatás,
ac) amennyiben az igénylő a NAKP követelményeit teljesíti, további öt százalékának megfelelő kiegészítő támogatás

végleges fejlesztési célú juttatásként, továbbá

b) a hitelintézettől felvett, a 2. §. (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelő, éven túli lejáratú hitel után a jegybanki alapkamattal számított kamatösszeg negyven százalékának megfelelő kamattámogatás

vehető igénybe.

(2) Az Alföldön, Dunántúlon és a Nyírségben megvalósult egy-egy logisztikai központ áruval történő ellátását közvetlenül szolgáló, a 47. számú melléklet 2. pontjában nevesített beruházások legfeljebb 10 %-kal magasabb alaptámogatásban részesülhetnek.

(3) Az elfogadott pályázat alapján az (1) bekezdés a) pontja szerint igénybe vehető végleges fejlesztési célú juttatások együttes összege pályázónként, valamint ugyanazon telephelyen megvalósuló beruházásokra összesen, nem haladhatja meg a negyvenmillió forintot, a (2) bekezdés alapján igénybe vehető végleges fejlesztési célú támogatás összege pedig nem haladhatja meg az egyszázmillió forintot.

(4) Az (1) bekezdés b) pontja alapján igénybe vehető kamattámogatás pályázónként legfeljebb egyszázötvenmillió forint összegű hitel alapulvételével nyújtható.

1.3. A szőlő, gyümölcsös és egyéb ültetvény telepítését,
szőlőültetvények felújítását szolgáló beruházások támogatása

219. §

(1) E jogcímen pályázat benyújtásával támogatást igényelhet
a) a növénytermelést és kertészetet, vegyes gazdálkodást (TEÁOR 01.1, 01.3) folytató igénylő,
b) az új szövetkezetekről szóló 2000. évi CXLI. tv. előírásainak megfelelő szövetkezet, valamint
c) a 25/1999. (III. 5.) FVM rendelet alapján elismert zöldség-, gyümölcstermelői, értékesítő szervezet

(a továbbiakban e jogcím alkalmazásában együtt: pályázó), feltéve, ha a támogatási kérelem benyújtását megelőző öt éven belül a szőlőtermesztéssel, a borgazdálkodással, a bor forgalomba hozatalával kapcsolatos szabályok megsértése miatt az illetékes hatóság szabálysértési, illetve büntetőjogi felelősségét nem állapította meg.

(2) A szőlő, gyümölcsös és egyéb ültetvény telepítéséhez igényelhető támogatás alapjául, a 44. számú melléklet szerint az ültetvény

a) tervezésének,
b) terület-előkészítésének, (beleértve a 30 évnél idősebb ültetvény kivágásának),
c) tápanyag-feltöltésének,
d) szaporítóanyag beszerzésének,
e) telepítésének,
f) termőre fordulásáig az éves ápolásoknak,
g) támberendezések létesítésének, valamint
h) kerítés, térburkolat, permetlétároló létesítésének,
i) öntözőberendezések létesítésének

költségei vehetők figyelembe.

(3) A meglévő szőlőültetvények felújításához igénybe vehető támogatás alapjául az ültetvény

a) tervezésének,
b) támberendezés felújításának,
c) tőkepótlásnak, ideértve a szaporítóanyag beszerzését is,
d) átoltásának

költségei vehetők figyelembe.

(4) Az ültetvénytelepítések és felújítások támogatásának szakmai feltételeit a 48. számú melléklet, az ültetvénytelepítési támogatásban részesíthető fajok felsorolását a 49. számú melléklet tartalmazza.

220. §

(1) A szőlő, gyümölcsös és egyéb ültetvény telepítéséhez, meglévő szőlőültetvények felújításához

a) a 44. számú mellékletben részletezettek szerint, az áfa-t nem tartalmazó beruházási költség

aa) legfeljebb huszonöt, ötven, illetve hatvan százalékának megfelelő alap-, továbbá kiegészítő támogatás, valamint
ab) árutermelő ültetvények telepítése esetén, amennyiben az igénylő az integrált környezetkímélő növényvédelmi technológia követelményeit teljesíti, további öt százalékának megfelelő mértékű kiegészítő támogatás,

végleges fejlesztési célú juttatásként, továbbá

b) a hitelintézettől legfeljebb tízéves időtartamra felvett, a 2. §. (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelő, éven túli lejáratú hitel után a jegybanki alapkamattal számított kamatösszeg negyven százalékának megfelelő kamattámogatás vehető igénybe.

(2) Az elfogadott pályázat alapján az (1) bekezdés a) pontjai szerint igénybe vehető támogatások együttes összege pályázatonként nem haladhatja meg a negyvenmillió forintot.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja alapján igénybe vehető kamattámogatás pályázónként legfeljebb egyszázötven-millió forint összegű hitel alapulvételével nyújtható.

(4) Azok az érvényes támogatási szerződéssel rendelkező beruházók, akik/amelyek 2000. december 31-ig időjárási, illetve szaporítóanyag beszerzési problémák miatt, igazolható módon a tervezett telepítést végrehajtani nem tudták, a telepítési munkálatokat 2001. június 30-ig végrehajthatják. Az erre irányuló igényüket a területileg illetékes földművelésügyi hivatallal 2001. április 15-ig kötelesek jóváhagyatni.

1.4. Egyes élelmiszeripari beruházások támogatása

221. §

(1) E jogcímen pályázat benyújtásával támogatást igényelhet az a négymilliárd forintot meg nem haladó éves árbevételű, legfeljebb 250 főt foglalkoztató, kis- vagy középvállalkozásnak minősülő, belföldön állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy, belföldi székhelyű jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetve egyéni vállalkozó, aki/amely

a) húsfeldolgozás, -tartósítás (TEÁOR 15.11), kivéve a nyersbőr és irha, valamint nyírt gyapjú és a tímáripari bőr feldolgozását,
b) baromfihús-feldolgozás, -tartósítás (TEÁOR 15.12), kivéve a vágóhídi baromfivágás során toll és pehely termelését,
c) hús-, baromfihús-készítmények gyártása (TEÁOR 15.13),
d) halfeldolgozás (TEÁOR 15.20), kivéve a rákfélék és puhatestűek előkészítését, tartósítását, az ezekből készült termékek gyártását, a halliszt gyártását, a feldolgozó hajókon a halfeldolgozást és -tartósítást,
e) burgonya-feldolgozás (TEÁOR 15.31),
f) tejtermék gyártása (TEÁOR 15.51), kivéve a kazein és tejcukor (laktóz), tejcukorszirup gyártását, humanizálását, a vajolaj gyártását,
g) malomipari termék gyártása (TEÁOR 15.61), tésztafélék gyártása (TEÁOR 15.85),
h) haszonállat-eledel gyártása (TEÁOR 15.71), amennyiben azt állattenyésztési és állati termék feldolgozási integráció keretében valósítják meg,
i) fűszer, ételízesítő gyártása (TEÁOR 15.87), kivéve az ecetpótló (ecetsavból) gyártása,
j) máshova nem sorolt egyéb élelmiszerek (TEÁOR 15.89) közül a méz, valamint a gyógynövények feldolgozása

tevékenységet folytat (a továbbiakban e jogcím alkalmazásában: pályázó).

(2) A tervezett beruházásnak az alábbi célok valamelyikének megvalósításához kell kapcsolódnia:

a) termékek minőségének javítása, csomagolás színvonalának korszerűsítése, kiemelten a környezetbarát technológiák és csomagolóanyagok alkalmazása,
b) élelmiszerek előállításának és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai és minőségi feltételeire vonatkozó előírások teljesítése,
c) környezetterhelés és a fajlagos energiaráfordítások csökkentése, hulladékgazdálkodás feltételeinek javítása,
d) hagyományos, különleges tulajdonságú, meghatározott földrajzi eredetű, ökológiai követelmények szerint előállított, márkázott, feldolgozott élelmiszerek gyártása.

(3) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy:

a) az üzem feleljen meg az élelmiszer-biztonság és az élelmiszer-higiénia előírásainak,
b) a beruházás járuljon hozzá az érintett alapanyag-termelők helyzetének javításához, valamint piacképes, jövedelmező termék előállítását eredményezze.

(4) Új, zöldmezős beruházáshoz támogatás csak a TEÁOR 15.12 szakágazatból a strucc vágásához, előkészítéséhez és darabolásához, a TEÁOR 15.87 szakágazatba tartozó tevékenységekhez, valamint a méz és a gyógynövények feldolgozásához adható.

(5) A TEÁOR 15.11 és 15.12 szakágazatokban a vágókapacitás (utóbbi esetében a strucc vágása kivételével), továbbá a TEÁOR 15.51 szakágazatban a friss, folyékony tej előállítás kapacitása ágazati szinten nem bővíthető.

(6) Az (1)-(5) bekezdésekben foglaltaknak megfelelő beruházásokhoz

a) 44. számú mellékletben részletezettek szerint, az áfa-t nem tartalmazó beruházási költség

aa) harminc százalékának megfelelő alaptámogatás, valamint
ab) amennyiben az igénylő a Nemzeti Környezetvédelmi Program követelményeit teljesíti további öt százalékának megfelelő mértékű kiegészítő támogatás

vissza nem térítendő fejlesztési célú juttatásként, továbbá

b) hitelintézettől felvett, a 2. §. (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelő, éven túli lejáratú hitel után a jegybanki alapkamattal számított kamatösszeg negyven százalékának megfelelő kamattámogatás

vehető igénybe.

(7) Az (6) bekezdés a) pontja alapján igénybe vehető támogatás összege pályázónként, valamint az ugyanazon telephelyen megvalósuló több beruházás esetén összesen nem haladhatja meg a negyvenmillió forintot.

(8) Az (6) bekezdés b) pontja alapján igénybe vehető kamattámogatás pályázónként legfeljebb egyszázötven-millió forint összegű hitel alapulvételével nyújtható.


2. A 2. pontban foglalt támogatásokra vonatkozó közös szabályok

222. §

(1) A támogatások a minisztériumhoz benyújtható pályázat alapján vehetők igénybe.

(2) A pályázatokat a miniszter által felkért szakértőkből álló bíráló bizottság értékeli, s javaslata alapján a minisztérium dönt.

(3) A pályázatokhoz mellékelni kell a az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII. 30.) Korm. rendelet 8/b. számú melléklete szerinti adatlapot, valamint az R. 3. és 5. számú melléklet szerinti nyilatkozatokat is.

(4) A minisztérium a hiányosan benyújtott pályázatokhoz egy alkalommal, legfeljebb tizenöt napos határidő megadásával hiánypótlást kérhet. A nagymértékben hiányos, vagy a hiánypótlást követően is hiányos pályázatot a minisztérium elutasítja.

(5) A jogosulatlanul igénybevett támogatással kapcsolatos ellenőrzés rendjére, valamint szankciókra a 46. számú melléklet ad részletes szabályokat.

(6) A támogatást az 10032000-01220191-51000008 számú Mezőgazdasági alaptevékenység beruházása számláról - a minisztérium felügyelete alá tartozó költségvetési szervek esetében előirányzat módosítással - kell teljesíteni. A fel nem használt, valamint a jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

2.1. A nemesítést elősegítő támogatás

223. §

E jogcímen pályázat benyújtásával támogatást igényelhetnek

a) azok az agrár-kutatóhelyek - ide értve a kincstári körbe tartozó agrár-kutatóintézeteket, agrárkutatási-fejlesztési tevékenységet ellátó közhasznú társaságokat és gazdasági társaságokat, továbbá vállalkozási igazolvánnyal rendelkező magánszemélyeket -, akik/amelyek tevékenységük döntő részében kutatással és fejlesztéssel foglalkoznak, valamint
b) az agrárkutatási-fejlesztési tevékenységet ellátó felsőoktatási intézmények (a továbbiakban e jogcím alkalmazásában együtt: pályázók).

224. §

A támogatás az alábbi feladatok megvalósítására vehető igénybe:

a) nemesítés, betegségekkel és kártevőkkel szembeni ellenállóképesség javítására, szárazságtűrő képesség növelésére;
b) tartamkísérlet folytatására;
c) hazai fajták külföldi fajtalistára kerülésének elősegítésére.


225. §

A támogatás mértéke a teljes költség áfa-t nem tartalmazó végösszegének legfeljebb hatvan százaléka.

2.2. Műszaki fejlesztés, technológiafejlesztés, K+F eszközök beszerzésének és más beruházásoknak a támogatása

226. §

E jogcímen pályázat benyújtásával támogatást igényelhetnek

a) meglevő referencia üzem továbbfejlesztése, továbbá új, korszerű technológia alkalmazása - különös tekintettel a környezet terhelést csökkentő mezőgazdasági módszerek alkalmazását elősegítő technológiák gyakorlati kipróbálása, bevezetése - elősegítése érdekében az e feladatok végzésére jogosult és a szükséges tárgyi feltételekkel rendelkező igénylők;
b) a talajművelés színvonalának javítását szolgáló hazai - területi és országos - szántóversenyek lebonyolítása, valamint az európai és világ szántóversenyeken való részvétel elősegítése érdekében a hazai szántóverseny rendezői és nemzetközi verseny résztvevői;
c) az agrár-kutatóhelyek alaptevékenységéhez kapcsolódó új, korszerű K+F eszközök, műszerek beszerzése, laboratóriumok akkreditálása elősegítése érdekében azon jogi személyiséggel rendelkező agrár-kutatóhelyek - ide értve a kincstári körbe tartozó agrár-kutatóintézeteket, agrárkutatási-fejlesztési tevékenységet ellátó, közhasznú társaságokat és gazdasági társaságokat -, melyek alaptevékenységük döntő részében agrárkutatással és fejlesztéssel foglalkoznak, valamint agrárkutatási, -fejlesztési tevékenységet ellátó felsőoktatási intézmények;
d) technológiafejlesztési kutatás, tartás- és takarmányozástechnológia korszerűsítés, termesztéstechnológia fejlesztés, továbbá találmányok hasznosításának elősegítése érdekében azok az agrár-kutatóhelyek - ide értve a kincstári körbe tartozó agrár-kutatóintézeteket, agrárkutatási, -fejlesztési tevékenységet ellátó közhasznú társaságokat és gazdasági társaságokat, továbbá vállalkozási igazolvánnyal rendelkező magánszemélyeket -, akik/amelyek tevékenységük döntő részében kutatással és fejlesztéssel foglalkoznak, valamint az agrárkutatási, -fejlesztési tevékenységet ellátó felsőoktatási intézmények;
e) a kutatóhelyek alaptevékenységéhez kapcsolódó, a c) pontban foglaltakon kívüli beruházások elősegítése érdekében a minisztérium felügyelete alá tartozó agrárkutató helyek (kincstári körbe tartozó agrár-kutatóintézetek, agrárkutatási, -fejlesztési tevékenységet ellátó közhasznú társaságok és gazdasági társaságok).

227. §

A támogatás mértéke

a) a 226. § a), b) és d) pontjaiban meghatározott feladatok megvalósításához a teljes költség áfa-t nem tartalmazó végösszegének legfeljebb ötven százaléka,
b) a 226. § c) és e) pontjai esetén a teljes költség áfa-t nem tartalmazó végösszegének legfeljebb nyolcvan százaléka.


2.3. Az agrárirányítási célokat szolgáló állami térképek készítésében részt vevő vállalkozások műszaki fejlesztésének támogatása

228. §

(1) E jogcímen pályázat benyújtásával támogatást az a jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság vehet igénybe, amely a Nemzeti Kataszteri Program keretében meghirdetett közbeszerzési eljárások alapján megkötött - pályázat benyújtásához és érvényben lévő - szerződésekben meghatározott módon közreműködik.

(2) A támogatás igénybevételére jogosultak azon gazdasági társaságok is, amelyek az előző évben igénybe vett fejlesztési célú juttatással a támogatási szerződésben rögzített feltételek szerint elszámoltak és rendelkeznek az (1) bekezdés szerinti szerződéses kapcsolattal.

229. §

A támogatás kizárólag az alábbiakban meghatározott feladatok végrehajtásával összefüggő műszaki fejlesztési beruházás megvalósításához igényelhető:

a) állami térképek készítéséhez szükséges műszerek, mérőeszközök beszerzése,
b) a feladat végrehajtásához szükséges számítógépes kapacitás (hardver) beszerzése, korszerűsítése,
c) az állami földmérési alaptérkép digitális adatbázisának készítése, kezeléséhez szükséges szoftverek beszerzése.

230. §

(1) A támogatás formája vissza nem térítendő fejlesztési célú juttatás.

(2) A támogatás a tárgyévre ütemezett és befejezett fejlesztési célok megvalósításához vehető igénybe. Megkezdett fejlesztési beruházás folytatására a támogatás nem használható fel.

(3) A támogatás mértéke legfeljebb az áfát nem tartalmazó fejlesztési költségek negyven százaléka lehet.

(4) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogatott vállalja tevékenységének legalább négy évig, illetőleg a Nemzeti Kataszteri Program Közhasznú Társasággal megkötött szerződés teljesítéséig való folytatását.

231. §

(1) A támogatás jogosulatlan igénybevételének minősül, ha

a) a támogatási cél nem vagy csak részben valósul meg,
b) a Nemzeti Kataszteri Program Közhasznú Társasággal állami térkép készítésére megkötött szerződés a vállalkozó hibájából hiúsul meg,
c) a vállalkozó a támogatott tevékenységet a feltételként meghatározott idő letelte előtt megszünteti.


2.4. Tangazdaságok, tanüzemek, bemutató üzemek, valamint a szakképzés és szaktanácsadás szervezeti hátterének támogatása

232. §

(1) E jogcímen pályázat benyújtásával támogatást igényelhet a tangazdasággal, illetve tanüzemmel rendelkező, az agrárképzést folytató intézmények önálló szerződéskötésre jogosult szervezete, a "Bemutató üzem 2000", címet elnyert üzem, az FVM fenntartásba átvett középfokú szakképző intézmény, valamint a minisztérium által kijelölt szaktanácsadási központ.

(2) A támogatás célja az agrárképzést folytató oktatási intézmények, vagy az általuk létrehozott szervezet által működtetett tangazdaságok, tanüzemek jóváhagyott középtávú fejlesztési tervében szereplő beruházások közül a 2000. évben az FVM tanüzemi fejlesztési támogatásával megkezdett fejlesztés önálló üteme, valamint a tárgyévben megvalósításra tervezett beruházások, valamint a bemutató üzemi, szakképzési és szaktanácsadási hálózat kialakításához szükséges beruházások társfinanszírozása.

(3) A támogatott fejlesztési célok megvalósításához felhasználható a más jogszabályok és jogcímek alapján igényelhető támogatás is.

(4) A tangazdaságok, tanüzemek valamint a bemutató üzemek támogatására vonatkozó pályázat tartalmi és formai követelményeit a meghirdetésre kerülő pályázati felhívás tartalmazza. Az FVM fenntartásba átvett szakképző intézményekre és a szaktanácsadási központokra vonatkozó részletes feltételeket az átvételt illetve szaktanácsadási központ esetében a kijelölést követően az intézmények részére közvetlenül megküldött meghívásos pályázat felhívása tartalmazza.

233. §

(1) Támogatás formája vissza nem térítendő fejlesztési célú juttatás.

(2) A támogatás összege nem haladhatja meg tangazdaságonként a 60 millió Ft-ot, bemutató üzemenként az 5 millió Ft-ot, FVM fenntartásba átvett szakközépiskola esetében az 50 millió Ft-ot, szaktanácsadási központ esetében pedig a 20 millió Ft-ot.

(3) A támogatás a támogatási szerződésben meghatározott összegű előleg, a teljesítésre vonatkozó jelentésben bemutatott fizetési kötelezettség, valamint pénzügyi elszámolás alapján teljesíthető.


B) KÉRELEM ALAPJÁN IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁSOK

A B) pontban foglalt támogatásokra vonatkozó közös szabályok

234. §

(1) A támogatások a R. 1. számú melléklete szerinti igazolással, a támogatási kérelemmel és az adott jogcímben felsorolt dokumentumokkal a 2. §. (4) bekezdésének megfelelően az adóhatóságtól igényelhetők.

(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell az R. 3. és 5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat is.

(3) A támogatás igénybevételére vonatkozóan a 45. számú melléklet, az ellenőrzés rendjére és a jogosulatlanul igénybe vett támogatással kapcsolatos szankciókra a 46. számú melléklet ad részletes szabályokat.

(4) A támogatást az 10032000-01856127 számú APEH Új mezőgazdasági gépvásárláshoz, lízinghez nyújtott támogatás lebonyolítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.


1. Az új mezőgazdasági gépek, technológiai berendezések vásárlásának támogatása

235. §

E jogcímen támogatást igényelhetnek

a) a növénytermelési és kertészeti, állattenyésztési, vegyes gazdálkodási (TEÁOR 01.1, 01.2, 01.3),
b) az erdőgazdálkodási (TEÁOR 02.01),
c) a halászati (TEÁOR 05.01),
d) a vadgazdálkodási (TEÁOR 01.50),
e) az esetenként három hónapnál nem hosszabb időtartamra mezőgazdasági gép és berendezés kölcsönzési (TEÁOR 71.21), ideértve a gépszövetkezeteket is,
f) a támogatásban részesülő új mezőgazdasági géppel bérmunka, valamint
g) a mezőgazdasági vízszolgáltatási (TEÁOR 01.41)
tevékenységet folytatók, továbbá
h) az agrárképzést folytató oktatási intézmények tangazdaságai/tanüzemei és kutatóintézmények, amennyiben az a)-d) pontokban foglalt tevékenységet végzik, valamint
i) az új szövetkezetekről szóló 2000. évi CXLI. tv. előírásainak megfelelő szövetkezet

(a továbbiakban e jogcím alkalmazásában együtt: igénylő).

236. §

A támogatás igénybe vehető

a) a BTO 293000 0000 termékcsoportba, illetve az ennek megfelelő vámtarifa-számcsoportba tartozó, termékgaranciával és szerviz- illetve javítóbázis háttérrel rendelkező új mezőgazdasági erő- és munkagépek, valamint új technológiai berendezések beszerzéséhez, kivéve a 237. §-ban felsorolt gépeket, berendezéseket,
b) a nem a BTO 293 000 0000 termékcsoportba tartozó, illetve az ennek megfelelő vámtarifa számokkal rendelkező új mezőgazdasági gépek és új technológiai berendezések közül azoknak a beszerzéséhez, amelyeket a 238. § (5) bekezdés szerinti mezőgazdasági gépek katalógusa tartalmaz, továbbá
c) állattartó telepeken az elhullott állatok megsemmisítésére szolgáló, az állategészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak is megfelelő mobil gép, vagy beépítésre kerülő technológiai berendezés, valamint
d) az elsődleges fafeldolgozás gépei közül a fűrészgépek (BTO 294 042 3000) és a kéreghasító gép (BTO 294 042 7110).

beszerzéséhez
237. §

A támogatás nem vehető igénybe

a) az egytengelyes kerti traktor (BTO 293110 00 00),
b) a mezőgazdasági és erdészeti gépek alkatrészei (BTO 293270 00 00),
c) az egyéb mezőgazdasági gépek, pázsit vagy sportpályák ápolására szolgáló gépek és más háztáji kisgépek közül:
1. pázsit vagy sportpálya henger (BTO 293215 60 00),
2. villamos hajtású fűkaszáló gép, pázsit, sportpálya, park nyírására (BTO 293220 10 00),
3. motoros forgókéses vágószerkezetű fűkaszáló gép pázsit, sportpálya, park nyírására (BTO 293220 30 00),
4. motoros, nem forgókéses vágószerkezetű fűkaszáló gép pázsit, sportpálya, park nyírására (BTO 293220 50 00),
5. egyéb nem motoros fűkaszáló gép pázsit, sportpálya, park nyírására (BTO 293220 70 00),
6. hordozható porozó, permetező készülék motor nélkül (BTO 293240 33 00), valamint
7. kézi hajtású takarmány-előkészítő gép (BTO 293263 35 10)

beszerzéséhez.

238. §

(1) Az új mezőgazdasági gépek, új technológiai berendezések vásárlásához - figyelemmel a (3) bekezdésben foglaltakra is - az áfa-t nem tartalmazó tényleges beszerzési ár, de legfeljebb a (5) bekezdés szerinti mezőgazdasági gépek katalógusában ugyanazon gépre közölt ár

a) húsz, huszonöt, illetve harminc százaléka, technológiai berendezések esetében huszonöt, harminc százaléka, a 236. § c) pontban foglaltak valamint gépszövetkezetek esetén egységesen harminc százaléka mértékű, az 50. számú melléklet szerinti végleges fejlesztési célú juttatás, valamint
b) hitelintézettől, illetve pénzügyi vállalkozástól felvett, a 2. §. (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelő, éven túli lejáratú, legfeljebb egyszázötven-millió forint hitel után a jegybanki alapkamat negyven százalékának megfelelő mértékű kamattámogatás

vehető igénybe. A katalógusban közölt árat meghaladó beszerzési ár esetében a támogatás alapját a katalógusban közölt ár képezi. Az ár közvetlen import esetén tartalmazza a vámot is.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja alapján igénybe vehető végleges fejlesztési célú juttatás együttes összege a tárgyévben igénylőnként nem haladhatja meg a negyvenmillió forintot. Ugyanarra a gépre, eszközre, technológiai berendezésre csak egy igénylő vehet igénybe támogatást.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak szerinti támogatás csak az áfa-t nem tartalmazó beruházási költség legalább huszonöt százalékának megfelelő mértékű saját forrás megléte esetén vehető igénybe.

(4) Az ötmillió forintot meghaladó nettó (áfa-t nem tartalmazó) beszerzési költségű gépek és berendezések részletfizetéssel történő vásárlása is támogatható, az (1) bekezdés szerinti mértékben. A támogatás arányos mértékben igényelhető a vételár kiegyenlítésének üteméhez igazodóan.

(5) Az (1) bekezdés szerinti támogatás a 236. §-ban, valamint az illetékes megyei földművelésügyi hivataloknál lévő mezőgazdasági gépek katalógusában felsorolt gépekre és berendezésekre igényelhető.

(6) Az (5) bekezdés szerinti katalógusban felsorolásra nem került, a BTO 293000-00-00 termékcsoportba tartozó új mezőgazdasági gépek és új technológiai berendezések, illetve kiegészítő elektronikai berendezések, valamint a katalógusban szereplő egyéb BTO termékszámú géppel és technológiai berendezéssel azonos rendeltetésű és felszereltségű, de más gyártmányú és típusjelű (megnevezésű) gépek és technológiai berendezések is támogatásban részesíthetők, amennyiben azok a 235. §-ban felsorolt tevékenységek folytatásához szükségesek és a támogatást az illetékes megyei földművelésügyi hivatal az FVM Műszaki Intézetének szakvéleménye és árjavaslata alapján indokoltnak tartja.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott esetben a támogatás alapját

a) gépnél az áfa-t nem tartalmazó tényleges beszerzési ár, de legfeljebb az azonos vagy közel azonos teljesítményű, technikai színvonalú és alapfelszereltségű gépre a gépárjegyzékben közölt ár;
b) technológiai berendezésnél valamint a 236. § c) pontja szerinti mobil gépnél a tényleges beszerzési ár

képezi.

(8) A 235. § a)-d) és g) pontjaiban felsorolt igénylő az (1) bekezdés szerinti támogatást csak abban az esetben veheti igénybe, ha a számlával igazolt éves árbevételének legalább ötven százaléka az igénybevételre feljogosító tevékenységéből származik. A 235. § e) és f) pontjaiban felsorolt igénylő az (1) bekezdés szerinti támogatást csak abban az esetben veheti igénybe, ha a gépkölcsönzésből és bérmunkavégzésből származó, számlával igazolt éves árbevételének legalább ötven százaléka mezőgazdasági, illetve erdőgazdálkodási termelő részére végzett, ezen tevékenységekből származik. Az ötvenszázalékos mértékű árbevételi kötelezettséget a kezdő vállalkozások esetében a gép megvásárlását követő naptári évtől kell teljesíteni, amit a támogatási kérelemhez csatolt nyilatkozatban kell a gépvásárlónak vállalni. E bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni a mezőgazdasági termékek és áruk beszerzésére, feldolgozására, tárolására, értékesítésére létrejött szervezetek esetében.

(9) A 236. § és a 238. § (1)-(6) bekezdéseiben foglaltak alapján támogatással beszerzett új mezőgazdasági gép az amortizációs időszakon belül csak az illetékes megyei földművelésügyi hivatal engedélyével idegeníthető el, illetve adható lízingbe.

239. §

(1) A 238. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás igénybevételének feltétele:

a) a telephelye szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz a gépvásárlást megelőzően benyújtott és a hivatal által ellenjegyzett és igazolt, az 51. számú melléklet szerinti támogatási kérelem;
b) az új gép vásárlásának saját névre szóló, szükség szerint a gép egyedi azonosítási adatait is tartalmazó kiegyenlített vagy részben kifizetett számlával történő igazolása, a gép megfelelőségének és minőségének tanúsítása az alábbiak szerint:
ba) a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet, illetve import gépeknél az annak megfelelő 89/392. EGK direktíva hatálya alá tartozó gépek esetén a "CE Megfelelőségi Tanúsítás", illetve
bb) a ba) pontban meghatározott rendelet hatálya alá nem tartozó mezőgazdasági gépek esetében az MSZEN 45014 szabvány szerinti "Megfelelőségi Nyilatkozat" és egyidejűleg az MSZ 7595-78 szabványnak megfelelő "Minőségi Bizonyítvány", vagy az előző kettő hiányában az FVM Műszaki Intézet által a géptípusra kiadott "Minőség Tanúsítás";
bc) közvetlen import esetében a fentieken túl az FVM Műszaki Intézet által kiadott igazolás arra vonatkozóan, hogy a gép új.
c) mezőgazdasági gépkölcsönző, támogatásban részesülő új mezőgazdasági géppel bérmunkát végző igénylő esetében a gépkölcsönzésre, illetve a bérmunkavégzésre irányuló tevékenység folytatására jogosító okmányok (tevékenységi jegyzék, vállalkozói igazolvány stb.) bemutatása;
d) az igénylő nyilatkozata arról, hogy a támogatás alapjául szolgáló gépvásárláshoz az e jogszabály által más címen biztosított további támogatást nem igényelt;
e) az igénylő nyilatkozata arról, hogy a megvásárolt gépet a megyei földművelésügyi hivatal engedélye nélkül külföldi munkavégzésre nem viszi ki az országból, valamint annak tudomásulvételéről, hogy ennek megszegése a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeivel jár;
f) a BTO 293240 1000 termékszámú öntözőgépek vásárlása esetén - kivéve a 235. § e) és f) pont szerinti tevékenységet folytató igénylőt - a támogatás igénybevételének további feltétele a számla tulajdonosának nevére kiállított, érvényes üzemelési vízjogi engedély, vagy mezőgazdasági vízszolgáltató tevékenységet (TEÁOR 01.41) folytató igénylő esetén a területileg illetékes vízügyi kezelővel kötött vízszolgáltatási, üzemeltetési szerződés bemutatása.

(2) A 238. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás igénybevételének feltétele a hitelintézettel, más pénzügyi intézménnyel, illetve pénzügyi vállalkozással kötött hitelszerződés bemutatása.

240. §

Új mezőgazdasági gépek és technológiai berendezések vásárlásához igénybe vehető támogatások közül

a) a végleges fejlesztési célú juttatás a 234. és a 239. § (1) bekezdésében felsorolt igazolások és nyilatkozatok benyújtásával,
b) a kamattámogatás az első három hónapra eső kamat esetében a hitelintézet terhelése, ezt követően a ténylegesen kifizetett kamatösszeg alapján a pénzügyi intézmény igazolásával

igényelhető az illetékes adóhatóságtól.


2. Az új mezőgazdasági gépek, új technológiai berendezések
pénzügyi lízingelésének támogatása

241. §

(1) E jogcímen támogatást igényelhet

a) a növénytermelési, kertészeti, állattenyésztési, vegyes gazdálkodási (TEÁOR 01.1-01.3),
b) az erdőgazdálkodási (TEÁOR 02.01),
c) a vadgazdálkodási (TEÁOR 01.50), kivéve a vadgazdálkodási szolgáltatást,
d) a halászati (TEÁOR 05.01), kivéve a halászati szolgáltatást
tevékenységet folytató lízingbevevő (a továbbiakban e jogcím alkalmazásában: igénylő).

(2) A támogatás legalább harminchat hónapos futamidőre kötött lízingszerződés alapján, abban az esetben vehető igénybe, ha a lízingtárgy nettó tőkeértéke megegyezik az új mezőgazdasági gép áfa-t nem tartalmazó beszerzési árának összegével, és ez a szerződésben rögzítésre kerül.

242. §

(1) A 238. § (5) bekezdésében meghatározott új mezőgazdasági gépek, új technológiai berendezések pénzügyi lízingeléséhez a gépvásárláshoz nyújtott támogatással azonos mértékű, a 238. § (1) és (2) bekezdése szerinti végleges fejlesztési célú juttatás, valamint kamattámogatás vehető igénybe.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján támogatással lízingelt gépet a lízing futamideje alatt elidegeníteni, újralízingelni nem lehet. Amennyiben a lízingszerződés felbontására az igénylőnek felróható okból kerül sor, abban az esetben az eredeti lízingszerződésben meghatározott futamidő hátralevő részére új lízingszerződés köthető úgy, hogy a még igénybe nem vett kamattámogatás és végleges fejlesztési célú juttatás arányos része az új lízingbevevőt illeti.

243. §

(1) A támogatás igénybevételének feltétele:

a) a telephely szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz a lízingszerződés megkötését megelőzően benyújtott és a hivatal által ellenjegyzett és igazolt, az 51. számú melléklet szerinti támogatási kérelem,
b) a pénzügyi vállalkozás által kiállított értesítő a kamat megfizetéséről,
c) a 241. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő lízingszerződés

bemutatása.

(2) A támogatás az (1) bekezdésében felsorolt igazolások benyújtásával igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

3. Meghatározott típusú mezőgazdasági gépek felújításának, valamint mezőgazdasági gépek és technológiák vizsgálatának támogatása

3.1. Mezőgazdasági gépek felújításának támogatása

244. §

E jogcím alapján támogatást igényelhet a legfeljebb háromszáz hektár saját vagy bérelt szántóterületen növénytermelési, kertészeti, állattenyésztési, vegyes gazdálkodási (TEÁOR 01.1, 01.2, 01.3) tevékenységet folytató igénylő. Az 53. számú mellékletben szereplő támogatási kérelmet az illetékes földművelésügyi hivatalok az FVM Műszaki Intézet által igazolt gazdaságossági szempontok mérlegelésével jegyzik ellen.

245. §

(1) A támogatás az 52. számú melléklet szerinti listában szereplő, használt, legalább öt, de legfeljebb tizenöt éves mezőgazdasági gépeknek az 52. számú mellékletben felsorolt javítóműhelyek által végzett felújításához nyújtható.

(2) A támogatás alapja a beépített gépalkatrészeket, továbbá egyéb, a felújítás során használt anyagokat és a munkadíjat tartalmazó, számlával igazolt, áfát nem tartalmazó javítási költség.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott mezőgazdasági gépek felújításához legfeljebb a 52. számú mellékletben felsorolt javítóműhelyek által kiállított számlával igazolt anyag és munkadíj költségének ötven százaléka mértékéig terjedő támogatás vehető igénybe.

(4) A támogatás összege igénylőnként nem haladhatja meg az 50. számú mellékletben meghatározott négyszázezer forintot.

(5) A támogatással felújított mezőgazdasági gépek két éven belül nem idegeníthetők el. Elidegenítés esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit kell alkalmazni.

246. §

(1) A támogatás igénybevételének feltétele:

a) a telephely szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz a felújítást megelőzően benyújtott és ellenjegyzett, az 53. számú melléklet szerinti támogatási kérelem,
b) a felújításhoz felhasznált, minőségi tanúsítással rendelkező gépalkatrészek és egyéb anyagok, továbbá a munkadíj névre szóló számlái,
c) a végrehajtott felújítás műszaki és pénzügyi ellenőrzéséről az FVM Műszaki Intézet által kiállított igazolása.

(2) A támogatás az (1) bekezdésben felsorolt igazolások benyújtásával igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

3.2. Mezőgazdasági gépek és technológiai berendezések vizsgálatának támogatása

247. §

(1) E jogcímen támogatást igényelhet az újonnan forgalomba kerülő mezőgazdasági gépek funkcionális vizsgálatára szakosodott FVM Műszaki Intézet, ha a vonatkozó feladatterveit, beszámoló jelentéseit, elszámolásait a minisztérium elfogadja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak szerinti támogatás mértéke a feladattervben meghatározott és elfogadott költségek legfeljebb kilencven százaléka.

(3) A feladattervben vállalt kötelezettségek nem teljesítése vagy a támogatási összeg rendeltetési céltól eltérő felhasználása a támogatás jogosulatlan igénybevételének minősül és a támogatás teljes összegének vagy arányos részének a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben való visszafizetését vonja maga után. A támogatás felhasználását a minisztérium ellenőrzi, illetve jogosulatlan igénybevétel esetén elrendeli annak visszafizetését.

(4) A támogatás negyedévenként, a minisztérium által jóváhagyott feladattervek, részteljesítés, teljesítés elfogadása után, az R. 1. számú melléklete szerinti igazolással igényelhető.

C) ÖNTÖZÉS-FEJLESZTÉSI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

248. §

A C) pont alatti támogatások forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 4. alcím, 1. jogcímcsoport 1. a Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása jogcím, valamint a 4. alcím, 3. Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása jogcím alatt biztosított összeg.

249. §

(1) A C) pont alatti támogatások igénybevételének részletes feltételeit a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben közzétételre kerülő pályázati felhívás tartalmazza.

(2) A pályázatokat a pályázati felhívás megjelenését követően folyamatosan, de legkésőbb 2001. szeptember 30-ig lehet benyújtani, a tervezett beruházás helye szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz (a továbbiakban: hivatal). A pályázatokat a hivatal bírálja el.

(3) A beruházási támogatást, valamint a kamattámogatást a hivatal a részére megállapított keretösszegen belül engedélyezi.

(4) A hivatal döntéséről a pályázót, a pályázat benyújtását követően tizenöt napon belül értesíti. A nyertes pályázóval az értesítést követően harminc napon belül támogatási szerződést köt, és az abban foglalt feltételek teljesítését követően kiállítja a támogatás igényléséhez szükséges igazolást.

(5) A hivatal a hiányosan benyújtott pályázathoz egy alkalommal legfeljebb 15 napos határidő megadásával hiánypótlást kérhet. Az ismételten hiányosan benyújtott pályázatot a hivatal vezetője elutasítja.

(6) Az ismételten hiányosan benyújtott pályázatot elutasító határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

(7) Nem veheti igénybe a támogatást az a pályázó, aki a hivatal értesítésének kézhezvételét követő harminc napon belül a támogatási szerződést nem köti meg.

(8) A támogatás a támogatási szerződés, valamint a hivatal R. 1. számú melléklete szerinti igazolás alapján az illetékes adóhatóságtól igényelhető.

(9) A támogatás a 10032000-01905324 számú APEH Meliorációs és öntözési beruházások támogatása folyósítási számláról igényelhető. A jogosulatlanul igénybevett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

250. §

(1) A C) pont alatti támogatás
1
a) fejlesztési célú végleges juttatás, mértéke az áfa nélküli beruházási költség 40% -a, valamint
b) a forgalomképes állami tulajdonú és csak öntözési célt szolgáló vonalas létesítmények esetén a fejlesztési célú végleges juttatás mértéke az áfa nélküli beruházási költségek 70 %-a,
c) beruházás megvalósításához felvett, a 2. §. (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelő, éven túli lejáratú beruházási hitel után a jegybanki alapkamat negyven százalékának megfelelő mértékű kamattámogatás.

(2) A C) pont alatti támogatások az áfá-t nem tartalmazó beruházási költség legalább 25%-ának megfelelő mértékű saját forrás megléte esetén, a támogatási szerződésben foglalt éves ütemezéshez igazodóan, forrás- és teljesítés arányosan vehető igénybe.

251. §

(1) A támogatások igénybevételét, felhasználását a minisztérium a hivatal, valamint a növényegészségügyi és talajvédelmi állomás útján ellenőrzi.

(2) A jogosulatlanul igénybevett beruházási támogatás és kamattámogatás visszafizetését a hivatal vezetője kezdeményezi az illetékes adóhatóságnál.

(3) A hivatal vezetője határozattal a támogatás időarányos részének visszafizetését rendeli el, ha az igénybevevő az üzembehelyezést követő öt éven belül a beruházást rendeltetésétől eltérően hasznosítja, illetve az eredeti cél szerinti tevékenységét megszünteti.

1. Öntözővízszolgáltató létesítmények építésének, a meglévő építmények technológiai korszerűsítéssel járó értéknövelő felújításának támogatása

252. §

(1) E jogcímen pályázat benyújtásával támogatás igényelhető a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII törvény szerint forgalomképes, állami tulajdonú mezőgazdasági vízgazdálkodási, azon belül öntözési célokat szolgáló létesítménynek minősülő, vagy annak minősített létesítmény megvalósítására, vagy felújítására.

(2) Támogatásban az részesülhet, aki mezőgazdasági vízszolgáltatást (TEÁOR 01.41) folytat, kivéve vízügyi igazgatási szervezet területi szerveit.

253. §

A pályázó a 54. számú melléklet 1. pontjában meghatározott
a) új öntözővízszolgáltató építmények létesítéséhez, vagy
b) meglévő építmények értéknövelő felújításához, beleértve az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges BTO 291 224 0000 számú termékcsoportba tartozó gépek és berendézesek vásárlását és technológiai szerelési munkáit is,

a 250. §-ban meghatározott mértékű fejlesztési célú juttatásra és kamattámogatásra pályázhat.

254. §

(1) A pályázó a 250. §-ban meghatározott támogatásokra abban az esetben pályázhat, ha

a) pályázatát a kapcsolódó öntözési beruházások támogatása iránti pályázatokkal egyidejűleg nyújtja be és az új építmény megvalósítása a kapcsolódó öntözővíz hasznosító beruházássokkal együtt kerül végrehajtásra.
b) a meglévő építmény értéknövelő felújítása a róla üzemelő öntözővíz használat/ok/ üzemelési vízjogi engedélye/i/ alapján indokolt.

(2) A pályázatok elbírálásánál előnyt élvez az, aki a beruházás üzembehelyezését követően a beruházás által biztosított öntözővíznek nem csak szolgáltatója, hanem hasznosítója is és öntözővízhasználatát vagy az (1) bekezdés a) pontja szerint, vagy öntözés üzemelési vízjogi engedéllyel igazolja.

2. Öntözési beruházások támogatása

255. §

E jogcímen támogatásban, pályázat alapján az részesülhet, aki

a) növénytermelést és kertészeti tevékenységet, állattenyésztést, vegyes gazdálkodást (TEÁOR A 01.1 - 01.3 ),
b) erdőgazdálkodási termelést (TEÁOR 02.01)
folytat.

256. §

(1) A 252. §-ban meghatározott pályázó az 54. számú melléklet 2. pontjában meghatározott öntözési célú új építmények, építés jellegű beruházások megvalósításához, meglévők értéknövelő felújításához - beleértve az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges technológiai gépeket és berendezéseket, a BTO 293 240 1000 számú termékcsoportba tartozó önjáró, vagy egyéb módon hordozható öntözőgép vásárlásokat is - a 250. §-ban meghatározott mértékű fejlesztési célú juttatásra és kamattámogatásra pályázhat.

(2) Amennyiben a beruházás részeként e jogcím alapján építéssel járó, nem beépített öntözőgép vásárlásához támogatást vesz igénybe, e célra más jogcímen támogatást nem igényelhet.

257. §

A pályázat elbírálásakor előnyt élveznek azok az öntözési, beruházási pályázatok, amelyek a 253. § a) pontja szerinti, új öntözővíz szolgáltató létesítményhez kapcsolódnak, azzal egyidejűleg valósulnak meg.


258. §

A pályázat elbírálásának feltétele a következő agrár-környezetvédelmi követelmények teljesítése:

a) hígtrágya kijuttatására irányuló öntözési beruházások végrehajtása során a talajvizsgálaton alapuló tápanyaggazdálkodási (trágyázási) terv készítése és végrehajtása,
b) rizstelep beruházások végrehajtása során a 2253/1999. (X.7.) Korm. határozat mellékletének VII. 2.5 pontjában meghatározott szempontok figyelembevétele.

D) MELIORÁCIÓS BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA

259. §

Az D) pont alatti támogatások forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 4. alcím, 3. Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása jogcím alatt biztosított összeg.

260. §

(1) E jogcímen támogatásban, pályázat alapján az részesülhet, aki

a) növénytermelést és kertészeti tevékenységet, állattenyésztést, vegyes gazdálkodást (TEÁOR 01.1 - 01.3 ),
b) erdőgazdálkodási termelést (TEÁOR 02.01)

folytat.

(2) A támogatás feltétele a 2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat mellékletének IV. pontjában meghatározott talaj- és tájvédelmi szempontok érvényesítése.

261. §

(1) Az 54. számú melléklet 3. pontjában felsorolt új építmények, építés jellegű beruházások megvalósításához, meglévőek értéknövelő felújításához, tartós tartamhatású talajjavításhoz

a) fejlesztési célú - az áfa nélküli beruházási költség 40% -a mértékű - vissza nem térítendő támogatás, valamint
b) beruházás megvalósításához felvett, a 2. §. (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelő, éven túli lejáratú beruházási hitel után a jegybanki alapkamat 40%-ának megfelelő mértékű kamattámogatás vehető igénybe.

(3) Az D) pont alatti támogatások az áfá-t nem tartalmazó beruházási költség legalább 25%-ának megfelelő mértékű saját forrás megléte esetén, a támogatási szerződésben foglalt éves ütemezéshez igazodóan, forrás- és teljesítés arányosan vehető igénybe.262. §

(1) Az D) pont alatti támogatások igénybevételének részletes feltételeit a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben közzétételre kerülő pályázati felhívás tartalmazza.

(2) A pályázatokat a pályázati felhívás megjelenését követően folyamatosan, de legkésőbb 2001. szeptember 30-ig lehet benyújtani, a tervezett beruházás helye szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz (a továbbiakban: hivatal). A pályázatokat a hivatal bírálja el.

(3) A beruházási támogatást, valamint a kamattámogatást a hivatal a részére megállapított keretösszegen belül engedélyezi.

(4) A hivatal döntéséről a pályázót, a pályázat benyújtását követően tizenöt napon belül értesíti. A nyertes pályázóval az értesítést követően harminc napon belül támogatási szerződést köt, és az abban foglalt feltételek teljesítését követően kiállítja a támogatás igényléséhez szükséges igazolást.

(5) A hivatal a hiányosan benyújtott pályázathoz egy alkalommal legfeljebb 15 napos határidő megadásával hiánypótlást kérhet. Az ismételten hiányosan benyújtott pályázatot a hivatal vezetője elutasítja.

(6) Az ismételten hiányosan benyújtott pályázatot elutasító határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

(7) Nem veheti igénybe a támogatást az a pályázó, aki a hivatal értesítésének kézhezvételét követő harminc napon belül a támogatási szerződést nem köti meg.

(8) A támogatás a támogatási szerződés, valamint a hivatal R. 1. számú melléklete szerinti igazolás alapján az illetékes adóhatóságtól igényelhető.

(9) A támogatást a 10032000-01905324 számú APEH Meliorációs és öntözési beruházások támogatása folyósítási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybevett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

263. §

(1) A támogatások igénybevételét, felhasználását a minisztérium a hivatal, valamint a növényegészségügyi és talajvédelmi állomás útján ellenőrzi.

(2) A jogosulatlanul igénybevett beruházási támogatás és kamattámogatás visszafizetését a hivatal vezetője kezdeményezi az illetékes adóhatóságnál.

(3) A hivatal vezetője határozattal a támogatás időarányos részének visszafizetését rendeli el, ha az igénybevevő az üzembehelyezést követő öt éven belül a beruházást rendeltetésétől eltérően hasznosítja, illetve az eredeti cél szerinti tevékenységét megszünteti.E) VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

264. §

(1) Az E) pont alatti támogatások forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 4. alcím, 1. jogcímcsoport 1. jogcím Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása jogcím alatt biztosított összeg.

(2) Az E) pont alatti támogatást 10032000-01220191-51000008 számú Mezőgazdasági alaptevékenység beruházása számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

265. §

(1) Az E) pont alatti támogatások - a területileg illetékes földművelésügyi hivatalhoz folyamatosan, a pályázati felhívásban megjelölt határidőig benyújtott pályázat alapján - igényelhetők. A pályázathoz csatolni kell a az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII. 30.) Korm. rendelet 8/b. számú melléklete szerinti adatlapot.

(2) A támogatás elbírálásának, igénylésének és felhasználásának rendjét a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben közzétett pályázati felhívás tartalmazza.

(3) A pályázatokat a Területi Vízgazdálkodási Bíráló Bizottság javaslata alapján és a földművelésügyi hivatal véleményének figyelembevételével a minisztérium bírálja el.

(4) A pályázat elfogadása esetén a minisztérium döntése alapján a földművelésügyi hivatal a pályázóval támogatási szerződést köt, és a szerződés két példányát az aláírást követő két héten belül megküldi a minisztériumnak.

(5) A támogatási szerződésben foglalt feltételek teljesítését a megyei földművelésügyi hivatal, a minisztérium, illetve az általa megbízott szakértő ellenőrzi. A szerződésben vállalt kötelezettségek nem vagy részbeni teljesítése esetén a támogatás teljes összege vagy arányos része jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. A jogtalanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium kezdeményezi.

1. Vízkárelhárítási létesítmények beruházási támogatása

266. §

(1) E jogcímen támogatást vehetnek igénybe

a) a forgalomképes állami tulajdonú, közcélú vízgazdálkodási műveket működtető, a pályázat benyújtásának napjáig megalakult és bejegyzett vízitársulatok,
b) azon önkormányzatok, illetve mezőgazdasági termelők, akik külterületi belvízelvezető csatorna tulajdonosai, illetve kezelői.

(2) A támogatás célja

a) a vízitársulatok jegyzett tőkéjében szereplő állami tulajdonú művek, illetve a megyei földművelésügyi hivatalok kezelésébe tartozó és üzemeltetésre a társulat részére átadott mezőgazdasági célú vizek és vízilétesítmények felújításával, karbantartásával a belvízkárok megelőzése, csökkentése, a mezőgazdasági termelés biztonsága érdekében szükséges vízgazdálkodási beavatkozások megvalósítása,
b) a minisztérium feladatkörébe tartozó nem állami tulajdonú mezőgazdasági célú művek felújításával, karbantartásával a belvízkárok megelőzése, csökkentése, elhárítása, illetve a mezőgazdasági (növény) termelés biztonsága érdekében szükséges vízgazdálkodási beavatkozások megvalósítása.

(3) Támogatás a mezőgazdasági vízgazdálkodási - kivéve az öntözési célú - létesítményekhez adható, a következők szerint:

a) a meglévő mű érvényes vízjogi engedélye szerinti (illetve eredeti állapotra történő) helyreállításához, az üzembiztonság, a kárelhárítás és a kármegelőzés érdekében (értékmegörző beruházás),
b) új közcélú vízilétesítmény megvalósításához.

267. §

A támogatás mértéke

a) a társulat jegyzett tőkéjében szereplő forgalomképes állami tulajdonú műveknél a beruházás nettó költségének maximum 75 %-a,
b) a földművelésügyi hivatalok kezelésében lévő műveknél a beruházás 100%-a,
c) a nem állami tulajdonú művek esetén (áfa-t nem tartalmazó) beruházási költség legfeljebb 75 %-a.

268. §

(1) Nem jogosult támogatás igénybevételére az a pályázó, aki felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt áll, továbbá az a vízitársulat, amely a részére korábban odaítélt vízgazdálkodási célú támogatás visszafizetési kötelezettségét nem teljesítette.

(2) Nem veheti igénybe a támogatást az a pályázó, aki az földművelésügyi hivatal értesítésének kézhezvételét követő harminc napon belül a támogatási szerződést nem köti meg.

269. §

(1) A támogatásban részesített pályázó egy alkalommal kérheti az földművelésügyi hivataltól a támogatási szerződésben foglalt teljesítési határidő módosítását. Ha a földművelésügyi hivatal a kérelemmel egyetért, - a minisztériummal történt egyeztetés után - módosítja a szerződést és a módosított szerződés két példányát a minisztériumnak is megküldi.

(2) A támogatás számlák alapján, teljesítés- és forrásarányosan igényelhető.

(3) A támogatások igényléséről (felhasználásáról) a megyei földművelésügyi hivatal havonta köteles a minisztérium részére tájékoztatást adni.


2. Vízkárelhárítási létesítmények fenntartási támogatása

270. §

(1) E jogcímen támogatást vehet igénybe a forgalomképes állami tulajdonú, közcélú vízgazdálkodási műveket működtető, a pályázat benyújtásának határnapjáig megalakult vízitársulat, amelyek a cégbírósági nyilvántartásba vételét igazolják.

(2) A támogatás célja a vízitársulatok által működtetett forgalomképes, állami tulajdonú, helyi érdekeket szolgáló, közcélú vízgazdálkodási művek fenntartása.

271. §

(1) A 270. §. (2) bekezdése szerinti termelési munkák körébe a meder iszapolása, a vízinövényzet irtása, a műtárgyjavítás és forgalomképes állami tulajdonú, helyi érdekeket szolgáló, közcélú vízgazdálkodási műveknek a vízkár-elhárítás érdekében az érvényes vízjogi engedélyben meghatározott vízelvezetési feltételeinek biztosítására végzett tevékenysége tartozik.

(2) Nem jogosult támogatás igénybevételére az a vízitársulat, amely felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt áll, továbbá, amely a részére korábban odaítélt vízgazdálkodási célú támogatás visszafizetési kötelezettségét nem teljesítette.

272. §

(1) A támogatás összege a kérelem alapján a 69. számú mellékletben meghatározott normatíva szerint kerül meghatározásra.

(2) A támogatás a számlák és bizonylatok alapján, valamint az R. 3 és 5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokkal igényelhető.

(3) A támogatások igényléséről (felhasználásáról) a megyei földművelésügyi hivatal havonta köteles a minisztérium részére tájékoztatót adni.

IV. Fejezet

AZ ERDŐVÉDELEM ÉS AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA

A) AZ ERDŐTELEPÍTÉS, AZ ERDŐSZERKEZET-ÁTALAKÍTÁS ÉS A FÁSÍTÁS TÁMOGATÁSA

273. §

Az erdőtelepítéshez, az erdőszerkezet-átalakításhoz és a fásításhoz nyújtott támogatás forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 4. alcím, 1. jogcímcsoport, 2. jogcím alatt az erdőtelepítés, az erdőszerkezet-átalakítás és a fásítás támogatására elkülönített pénzösszeg.

274. §

(1) Az A) pont alapján támogatást az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Evt.) 13. §-a szerinti erdőgazdálkodó igényelhet, valamint az, aki a 275. § (1) bekezdésében és a 278. §-ban foglalt célok megvalósítását közvetetten elősegíti. A támogatás igénylése szempontjából erdőgazdálkodónak kell tekinteni a földhasználónak minősülő pályázót is, aki a támogatást nem erdőművelési ágú termőföldön - a jogszabályban foglaltaknak megfelelően - az előzőekben hivatkozott célokra fordítja.

(2) A támogatás pályázat alapján vehető igénybe. A pályázatot a termőföld területe szerint illetékes erdészeti hatósághoz kell benyújtani, a tárgyévet megelőző év október 1-jéig . A pályázathoz mellékelni kell az R. 3-5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat.

(3) A támogatás igénybevételének jogosságát, valamint összegét az erdészeti hatóság állapítja meg, a minisztériumban működő szakmai bizottság által meghatározott keretösszegen belül, és intézkedik annak kiutalásáról.

1. Az erdőtelepítés, az erdőszerkezet-átalakítás és a fásítás támogatása

275. §

(1) Az A) 1. pontban foglaltak alapján az ország erdőterületének mennyiségi növelése, minőségi javítása és közérdekű védelmi funkciójának fejlesztése érdekében pályázat alapján normatív, kivételes esetekben ráfordításos fejlesztési célú támogatás vehető igénybe:
a) az erdőtelepítés műszaki befejezéséig az új erdők telepítési munkáihoz, ideértve a tervezést, a talaj-előkészítést, az erdősítést, valamint az ápolást,
b) a telepítés befejezésétől számított tíz éven belül a befejezett erdősítések ápolásához,
c) a mező- és a legelővédő erdősávok, továbbá az utak, a vasutak, a csatornák, a vízfolyások mentén, a települések bel- és külterületein a talajvédelem és egyéb védelem érdekében erdősávok, illetve fásítások tervezéséhez, kivitelezéséhez,
d) az erdőállományok szerkezetátalakításához.

(2) Erdőtelepítéshez és fásításhoz támogatás csak akkor adható, ha a kivitelezés származási igazolvánnyal minősített szaporítóanyag felhasználásával készült.

276. §

(1) A támogatást területhez, fásítás esetén csemeteszámhoz rendelten, normatív módon kell meghatározni. Abban az esetben, ha az erdősítés megvalósítása közérdekből feltétlenül szükséges, de normatív támogatással - a kedvezőtlen termőhelyi körülmények miatt - nem valósítható meg, akkor a fejlesztési támogatást létesítési költség szerint ráfordításos alapon kell meghatározni. A ráfordításos alapon végzett munka támogatását egyedi árvetés alapján készített, és az erdészeti hatóság által jóváhagyott terv és költségvetés alapján - a jóváhagyott összegen belül - lehet kifizetni.

(2) A támogatás módját és mértékét az 55. számú melléklet tartalmazza.

(3) A támogatás kifizetésének feltétele az erdészeti hatóság által jóváhagyott éves költségvetés, mértéke pedig az erdészeti hatóság által éves műszaki átvételeken megállapított teljesítményérték (eredményesség).

277. §

Az A) 1. pontba foglalt valamennyi támogatáshoz az erdészeti hatóság által jóváhagyott éves költségvetés ötven százalékos mértékéig részelszámolás nyújtható be, tavasszal legkésőbb május 31-éig. A támogatás további része az év végi elszámolás elfogadása után folyósítható. A kedvezményezett a következő évre benyújtott, a hatóság által szakmailag megfelelőnek minősített pályázatában foglalt erdőtelepítési munkák (első kivitel) elvégzése esetében - november 30-ig benyújtott kérelemre - az egyéves normatív támogatás mértékének ötven százalékáig a végelszámolásban támogatásban részesíthető, ha erre szabad keret áll rendelkezésre.

2. Az erdő többcélú rendeltetése érvényesítésének támogatása

278. §

Az A) 2. pontban foglaltak alapján az ország erdeinek gazdasági, környezetvédelmi, közérdekű védelmi, szociális, üdülési, oktatási és ismeretterjesztési funkciójának fejlesztése érdekében pályázat alapján, ráfordítások szerinti fejlesztési célú támogatás vehető igénybe:

a) a törzsültetvények, géngyűjtemények (klónarchívumok) külön rendelet szerinti létesítéséhez, korszerűsítéséhez azok termőre fordulásáig,
b) a csemetekert létesítéséhez,
c) az erdőállományok telepítését és védelmét szolgáló műszaki berendezések létesítéséhez, valamint különleges jellegű erdősítési munkákhoz,
d) a szociális, üdülési, turisztikai, oktatási és ismeretterjesztési célt szolgáló műszaki létesítmények és berendezések létesítéséhez,
e) a korlátlan közhasználatú arborétumok, élőfa- és cserjegyűjtemények, botanikus kertek létesítéséhez.

279. §

(1) A támogatást ráfordítások alapján kell meghatározni, melynek feltétele az illetékes erdészeti hatósághoz előző év október 1-jéig, négy példányban benyújtott pályázat.

(2) A támogatás mértékét - az erdészeti hatóság értékelő felterjesztését figyelembe véve - a minisztérium bírálja el.

(3) A támogatást egyedi árvetés alapján készített, és az erdészeti hatóság által előzetesen jóváhagyott terv és költségvetés alapján - a jóváhagyott összegen belül - lehet kifizetni.

280. §

Az A) 2. pontban foglalt valamennyi támogatáshoz az erdészeti hatóság által jóváhagyott éves költségvetés nyolcvan százalékos mértékéig részelszámolás nyújtható be a műszaki készültség függvényében. Az év végi elszámolás legkésőbb december 1-jéig nyújtható be.

281. §

(1) Az A) pontban foglaltak szerinti munkák ügyvitelével kapcsolatos részletes szabályokat az 56. számú melléklet tartalmazza.

(2) A 275. § (1) bekezdésének a), c) és a 278. § e) pontja alapján igényelt támogatáshoz szükséges termőhelyfeltárási szakvélemény kötelező tartalmi elemeit az 57. számú melléklet tartalmazza.

(3) A 275. § (1) bekezdésének a), c) és a 278. § e) pontja alapján igényelt támogatáshoz erdőtelepítési kivitelezési tervdokumentációt kell készíteni az 58. számú mellékletben meghatározott esetekben és tartalmi előírásoknak megfelelően.

282. §

(1) Az A) pontban foglaltak szerinti támogatás felhasználását az erdészeti hatóság ellenőrzi.

(2) Jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, ha a beruházás az erdőgazdálkodó hibájából hiúsul meg, vagy a támogatást az erdőgazdálkodó más célra fordítja, vagy a megvalósítást követően rendeltetését megváltoztatja, valamint az 55. és 56. számú mellékletben, illetve az erdőtörvényben meghatározott szakmai feltételeket nem teljesíti.

(3) Az A) pontban foglaltak alapján járó támogatást az illetékes erdészeti hatóságon keresztül a 10032000-01220191-51000008 számú Mezőgazdasági alaptevékenység beruházási előirányzat felhasználási keretszámláról kell teljesíteni.

(4) Az A) pontban foglaltak szerinti célokra jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az erdészeti hatóság rendeli el. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást az erdészeti hatóság határozatában megjelölt számlára kell visszafizetni.

B) AZ ERDÉSZETI KÖZCÉLÚ FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

283. §

A B) pontban foglaltak szerinti célra igénybe vehető támogatás forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet kiadások, 10. cím, 4. alcím, 2. jogcímcsoport, 1. jogcím alatt erdészeti közcélú feladatokra elkülönített pénzösszeg.

284. §

A B) pont alapján igénybe vehető támogatások rendeltetése az erdők természetes, illetőleg mesterséges felújítása, valamint az erdők ápolásának és nevelésének, az erdők területének (mennyiségének), természeti egyensúlyának és egészségi állapotának (minőségének) megőrzése.

285. §

(1) A B) pontban foglaltak szerinti célokra a támogatást

a) az Evt. 13. §-a szerinti erdőgazdálkodó,
b) az erdővédelmi mérő- és megfigyelőrendszert működtető,
c) a magánerdőgazdálkodás területén erdészeti szakirányú oktatást végző,
valamint
d) az erdészeti kutatást, ismeretterjesztést végző veheti igénybe.

(2) Az erdőgazdálkodó - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - támogatásban akkor részesülhet, ha

a) az erdészeti hatóság által határozatban megállapított befizetési kötelezettségeit teljesítette, valamint
b) az Evt. 14. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kijelölés alapján az erdőgazdálkodási tevékenységet ellátja.

286. §

A B) pontban foglaltak alapján támogatás vehető igénybe:

a) a rendelet 59. számú mellékletében foglalt normatív mértékek szerint az erdő természetes, illetőleg mesterséges felújításához, valamint a fiatal erdők ápolásához és neveléséhez, tuskózáshoz, nyiladékok és határjelek karbantartásához,
b) a közcélból fenntartott, gyenge termőhelyi adottságú erdők felújításához,
c) az elhúzódó kárpótlási és részaránytulajdon átadási folyamatokban keletkezett rontott erdőállomány-szerkezet helyreállításához,
d) az erdőgazdálkodási üzemterv, üzemtervi kivonat készítéséhez,
e) az erdészeti hatóság javaslata alapján a miniszter által elrendelt közérdekű erdővédelmi munkák költségeinek fedezetéhez, feltéve, hogy a munkák elvégzése nem a gazdálkodó mulasztása miatt vált szükségessé,
f) a kijelölés alapján végzett erdőgazdálkodási tevékenység költségeinek fedezetéhez, amennyiben az ezzel kapcsolatos költségek meghaladják az erdei haszonvételből származó bevételeket,
g) a nemzetközi szerződés alapján működtetett erdővédelmi mérő- és megfigyelőrendszer működtetéséhez és adatainak kezeléséhez,
h) a nemzetközi erdészeti szervezetekben a nemzeti képviselet ellátásához, valamint
i) az erdei természeti rendszerek, az erdő természeti egyensúlyának és egészségi állapotának megőrzéséhez, az erdészeti ismeretterjesztés, oktatás, kutatás.

287. §

A 286. § a) pontjában foglalt támogatás elnyerése és elszámolása érdekében az erdőgazdálkodónak - az Evt. 29. §-ában elrendelt éves erdőgazdálkodási tervvel összhangban, figyelemmel az 59. számú mellékletben az erdőfelújításra és az erdőnevelésre meghatározott támogatások mértékére is - költségvetést kell készítenie. A költségvetést legkésőbb a tárgyévet megelőző november hónap harmincadik napjáig - kivételes esetekben az éves erdőgazdálkodási tevékenység megkezdésének tervezett vagy szükséges időpontja előtt harminc nappal - kell elkészíteni, és az erdészeti hatósághoz elbírálásra és jóváhagyásra három példányban benyújtani. Az éves terv évközi változása esetén a kérelemhez módosított költségvetést is mellékelni kell.

288. §

(1) Az Evt. 101. §-ában meghatározott erdőfenntartási járulék befizetési kötelezettséget az erdészeti hatóság határozatban közli az erdőgazdálkodóval. Az erdőfenntartási járulék

a) harminc százalékát április 20.,
b) huszonöt százalékát július 20.
c) húsz százalékát október 20. napjáig
d) huszonöt százalékát a tárgyévet követően az erdészeti hatóság által megjelölt időpontig kell befizetni az erdészeti hatóság által megjelölt számlára. Az erdészeti hatóság a beérkezett járulékok összegét minden hónap 27. napjáig köteles a Kincstárnál vezetett központosított bevételi számlára átutalni.

(2) Az erdészeti hatóság által jóváhagyott támogatás összegének

a) harminc százalékát április 15.,
b) harminc százalékát július 15. és
c) húsz százalékát október 15. napjától
d) húsz százalékát a tárgyévet követően
igényelheti az erdőgazdálkodó.

(3) Az erdőgazdálkodó köteles - a tárgyévet követő év február 15-éig - az éves költségvetési elszámolását jóváhagyásra az erdészeti hatósághoz megküldeni. Az elszámolás alapján az erdészeti hatóság gondoskodik a tárgyévet lezáró támogatások kifizetéséről, a fennálló befizetési kötelezettségek elrendeléséről. A befizetési kötelezettséget az erdészeti hatóság az elszámolás benyújtásának elmaradása esetén a rendelkezésre álló adatok alapján rendeli el.

289. §

(1) A normatív támogatás igénybevételének rendjét a rendelet 60. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az erdőgazdálkodó által benyújtott költségvetés felülvizsgálatát az erdészeti hatóság végzi el. Az elszámolás alapján a támogatás igénybevételének jogosságát, valamint összegét az erdészeti hatóság állapítja meg, és intézkedik a támogatás összegének a kiutalásáról.

(3) A Honvédelmi Minisztérium kezelésében lévő, honvédelmi érdekeket szolgáló erdők esetében az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat a nevezett területekre vonatkozó külön jogszabályban jelzett eltérésekkel kell alkalmazni.

290. §

(1) A közcélból fenntartott, gyenge termőhelyi adottságú erdők felújításának támogatása [286. § b) pont] azokra az üzemterv szerint elsődlegesen védelmi rendeltetésű, V-VI. fatermési osztályú erdőrészletekre adható, melyeket mageredetű, őshonos fafajjal újítottak fel.

(2) A támogatás az erdészeti hatósághoz a 287. §-ban meghatározott időpontig benyújtott kérelemre, a felújítás során egy alkalommal, befejezéskor vehető igénybe. A támogatás igénybevételének rendjét a rendelet 60. számú melléklete tartalmazza. A kifizetés az erdészeti hatóság igazolása alapján történik.

(3) A támogatás összege az 59. számú mellékletben erdőfelújításra meghatározott, befejezéskori normatív támogatási érték ötven százaléka.

291. §

(1) Az elhúzódó kárpótlási és részaránytulajdon átadási folyamatokban keletkezett leromlott szerkezetű erdőállomány helyreállításához [286. § c) pont] - figyelemmel a (2) bekezdésben foglalt kizáró feltételekre - támogatás igényelhető azokra a folyamatban lévő erdőkre vagy üres vágásterületekre, amelyekre együttesen fennáll, hogy

a) az erdőfelújítási kötelezettség az eredeti tulajdonszerzéssel (kárpótlás vagy részaránytulajdon nevesítés) kapcsolatos határozat jogerőre emelkedése előtt keletkezett, és
b) az erdőfelújítási kötelezettség teljesítése (a szerkezetátalakítás) legalább ötezer négyzetméter összefüggő részleges vagy teljes területen végrehajtott mesterséges erdősítéssel érhető el.

(2) Nem terjed ki a támogatás igénylésének lehetősége:

a) a sarjról felújult akác és nyár fiatalosokra, ha a gyökérsarj aránya tisztítási korban várhatóan eléri az ötven százalékot, továbbá
b) az egyéb fafajú természetes úton felújult fiatalosokra, ha törzskiválasztó gyérítés korra állományneveléssel várhatóan elérhető a mageredet ötven százalékos aránya a termőhelynek egyébként megfelelő célállományban.

(3) A támogatás mértéke az 59. számú mellékletben erdőfelújításra meghatározott normatív támogatáson felül:
Célállomány Ezer Ft/hektár
Tölgy, bükk mesterséges erdőfelújítás 230
Egyéb fajú mesterséges erdőfelújítás 170
(4) A támogatás az erdészeti hatósághoz a 287. §-ban meghatározott időpontig benyújtott kérelemre, erdőrészletenként egy alkalommal vehető igénybe. A szakszerűen elvégzett erdősítést követően a támogatás kifizethető.

(5) A támogatási kérelmet a 62. számú mellékletben foglaltak alapján az erdőgazdálkodó területe szerint illetékes erdészeti hatósághoz kell benyújtani.

292. §

(1) Az erdőgazdálkodási üzemterv, üzemtervi kivonat készítéséhez [286. § d) pont] a támogatás mértéke a körzeti erdőterv érvénybelépésének évében készített üzemterv esetén a költségek nyolcvan százaléka, de legfeljebb alapdíjként ötezer forint és erdőrészletenként négyszáz forint. Ugyanilyen mértékű támogatás adható a körzeti erdőterv érvénybelépésének időpontjától függetlenül az újonnan nyilvántartásba vett erdőgazdálkodónak is. A támogatás mértéke minden más esetben a költségek ötven százaléka, de legfeljebb alapdíjként kettőezer forint és erdőrészletenként kettőszáz forint.

(2) Az üzemterv készítéséhez az erdőgazdálkodót megillető támogatás a gazdálkodó hozzájárulásával közvetlenül az üzemterv készítőjének is kifizethető.

(3) A támogatási kérelmet a 62. számú mellékletben foglaltak szerint az erdőgazdálkodó területe szerint illetékes erdészeti hatósághoz kell benyújtani. A kérelem benyújtásával egyidejűleg számlával igazolni kell az üzemterv elkészíttetésének költségét.

293. §

(1) A 286. § a), b), c), d) pontjaiban foglalt célok esetén a támogatásra való jogosultságot az erdészeti hatóság állapítja meg, és intézkedik a támogatás kiutalásáról.

(2) A 286. § e), f) g) és h) pontjaiban foglaltak szerint a feladatok elvégzését és a támogatásra való jogosultságot a minisztérium állapítja meg. Ezt követően a minisztérium az igénylővel a támogatott célok megvalósítására megállapodást köt, és egyidejűleg intézkedik a támogatási összegnek a megállapodásban foglaltak szerinti ütemezésben történő kiutalásáról.

(3) A 286. § i) pontjában foglalt célokra támogatás megállapodás vagy pályázat útján vehető igénybe.

294. §

(1) A pályázatot az igénylő székhelye szerint illetékes erdészeti hatósághoz kell benyújtani. A pályázatokat a minisztérium bírálja el. Az elbírálás rendjét a pályázati felhívás tartalmazza.

(2) A pályázat elbírálását követően a minisztérium a támogatott cél megvalósítására megállapodást köt az igénylővel és intézkedik a támogatás összegének kiutalásáról.

295. §

A 286. § a) és i) pontjaiban foglalt célok esetében a támogatási kérelemhez és a pályázathoz csatolni kell az R. 3-5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat is.

296. §

(1) A támogatások felhasználását a minisztérium ellenőrzi, és elrendeli a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését.

(2) A B) pontban foglaltak alapján igényelhető támogatást a 10032000-01220191-52000001 számú Erdészeti közcélú feladatok előirányzat felhasználási keretszámláról kell teljesíteni.

(3) A B) pontban foglaltak alapján jogosulatlanul igénybe vett támogatást az erdészeti hatóság határozatában megjelölt számlára kell visszafizetni.

C) AZ ERDEI VASUTAK MŰKÖDTETÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

297. §

A C) pontban foglaltak szerinti célra igénybe vehető támogatás forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 4. alcím, 2. jogcímcsoport, 2. jogcím alatt az erdei vasutak működtetésének támogatására biztosított pénzösszeg.

298. §

A C) pontban foglaltak szerinti célra támogatást - pályázat alapján - azok a szervezetek igényelhetnek, amelyek az erdei vasutakat turisztikai, személyszállítási célból menetrendszerűen üzemeltetik.
299. §

(1) A támogatás a közcélú személyszállítás üzemeltetési és fenntartási költségeinek az árbevételt meghaladó különbözetéig igényelhető, mértékét pénzügyi és számviteli adatokkal alátámasztott pályázat alapján kell meghatározni.

(2) A pályázatot a pályázati kiírás megjelenését követő tizenöt napon belül kell a minisztériumhoz benyújtani. A támogatás igénybevételének jogosságát, valamint összegét a minisztérium állapítja meg. A pályázathoz mellékelni kell az R. 3-5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat is.

(3) A támogatás részletes feltételeiről az erdei vasutat üzemeltető és a minisztérium évente megállapodást köt, és egyidejűleg intézkedik a támogatás összegének kiutalásáról.

300. §

(1) A támogatás felhasználását a minisztérium ellenőrzi.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium rendeli el.

(3) A C) pontban foglaltak alapján igényelhető 10032000-01220191-52000001 számú Erdészeti közcélú feladatok előirányzat felhasználási keretszámláról kell teljesíteni.

(4) A C) pont szerinti, jogosulatlanul igénybe vett támogatást az erdészeti hatóság által megjelölt számlára kell visszafizetni.


D) A JÓLÉTI ÉS A PARKERDŐ FENNTARTÁS TÁMOGATÁSA

301. §

A D) pontban foglaltak szerinti célra igénybe vehető támogatás forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 4. alcím, 2. jogcímcsoport, 3. jogcím alatti jóléti és parkerdő fenntartás támogatására biztosított pénzösszeg.

302. §

A D) pontban foglaltak alapján a támogatást - pályázat alapján - az veheti igénybe, aki/amely az illetékes erdészeti hatóság által nyilvántartásba vett közjóléti létesítménnyel rendelkezik, és annak közhasználatát biztosítja.

303. §

A D) pontban foglaltak alapján az alábbi jogcímek szerint vehető igénybe támogatás:

a) üdülő- (pihenő-, séta- és kiránduló-) erdők, erdei táborok, valamint a lakóterületeket és kirándulóközpontokat összekötő zöldfolyosók műszaki létesítményei, berendezései,
b) turisztikai célt szolgáló gépkocsiutak és autóspihenők,
c) arborétumok, botanikus kertek,
d) egyéb közjóléti célt (pl. oktatás, ismeretterjesztés) szolgáló műszaki létesítmények üzemeltetési és fenntartási költségeihez való hozzájárulás.

304. §

A támogatás éves összege nem haladhatja meg a közjóléti létesítmény folyó áron számított beruházási költségének tíz százalékát.

305. §

(1) A pályázatot öt példányban - a 61. számú melléklet szerint - a pályázati felhívás megjelenését követő harminc napon belül lehet benyújtani az erdőgazdálkodó területe szerint illetékes erdészeti hatósághoz. A pályázathoz mellékelni kell az R. 3-5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat.

(2) A támogatás igénybevételének jogosságát, valamint összegét a minisztérium a pályázati felhívás megjelenését követő hatvan napon belül állapítja meg.

(3) A támogatási összeg kiutalásáról a minisztérium intézkedik. Jóváhagyáskor ötven százalék előleg folyósítható.

(4) A támogatás felhasználásával kapcsolatos elszámolást a gazdálkodó legkésőbb a tárgyév december 1-jéig köteles beterjeszteni az illetékes erdészeti hatósághoz.

306. §

(1) A támogatás felhasználását az erdőgazdálkodó területe szerint illetékes erdészeti hatóság ellenőrzi.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az erdőgazdálkodó területe szerint illetékes erdészeti hatóság rendeli el.

(3) A D) pontban foglaltak alapján járó 10032000-01220191-52000001 számú Erdészeti közcélú feladatok előirányzat felhasználási keretszámláról kell teljesíteni.

(4) A D) pont szerinti, jogosulatlanul igénybe vett támogatást az erdészeti hatóság által határozatban megjelölt számlára kell visszafizetni.


E) AZ ERDŐKÁROK ELHÁRÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

307. §

Az E) pontban foglaltak szerinti célra igénybe vehető támogatás forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 11. cím, 4. alcím alatt erdőkárok felszámolásához biztosított pénzösszeg.

308. §

Az E) pontban foglaltak alapján támogatást vehet igénybe az Evt. 13. §-a szerinti erdőgazdálkodó, valamint az erdővédelmi mérő- és megfigyelő hálózatot működtető állami szerv.

309. §

(1) Az erdőgazdálkodó elsősorban az őshonos, lombos erdőállomány-alkotó fő fafajok (a kocsányos tölgy, a kocsánytalan tölgy, a bükk, a cser és a hazai nyárak), valamint a fenyők elhalása miatt kitermelt száradék faanyag után nyolcszáz forint/bruttó köbméter rendkívüli támogatásban részesül az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:

a) az elhalás a tulajdonában vagy jogszerű használatában lévő erdőterületeken a környezeti hatásokkal közvetlen összefüggésben, de nem azonosítható erdőkárosodás miatt lépett fel,
b) a kitermelés mértéke évente legalább a károsodott erdőrészlet élőfa-készletének több mint öt százaléka.

(2) Az erdőgazdálkodó az erdőterülete szerint illetékes erdészeti hatóságtól a tárgynegyedévet követő hó 20-áig kérheti az R. 1. számú melléklete szerinti igazolás kiállítását. A támogatás az igazolás alapján, valamint az R. 3-5. számú mellékleteinek csatolásával igényelhető az adóhatóságtól.

(3) Az erdőkárok elhárításának támogatására rendelkezésre álló pénzösszegből évenként legalább a keret huszonöt százalékát az erdővédelmi mérő- és megfigyelő hálózat tevékenységével összefüggésben felmerült költségek fedezetére lehet fordítani. Ebben az esetben a minisztérium az erdővédelmi mérő- és megfigyelő hálózatot működtető állami szerv részére az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki. A támogatás az igazolás alapján igényelhető az adóhatóságtól.

310. §

(1) A kitermelt famennyiséget az erdészeti hatóság ellenőrzi és igazolja.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az erdőgazdálkodó területe szerint illetékes erdészeti hatóság kezdeményezi az adóhatóságnál.

(3) Az E) pontban foglaltak alapján járó támogatást a 10032000-01905599 számú APEH Erdőkárok elhárításához nyújtott támogatás folyósítási számláról kell teljesíteni.

(4) Az E) pont szerinti, jogosulatlanul igénybe vett támogatást az erdészeti hatóság által határozatban megjelölt számlára kell visszafizetni.V. Fejezet

A TERMŐFÖLD MINŐSÉGI VÉDELMÉNEK, HASZNOSÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

311. §

(1) A termőföld rendeltetésszerű hasznosításra való alkalmassá tételével összefüggő feladatok végrehajtásához nyújtott támogatás forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 4. alcím, 3. jogcímcsoport alatt biztosított összeg.

(2) Az V. fejezetben foglaltak alapján járó támogatást a 10032000-01220191-53000004 számú Termőföld minőségi védelme, hasznosítása előirányzat felhasználási keretszámláról kell teljesíteni, és a jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

1. A termőföld rendeltetésszerű hasznosításra alkalmassá tételével összefüggő feladatok végrehajtásának támogatása

312. §

Az 1. pontban foglaltak alapján támogatás a következő célokra vehető igénybe:

a) művelés alól kivett - természetvédelmi oltalom alatt nem álló - terület mezőgazdasági hasznosításra való alkalmassá tétele,
b) gyepterületek művelési ág változást nem eredményező hasznosításra való alkalmassá tétele,
c) borvidéken vagy bortermő helyen, a szőlő kataszterben I. és II. osztályú, tíz százalékos lejtés feletti, illetve százötven méter tengerszint magasság feletti területek szőlőtelepítés céljára történő kialakítása (pl. teraszírozás),
d) birtok-összevonási célú önkéntes földcsere lebonyolításának elősegítése,
e) a kárpótlás és részaránykiadás során magánszemélyek tulajdonába és használatába került, szántóként nyilvántartott, de a természetben parlagon álló területek használatba adást követő első művelésbe vonása,
f) selejtezésre kerülő ültetvények (szőlő, gyümölcsös) felszámolása,
g) jelenleg hasznosításra alkalmatlan, halastóként nyilvántartott területek művelési águknak megfelelő rekonstrukciója,
h) a termőföldek megközelítését szolgáló, nem szilárd burkolatú utak és hozzájuk kapcsolódó vízelvezető árkok működőképességének fenntartása.

313. §

(1) A támogatásban - a 312. § a), e) és h) pontjában foglalt célokat kivéve - a mezőgazdasági termelést folytató, termőföld tulajdonnal rendelkező, vagy termőföldet használó, a 236/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet alapján regisztrált vagy a 184/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján nyilvántartásba vett igénylő részesülhet. A termőföldet használó - amennyiben nem a termőföld tulajdonosa - csak abban az esetben részesülhet támogatásban, ha az elvégzendő munkákkal érintett föld tulajdonosa a tervezett cél megvalósításához írásbeli hozzájárulását adta.

(2) A 312. § h) pontja szerinti cél esetén támogatásban az út tulajdonosa vagy kezelője részesíthető.

(3) A 312. § e) pontja szerinti cél esetén nem részesíthető támogatásban az a mezőgazdasági nagyüzem, illetőleg jogutódja, melynek feladata lett volna a kárpótlás és részaránykiadás kapcsán történő birtokbaadásig a művelési kötelezettség teljesítése.

(4) Az 1. pontban foglaltak szerint támogatásban részesülő célok közül ugyanazon célra és földterületre támogatás ismételten nem vehető igénybe.

314. §

A támogatás mértéke az igazolt és elfogadott költségek legfeljebb negyven százaléka.

315. §

(1) A támogatás pályázat alapján vehető igénybe, melynek részletes feltételeit, a pályázat benyújtásának határidejét, formai és tartalmi követelményeit, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben közzétételre kerülő pályázati felhívás tartalmazza.

(2) A támogatási kérelemhez - a pályázati felhívásban foglaltakon túl - mellékelni kell a az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII. 30.) Korm rendelet 8/b. számú melléklete szerinti adatlapot is.

(3) A pályázatokat a föld fekvése szerint illetékes megyei földhivatalnál (a továbbiakban: földhivatal) öt példányban kell benyújtani.

(4) A pályázatok elbírálásáról a minisztérium a Földvédelmi Bíráló Bizottság bevonásával dönt.

316. §

(1) A pályázat elfogadása esetén a minisztérium az odaítélt támogatásról kifizetést engedélyező okiratot állít ki, melynek alapján a földhivatal a pályázóval támogatási szerződést köt, és annak három példányát az aláírást követő két héten belül megküldi a minisztériumnak.

(2) Nem veheti igénybe a támogatást az a pályázó, aki a földhivatal értesítésének kézhezvételét követő harminc napon belül a támogatási szerződést nem köti meg a földhivatallal.

(3) A támogatásban részesített pályázó egy alkalommal kérheti a földhivataltól a támogatási szerződésben foglalt teljesítési határidő módosítását. Ha a földhivatal a kérelemnek helyt ad, a módosított szerződés két példányát köteles a minisztériumnak megküldeni.

317. §

(1) A 8/1999. (I. 20.) FVM rendelet 309. §-ában meghatározott támogatási célokra 1999. évben minisztérium által befogadott, de forráshiány miatt el nem bírált pályázatokat - a pályázónak a pályázati felhívásban meghatározott határidőig benyújtott kérelmére - a 2001. évi pályázatokkal együtt kell elbírálni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem és mellékleteinek tartalmi és formai követelményeit a pályázati felhívás tartalmazza.

318. §

Az 1. pontban foglaltak szerinti támogatásokban vállalt feladatok teljesítését a földhivatal és a minisztérium ellenőrzi.


2. A termőföld mennyiségi és minőségi védelmével összefüggő kutatások támogatása

319. §

(1) A 2. pontban foglaltak alapján támogatás a 312. § a)-f) pontjaiban, valamint talajvédelmi célok gyakorlati megvalósítását elősegítő kutatásokhoz vehető igénybe.

(2) A támogatást az a jogi személy veheti igénybe, amely hitelt érdemlően (pl. cégkivonat) igazolja, hogy a kutatással feladatszerűen foglalkozik, és kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatással végzett tevékenység eredményét a gyakorlati szakemberek számára hasznosítható formában (kiadvány, bemutató stb.) közzéteszi.

320. §

(1) A támogatás mértéke az igazolt és elfogadott költségek legfeljebb negyven százaléka.

(2) A támogatás pályázat alapján vehető igénybe. A támogatás iránti pályázatok benyújtásának részletes feltételeit, a pályázat benyújtásának határidejét, formai és tartalmi követelményeit, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben közzétételre kerülő pályázati felhívás tartalmazza.

(3) A támogatási kérelemhez - a pályázati felhívásban foglaltakon túl - mellékelni kell a az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII. 30.) Korm rendelet 8/b. számú melléklete szerinti adatlapot is.

(4) Egy pályázatban egyszerre több kutatási cél nem jelölhető meg.

321. §

(1) A pályázatot a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz kell benyújtani.

(2) A pályázatok elbírálásáról a minisztérium a Földvédelmi-Kutatási Bíráló Bizottság bevonásával dönt.

322. §

(1) A pályázat elfogadása esetén a minisztérium a pályázóval támogatási szerződést köt.

(2) Nem veheti igénybe a támogatást az a pályázó, aki a minisztérium értesítésének kézhezvételét követő harminc napon belül a támogatási szerződést nem köti meg a minisztériummal.

(3) A pályázó a támogatási szerződésben foglalt határidő lejártáig köteles megküldeni a minisztériumnak a kutatás eredményéről és a 319. § (2) bekezdésében foglaltak alapján vállalt kötelezettség teljesítéséről szóló részletes beszámoló jelentést és részletes költségelszámolást.

(4) A jelentés elfogadásáról a minisztérium dönt. A minisztérium döntésének meghozatala érdekében a pályázótól a jelentés, illetőleg a költségelszámolás kiegészítését kérheti.

323. §

(1) A 8/1999. (I. 20.) FVM rendelet 336. § (1) bekezdésében meghatározott támogatási célokra 1999. évben minisztérium által befogadott, de forráshiány miatt el nem bírált pályázatokat - a pályázónak a pályázati felhívásban meghatározott határidőig benyújtott kérelmére - a 2001. évi pályázatokkal együtt kell elbírálni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem és mellékleteinek tartalmi és formai követelményeit a pályázati felhívás tartalmazza.

324. §

Jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül a kifizetett támogatás, ha a minisztérium a kutatásról szóló jelentést, illetőleg költségelszámolást nem fogadja el, vagy ha a pályázó a 319. § (2) bekezdésében foglaltak alapján vállalt kötelezettségének nem tesz eleget. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium határozattal rendeli el.

3. Az agrárágazattal összefüggő távérzékelési feladatok támogatása

325. §

(1) A 3. pontban foglaltak alapján támogatás a növénytermesztéssel, az agrárstatisztikával, a földhasználat-változással, a birtokpolitikával, valamint az agrárkörnyezet-gazdálkodással összefüggő távérzékelési tevékenységhez vehető igénybe.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtásához nyújtott támogatásról a minisztérium külön rendelkezik.

4. Birtok-összevonási célú termőföldvásárlás támogatása

326. §

(1) Pályázat alapján támogatást vehet igénybe a Nyilv. r. alapján regisztrált, termőföldtulajdon szerzésére jogosult, mezőgazdasági termeléssel foglalkozó vállalkozói vagy őstermelői igazolvánnyal rendelkező magánszemély, illetőleg az erdészeti hatóság által nyilvántartásba vett egyéni erdőgazdálkodó, ha a meglévő és a támogatással megszerzett termőföldterülete:

a) együttes nagysága a 2000 AK-t, illetve a száz hektárt nem haladja meg,
b) erdő művelési ág esetén azonos településen fekszik, vagy a már meglévő erdőnek az erdőterv szerinti része, vagy ahhoz csatlakozik,
c) nem erdő művelési ágú termőföld esetén - a település határától függetlenül - azonos vagy egymáshoz csatlakozó dűlőben van.

(2) Nem lehet pályázni a termelőszövetkezeti részarányként nyilvántartott termőföld megvásárlása esetén.

327. §

(1) Pályázat benyújtására - a 326. §-ban foglalt feltételeken túl - az a termőföldtulajdonnal rendelkező belföldi magánszemély jogosult:

a) akinek termőföldtulajdona a vásárlás révén tulajdonába kerülő termőfölddel együtt a 210 AK-t, erdő művelési ágú termőföld esetén pedig a hat hektárt meghaladja; és
b) aki kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatással tulajdonul megszerzett termőföldet a támogatás folyósításától számított öt éven belül
ba) nem idegeníti el,
bb) más célra nem használja fel, és
bc) a művelési ágának megfelelő tényleges mező-, illetőleg erdőgazdasági műveléssel hasznosítja.

(2) A támogatás mértéke az adásvételi szerződésben kikötött vételár legfeljebb húsz százaléka.

328. §

(1) A pályázatot az adásvételi szerződés keltétől számított hatvan napon belül, de legkésőbb a pályázati felhívásban megjelölt időpontig lehet a minisztériumhoz benyújtani.

(2) A pályázatot a minisztérium a benyújtástól számított hatvan napon belül bírálja el.

(3) A pályázathoz - a pályázati felhívásban foglaltakon túl - csatolni kell az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII. 30.) Korm rendelet 8/b. számú melléklete szerinti adatlapot is.

329. §

(1) A pályázókat pályázatuk elfogadásáról a minisztérium a döntést követő harminc napon belül értesíti, s egyidejűleg intézkedik az odaítélt támogatások Magyar Államkincstáron keresztül történő folyósításáról, valamint az illetékes földhivatalnál az öt évre szóló elidegenítési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése iránt.

(2) A 8/1999. (I. 20.) FVM rendelet 343. §-ában meghatározott támogatási célokra 1999. évben minisztérium által befogadott, de forráshiány miatt el nem bírált pályázatokat - a pályázónak 2001. március 31-ig benyújtott kérelmére - a 2001. évi pályázatokkal együtt kell elbírálni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelem és mellékleteinek tartalmi és formai követelményeit a pályázati felhívás tartalmazza.

330. §

Jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, ha a pályázó a pályázathoz csatolt, a támogatás előfeltételéül előírt kötelezettségvállaló nyilatkozatokban foglaltakat megszegi. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium határozattal rendeli el.

5. A tulajdoni, használati viszonyok földvédelmi célú rendezéséhez szükséges ingatlan-nyilvántartási háttér megerősítésének támogatása

331. §

(1) Az 5. pontban foglaltak alapján támogatás a tulajdoni, használati viszonyok földvédelmi célú ingatlan-nyilvántartási hátterének rendezése érdekében vehető igénybe.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtásához nyújtott támogatásról a minisztérium külön rendelkezik.


VI. Fejezet
ÁLLATTENYÉSZTÉSI, TENYÉSZTÉSSZERVEZÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA
332. §

Az állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok ellátásához nyújtott támogatás forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet kiadások, 10. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport alatt biztosított összeg.

333. §

Az e fejezetben foglaltak alapján támogatás vehető igénybe:

a) állatazonosítási, állattenyésztési nyilvántartás és információs rendszer fenntartására, működtetésére,
b) törzskönyvezésre, teljesítményvizsgálat végzésére, tenyészérték megállapítására,
c) csúcsgenetikát képviselő import apaállat és szaporítóanyag beszerzésére,
d) elismert tenyésztő szervezet tenyésztésvezetője alkalmazására,
e) nemzetközi és hazai állattenyésztési kiállításokon való részvételre, szakmai találkozó szervezésére, továbbá egyes állattenyésztéssel összefüggő kiadványok készítésére
f) nemzetközi állattenyésztési szervezetekben, valamint rendezvényeken a nemzeti képviselet költségeihez való hozzájárulásra,
g) az egyes adott időszakban felmerülő tenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok, projektek támogatására.

334. §

A 333. § alapján támogatást vehet igénybe az állattartó, a tenyésztő, illetve az elismert vagy ideiglenesen elismert tenyésztő szervezet (a továbbiakban: elismert tenyésztő szervezet) és szövetségei, a tenyésztési hatóság, az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet (AKII), valamint az a szervezet, amely az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvénynek megfelelő megbízás alapján törzskönyvezést, teljesítményvizsgálatot végez, továbbá a Magyar Állattenyésztők Szövetsége.

335. §

(1) A 333. § a)-b) pontjában meghatározott célokra a rendelet 63. számú mellékletében szereplő mértékben vehető igénybe támogatás.

(2) A 333. § c)-g) pontjaiban meghatározott célokra támogatás pályázat útján nyerhető el.

(3) Az agrárgazdasági célok 2000. évi költségvetési támogatásáról szóló 6/2000. (II. 26.) FVM rendelet alapján normatív támogatás 2000. december 31-ig kiállított igazolás alapján, 2001. február 28-ig igényelhető.

(4) E rendelet alapján normatív támogatás tárgyév december 31-ig elvégzett tevékenységről kiállított igazolás alapján, tárgyévet követő év február 28-ig igényelhető.

336. §

(1) A 333. § alapján a normatív támogatást az igényelheti, aki/amely az állattenyésztési, tenyésztésszervezési tevékenységet végzi, illetve végezteti, továbbá a 64. számú mellékletben meghatározott feltételeknek megfelel, és ezt a mellékletben előírt módon hitelt érdemlően igazolja.

(2) A 65. számú melléklet szerinti támogatási kérelmet az adott fajta tenyésztő szervezetéhez vagy az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft.-hez kell benyújtani, amely a beérkezett igényléseket érkezteti (beérkezési dátummal látja el), havi gyakorisággal, összesítő ívvel és szakmai javaslattal ellátva a minisztériumnak minden hónap utolsó napjáig továbbítja. Ennek alapján a minisztérium havonta kifizetést engedélyező iratot állít ki, egyidejűleg intézkedik a támogatás összegének a Magyar Államkincstár útján való kifizetéséről.

(3) A tenyésztő egyesületen vagy tenyésztő szövetségen keresztül benyújtott igényléseknél a minisztérium az adott havi támogatást a Magyar Államkincstár útján egy összegben utalja át a tenyésztő egyesület vagy tenyésztő szövetség számlájára, mely összeget az átutalást követő 5 munkanapon belül az egyesület vagy szövetség az igénylőknek köteles kifizetni.

(4) A támogatási kérelemhez csatolni kell a R. 3. és 5. számú mellékletek szerinti nyilatkozatokat, valamint - tenyésztő egyesület/szövetség, és a tenyésztési hatóság kivételével - a tárgyévre szóló, a Nyilv. r. szerint kiadott nyilvántartási (regisztrációs) számot tartalmazó megyei FM hivatal által kiadott igazolás másolatát.

337. §

(1) A pályázat útján elnyerhető támogatás feltételeit a minisztérium pályázati felhívásban teszi közzé a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján támogatást csak az vehet igénybe, akinek a korábbi jogszabályok szerint megkötött támogatási szerződésben foglalt, lejárt kötelezettsége nem áll fenn.

(3) A támogatás igénybevételéhez a pályázatokat a minisztériumhoz kell benyújtani. A pályázatok elbírálásáról a minisztérium az Állattenyésztési Bíráló Bizottság bevonásával dönt.

(4) A minisztérium a döntéséről kifizetést engedélyező iratot állít ki, szerződést köt, és annak alapján, az abban foglalt feltételek teljesítését követően a támogatás kifizetéséről intézkedik.

(5) A 333. § d) és e) pontjaiban meghatározott támogatásokra a pályázat benyújtásának határideje április 30., a c) és f)-g) pontok szerinti támogatásokra augusztus 31.

(6) A 333. § e) és f) pontjaiban meghatározott támogatásokra pályázat útján legfeljebb ötven százalékos, a d) pont esetében legfeljebb nyolcvan százalékos támogatás adható, a c) pont esetében import apaállat és szaporítóanyag importszámla szerinti tényleges bekerülési költségeinek legfeljebb hatvan százaléka, belföldi számla alapján ötven százaléka a támogatás mértéke. A g) pont esetében a ténylegesen felmerült költségek teljes összegéig terjedhet a támogatás mértéke.

338. §

A pályázat alapján elnyert támogatásról kötött szerződésben foglalt feltételek teljesítését a minisztérium, vagy megbízása alapján az OMMI, illetve a minisztérium által felkért szakértő szervezet, a megyei földművelésügyi hivatal, valamint az Állattenyésztési Bíráló Bizottság ellenőrzi, amelyek jogosultak a tenyésztési hozzájárulás befizetésének ellenőrzésére is.

339. §

(1) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium rendeli el.

(2) A támogatást a 10032000-01220191-54000007 számú Állattenyésztési, tenyésztésszervezési előirányzat felhasználási keretszámláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.


VII. Fejezet

HALGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA

340. §

Az egyes halgazdálkodási tevékenységekhez nyújtott támogatás forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet kiadások, 10. cím, 4. alcím, 5. jogcímcsoport alatt biztosított összeg.
341. §

A támogatást a 10032000-01220191-55000000 számú Halgazdálkodási tevékenységek előirányzat felhasználási keretszámláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybevett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.
342. §

A támogatást a természetesvízi halgazdálkodásra jogosult, vagy a halgazdálkodás területén oktatási és kutatási feladatokat ellátó természetes és jogi személyek, valamint a halgazdálkodást folytató szervezetek érdekképviseletei vehetik igénybe.

343. §

Támogatás nyújtható a következő tevékenységek folytatásához:

a) természetes vizek halállományának pótlása,
b) halpusztulásokkal összefüggő kármegelőzés, kárelhárítás, valamint a halállomány megújítása,
c) természetesvízi halállomány védelme,
d) természetesvízi élőhelyek javítása,
e) természetesvízi halgazdálkodással összefüggő kutatási és ismeretterjesztő tevékenység,
f) nemzetközi halászati szervezetekben nemzeti képviselet ellátása,
g) halászati igazgatással kapcsolatos költségek.

344. §

(1) A 343. § a)-e) pontjai szerinti támogatás pályázat alapján vehető igénybe. A pályázati felhívást a minisztérium a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben teszi közzé.

(2) A pályázati úton elnyerhető támogatás mértéke legfeljebb a teljes megvalósítási költség ötven százaléka, a 343. § e) pont esetében legfeljebb nyolcvan százaléka.

345. §

(1) A pályázatot a pályázati felhívásnak meghatározott határidőig lehet a minisztériumhoz benyújtani.

(2) A pályázatot a minisztérium az Országos Halászati Bizottság bevonásával bírálja el.

(3) A nyertes pályázóval a minisztérium támogatási szerződést köt, amely alapján intézkedik a támogatás kifizetéséről.

346. §

A támogatás felhasználását a minisztérium az illetékes halászati hatóság bevonásával ellenőrzi. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása esetén jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium rendeli el.

347. §

(1) A 343. § f) pontjában foglaltak alapján támogatást vehet igénybe az az igénylő, aki/amely

a) természetesvízi halgazdálkodásra jogosult,
b) halgazdálkodás területén oktatási és kutatási feladatokat lát el,
c) halgazdálkodást folytató szervezetek érdekképviseletét látja el.

(2) A támogatás mértéke a nemzeti képviselet ellátásával kapcsolatos éves költségek legfeljebb nyolcvan százaléka.

(3) A támogatási kérelem a minisztériumhoz egész évben folyamatosan nyújtható be.

348. §

A 343. § g) pontja szerinti halászati igazgatási költségek megtérítéséről, valamint az állami halászjegy, illetve az állami horgászjegy előállításával és forgalmazásával kapcsolatos költségek átutalásáról a minisztérium közvetlenül intézkedik.

VIII Fejezet

VADGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA

349. §

(1) Az egyes vadgazdálkodási tevékenységekhez nyújtott támogatás forrása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet kiadások, 10. cím, 4. alcím, 6. jogcímcsoport alatt biztosított összeg.

(2) A VIII. fejezetben foglaltak alapján járó támogatást a 10032000-01220191-56000003 számú Vadgazdálkodási tevékenységek előirányzat felhasználási keretszámla terhére kell folyósítani. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

1. A vadászható állatfajok természetes állományának és azok élőhelye megőrzésének, védelmének támogatása

350. §

Az 1. pontban foglalt célon belül az agrártámogatások keretében évente meghirdetett pályázati rendben támogatást vehet igénybe a vadászatra jogosult

a) tenyésztett fácán és fogoly kibocsátásával a természetes törzsállomány dúsításához és az ehhez szükséges természetes élőhelyi feltételek megteremtéséhez,
b) szabadon élő apróvadállomány természetes élőhelyi feltételeinek javításához,
c) nagyvadállomány mező- és erdőgazdasági károkozása csökkentését elősegítő természetes élőhelyi feltételek megteremtéséhez.

351. §

(1) A pályázatban kérelmezett cél nem haladhatja meg a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény szerint, tárgyévben jóváhagyott éves vadgazdálkodási tervben meghatározott kereteket.

(2) A támogatás évenként, pályázónként és pályázatonként az ötmillió forintot nem haladhatja meg. A támogatás feltétele ötven százalék saját forrás biztosítása.

352. §

A pályázatot a területileg illetékes vadászati hatósághoz a pályázati kiírásban meghatározott időpontig lehet benyújtani. A pályázati kiírás a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben, valamint szaklapban kerül közzétételre.


353. §

(1) A pályázatokat a vadászati hatóság a Területi Vadgazdálkodási Tanács javaslatát is figyelembe véve véleményezi és javaslatával harminc napon belül megküldi a minisztériumnak. A pályázatok elbírálásáról a minisztérium a Vadgazdálkodási Szakbizottság bevonásával dönt.

(2) A pályázat eredményéről a vadászatra jogosult vadászterülete szerint illetékes vadászati hatóság értesíti a pályázót, és a nyertes pályázóval hatvan napon belül köt támogatási szerződést. A megkötött támogatási szerződés alapján a minisztérium gondoskodik a támogatás összegének átutalásáról.

354. §

(1) A támogatás folyósítását, felhasználását és a megvalósítás ellenőrzését e rendeletben foglaltakon túl a támogatási szerződés rögzíti. A támogatás felhasználását a megvalósítás helye szerint illetékes vadászati hatóság ellenőrzi.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a vadászati hatóság rendeli el.

2. A vadászati kultúra és ismeretterjesztés, vadgazdálkodással, illetve a vad védelmével összefüggő kutatás és oktatás, valamint a különleges rendeltetésű vadászterületek vadállomány-fenntartásának támogatása

355. §

(1) A 2. pontban foglaltak szerinti célokra, az agrártámogatások keretében évente meghirdetett pályázati rendben támogatást vehet igénybe aki

a) a vadgazdálkodási ágazattal kapcsolatos ismeretterjesztést, a vadászati kultúra ápolását végzi, vagy e tevékenységet elősegíti,
b) a vadgazdálkodási ágazat területén oktatási, kutatási feladatokat lát el,
c) a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 21. §-a (2) bekezdésének a)-c) pontjai szerinti okból különleges rendeltetésűnek minősített vadászterület vadászatra jogosultja.

(2) A támogatás mértéke: állami megrendelés esetében az igazolt költségek egésze, egyébként ötven százaléka. Az (1) bekezdés c) pontban foglaltak szerinti támogatás a különleges rendeltetést megállapító határozatban foglalt céllal összefüggő, felmerült többletköltségek ellenében, legfeljebb ötmillió forint összegben vehető igénybe.

356. §

A pályázatot a minisztériumhoz a pályázati felhívásban meghatározott időpontig lehet benyújtani. A pályázat rendjét rögzítő pályázati felhívás a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben, valamint szaklapban kerül közzétételre.

357. §

(1) A pályázatokat a minisztérium bírálja el. A minisztérium a pályázat eredményéről értesíti a pályázót, és a nyertes pályázóval hatvan napon belül támogatási szerződést köt.

(2) A támogatás folyósítását, felhasználását és a megvalósítás ellenőrzését e rendeletben foglaltakon túl a támogatási szerződés rögzíti. A támogatás felhasználását a minisztérium ellenőrzi.

(3) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium rendeli el.

3. A vad védelmével, a vadgazdálkodással, a vadászattal összefüggő állami feladatok finanszírozása

358. §

(1) A 3. pontban foglaltak alapján a minisztérium által előzetesen jóváhagyott költség-előirányzat szerint, illetve a megbízott benyújtott számlája ellenében kifizetésre kerül sor:

a) a Vtv.-ben meghatározott állami feladatok - különösen a vadgazdálkodási monitoring programok és a vadgazdálkodási körzettervezés egyes részfeladatai, a Területi és Országos Vadgazdálkodási Tanácsok, illetve az Országos Vadgazdálkodási Adattár működtetése - elvégzéséhez,
b) nemzetközi szakmai szervezetekben a hivatalos nemzeti képviselethez, kapcsolattartáshoz,
c) a külön jogszabály szerinti "Magyar Vadgazdálkodásért" elnevezésű állami elismeréshez,
d) a vadgazdálkodással, vadászattal kapcsolatos egyéb állami feladatban megbízással közreműködő részére.

(2) A kifizetés összegét a minisztérium állapítja meg.

(3) A 3. pontban foglaltak alapján történő kifizetés teljesítése, a felhasználás ellenőrzése, valamint a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére a 2. pontban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

4. Vadászati igazgatással kapcsolatos költségek finanszírozása

359. §

A vadászati igazgatással kapcsolatos költségek megtérítéséről a minisztérium a jóváhagyott költség-előirányzat szerint közvetlenül intézkedik.


IX. Fejezet

AGRÁRGAZDASÁGI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TÁMOGATÁSA


A) Farm- és egyéb szakmai gyakorlatok valamint az agrárinformatika támogatása

360. §

Farm- és egyéb szakmai gyakorlatok valamint az agrárinformatika támogatása a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet kiadások 10. cím, 4. alcím, 9. jogcímcsoport alatt biztosított összeg.

361. §

Az A) pontban foglaltak szerinti támogatást a 10032000-01220191-57000006 számú Agrárinformatika, farm- és egyéb szakmai gyakorlatok támogatása előirányzat felhasználási keretszámláról kell teljesíteni. A minisztérium felügyelete alá tartozó költségvetési szervek esetében a pénzeszköz átadás előirányzat módosítással történik. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

1. Külföldi tapasztalatszerzés, farmgyakornok-képzés támogatása

362. §

Az alábbi jogcímek alapján vehető igénybe támogatás:

a) az Európai Unióhoz való csatlakozás elősegítésére a mezőgazdaságban, vadgazdálkodásban és halászatban, az élelmiszeriparban, az erdőgazdálkodásban, az elsődleges faiparban, a termelésben dolgozók részére az európai országokba, illetve az állami szervezetekbe, valamint a kapcsolódó K+F intézményekben dolgozók részére a minisztérium által, ideértve az együttműködési megállapodás keretében szervezett tanulmányutak, tapasztalatcserék támogatására,
b) az a) pontban felsorolt alágazatokban a korszerű ismeretek elsajátítása céljából külföldön farm- és egyéb szakmai gyakorlaton részt vevő fiatal szakemberek - beleértve a közép- és felsőfokú intézmények hallgatóit is - képzésének támogatására, feltéve, ha annak időtartama a két hónapot meghaladja,
c) költségtérítésként a viszonossági alapon Magyarországra érkező fiatal szakembereket fogadó szervezetek részére,
d) az a)-b) pontokban meghatározott célok végrehajtásának minisztérium által történő előkészítésével és szervezésével - szükség esetén külső szervezet bevonásával - kapcsolatos feladatok költségeinek térítésére.

363. §

A támogatás mértéke:

a) külföldi tanulmányutak és tapasztalatcserék esetében - a minisztérium által külön meghatározott normatíva alapján számított - igazolt ki- és visszautazás, valamint a szállásköltség legfeljebb ötven százaléka,
b) minisztérium által szervezett programokra, valamint segélyprogram keretében és kétoldalú megállapodás alapján - azzal összhangban - megvalósult tanulmányutak és tapasztalatcserék esetén a támogatás a ténylegesen felmerült és számlával igazolt költségekig terjedhet,
c) farm- és egyéb - a minisztérium által szervezett - szakmai gyakorlaton résztvevők esetében a képzési programok díjának legfeljebb harminc százaléka, a vízumköltség, valamint a gyakorlatra való ki- és visszautazási költség.

364. §

A támogatás igénybevételének részletes feltételeit a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben megjelenő pályázati felhívás tartalmazza.

365. §

(1) A pályázatokat a minisztérium bírálja el.

(2) A támogatás felhasználását a minisztérium ellenőrzi, illetve rendeli el a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését.


2. Az agrárinformatika támogatása

366. §

(1) A támogatás az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 7. §-ának b) pontjában előírt reprezentatív üzemgazdasági adatok gyűjtését szolgálja. Az országos reprezentatív üzemgazdasági adatbázist, valamint annak adatszolgáltató hálózatát (az ún. tesztüzemi hálózatot) az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet (a továbbiakban: AKII) működteti és fejleszti.

(2) A támogatás célja az állami reprezentatív üzemgazdasági (tesztüzemi) adatbázis létrehozási és fenntartási költségeinek megtérítése. Az adatbázis közhasznú, egyaránt szolgálja a termelőket, az állami közigazgatást és az Európai Unióhoz való csatlakozás előkészületeit.

(3) A támogatást azon könyvelőirodák vehetik igénybe, amelyek a minisztériummal kötött szerződésben, illetve az AKII-val kötött szakmai megállapodásban vállalják, hogy egy-egy megye csatlakozó termelői számára a tesztüzemi kettős könyvelést elvégzik, adataikat összegyűjtik, feldolgozzák, az adatvédelemről szóló jogszabályokat betartják, és az összegyűjtött, feldolgozott adatokat az AKII központi adatbázisába átadják. A támogatás terhére a könyvelőiroda fizet az adatszolgáltatásért, vagy a programban résztvevő termelők számára végzett könyvelés költségeit magára vállalja. A könyvelőirodák feladatát képezi az adatszolgáltató üzemi hálózat kialakítása (a termelők együttműködési készségének elnyerése), illetve fenntartása is.

(4) A támogatás az AKII központi adatbázisának működési és fejlesztési költségeit is fedezi.

(5) A támogatás összege gazdaság-kategóriánként az alábbi:

a) a számviteli törvény vagy más jogszabály által kettős könyvelésre nem kötelezett gazdaságok esetében, ha a gazdaság:

- kisméretű a szántóterület 5-30 ha között, vagy a számosállatlétszám 5-10 között, vagy a szőlő, gyümölcsös és zöldségterület 1-5 ha között van 95 ezer Ft
- közepes méretű a szántóterület 30,1-100 ha között, vagy a számosállatlétszám 10,1-30 között, vagy a szőlő, gyümölcsös és zöldségterület 5,1-20 ha között van 120 ezer Ft
- középnagy méretű a szántóterület 100,1-200 ha között, vagy a számosállatlétszám 30,1-50 között, vagy a szőlő, gyümölcsös és zöldségterület 20,1-40 ha között van 140 ezer Ft
- nagyméretű a szántóterület nagyobb mint 200 ha, vagy a számosállatlétszám nagyobb mint 50, vagy a szőlő, gyümölcsös és zöldségterület nagyobb mint 40 ha 160 ezer Ft

b) a kettős könyvelésre kötelezett gazdaságok esetében:

- adatátvétel, kiegészítő számítások, tartalmi és formai konverziók 85 ezer Ft

A fenti támogatási összegek magukban foglalják a 6-7. számlaosztályokban történő könyvelést is. Ennek hiányában a támogatás mértéke húsz százalékkal csökken.

367. §

(1) A 366. § (3) bekezdésben említett könyvelőirodák kiválasztása, valamint a támogatás feltételeinek részletes megállapítása pályázat útján történik.

(2) A pályázatot a minisztérium hirdeti meg. A pályázatokat az Üzemgazdasági Informatikai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) véleményének figyelembe vételével a minisztérium bírálja el.

(3) A Bizottság a tárgyévet megelőző évben pályázatot nyert könyvelőirodák szerződésének meghosszabbítására javaslatot tehet. A Bizottság javaslatának figyelembevételével a minisztérium a szerződéseket meghosszabbítja. Az ezen túlmenő, szabadon megpályázható megyei szintű megbízási lehetőségeket a pályázati felhívás tartalmazza.368. §

A támogatást - a 366. § (3) bekezdésben említett szerződésben, illetve szakmai megállapodásban meghatározott feltételek és ütemezés szerint - a megbízást elnyert könyvelőirodák, valamint az AKII igényelheti. A támogatási igényt a Bizottság bevonásával a minisztérium bírálja el.

369. §

A támogatás felhasználását a minisztérium ellenőrzi, illetve kezdeményezi a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését.

B) A MAGYARORSZÁGON NEM HONOS KARANTÉN KÁROSÍTÓK ELLENI VÉDEKEZÉS ÉS A NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI JÁRVÁNYELHÁRÍTÁS KERETÉBEN ELRENDELT KÖZÉRDEKŰ VÉDEKEZÉS KÖLTSÉGEIHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

370. §

(1) A támogatások teljesítése a 10032000-01905630 számú APEH Piacrajutást elősegítő támogatás folyósítási számláról történik. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyenezen számlára kell visszafizetni.

(2) A támogatást a B) 1. és 2. pont esetén az érintett földhasználók, a 3.pont esetén az érintett növény-egészségügyi és talajvédelmi állomások (továbbiakban: állomás) vehetik igénybe.

(3) A B) 1. és 2. pont alatti támogatások iránti kérelmet az állomások kötelező védekezést elrendelő határozatának hatályba lépést követő harminc napon belül lehet a 67. számú melléklet alapján a termőhely szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell az állomás kötelező védekezést elrendelő határozatát, illetve az elrendelt növényvédő-szer vásárlást igazoló kifizetett számlát vagy a kártalanítási határozatot.

(4) A teljesítés igazolója az állomás.

(5) A támogatás a megyei földművelésügyi hivatal által az R. 1. számú melléklete szerint kiállított igazolás alapján, az R. 3. és 5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatok csatolásával igényelhető az adóhatóságtól.


1. A Magyarországon nem honos karantén károsítók elleni növényvédelmi költségek támogatása

371. §

(1) A támogatás a Magyarországon nem honos karantén károsítók elleni, a megyei növényegészségügyi és talajvédelmi állomások által elrendelt kötelező védekezések során felmerült növényvédelmi költségek után vehető igénybe.

(2) A támogatást csak a Nyilv.r. alapján regisztrált árutermelők vehetik igénybe.


372. §

A támogatás mértéke a számlával igazolt növényvédő szer költség - 2. § (4) bekezdés szerinti - összegének száz százaléka.

2. Magyarországon nem honos karantén károsítok által okozott károk enyhítése

373. §

(1) A támogatás a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. tv. 47.§-a alapján a Magyarországon nem honos karantén károsítók elleni, az állomások által elrendelt kötelező védekezések során felmerült növényvédelmi károk pénzügyi teljesítésének finanszírozása érdekében vehető igénybe.

(2) A zárlati intézkedés elrendelésével az árutermelők növényállományában bekövetkezett részleges vagy teljes megsemmisítés esetén a dologi tulajdonban keletkezett károk enyhítésére a minisztérium kártalanítási határozatot hoz, amelyet az érintett földhasználó és a teljesítés ellenőrzése érdekében az illetékes növényegészségügyi és talajvédelmi állomásokhoz továbbít.

3. A növényegészségügyi járványelhárítás keretében elrendelt közérdekű védekezés finanszírozásának támogatása.

374. §

(1) A támogatás a 2000. évi XXXV. tv. 7.§.-a alapján a megyei növényegészségügyi és talajvédelmi állomások (továbbiakban: állomás) által elrendelt közérdekű védekezések (beleértve a gyommentesítést) finanszírozása érdekében vehető igénybe.

(2) Amennyiben a földhasználó védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, az állomás határozatban közérdekű védekezést rendel el.

(3) A állomás a (2) bekezdésben megjelölt határozat másolatát, és a végrehajtott védekezés költségéről kiállított számlát továbbítja a Földművelésügyi Költségvetési Iroda részére.

(4) A Földművelésügyi Költségvetési Iroda a közérdekű védekezés költségeit a 370. §. (1) bekezdésben meghatározott számláról a pénzügyi teljesítés biztosítására megigényli.

(5) Az APEH a közérdekű védekezés költségeinek megtérítésére a megigényelt összeget a Földművelésügyi Költségvetési Iroda Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01744002-00000000 számlájára átutalja.

(6) A közérdekű védekezést elvégző vállalkozó költségét a vállalkozóval előzetesen kötött szerződésnek megfelelően a Költségvetési Iroda téríti meg.

(7) A földhasználó a területén elvégzett közérdekű védekezés költségét köteles a 374. §. (5) bekezdésben meghatározott számlára utalni és befizetési igazolást az állomás részére megküldeni.

(8) Amennyiben a földhasználó nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, az állomás igazgatója újabb határozatban, a mindenkori banki alapkamat kétszeresével növelt összeg megfizetésére szólítja fel.

(9) Ha a földhasználó a (8) bekezdés szerinti fizetési kötelezettségének sem tesz eleget, a Költségvetési Iroda a végrehajtott közérdekű védekezés költségének adók módjára való behajtását kezdeményezi az APEH-nél.

(10) A (8) bekezdés szerint behajtott összeget az APEH a 370. §. (2) bekezdésben meghatározott számlára visszautalja.X. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

375. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg az agrárgazdasági célok 2000. évi költségvetéséről szóló 6/2000. (II.26.) FVM rendelet, valamint az azt módosító 36/2000. (VII.7.) FVM rendelet, a 68/2000. (IX.27.) FVM rendelet, a 93/2000. (XII.12.) FVM rendelet, valamint a Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Somogy, valamint Békés megyékben az egyes agrárgazdasági célok 2000. évi alap- és kiegészítő támogatásáról szóló 42/2000. (VII.21.) FVM rendelet hatályát veszti azzal, hogy az igénybe vett támogatás elszámolására és a támogatások igénybevételével kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére az abban, valamint az annak alapján megkötött szerződésben, illetve kiadott engedélyben foglaltakat kell alkalmazni.


376. §

A külön jogszabályok szerint fizetendő

a) erdőfenntartási járulékot,
b) erdővédelmi bírságot,
c) újraerdősítési költséget,
d) erdőgazdálkodási bírságot,
e) az erdészeti hatósági eljárásban fizetett igazgatási szolgáltatási díjat

az erdőgazdálkodónak az erdészeti hatóság, illetve a minisztérium által meghatározott számlára kell befizetni.


377. §

A külön jogszabályok szerint fizetendő

a) földvédelmi járulékot,
b) földvédelmi bírságot,
c) talajvédelmi bírságot

a földhivatalok és minisztérium által meghatározott számlára kell befizetni.


378. §

(1) A külön jogszabályok szerint fizetendő

a) tenyésztési hozzájárulást,
b) állattenyésztési bírságot,
c) lóverseny-totalizatőr forgalom jogszabályban meghatározott részét

a 10032000-01220191-54000007 számú Állattenyésztési, tenyésztésszervezési tevékenységek számlára kell befizetni.

(2) A tenyésztési hozzájárulást a kötelezettnek havonta, a tárgyhónapot követő hónap huszadik napjáig kell az (1) bekezdés szerinti számlára teljesítenie, jogcímenként külön-külön összesítve.

(3) A lóverseny-totalizatőri forgalom utáni tenyésztési hozzájárulást a totalizatőri fogadások szervezője a külön jogszabályban meghatározott módon, havonta, a tárgyhónapot követő hónap huszadik napjáig köteles az (1) bekezdés szerinti számlára befizetni.

(4) A miniszter, az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 13. §-a szerinti tenyésztési hozzájárulás

a) befizetésének ellenőrzéséről az OMMI,
b) behajtásáról az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal bevonásával gondoskodik.


379. §

(1) A külön jogszabályok szerint fizetendő

a) halászatfejlesztési hozzájárulását, illetve az állam halászati joga után fizetett haszonbérleti díját,
b) az állami horgászjegy díját,
c) az állami halászjegy díját,
d) a halgazdálkodási bírságot,
e) az állami horgászvizsga díját,
f) az állami halászvizsga díját,
g) a halvédelmi bírságot

a halászati hatóság által megjelölt számlára kell befizetni.

(2) Az állami halászjegy, valamint az állami horgászjegy díját a minisztérium által kiadott befizetési lapon, vagy átutalás útján kell az (1) bekezdés szerinti számlára befizetni.


380. §

(1) A külön jogszabályok szerint fizetendő

a) vadvédelmi bírságot,
b) vadvédelmi hozzájárulást,
c) vadgazdálkodási bírságot,
d) vadászati hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat a külön jogszabályban foglaltak szerint,
e) külön jogszabály szerint fizetendő vadászjegy díjbevételének ötven százalékát, a vadászati engedély díjbevételének egészét

a vadászati hatóság által megjelölt számlára kell befizetni.

(2) A megyei földművelésügyi hivatal az (1) bekezdésben foglalt bevételeket havi rendben, jogcím szerint utalja a fenti számlára.


381. §

Amennyiben a szövetkezeti üzletrész-vásárlási támogatás összegét a szövetkezet a későbbiekben - megfelelő indoklással ellátott kérelem alapján - vissza kívánja fizetni és a támogatással képzett vagyonrészt meg akarja szüntetni, a támogatás összegét a támogatás folyósítása és a visszafizetés közötti időtartamra kiszámított, a folyósításkor érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben visszafizetheti és azt követően a fel nem osztható vagyonát a visszafizetett támogatás összegével csökkentheti, a kamatot a tárgyidőszak eredménye terhére kell elszámolni.


382. §

Azon támogatást igénylők, akik/amelyek a 6/2000. (II. 26.) FVM rendelet III. fejezet G) pontjában meghatározott jogcím alapján 2000. december 31. előtt ellenjegyzett támogatási kérelemmel rendelkeztek és ennek alapján a gépfelújítási munkálatokat megkezdték, de az évben befejezésre nem kerültek, 2001. március 31-ig igényelhetik a támogatást a végrehajtott és számlával igazolt felújítási munkához az illetékes adóhatóságtól.


383. §

Indokolt esetben a támogatás odaítélője engedélyezheti a támogatási határozatban (támogatási szerződésben vagy okiratban) rögzített teljesítési kötelezettségek módosítását, továbbá a támogatással érintett vagyontárgyak (ideértve az állatokat is) elidegenítését gazdasági társaságba apportként való bevitelét, vagy átmeneti bérbeadását. Elidegenítés, illetve apportálás esetén az új tulajdonosnak meg kell felelnie az R. 3. §-ban foglalt feltételeknek, továbbá vállalnia kell a vagyontárgyak eredeti feltételek szerinti hasznosítását, és az állammal szemben fennálló minden, a támogatáshoz fűződő kötelezettség teljesítését. Bérbeadás esetén a bérlőnek vállalnia kell a vagyontárgyak eredeti feltételek szerinti hasznosítását, azonban a támogatással összefüggő kötelezettségek változatlanul a támogatás eredeti jogosultját terhelik és továbbra is felelős azok teljesítéséért.

384. §

A 109/1997. (XII. 30.) FM rendelet hatályon kívül helyezése nem érinti a támogatásban részesített mezőgazdasági nagyüzemnek, illetve jogutódjának a 33/1980. (XII. 28.) MÉM rendelet 9. §-ának (2) bekezdése szerinti kötelezettségvállalása alapján a felépített lakóház tekintetében az állóeszköz-nyilvántartásba vételétől számított huszonöt évig tartó elidegenítési és terhelési tilalmat. Ezen időszak alatt a támogatást megállapító szerv a tilalom megszüntetéséhez akkor járulhat hozzá, ha a támogatásban részesített mezőgazdasági nagyüzem vagy jogutódja a lakás megvalósításkori támogatásának megfelelő összeget a 10032000-01220191-57000006 Agrárinformatika, farm- és egyéb szakmai gyakorlatok támogatása folyósítási számlára visszafizeti. Fizetési késedelem esetén a támogatást a jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelően növelt összegben kell visszafizetni.

385. §

A több évre áthúzódó pályázatok évenként esedékes támogatási összegét - a támogatási szerződésben foglaltak szerint - az adott évben rendelkezésre álló keret terhére kell kifizetni.

386. §

Az erdészeti közcélúfeladatok 2000. évi elszámolása a 6/2000. (II. 26. ) FVM rendelet 298. § (4) bekezdésében foglaltak szerint történik.

387. §

(1) A 8/1999. (I. 20.) FVM rendelet 326. §-ban meghatározott támogatási célokra 1999. évben minisztérium által befogadott, de forráshiány miatt felfüggesztett és el nem bírált pályázatokat - a pályázónak a pályázati felhívásban meghatározott határidőig benyújtott kérelmére - a 2001. évi pályázatokkal együtt kell elbírálni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem és mellékleteinek tartalmi és formai követelményeit a pályázati felhívás tartalmazza.


Budapest, 2001. február " "Dr. Boros Imre